....OUR FAMILY'S JOURNEY....
10 อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชีย


10 อันดับประเทศ
ที่ยากจนที่สุดในเอเชีย


อาทิตย์นี้จะพาคุณๆไปรู้จักกับ 10 อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปเอเซียเรา โดยเรียงลำดับจากอันดับที่ 10 ลงไปหาอันดับที่ 1 หรืออันดับที่ยากจนที่สุด จขบ.ได้เรียบเรียงจากการจัดอันดับของ CIA World Factbook ซึ่งจัดเรียงตาม GDP (Gross Domestic Product) และ PPP (Purchasing Power Parity) ของแต่ละประเทศเอาไว้ 194 ประเทศ

สำหรับลำดับท้ายๆจะเป็นประเทศแถบอัฟริกา ส่วนของไทยเราอยู่อันดับกลางๆครับประมาณ 95 ของโลก GDP 8,100 USD และคู่แข่งคือเวียตนาม อยู่อันดับที่ 135 ของโลก GDP 2,900 USD อีกชาติในเอเซียที่มาแรงมากๆ คือ จีน อยู่อันดับที่ 102 ของโลก DGP 6,600 USD...ส่วนประเทศที่ยากจนที่สุด เห็นจะเป็น ซิมบับเว (Zimbabwe) อยู่อันดับท้ายสุด คือ 194 ของโลก GDP น้อยกว่า 100 USD..... ถ้าอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ ลองคลิ๊กเข้าไปตามลิ๊งค์ที่ให้ไว้นะครับ

ในวงเล็บเป็นการเรียงลำดับของ CIA World Factbook ครับ GDP (Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวเลขของ การบริโภค + การลงทุน + รัฐบาล(เงินที่รัฐบาลทำการใช้จ่าย) +(การส่งออก - การนำเข้า) หรือ GDP = Consumption + Investment + Government spending + (exports – imports)) ที่ให้ไว้เป็นส่วนที่อ้างถึง PPP นะครับหรือว่าอำนาจในการซื้อต่อหัวต่อคนต่อปี ไมใช่ nominal GDP.... การจัดอันดับนี้เขาอ้างถึง GDP ของปี 2009 ครับ
10. Timore-Leste
(146), GDP 2,400 USD.Tasitolu

ติมอเรสเต หรือติมอร์ตะวันออก ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสมาชิกอาเซียนด้วย ติมอร์มีพื้นที่ทั้งหมด 15,400 ตาราง กม. มีประชากรทั้งหมด 1,134,000 คน มีเมืองหลวงชื่อ Dili และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย

ติมอร์ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2002. ติมอร์มีรายได้จากการปลูกและส่งออกกาแฟ ร่วมลงทุนในการค้นหาแหล่งปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ
(อ่านเพิ่มเติม)9. Kyrgystan.
(151) GDP 2,100 USD.

Tien Szan Mt.
คีกิสถาน ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง ไม่มีทางออกทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 199,900 ตาราง กม. แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตรัสเซียเมื่อปี 1991 มีพลเมือง 5,482,000 คน ใช้ภาษา Kyrgyz และรัสเซียน เป็นภาษาราชการ มีเมืองหลวงชื่อ Bishkek รายได้หลักมาจากภาคการเกษตร ทำขนสัตว์ และแร่เหล็ก.
(อ่านเพิ่มเติม)8. Laos
(152), GDP 2,100 USDพระธาตุหลวงน้ำอู

ลาว เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตร.กม. มีประชากร 6,320,000 คน เมืองหลวงชื่อเวียงจันทร์ (Vientiane) ภาษาราชการคือ ภาษาลาว

