CDM

วันนี้ที่ชลบุรี ฝนตกแทบฟ้าถล่ม ไปทำงานสายตามเคย
ปกติไม่ตก บายพาสก็ติดอยู่แล้ว เพราะทำถนนอยู่ค่ะ
สภาพอากาศมันแปรปรวนไปทุกทีแล้วนะคะ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิด Climate change ก็คือ GHG หรือ(Green house Gas)
อันได้แก่ CO2 , CH4 , HFCs , PFCs , SF6 (เรียงตามลำดับ ความรุนแรงค่ะ )
ก็ต่าง ๆ ที่มานะคะ ทั้ง อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะพลังงาน การคมนาคม
การตัดต้นไม้ทำลายป่า และการเผาต่าง ๆ

"ก๊าซเรือนกระจก" ในบรรยากาศเป็นสิ่งขวางกั้นแสงอินฟราเรดที่โลกสะท้อนกลับ
จากพื้นผิวสู่บรรยากาศได้เหมือนกับแสงสว่าง
ดังนั้น พลังงานที่ส่งออกจากพื้นผิวของโลกจึงเป็นการส่งออก
โดยกระแสลมและเมฆที่อยู่บนชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นไปด้วยก๊าซเรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
สภาพที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจกที่ใช้สำหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนาว
โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได้
แต่กระจกสามารถสะท้อนไม่ให้ความร้อนออกไปจากเรือนกระจกได้
จึงสามารถคงอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไม่ให้หนาวเย็นเหมือนภายนอกได้

แต่การควบคุม GHG ทำได้ยาก จึงใช้ข้อตกลงของสหประชาชาติ
ที่เรียกว่า "อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"
(United Nations Framework Convention on Climate Change อย่างยาวววววว สั้น ๆ ก็ UNFCCC)

และมี Kyoto Protocol เพื่อให้กลุ่มประเทศ Annex I
(ประเทศที่เจริญแล้วที่ลงสัตยาบันไว้)
ลด GHG ลง 5 % ของปริมาณการปล่อยปี 1990
กลไกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ เรียกว่า กลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism : CDM)

โดยประเทศที่เจริญแล้ว จะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
แก่ประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อปรับตัวต่อ Climate Change และลดการปล่อย GHG
เช่น เพิ่ม Carbon sinks ได้แก่ พื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ ขยายพื้นที่ป่า
ป้องกันการตัดไม้ – ไฟป่า สนับสนุนระบบวนเกษตร อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

อาจลด GHG จากแหล่งกำเนิด เช่น การเปลี่ยนไปผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
สร้างมาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ใช้พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีสะอาด
รณรงค์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น

หรือใช้วิธีลด GHG จากการจัดการของเสีย เช่น ส่งเสริมการ Recycling
ผลิตไฟฟ้าจาก CH4 จากน้ำเสีย
หรือลดการเกิด CH4 จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เป็นต้นหลักการของ CDM

จะจัดการกับอุตสาหกรรมพลังงานก่อน เนื่องจากสร้าง GHG มากที่สุด
ประเภทของโครงการ CDM ที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ ได้แก่

1. ด้านพลังงาน ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ชีวภาพ & ก๊าซชีวภาพ แทนน้ำมันเชื้อเพลิง
การเปลี่ยนแปลงกากของเสียมาเป็นพลังงาน หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และกังหันน้ำขนาดเล็ก หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และหม้อต้มไอน้ำ ระบบการทำความเย็น
การใช้พลังงานในอาคาร และการเปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน

2. ด้านสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะ และน้ำเสียชุมชนมาเป็นพลังงาน

3. ด้านการคมนาคมขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

4. ด้านอุตสาหกรรม โครงการใด ๆ ที่สามารถลดการปล่อย GHG ได้
ประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก CDM

ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับท้องถิ่น มีการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระดับชุมชน ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น โดยนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ลดการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่สามารถหาทดแทนได้

