tuk...tuk more than one or cannot run
<<
มีนาคม 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
5 มีนาคม 2558

เที่ยวอยุธยากับ ตุ๊ก-ตุ๊ก ... ตอน 9 วัดธรรมิกราช วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารพระมงคลบพิตร
วัดธรรมมิกราช หรือ วัดมุขราช


อยู่ติดกับพระราชวังโบราณด้านทิศตะวันออก

พงศาวดารเหนือกล่าวว่า

พระยาธรรมิกราชา พระราชบุตรพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

ได้เสวยราชสมบัติและทรงได้ช้างเผือกมา 2 เชือก

จึงสร้าง วัดมุขราช ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง

ที่บริเวณเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร
รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ทรงย้ายพระราชวังหลวงมาสร้างพระราชวังใหม่ทางด้านเหนือ

และทรงยกวังให้สร้างวัดพระศรีสรรเพชญ

เพื่อประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ

วัดธรรมิกราช ที่อยู่ติดพระราชวังหลวง

จึงเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ
พระวิหารทรงธรรม สร้างสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

เป็นพระวิหารใหญ่ ขนาด 9 ห้อง
มีมุขโถงด้านหน้า
พระยาโบราณราชธานินทร์

สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าและเป็นอุปราชภาคอยุธยา

ได้พบเศียรพระพุทธรูป "ธรรมิกราช" ที่วัดแห่งนี้

หล่อด้วยสำริด ขนาดใหญ่คือ กว้าง 1.40 เมตร สูง 1.80 เมตร ศิลปะอู่ทอง

ได้นำไปเก็บไว้ที่พระราชวังจัทนร์เกษม

และต่อมาย้ายไปเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
ทำให้นึกถึงพระพุทธรูปศิลปะบายน นครธม

สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พ.ศ. 1724 - พ.ศ. 1762
เจดีย์ประธาน

เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่ตั้งอยู่บนฐานรูปแปดเหลี่ยม

ส่วนล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยม
บันไดทางขึ้น 4 ทิศ เชิงบันไดมีนาค 7 เศียร

รอบฐานเจดีย์ประดับด้วยสิงห์ปูนปั้น ล้อมเจดีย์ 52 ตัว

ลวดลายไม่เหมือนกันเลย ... เจดีย์สิงห์ล้อม

จากการบูรณะปัจจุบันเหลือ 50 ตัว
ปูนปั้นสิงห์รอบเจดีย์
สมัยพระเจ้าสามพระยายกทัพไปตีเขมร

ได้เคยนำสิงโตสำริดมาจากเมืองพระนคร

ต่อมาบุเรงนองได้นำไปพม่า ปัจจุบันอยู่ที่วัดมหามุนี

สิงห์หินแกะสลักที่เมืองพระนคร ... นครธม

สังเกตุ ลักษณะ แผงคอ กำไลข้อเท้า
วัดพระศรีสรรเพชญ


สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือ พระเชษฐา

พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ปี พ.ศ. 2035 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสถูปเจดีย์องค์ตะวันออก

เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ปี พ.ศ. 2042 พระองค์ก็ทรงให้สร้างพระเจดีย์องค์ต่อมา (องค์กลาง)

เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระบรมราชา)

พ.ศ. 2043 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างพระวิหาร ประดิษฐาน

พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทรูปยืนสูง 8 วา หุ้มด้วยทอง ที่ทรงหล่อขึ้น

เจดีย์องค์ที่ 3 ถัดมาจากด้านทิศตะวันตก
สร้างโดย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (พระหน่อพุทธางกูร)

เพื่อบรรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือ พระเชษฐา


พ.ศ. 2310 พระพุทธรูปถูกเผาลอกทองคำไปหมด และองค์พระพังยับเยิน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาประดิษฐานวัดพระเชตุพน

และ บรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่

พระราชทานชื่อเจดีย์ว่า เจดีย์สรรเพชญดาญาณ

ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วิหารทิศ


ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า

ได้ดำเนินการขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์

พบพระพุทธรูป เครื่องทองคำมากมาย


สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (พระหน่อพุทธางกูร หรือพระอาทิตยเจ้า

พระราชโอรส สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือ พระเชษฐา)

เสด็จสวรรคตด้วยไข้ทรพิษ

พระรัษฎาธิราช พระโอรส ได้ขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 4 พรรษา