เศรษฐกิจของลาวขึ้นอยู่กับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย เวียตนาม และจีนตอนใต้ ปากเซเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านคือไทย ครึ่งหนึ่งของ GDP ลาวมาจากภาคการเกษตร ลาวได้พัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ ประมาณ 18,000 กิโลวัตต์ และ 800 กิโลวัตต์ได้ขายให้ประเทศไทย การท่องเที่ยวในลาวเจริญเติบโตเร็วมาก โดยที่ลาวมีนักท่องเที่ยวแค่ 14,400 คนในปี 1990 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านคน ในปี 2005 และคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของลาวจะเพิ่มเป็น 250 – 300 ล้านเหรียญภายในปี 2020 นี้.
(อ่านเพิ่มเติม)7. Korea, North
(154), GDP 1,900 USD.Lake SamilpoPyongyang Metro
เกาหลีเหนือ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ในเอเชียตะวันออก ทิศเหนือติดกับ จีน และรัสเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 120,540 ตร.กม. มีประชากร 24,051,218 คน มีเมืองหลวงชื่อ Pyongyang ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการ

ระบบเศรษฐกิจของเกาหลี เป็นแบบคอมมิวนิสส์ที่เข้มข้นเช่นเดียวกับคิวบา โดยมีรัฐเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมด รัฐเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยที่ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 47 USD. รายได้ของรัฐ 43% มาจากอุตสาหกรรม 33.6 % มาจากภาคบริการ... เกาหลีเหนือผลิตเหล็กมากเป็นอันดับ 18 ของโลก และมีถ่านหินสำรองเป็นอันดับที่ 22 ของโลกด้วย.
(อ่านเพิ่มเติม)6. Cambudia
(155), GDP 1,900 USDAngkor Wat

Tonle Sap River
กัมพูชา เป็นสมาชิกอาเซียน ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตร.กม. ประชากรทั้งสิ้น 14,805,000 คน มีเมืองหลวงชื่อ Phnom Phen ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ

กัมพูชามีเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ เศรษฐกิจของเขมรขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร เช่นปลูกข้าว ทำการประมง รองลงมาคือภาคการท่องเที่ยว โดยที่เมื่อปี 2007 (ม.ค. – ธ.ค.) มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับเมื่อปี 2006.
(อ่านเพิ่มเติม)5. Tajikistan
(156), GDP 1,800 USD.Fan Moutain
Tajik Mountain
ทาจิคิสถาน ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง ติดกับอัฟกานิสถานโดยแยกตัวออกมาจากรัสเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 143,100 ตร.กม. ประชากร 7,349,145 คน เมืองหลวงชื่อ Dushanbe ใช้ภาษา Tajik เป็นภาษาราชการ

จากการสำรวจเมื่อปี 2009 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ยังมีระดับความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากล โดย GDP ของประเทศขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร เช่นการทำไร่ฝ้าย พืชผัก ผลไม้ และข้าว ทากิคิสถานมีแร่ทองคำ และเงินเป็นจำนวนมาก.
(อ่านเพิ่มเติม)4. Bangladesh
(161), GDP 1,600 USD.Jamuna Bridge (one of the longest bridge in the world)
60 Dorm Mosque

บังคลาเทศ ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 147,570 ตร.กม. ประชากร 162,211,000 คน เมืองหลวงชื่อ Dhaka ใช้ภาษา Bengali เป็นภาษาราชการ

การส่งออกกระสอบเป็นรายได้หลักอันดับหนึ่งของประเทศในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันได้ลดลงไปมาก โดยมีผลิตภัณฑ์จาก Polypropylene เข้ามาแทนที่ ประชากร 2 ใน 3 ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นการปลูกข้าว ชา และ mustard. รายได้ของประเทศมากกว่า 75 % มาจากผลิตภัณฑ์พวกสิ่งทอ.
(อ่านเพิ่มเติม)3. Nepal
(174), GDP 1,200 USD.Patan TemplesMt Everest
เนปาล ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ ติดกับอินเดีย มีพื้นที่ทั้งหมด 147,181 ตร.กม. ประชากร 29,331,000 คน มีเมืองหลวงชื่อ Katmandu ใช้ภาษา Nepali เป็นภาราชการ

GDP ของเนปาลมาจาก ภาคการเกษตร 40% การบริการ 41% และอุตสาหกรรมอีก 22% โดยที่ประชากร 76% อยู่ในภาคการเกษตร 18% อยู่ในภาคบริการ และ 6% อยู่ในภาคอุตสาหกรรม การส่องออกพวกเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ และกระสอบเป็นส่วนที่นำรายได้เข้าประเทศ.
(อ่านเพิ่มเติม)