ระดับประเทศ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม โดยรวมของประเทศดีขึ้น
มีการถ่ายทอด & พัฒนาเทคโนโลยีสะอาด

ด้านสังคม

ระดับท้องถิ่นและชุมชน คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย
เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ระดับประเทศ มีบทบาทในเวทีโลก ในการแก้ปัญหาระดับนานาชาติ
เพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ

ระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการเกษตรกรรม เพื่อนำมาเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ไปขาย เป็นวัตถุดิบในโครงการ CDM กระตุ้นเศรษฐกิจ

ระดับชุมชน ให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น

ระดับประเทศ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชาติ
และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีรายได้จากภาษาเงินได้นิติบุคคล
จากการซื้อขาย Certified Emission Reduction (CERs)

(คือ จะมีวิธีการคำนวณเป็นมาตรฐานชัดเจนค่ะ
ว่าทำโครงการนี้ ลด CH4 เท่านี้ คิดเป็น CERs เท่าไหร่
แล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะซื้อขาย CERs เหล่านี้
เพื่อเอาไปหักลบ CERs ที่ประเทศตัวเองต้องลด แต่ไม่สามารถทำได้ในประเทศของตน
จึงต้องมาซื้อจากประเทศที่กำลังพัฒนา ไงคะ
เราก็ได้ประโยชน์ที่ ได้ขายพลังงานทดแทน หรือ CERs ภายหลังลงทุนทำโครงการนั้น)

และลดภาระของภาครัฐที่ต้องลงทุนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

ความคืบหน้าของ CDM ในไทย ขณะนี้อยู่ในระหว่างมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี ไปพิจารณา แนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สผ.)

ข้อมูลเพิ่มเติม ของ CDM ที่ //www.onep.go.th/CDM/index.html
ขอบคุณที่อ่านมาจนจบนะคะ เรื่องนี้น่าสนใจค่ะ
ไปอบรมกลับมาอยากจะบันทึกเอาไว้
เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจ
ซึ่งดีใจมาก ๆ ค่ะ ที่ในบล็อกเก่า ๆ มีเพื่อน ๆ
ผ่านมาถามไถ่ ใครรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
ช่วงนี้งานเพียบบบบบบบ เลยค่ะ แถมยังโดนส่งไปอบรมอยู่บ่อย ๆ
หลัง ๆ มาชักจะเป็นหัวข้อที่เครียด ๆ แต่น่าสนใจดีค่ะลูกชายค่ะ หล่อป่าว
แต่ลูกชายน้องที่ทำงาน น่ารักน่าชังจริง ๆแต่เนี่ยลูกสาวเราเอง "จูดี้"

แล้วจะค่อย ๆ ไปเยี่ยมที่บล็อกนะคะ รักษาสุขภาพนะคะ เพื่อน ๆCreate Date : 14 กันยายน 2549
Last Update : 14 กันยายน 2549 22:14:19 น. 60 comments
Counter : 2992 Pageviews.

 
เรื่องปรากฎการณ์เรือนกระจกอ่ะนะ
...
จำได้เลยว่า เอามาเป็นหัวข้อออกไปพูดหน้าห้อง...
วิชาภาษาไทย ตั้งแต่ม.1 จนถึง ม.3
...
เพื่อนฟังจนเบื่อ... แต่อาจารย์ชม เพราะเปลี่ยนคน
...
...
สมัยเรา CFC ทำพิษ
...
...
ตอนนี้เรียกรวมรวมเป็น GHG แว๊วเหรอ...
มะได้ตามมานานมั่ก
...
...
แม่บอกฝนตกหนักอ่ะนก
เมื่อกี้เห็นภาพพัทยาน้ำท่วมด้วย...
ยังไงก็ รักษาสุขภาพด้วยนะนก


โดย: Serendipity_t วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:13:26:21 น.  

 
อ่อ ลืมบอกไปบล็อคเรามะฮิต อาร์เอส
มี 2 เพลง ลบแว๊ววจ้า...