สมเด็จพระไชยราชาธิราช

พระราชโอรสสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 กับพระสนม

ได้ปราบดาภิเษกโดยการสำเร็จโทษพระรัษฎาธิราช


สมเด็จพระไชยราชาธิราช

ทรงสร้าง วัดชีเชียงหรือวัดพระชีเชียงหรือวัดสีเชียง

พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติว่า

พ.ศ. 2061 ให้พูนดินวัดชีเชียง

พระราชพงศาวดารฉบับเยรเรเมียส ฟอน ฟลีต ว่า

พระไชยราชาได้ทรงสร้างวัดพระชีเชียง หรือ พระมงคลบพิตร ขึ้น

มีขนาดใหญ่และสวยงาม

ตรงบริเวณ ลานพระมหาราชวัง
พ.ศ. 2146 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

โอรสของพระเอกาทศรถ หรือ

บ้างว่าเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับแม่นางมณีจันทร์

โปรดฯ ให้ชลอพระมงคลบพิตรมาไว้ทางด้านทิศตะวันตก

แล้วให้สร้างมณฑปขึ้นครอบไว้


พ.ศ. 2246 แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปต้องอสนีบาต (ฟ้าผ่า)

ไฟไหม้เครื่องบนมณฑป หักพังลงมาต้องพระเศียรหัก

สมเด็จพระเจ้าเสือ จึงโปรดฯให้แปลงมณฑปเป็นวิหาร คงแต่ส่วนยอด

แล้วซ่อมพระเศียรพระพุทธรูปใหม่


ในรัชกาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่หมด


บริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตรทางด้านทิศตะวันออกแต่เดิมเป็นทุ่งพระเมรุ

ใช้เป็นที่สำหรับสร้างพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย

เช่นเดียวกับท้องสนามหลวงของกรุงเทพฯ
เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้ายวิหารและพระพุทธรูปถูกไฟไหม้

เครื่องบนวิหารหักลงมาต้องพระเมาฬี และพระกรข้างขวาหัก

พ.ศ. 2499 บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารและองค์พระมงคลบพิตร

ขอบคุณของแต่งบล็อกจากคุณชมพรค่ะCreate Date : 05 มีนาคม 2558
Last Update : 5 มีนาคม 2558 13:46:54 น. 27 comments
Counter : 2377 Pageviews.  

 
โหวตหมวดความรู้ให้นะคะพี่ตุ๊ก

จำได้ว่าเคยพาลูกทัวร์ไป สมัยก่อนเค้าชอบเอาคนมาสาบานกัน เพราะเศียรท่านศักดิ์สิทธิ์

น้ำมนต์ทีนี่ก็ขึ้นชื่อค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:14:36:08 น.  

 
ผมบ่าค่อยได้อ่านนิยายกำลังภายใน
แต่ซอบดูหนังจีนกำลังภายใน
กับการ์ตูนกำลังภายในครับพี่ตุ๊ก

ม่วนดี
มีแง่คิดตวย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:15:02:54 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะพี่ตุ๊ก

แหะๆ ตอนกินรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ นะคะ
ให้อารมณ์เหมือนตอนไปว่ายน้ำที่ทะเลตอนที่ทะเลไม่มีคลื่นเลยค่ะ
ความรู้สึกน้ำที่หนืดหน่อยๆ ผ่านตัวน่ะค่ะพี่


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:16:10:25 น.  

 
สวัสดีค่า^^

มาชมภาพสวยๆและประวัติวัดพระศรีสรรเพชญ์ค่ะ

จำได้ว่าตอนเด็กๆเคยไปแต่นานมากแล้วคีะ
สวยสมกับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ยาวนานเลยนะคะ
จริงๆอยากไปอีกสักครั้งค่ะขอบคุณสำหรับภาพสวยๆข้อมูลละเอียดๆค่า

โดย: lovereason วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:16:45:19 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

แวะมาเที่ยววัดในจ.อยุธยาด้วยคนค่ะ

บรรยากาศดีนะค่ะ

ดูเงียบสงบ..อิอิโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:21:12:59 น.  

 
ได้ไปเหมือนกัน 2 ที่นี้ไม่พลาดครับ จำมุมถ่ายรูปได้เลยเป็นมุมเดียวกับที่ผมถ่าย แต่ของผมถ่ายช่วงเย็นกว่านี้แสงเลยน้อยไปหน่อย

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:23:41:19 น.  