2. Burma
(175), GDP 1,100 USD.Baganmyo
Mt. Popa
พม่า เป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน มีพื้นที่ทั้งหมด 676,578 ตร.กม. ประชากร 50,020,000 คน เมืองหลวงชื่อ Naypyidaw ใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ

พม่าเป็นประเทศนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการควบคุมการเกิดของประชากร แต่ระบบเศรษฐกิจของพม่าขยายตัวน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคของลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกัน

พม่ามีปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภค จึงส่งผลถึงผลผลิตมวลรวมที่ทำไม่ได้ดีเท่าที่ควร แม้พม่าจะมีแหล่งน้ำมันมากมาย แต่พม่าก็ยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน

ประเทศพม่ายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอัญมณี ไม้สัก และอื่นๆ แต่ด้วยระบบการศึกษาที่ยังไม่ดี เลยทำให้พม่ามีปัญหาเรื่องแรงงานที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวม.
(อ่านเพิ่มเติม)Poorest In Asia is Afghanistan
(185), GDP 800 USD.Rug Weavers


Schoolchildren in Kabul
อัฟกานิสถาน ตั้งอยู่ระหว่าเอเชียกลางและอเชียใต้ อยู่ติดกับอิหร่านและปากีสถาน มีพื้นที่ทั้งหมด 647,500 ตร.กม. ประชากร 29,150,000 คน เมืองหลวงชื่อ Kabul ใช้ภาษา Dari (Persian) & Pashto เป็นภาษาราชการ

จัดว่าเป็นประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่งของโลก และได้รับการพัฒนาน้อยที่สุดด้วย มีประชากรว่างานกว่า 35% และกว่า 36%ก็มีความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานของโลก 2 ใน 3 ของประชากรมีชีวิตอยู่ด้วยรายได้ที่น้อยกว่าวันละ 2 ดอลล่าสหรัฐ

เนื่องจากอัฟกาฯป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม ประชากรส่วนหนึ่งจึงมีงานทำจากชาวต่างชาติที่อยู่ในสงครามนั้น อัฟกานิสถานมีผลิตผลจากการเกษตรพวก ทับทิม องุ่น ผลอพริคอต และแตงโม

รายได้ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศมาจากการลักลอบค้ายาเสพติด เช่นกัญชา และฝิ่น และรายได้หลักอีกส่วนมากจากผู้อพยพชาวอัฟกันกว่า 5 ล้านคนที่ส่งเงินกลับประเทศ.
(อ่านเพิ่มเติม)
ที่มา : CIA World Factbook
เพลงประกอบ ไม่เกี่ยวกับเรื่องนะครับ
ขอบคุณที่ตามอ่านครับ___________ END____________

Create Date : 04 ตุลาคม 2553
Last Update : 3 กันยายน 2556 21:32:43 น. 38 comments
Counter : 24111 Pageviews.

 
มอร์นิ่งค่ะ คุณ wicsir
เห็นหัวข้อแล้วก็มานั่งลุ้นว่ามีประเทศของเราด้วยมั๊ยน๊อ
พอเลื่อนลงมาถึงสุดยอดประเทศยากจน
อืมม์..ไม่มีแฮะ แต่ก็ยังไม่รู้สึกดีใจเท่าไหร่
เพราะเวลาดูทีวีพวกรายการวงเวียนชีวิต รึอะไรประเภทเนี้ย
ทำไมเมืองไทยยังมีคนยากจน คนเจ็บป่วยรอให้ช่วยเหลืออีกเยอะเลยแฮะ
ก็ยังเศร้าๆ หดหู่ๆอยู่เหมือนเดิมอ่ะค่ะ


โดย: nLatte วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:8:46:39 น.  