ปล1.BG แบดแบดมารุ..นึกถึงสมัยเด็กเด็กเนอะนก
ปล2.ลูกสาวนกน่ารักจัง
ตอนนี้เค้าก็มีลูกสาว...เมื่อคืนลูกสาวท้องเสียอีกแว๊วอ่ะโดย: Serendipity_t วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:13:32:06 น.  

 
Bg น่ารักมั๊กๆตะเอง
ลูกสาวตะเองก็น่ารัก

ขอไปทำงานต่อ เด๋วกลับมาอ่านต่อ

คิดถึงนะจ๊ะโดย: Michiyo วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:13:44:44 น.  

 
ใช่ใช่ นี่มันยุค IT ต้องตามให้ทันจิ
...
...
วันก่อน เพิ่งเข้าไปเม้นท์ blog ช่างประชันพันธุ์ประชด มา
เห็นด้วยกะเค้าจิงจิง
...
...
อิอิ บ่นม่าง
...
...
ไปทำงาน กะทำรายงาน
กันต่อดีกว่านก ...
จะหมดวันศุกร์แว๊วว อิอิ


โดย: Serendipity_t วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:14:38:12 น.  

 
ข้อมูลดีดีมีประโยชน์จริงๆ ช่วงนี้ที่บ้านก็ฝนตกทุกวันเลย วันนี้วันเดียวที่อากาศสดใสพรุ่งนี้และตลอดทั้งอาทิตย์มีฝนอีกละ เพราะได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นจ๊ะ เบื่อฝนจังเลยเน๊อ วันที่ฝนตก เขาทำอะไรกันบ้างจ๊ะ ส่วนคนที่บ้าน เอาแต่นอนนะจ๊ะ


โดย: erina วันที่: 15 กันยายน 2549 เวลา:21:49:17 น.  

 
มาสวัสดีตอนเช้าจ้า เมื่อคืน แถวกทม ฝนก็ตกหนัก สงสัยน้ำจะท่วมโลกนะ


โดย: fontor วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:8:27:47 น.  

 
แม่นๆ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้องกำลังเปลี่ยนไป๋...

เจียงใหม่ก่อก๋ำลังเปี่ยนไปตวย...

เชียงใหม่อันดับ 4 มีฝุ่นละอองสูงสุดในประเทศ

นกลองไปเปิดอ่านก่า...

//www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=4947&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai


โดย: ภู เชียงดาว IP: 203.150.136.8 วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:10:38:33 น.  

 
เมื่อคืนพี่ก้อยก็เปียกมะล่อกมะแล่กค่ะ
รายงานข่าวอุตรินิยมวิทยาจาก บางกอก ไทยแลนด์ค่ะ

คิดถึงนะจ๊ะ


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:12:31:39 น.  

 
ตอนนี้ผมกำลังทำรายงานเรื่อง ปรากฏการณ์เอลนินโญ่กับลานินญ่าอาจารย์เขาให้เอาการเกิดปรากฏการณ์ระยะเวลารวมถึงปัจจัยในการเกิดผมไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหนท่านผู้รู้ช่วยเมล์มาบอกใด้ไหมครับจะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ/เด็กเชียงใหม่


โดย: boonnakb2@hotmail.com IP: 202.57.152.90 วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:15:23:05 น.  