 
วัดนี้ยังไม่เคยไปเลยค่ะ ตั้งใจเอาไว้หลายหน
ว่ากลับบ้านต้องไปอยุธยา แต่ก็พลาดไปซะทุกที
คงต้องวางแผนจริงจังแล้วค่ะ เพราะวัดสวยๆ ที่นี่มีเยอะมาก
อยากให้คนที่บ้านได้มาเห็นด้วยค่ะ


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:3:09:55 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:4:07:05 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:6:51:07 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog

แต่ละที่นี่มีประวัติยาวนาน ไม่ใช่วัดเก่าเฉยๆเลยนะเนี่ย
ฟ้าก็อยากไปดู สถานที่ทางประวัติศาสตร์แบบนี้บ้าง
เห็นภาพแล้ว อยากจัดภาพแสงช่วงเย็น คงสวยน่าดู


เข้าไปดู รายการ ที่พี่ตุ๊กโพส แล้ว ขากางเกงนี่เอกลักษณ์ยุคนั้นเลย :)


โดย: กาบริเอล วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:11:51:30 น.  

 
ทักทายยามบ่ายคะ


โดย: blog pu วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:13:56:43 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก
ว้าว ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ
ครั้งก่อนพาลูกไปเที่ยว
แต่ไม่มีข้อมูลเล่าให้ลูกฟังเลยค่ะ แหะ ๆ


โดย: Close To Heaven วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:15:27:08 น.  

 
วิหารขนาดเก้าห้อง ใหญ่มากค่ะ

เศียรพระพุทธรูป "ธรรมิกราช" งามแบบดุๆ นะคะ

หนูเคยไปวัดพระศรีสรรเพชญ คุ้นแต่ว่า มีเจดีย์เรียงกัน 3 องค์ จำแทบไม่ได้เลยค่ะ นานมากจริงๆ

เห็นเค้าบอกว่า จัดระเบียบไม่มีของขาย บริเวณวิหารมงคลบพิตรแล้ว น่าจะโล่ง สบายตาแล้วมังคะ

*** หนูใส่ชื่อถนน ตามที่พี่ตุ๊กบอกไว้แล้ว ขอบคุณพี่ตุ๊กค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
mastana Literature Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 มีนาคม 2558 เวลา:18:07:03 น.  

 
ยังไม่เคยไปวัดนี้เลยค่ะ
ภาพงามมากค่ะ

โหวดสาขา Travel


โดย: newyorknurse วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:7:31:23 น.  

 
สวัสดีครับ พี่ตุ๊ก
อยุธยาไปแล้วก็ไปอีก ไม่เบื่อเลยครับ สำหรับคนชอบโบราณสถาน


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:10:39:13 น.  

 
สวัสดีคร้าบ

เที่ยววัดโบราณๆ ในอยุธยานี่ ถ้าเรารู้ประวัติสักนิด จะเที่ยวสนุกมากเลยนะครับ

สมัยอ.เต๊ะ เป็น นศ. อาจารย์พาไปทัวร์วัดบ่อย
แต่สมัยนัน ไม่ค่อยสนใจประวัติ เอาแต่นั่งสเกตส์รูป บ้าง ถ่ายรูปบ้าง ยังนึกเสียดายอยู่เลยละครับ

แล้วก้ ปัจจุบันนี้ เราไปก้ได้เห้นแต่ซากปรักหักพัง
หารูปที่สมบูรณ์ดูไม่ได้เลย

อ.เต๊ะ ว่ากรมศิลป เค้าน่าจะทำแบบจำลองวัดในสภาพสมบูรณ์ มาให้ประชาชนมาชมกันบ้าง อาจจะเป็นโมเดลย่อส่วน เป็นรูปวาดก็ยังดี

อ.เต๊ะว่า น่าจะตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับ สำหรับวัดที่ยิ่งใหญ่ งดงามระดับนี้

อ.เต๊ะขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยนะครับ
ขอให้คุณตุ๊กมีแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: multiple วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:10:40:06 น.  

 
สิงห์รอบเจดีย์และครุฑฉุดนาคน่าจะเก่ามากและดูแปลกเพราะส่วนมากจะเป็นช้างล้อมเจดีย์


โดย: surya21 (surya21 ) วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:11:31:41 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

ไม่มีโอกาสไปเห็นได้ด้วยตัวเอง ก็อาศัยดูผ่านทางบล็อกนี่แหละค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:12:40:03 น.  