 
GDPฝรั่งเขาจัดตามตัวนี้นี่แหละ ไม่มองความจริง ลาวเพื่อนบ้านเรานี่แหละไปมองจริงๆ เขามีความสุขมากๆๆๆไปดูทุกวันนี้เถอะนักลงทุน จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียตนาม สิงคโปร์ อเมริกา เกาหลี แทบเดินชนกันตายยั้วเยี้ยไปหมดแต่ไม่มีนักลงทุนจากไทยเรา ทางอีสานต้องซื้อไฟฟ้าจากลาวน่ะ อีกอย่างมีโทรศัพย์ 3G ใช้มา3 ปีแล้ว เห็นว่าจะเริ่ม 4G ปีหน้าแล้ว ซึ่งเป็นการลงทุนมาจากจีน ปีที่แล้วทางจีนให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่ลาว 50000 ล้านดอลล่า เพื่อพัฒนาประเทศ ซีเกมส์ครั้งที่แล้วจีนออกทุนสร้างสนามกีฬาให้ฟรีแก่ลาวด้วย ทำไมหลายประเทศแย่งเข้าไปลงทุนประเทศยากจนนี่จังเลยยากจนแบบลาวนี่ก็ดีเหมือนกัน


โดย: mini IP: 124.120.57.117 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:9:10:23 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่wic

ความรู้ใหม่นะคะเนี่ย ไม่คิดว่าเกาหลีเหนือ กะเนปาลจะอยู่ในลิสต์ด้วยอ่ะค่ะ

ชอบภาพ Tajik Mountain กับ Everest ค่ะสวยดี

รักษาสุขภาพนะคะ


โดย: อาราเล่ กะ กั๊ตจัง วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:9:14:23 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

แอบลุ้นเหมือนพี่ยุ้ยเลยว่าประเทศไทยติดอันดับกับเค้าหรือเปล่า

แต่สังเกตว่าแต่ละประเทศที่ติดอันดับยากจน
เค้ายังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ได้ดีนะคะ


โดย: chenyuye วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:9:18:47 น.  

 
คุณ mini คห.2
เห็นด้วยกับ comment ของคุณครับ
ที่บ้านเราไม่ยอมมี 3G ซักที
เพราะเต่าขวางทางมั๊งครับ.....เต่าอยากทำเอง และเดินแบบเต่าน่ะ
4G เหรอ...ถ้าเราฝันอยู่ก็ตื่นได้แล้วครับ

จะว่าไปแล้วนักลงทุนไทยก็แอบไปลงทุนในลาวเหมือนกันน๊า
เพียงแต่มุมมองของคนบางกลุ่ม ยังมีมุมมองแบบเดิมๆอยู่น่ะ..

เฮ้อก็....Let it be.... ลี อิท เบส..ครับ


โดย: wicsir วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:9:24:13 น.  

 
Let it be


โดย: นายแมมมอส วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:10:24:59 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณ wic มาหาความรู้ ค่ะ อัฟกา.. เขาอยู่อันดับนี้ตลอด นะ
ไทยเรา แม้จะไม่ติดอันดับ แต่ความแตก ต่าง ทางสังคม คนรวยก็ รวย จริง คนจน ๆ แทบไม่มีจะกิน
เมื่อไร เราจะแก้ ปัญ หานี้ได้ไม่รู้ นะคะ .. มาทักทายค่ะ..


โดย: tifun วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:11:22:13 น.  

 
ชอบรอยยิ้มของเด็ก ๆ ในภาพสุดท้ายจัง


โดย: Kajiwa-Ant IP: 61.7.162.154 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:13:13:05 น.  

 


ที่นครปฐมฝนตกทู้กกกก..วัน มืดฟ้ามัวดิน หาแสงสว่างไม่ได้เลยค่ะ ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจร้า.. ~*
ประเทศไทยก็จนค่ะ จนน้ำจายยย...หุหุโดย: ป้าโบราณ วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:13:19:15 น.  

 
ยากจนเงินทองแต่บางที่เค้าก็รวยความสุข รวยน้ำใจนะคะ

เลื่อนลงมาเรื่อย ๆ ทำไมเราถึงลุ้นว่าจะได้เห็นชื่อไทยแลนด์อยู่ในนั้นด้วยหว่า แหะ ๆ


โดย: i'm not superman วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:13:25:46 น.  