 
ตอบคุณเด็กเชียงใหม่

ขออนุญาตตอบไว้ในนี้เลยนะคะ เผื่อมีเพื่อน ๆ ต้องการข้อมูลเหมือนกันอีกค่ะ

เอล นิโน (El Nino) และลา นินา (La Nina) ต่างเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของ สภาพ อากาศ โดยกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกบริเวณเส้นศูนย์สูตรไหลย้อนกลับไปแทนที่กระแสน้ำเย็นในมหาสมุทร แปซิฟิกตะวันออกลงไปถึงชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ (ประเทศเปรู เอกวาดอร์ และชิลีตอนเหนือ) ทำให้ผิวน้ำที่เคยเย็นกลับอุ่นขึ้นและที่เคยอุ่นกลับเย็นลง

เมื่ออุณหภูมิของผิวน้ำเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลทำให้อุณหภูมิเหนือน้ำเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เป็นผลให้เกิดความร้อนและความแห้งแล้งในบริเวณที่เคยมีฝนชุก และเกิดฝนตกหนักในบริเวณที่เคยแห้งแล้งลมและพายุเปลี่ยนทิศทาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดเป็นบริเวณกว้าง จึงส่งผลกระทบต่อโลกอย่างกว้างขวาง สามารถทำลายระบบนิเวศในซีกโลกใต้ รวมทั้งพื้นที่บางส่วนเหนือเส้นศูนย์สูตรได้ สาหร่ายทะเลบางแห่งตายเพราะอุณหภูมิสูง ปลาที่เคยอาศัยในน้ำอุ่นต้องว่ายหนีไปหาน้ำเย็นทำให้มีปลาแปลกชนิดเพิ่มขึ้น และหลังการเกิดปรากฎการณ์เอล นิโน แล้ว ก็จะเกิดปรากฏการณ์ลา นินา ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามตามมา โดยจะเกิดเมื่อกระแสน้ำอุ่นและคลื่นความร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เคลื่อนย้อนไปทางตะวันตก ทำให้บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกที่อุณหภูมิเริ่มเย็น จะมีการรวมตัวของไอน้ำปริมาณมาก ทำให้อากาศเย็นลง เกิดพายุ และฝนตกหนักโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน

นอกจากนี้ปรากฏการณ์เรือนกระจกและการลดลงของพื้นที่ป่ายังส่งเสริมความรุนแรงของปัญหาอีกด้วย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ //www.environnet.in.th/evdb/info/water/water04.html

หรือคลิกลิ้งค์ที่ เป็นรูปนี้ ขวามือ ด้านบนนี้ค่ะ

ส่วนอันนี้ เป็น ลิ้งค์ ที่เป็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่ะ

//www.environnet.in.th/evdb/info/water/water04.html
//www.onep.go.th/CDM/cmc.html
//www.environnet.in.th/evdb/info/diaster/index.html
//www.environnet.in.th/evdb/info/diaster/disaster09.html
//www.environnet.in.th/evdb/info/air/air07.html
//web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/may11/coral.htm
//www.thainews70.com/news/news-business/view.php?topic=238
//www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9490000114037

หวังว่าคงช่วยได้บ้าง นะคะ


โดย: varissaporn327 วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:19:40:09 น.  

 
โอโห.. ไม่นึกว่าจะมาเจอเรื่องวิชาการขนาดนี้
(เข้ามาขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดให้เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะคะ ~ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ)


โดย: แมวอะไรอ้วนจิง (whatafatcats ) วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:1:23:34 น.  

 
สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ น้องนก
วิชาการ อ่านไม่ยาก ได้ความรู้ เป็นเรื่องรอบตัวเรา อ่านจนจบ แต่จะจำรู้ได้แค่ใหน ก็อีกเรื่องของคนแก่ ค่ะ คริ คริ
ฝนตก ช่วยให้อากาศเย็นสบายบ้าง ต้นไม้ก็ชอบ สัตว์น้ำก็คงชอบ..แต่อะไรที่มากเกิน เกินกว่าจำเป็นก็เป็นโทษเป็นภัย น้ำท่วม ความเจ็บป่วย ฯ..ธรรมชาติเป็นคุณ แต่ต้องสมดุล..เข้ากับหลักวิชาการของน้องนกในบล็อกนี้เลย เนอะ

น้องนก และน้องโย คงสุขสบายดีนะคะ พี่กับน้องเชน สบายดีค่ะ เพียงแต่ไม่ค่อยมีเวลามาหน้าจอได้มากเช่นเคย
คิดถึงเสมอค่ะ..