 
สวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
ตามมาเที่ยวต่อค่ะคุณตุ๊ก
นอกจากได้ชมภาพผ่านบล็อกแล้ว
ยังได้ความรู้ด้วย
ช่วงนี้อากาศร้อน รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:18:50:04 น.  

 
มาชมต่อครับคุณตุ๊ก พระวิหารทรงธรรมใหญ่โตจริงๆ

tuk-tuk@korat Travel Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 7 มีนาคม 2558 เวลา:20:09:18 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ตุ๊กโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:6:38:28 น.  

 
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog


สวัสดีค่ะคุณตุ๊ก
วัดนี้สวยมาก น่าไปเยี่ยมชมและนมัสการ
รูปก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:12:22:36 น.  

 
เศียรพระวัดธรรมนิกายคล้ายพระศิลปะบายนจริงๆนะครับพี่ตุ๊ก


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:15:21:56 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่ตุ๊ก

จะไปแอ่วไหนก่บ่าม่วนครับ
มีก้าหมอกก้าควันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:16:07:16 น.  

 
สวัสดีคร้าบคุณตุ๊ก

ภาพแบบที่ คุณตุ๊ก เอาไปให้ อ.เต๊ะ ดูนี่แหละครับ

ที่ อ.เต๊ะ พยายามจะบอก

เค้าใช้โปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติเขียนกัน

ข้อดีคือ มันสามารถหมุนดู รูปด้านต่างๆของอาคารได้ทุกมุม

วัดสำคัญในจังหวัตต่างๆนี่ น่าจะมีรูปสมัยที่วัดนั้นยังคงสภาพสมบูรณ์แบบนี้ ให้ชมทุกวัด

ประชาชนจะได้รู้ซึ้งถึงศิลปะวัฒนธรรม งานสถาปัตยกรรมไทย ว่างดงามเพียงไรนะครับ

ปล. ภาพในรูป น่าจะเขียนด้วยโปรแกรม sketchup ไม่ก้ 3dsMAX นะครับ

ขอบคุณที่กรุณาหาข้อมูลมาเล่าสู่อ.เต๊ะ นะครับ

น่ารักจังเลย ต๊ะเอ้งงงง เย้ย เผลอตัวไปนะครับ 555
โดย: multiple วันที่: 8 มีนาคม 2558 เวลา:17:36:10 น.  

 
เคยไปตะเวนไหว้พระที่อนุธยามาครั้งหนึ่ง
ชอบมากเลยค่ะ เวลาเข้าไปในสถานที่โบราณแล้วเหมือนมีมนต์ขลังบอกไม่ถูก


โดย: ชลบุรีมามี่คลับ วันที่: 11 มีนาคม 2558 เวลา:20:30:46 น.  

 
เห็นร่องรอยอาณาจักรแห่งทองคำล่มสลายแล้วเศร้าใจ คงจะเสื่อมจากภายในจากการแก่งแย่งความมั่งคั่งจนแอลงในที่สุดพื่อนบ้านก็เข้าปล้นได้เรี่ยบร้อย


โดย: surya21 IP: 171.98.134.200 วันที่: 12 มีนาคม 2558 เวลา:17:02:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tuk-tuk@korat
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 136 คน [?]
งานหลักคืองานอดิเรก

10 บล็อกล่าสุด


It's Sad to Belong - England Dan and John Ford Coley ... ความหมาย


แวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และวัดดอกไม้ สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Breaking Up Is Hard To Do ... ความหมาย


Exchange Of Hearts - David Slater ... ความหมาย


แวะวัดสุทธาวาส สิงห์บุรี บนเส้นทาง โคราช - เชียงใหม่


Happier - Ed Sheeran ... ความหมาย


วัดยางกวง ... วัดเก่าเมืองเชียงใหม่


Falling Slowly - Glen Hansard, Marketa Irglova ... ความหมาย


ขับรถชมประเทศไทย - ไปเขาค้อ


A World Without Love - Peter and Gordon ... ความหมาย


แวะโบราณสถานวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง ลำพูนของแต่งบล็อกจาก
ป้าเก๋า "ชมพร"
คุณญามี่
คุณ Rainfall in August
ขอบคุณค่ะ

[Add tuk-tuk@korat's blog to your web]