 
หลายๆประเทศที่กล่าวมาข้างต้น ดูแล้วธรรมชาติยังบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะ

บางประเทศสวยมากกด้วย เราว่าจีดีพีอาจจะไม่สูงแต่การที่ได้อยู่กับบรยากาศธรรมชาติ สวยๆ สงบๆ อาจทำให้การดำรงชีวิตมีความสุขมากๆก็ได้เนาะ


โดย: อ้อมกอดของความเหงา วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:15:43:21 น.  

 
นึกว่าปากีสถานซะอีกค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:16:25:57 น.  

 
เกาหลีเหนือกับอัฟกานีสถาน คิดว่าจนจริง ส่วนประเทศอื่นๆ ไม่ค่อยรู้จัก


โดย: Hana* วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:16:27:44 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..คุณwic ..สบายดีนะคะ ..

เลื่อน ลงมาดูเรื่อยๆ นึกว่าจะมีประเทศเราด้วยนะเนี่ย..อิอิ..

ดีนะเนี่ย ไม่มี.. ไม่อยากติดอันดับเลย..

เย็นนี้กินข้าวกับอะไรเอ่ย.. คนข้างๆ ทำไรให้หม่ำคะเนี่ย.. อิจฉาๆ

นกมีผักลวก กะน้ำพริกแระ.. สบายแระ..


โดย: Nongpurch วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:18:02:47 น.  

 
หวัดดี ตอน ค่ำ ๆค่ะ ชอบทาน มะรุมแต่เด็ก ก็ สุขภาพ แข็งแรง สิคะ เอื้อ เพิ่งมา ทาน ตอนโต ๆ นี้ เอง .. ตอนเด็ก รู้ สึก เหม็น เขียว อิอิ.. ทานมื้อค่ำให้อร่อยน้า ..


โดย: tifun วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:19:39:19 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ wic
อ่าน ๆ ไปแบบไม่โกงข้อสอบ
ตอนแรกนึกว่าจะมีอินเดียด้วยซะอีก
และก็ไม่คิดว่าเกาหลีเหนือจะติดอันดับ
เพราะเทียบกับเกาหลีใต้แล้ว
ไม่น่าจะแตกต่างกันมาถึงขนาด
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของความยากจนเลยนะคะ

ช่วงนี้มีแพลนไปเที่ยวไหนบ้างรึเปล่าค่ะ
เห็นเปรย ๆ ว่า เข้าหน้าหนาวทีไร
อยากถ่ายรูปสายหมอก บนดอยสูง
ปะ..ไปดูหมอกบนดอยตุง ตอนใกล้ช่วง
ปลายฝนต้นหนาวเรียกน้ำย่อยกันก่อน อิอิ

เผื่อคุณ wic จะมีแพลนพาครอบครัว
ขึ้นเหนือปลายปีนี้ อิอิ


โดย: JinnyTent วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:19:43:03 น.  

 
ดีใจที่เมืองไทยไม่ติดอันดับ

มีความสุขกับทุกวันนะครับ


โดย: NET-MANIA วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:20:14:04 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะ..

ลุ้นเหมือนกันค่ะ ว่าจะมีไทยมั้ย..

โล่งอก..

แต่หลายประเทศที่ว่าจน ๆ ... แต่เค้ารวยทิวทัศน์..นะคะ..

แบบธรรมชาติสุด ๆ สวยสุดยอด......... ถือว่า รวยทางใจ ได้มั้ยเนี่ย..


โดย: poongie วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:22:19:01 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณwicsir
อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
ที่ก่อให้เกิดความยากจนขึ้น
แต่ประเทศเหล่านี้มีธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
และบางที่ติดอันดับโลกเลยนะคะ
หรือความร่ำรวยไปกระจุกที่ไหนในประเทศน้า


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:22:36:36 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
มีความสุขกับการทำสิ่งที่รักค่ะคุณ wicsir

ความยากจนไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสุข
ความรวยใช่ว่าจะสุขอย่างที่เห็น
พอเพียงและเพียงพอ
คาถาประจำใจเลยค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:7:04:26 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ..

เพลงเพราะมาก ๆ ..


โดย: i'm not superman วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:8:59:31 น.  