โปรดรักษาสุขภาพกายใจให้มีสุขเสมอ นะคะน้องรัก


โดย: samranjai วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:7:45:36 น.  

 
นก นก แล้วเพลงของทาทาอ่ะ เกี่ยวกันยังไง
...
...
...
ย้อเย่น ...เข้ามาอัพเดทความรู้เพิ่มอีกหนึ่งรอบจ้า


โดย: Serendipity_t วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:8:35:08 น.  

 
เด๋วไปอ่านหนังสือกะเพื่อนที่ Central World
...
...
นกไปเที่ยวไหนจ๊ะ


โดย: Serendipity_t วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:8:38:35 น.  

 
ไปมิสซาตอนเช้าจ้า เย็นๆคงไปวิ่งเหมือนเดิม เด๋ววิ่งเผื่อนกด้วยดีมั้ยจ๊ะ อิอิ

have a nice day น๊า


โดย: Michiyo วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:13:18:25 น.  

 
มีสาระจังแฮะ ว่าแต่หายไปเหมือนเดิมนะ ช่วงนี้ต่างคนต่างมีอะไรต้องทำมั้งเลยเริ่มหายๆไป น่าเศร้า

ชีวิตยังดำเนินต่อไป..


โดย: โจเซฟิน วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:17:37:40 น.  

 
เข้าใจครับเพราะเคยทำงานอยู่เมืองชล 2 ปี เข้าใจดีครับ น้องนกสบายดีนะ


โดย: somnumberone วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:18:39:14 น.  

 


เราไปบ่อยมากๆ เลยคะ
ทะเลเมืองชลเนี่ย
ชอบอาหารที่ทะเลเจ้าค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:22:00:45 น.  

 
จิงจิง ไปเอาของอ่ะ
นัดส่งของกันในนั้น ปลอยภัยดี
...
...
มะช่ายยา ซะหน่อย
...
...
ชั้นบนสุด เป็นอุทยานการเรียนรู้อ่ะจ้ะ ของกระทรวง ICT ม้าง
...
...
เสียยี่สิบ ไปนั่งตากแอร์เย็นเจี๊ยบ
...
...
เด็กเยอะมั่ก อยู่ได้แป๊บเดียวก็กลับอ่ะจ้ะ...
..
..
มะอ่านละ หนังสือ ปวดตา
...
...
ฝันดีนะนก...ละก็ทำการบ้านให้อ้วนเสร็จไวไวน๊ะ


โดย: Serendipity_t วันที่: 17 กันยายน 2549 เวลา:22:37:04 น.  

 
ไม่ได้หายไปไหนจ้า...

แอบแว่บหนีงานไปเที่ยวกาญจน์มา...

บรรยากาศเหมาะมากๆเลยน้องรัก

คิดถึงด้วยโดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:0:13:33 น.  

 
นกเหนือ....สบายดีก่อนิ...หายเงียบไปเลยน่อ...


โดย: pu_chiangdao วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:8:24:25 น.  

 
ตามมาอ่านสาระดีจากน้องนก

ประชุมบ่อยๆเหนื่อยมากเปล่า

พักผ่อนบ้างนะ


โดย: Sugar and spice วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:8:52:37 น.  

 
วันนี้เป็นวันคนชราของเจแปนนะจ๊ะ คนที่บ้านเลยหยุด เดี๊ยวจะออกไปส่งคุณพ่อบ้านตัดผมซะหน่อย วันเสาร์ทราบแล้วละน้องเป็นหญิงหรือชาย ฮ่าฮ่าฮ่า อุ๊ปไว้ก่อนนะจ๊ะ ไว้เอาท้องไปอวดให้คนเชียงใหม่ดุให้เขาทายเล่นๆก่อน แล้วค่อยเฉลยจ๊ะ น้องนกคงจะลุ้นๆๆๆมั๊กๆนะจ๊ะ


โดย: erina วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:9:32:17 น.  

 
อรุณสวัสดิ์จ้านก

เหนื่อยมากเลยอ่านกแถมวันเสาร์ที่ออฟฟิศมีแข่งแบตอีก

ระบมไปหมดเยยยย


แล้วท่านข้าวอร่อยมั้ยจ๊ะ เป็นลูกสะใภ้ที่น่ารักจังเลยน๊ามีความสุขในการทำงานนะจ๊ะโดย: Michiyo วันที่: 18 กันยายน 2549 เวลา:9:41:07 น.  

 
เพี้ยง...
ขอให้ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลาย เห็นความสำคัญ ของเรื่องนี้ด้วยเถิด...
ผลกระทบไม่ใช่รุ่นเรา แต่เป้นลูกหลาน ที่ต้อง ทรมานกับ ภัยธรรมชาติ


โดย: แร้ไฟ วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:4:11:01 น.  

 
อิอิ คงอยากอุ้มหลานเต็มแก่ละซิ ตอบถูกมีรางวัลจ๊ะ ยังคงอุ๊บไว้ก่อนจ๊ะ หลอกคุณน้าคุณยายให้อึดอัดไปอีกนิดหน่อยละกัน


โดย: erina วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:10:57:03 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณนก
พอดีกลับบ้านที่สุพรรณมาจ้า
เลยอยู่ดูกีฬาต่อซะเลย
หวังว่านกคงสบายดีนะ
อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วย

ปล. ลูกชายใคร น่ารักจริงๆ


โดย: immuno วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:18:01:13 น.  

 
หวัดดีครับ คุณนก ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม บ่อยๆ นะครับ ...
เข้ามาก็ อึ้งๆ นึกว่าเข้า web หาข้อมูลทำรายงานอยู่ ...
มีประโยชน์จิงๆ ครับ .. กรุงเทพฯ ก็ ฝนตก ทุกวัน

รักษาสุขภาพนะครับ


โดย: K'mint วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:20:05:57 น.  

 
ขอได้รับความขอบคุณจากละอ่อนเจียงใหม่เรื่องข้อมูล เอลนิโย ลานิญาครับผม


โดย: เด็กเจียงใหม่ IP: 203.113.17.20 วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:21:27:31 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ Green House Gas
และมาตรการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
ที่องค์การสหประชาชาติให้ความสนใจ
และเข้ามาร่วมดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะ


หนูนกสบายดีนะคะ ขอบคุณ
ที่แวะไปทักทายป้าติ๋วค่ะ


โดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:22:25:13 น.  

 
กลับมาตอบเรื่องสวนสไตล์โมร็อกโกค่ะ
ข้อสังเกตของหนูนกถูกต้องแล้วนะคะ
สวนที่เห็นนั้นเป็นการผสมผสานรูปแบบ
ของสวนแขกสองสไตล์ เข้าด้วยกัน
คือสวนบาหลี และสวนสไตล์โมร็อกโกค่ะ


โดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:23:00:02 น.  

 
นก กรุงเทพฯมะสงบอ่ะ
...
รอเช็คข่าวอยู่ เลยมาบอกว่า
ไปดูรูปหานสาวเราหน่อยน๊า


โดย: Serendipity_t วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:1:59:24 น.  

 
แวะมาชมครับ


โดย: Bluejade วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:6:53:11 น.  

 
งานเหรอ...ยุ่งมากๆ มีนายใหม่เป็นแขก จู้จี้จุกจิก ยุ่มย่ามกับเรามากๆ ทะเลาะกันแทบทุกวันเลย....


โดย: redsyrub วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:9:06:47 น.  

 
อ่านแล้วมึนตึ้บเรย คุงย่าการศึกษาน้อยอ่านะ


โดย: คุณย่า วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:11:12:41 น.  