 


ฝนตก.. น้ำท่วม.. ดูแลสุขภาพกายใจกันด้วยการกินเจ
ปีนี้ร่วมกันทำบุญด้วยการกินเจนะคร๊า..
ไปเที่ยวอยุธยา ได้กินโรตีสายไหมรึเปล่าคะโดย: ป้าโบราณ วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:10:16:23 น.  

 

อยากให้ความจนหายไปค่ะ อยากให้ทุกคนเท่าเทียมกัน
แต่คงเป็นไปไม่ได้ ได้แต่ทัมจัยยย... แล้วค่ะ


โดย: วาดะจัง วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:11:54:32 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณwicsir เป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:15:46:01 น.  

 
ขอบคุณความรู้ดี ๆ ครับผม ตามมาอ่านด้วยคน เอ้..ประเทศไทยอยู่ในลำดับใดครับ อยากรู้เหมือนกัน


โดย: DAN_KRAB วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:23:20:11 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธ
สู้ต่ออย่างมีพลังเช่นกันค่ะคุณ wicsir


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:7:19:00 น.  

 
สวัสดีค่ะ...

หนึ่งมาชวนไปหม่ำพระรามลงสรงด้วยกันค่ะโดย: chenyuye วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:11:04:08 น.  

 
ว้า เอาพระรามลงสรงมาฝากผิดจาน
เพิ่งจะรู้ตัว
ขายหน้าจังเลย

ที่จริงต้องเป็นจานนี้ค่ะโดย: chenyuye วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:14:03:18 น.  

 
ทักทายยามบ่ายเช่นกันค่ะ..เมื่อกลางวันแว่บไปกินทาโกะยากิมา.. กลางวันไปทานข้าวที่ไหนมาคะ..


โดย: i'm not superman วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:14:20:04 น.  

 
อ่านจบแล้วคิด(ตามประสาคนไม่ค่อยคิดมาก)ว่า โชคดีจังที่เมืองไทยไม่ติดอันดับ อิๆๆ


โดย: bb IP: 223.206.153.3 วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:16:00:04 น.  

 
หลับปุ๋ยฝันดีนะคคุณ wicsir
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:21:10:00 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดี
มีความสุขกับวันดี ๆ ตลอดวันนะค่ะคุณ wicsir

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เช่นกันค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:7:11:13 น.  

 

อุ้มคิดว่าประเทศอินเดียติด 1 ใน 10
ไม่ยักกะมีเน๊าะ
ภาพสวยมากน่าไปเที่ยวทั้ง 10 ประเทศเลยล่ะ
แหล่มค่ะ.....มอร์นิ่งจ้าโดย: อุ้มสี วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:7:45:27 น.  

 
่ประเทศไทยประชากรส่วยใหญ่ยังยากจน จะไปอาเซียงมันจะไปรอดหรือ
ผู้คนมุ่งหาเเต่เงิน อำนาจ เอารัดเอาเปรียบซึงกันเเละกัน ของพวกนั่นตายเอาไปได้ด้วยหรือครับ


โดย: สามหมอก IP: 118.172.201.172 วันที่: 22 มิถุนายน 2555 เวลา:16:00:53 น.  

 
What's up, after reading this remarkable article i am as well happy to share my know-how here with mates.
louis vuitton sito ufficiale //www.bollaferdinando.it


โดย: louis vuitton sito ufficiale IP: 94.23.252.21 วันที่: 3 สิงหาคม 2557 เวลา:20:34:25 น.  

 
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it
stivali ugg vi piacciono //www.velletrano.it/cache/stivali-ugg/onpCbgBKq8/


โดย: stivali ugg vi piacciono IP: 192.99.14.36 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา:8:56:40 น.  

 
thanks for share!


โดย: http://bluepradas.com IP: 94.23.252.21 วันที่: 17 เมษายน 2558 เวลา:0:06:17 น.  

 
Navigate To THIS WebSite


โดย: http://louisvuittonalma-mm.com IP: 157.7.205.214 วันที่: 23 เมษายน 2558 เวลา:22:57:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 67 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
4 ตุลาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.