 
โอ้ว ข้อมูลเอี๊ยดเลยน้องนก ...น่าสนใจแต่ว่าต้องอ่านอย่างช้าๆ เพราะว่าพี่ก็มะรู้เรื่องรายละเอียดหรอก แต่ก็คือว่าเรื่องราวพวกนี้ถ้าหากว่าได้ออกมาประชาสัมพันธ์เยอะๆ ก็ดีนะ คนทั่วไปอย่างน้อยๆ ก็จะได้รู้มากขึ้นแล้วก็ร่วมมือสำหรับการรักษาสภาวะแวดล้อมในระดับที่ตัวเองพอจะทำได้


โดย: JewNid วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:11:55:49 น.  

 
ก็นกบอกว่าให้เอามาอวดหน่อยนี่นา
...
...
หยุดจ้าหยุด Consume many news


โดย: Serendipity_t วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:12:46:23 น.  

 
ลืมตอบนก

ลุงงอนเรื่องไรหว่า

ไม่มีนะ รำคาญป้าแกมากกว่าแกแล้วทำตัวเป็นเด็ก


โดย: Sugar and spice วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:13:08:23 น.  

 
บ้านเมืองวุ่นวาย ชักไม่อยากกลับแล้วละซิ คงจะกร่อยน่าดูเน๊อ อีกอย่างคนที่นี่เขาเป็นห่วงเอามั๊กๆนะจ๊ะ


โดย: erina วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:13:57:24 น.  

 
แวะมาทักทายตอนเย็นๆค่ะ


โดย: ทูน่าค่ะ วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:16:54:46 น.  

 
นกจับมือชั้นแน่นๆหน่อยนะ บ้านเมืองน่ากัว


โดย: โจเซฟิน วันที่: 20 กันยายน 2549 เวลา:18:52:18 น.  

 


โดย: ต่อตระกูล วันที่: 21 กันยายน 2549 เวลา:11:29:37 น.  

 


โดย: Sugar and spice วันที่: 21 กันยายน 2549 เวลา:13:01:24 น.  

 
ขอบคุณที่แวะมาอวยพรวันเกิด(เมื่อนานนนนนนมาแล้ว)นะคะ :)


โดย: แมงปอเฒ่าเจ้าค่ะ วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:2:27:47 น.  

 
เขาว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพปลายปีนี้ เพราะว่าน้ำเหนือไหลบ่า มาสะสม กลัวทางระหว่างสุวรรณภูมิ ถึงชลบุรี จะท่วมไปด้วยน่ะสิ เยี่ยมมาก อธิบายได้เข้าใจดี และว่ากันว่า น้ำท่วมปีนี้เพราะ ลานิญญา ละ


โดย: เสือจุ่น วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:11:17:09 น.  

 
แวะมาเยี่ยมเจ้าค่ะ blog สวยจังนะคะ ว่างๆสอนทำหน่อยได้ไหม ขอบคุณสำหรับพรวันเกิดค่ะ


โดย: phimpor (phimpor ) วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:15:43:48 น.  

 
น้องนกสบายดีป่าว


โดย: somnumberone วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:20:05:47 น.  

 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่งจะได้รับการตระหนักมาไม่ืกี่ปี
แต่ทั้งนี้ ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่ามันสำคัญมาก
เพราะมันคือ "บ้าน" ของเรา
ขอบคุณสำหรับเรื่องดีๆครับ

ปล.ขอบคุณที่อวยพรวันเกิดด้วยนะครับ แหะๆ มาช้าไปหน่อยฮะ


โดย: Nutty Professor วันที่: 24 กันยายน 2549 เวลา:1:41:52 น.  

 
แวะกู๊ดไน้ท์น้องนกจ้ะ ฝันดีนะจ๊ะ


โดย: Petit Patty วันที่: 24 กันยายน 2549 เวลา:3:05:24 น.  

 
ข้อมูลน่าสนใจมากค่ะสุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะ


โดย: BeNuTe23 วันที่: 24 กันยายน 2549 เวลา:17:21:28 น.  

 
สวัสดีจ้าน้องนก สบายดีนะคะ พี่ไม่ได้มาทักทายนานเลยอ่ะจ้า ลูกชายน่ารักน่าชังจริงๆ ดูยิ้มเข้าสิ...กระชากใจสาวเลยนะนั่น

ลูกสาวก็น่ารัก แต่ดูท่าเธอจะเหนียมอายอ่ะป่าว อิอิ


โดย: jan_tanoshii วันที่: 24 กันยายน 2549 เวลา:22:39:55 น.  

 
แวะมาทักทายครับ
ยังไงๆก็ดูแลสุขภาพด้วยน่ะครับ
have a nice day ครับผม


โดย: mouse4006 วันที่: 25 กันยายน 2549 เวลา:0:44:51 น.  

 
ที่โน่นมีรถถังให้ดูมั้ย...

ฟังอีกครั้ง...
ขออภัยในความไม่สะดวก...


โดย: pu_chiangdao IP: 203.154.52.235 วันที่: 25 กันยายน 2549 เวลา:13:18:54 น.  

 
โตะจายโม๊ะเลย


โดย: HotDuckZ วันที่: 26 กันยายน 2549 เวลา:4:59:48 น.  

 
อบรมๆๆๆ ทำไมอบรมเยอะจังน้อๆๆๆๆๆ


โดย: redsyrub วันที่: 26 กันยายน 2549 เวลา:10:04:22 น.  

 
น้องนกจ๋า คิดถึงเหมือนกันเน่อโดย: หยดน้ำ ;) วันที่: 26 กันยายน 2549 เวลา:11:53:24 น.  

 


แวะมาบอกว่าอัพแล้วนะ ให้ไปทายว่าหลานเป็นหญิงหรือชาย รีบๆหน่อยนะ ช้าอดได้รางวัลนะจ๊ะ


โดย: erina วันที่: 26 กันยายน 2549 เวลา:21:21:04 น.  

 
มีความสุขในการทำงานนะจ๊ะนก

ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยน๊า


โดย: Michiyo วันที่: 27 กันยายน 2549 เวลา:8:58:06 น.  

 
น้องน้อยในรูปน่ารักมากมายครับคุณนก

เรื่องโรคร้อนปัญหาใหญ่แต่ประเทศมหาอำนาจไม่ยอมเอาด้วยเพราะกลัวเสียผลประโยชน์ เฮ้อ ผมว่าเผ่าพันธุ์เราคงอยู่อีกไม่นานแล้วละครับ


โดย: นายเบียร์ วันที่: 28 กันยายน 2549 เวลา:4:58:39 น.  

 
คือ ผมอยากรู้ว่าตอนที่ประเทศเปรู
เขากำลังศึกษาทางด้านพลังงานทดแทนอะไรอยู่ครับ
และมันเหมือกะของประเทศไทยเราไม
กรุณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม
b.body_9@hotmail.com


โดย: b.body IP: 202.28.117.234 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา:15:56:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

varissaporn327
Location :
ชลบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
(รูปน้องซอน เยจิน ไม่ใช่ จขบ.ค่ะ)

บ ล็ อ ก ล่ า สุ ด


บ ล็ อ ก เ ก่ า ๆ
หลังไมค์ถึงนกจ้า

ฟังเพลงกับ ดีเจ ต่าย

คำ ข อ บ คุ ณ

ป้ามด - บล็อกศาสตร์
หมอปอ - บล็อกแบบนี้
พี่อ้อย - Codeเก็บเพื่อน
คุณต่อฯ - ทดสอบ link
ต่าย - เพลงในบล็อก
ชิดชิด - linkอัพเดทบล็อก
ชิดชิด - Emotion2
ต่าย - Emotion3(รุ่นดัดแปลง)

93 Cool FMSince 23-04-07
Group Blog
 
<<
กันยายน 2549
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
14 กันยายน 2549
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add varissaporn327's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.