....OUR FAMILY'S JOURNEY....
++ ป ลู ก ป่า ที่ ภู ฝ อย ล ม & พั ก เ เ ร ม ที่ ริ ม อ่ า ง ฯ ++
ทุกๆปีที่ทำงานของพวกเราจะจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่า เพื่อคืนธรรมชาติกลับมาและรักษาโลกร้อนกันด้วย เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็เป็นช่วงต้นๆหรือกลางหน้าฝนนี่แหละครับ

ปีที่แล้ว จขบ.ได้พาคุณๆไปที่ อ.นายูง จ.อุดรธานีี มาครับ (ดู..ปลูกป่าที่นายูง) ส่วนปีนี้ก็เลือกเอาที่ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานีกันครับ ที่จริงป่าผืนนี้ได้รับการปลูกมาแล้วโดยคณะจากที่ทำงานเราเมื่อปี 50 แต่มาคราวนี้เป็นการปลูกซ้ำเพื่อให้ป่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กอปรกับปีนี้เรามีเพื่อนมาจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมาร่วมด้วย 7 คน เลยเลือกเอาที่นี่เพื่อเป็นการไม่เดินทางไกลจนเกินไปครับ.ส่วนหนึ่งของทีม มารอที่จุดนัดพบ....ก่อนออกเดินทาง
การเดินทางไปปลูกป่าของเราแต่ละครั้ง ไปกันเองโดยการขับรถส่วนตัวไป และนัดแนะจุดหมายปลายทางกัน วันนี้ก็เช่นเคยเรานัดกันที่ปั๊มน้ำมัน PT หน้าทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 25 กม. ออกไปทาง จ.อุดรธานี (คณะเราส่วนมากพักกันที่ขอนแก่น) เพราะคณะเราบางส่วนออกมาจากทางเขื่อนอุบลรัตน์ก็มี
ไก่ย่างเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปตามถนนมิตรภาพไปทางอุดรฯประมาณ 70 กม. ที่อำเภอนี้เป็นแหล่งไก่ย่างขึ้นชื่อของขอนแก่น หรือประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะไก่ที่นี่นำไก่ที่เรียกว่าเป็นไก่กระทง หรือเลี้ยงไว้ประมาณ 30 วันมาย่าง (ปกติไก่เนื้อจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 45 วันก็โตเต็มที่) .... ไก่ที่นี้เขาเลยมีรสชาดดีมาก

ที่เขาสวนกวางนี้ยังเป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์ของภาคอีสานตอนบนอีกด้วย โครงการนี้คาดว่าจะเสร็จและให้ประชาชาชนทั่วไปเข้าชมได้ประมาณต้นปีหน้า หรือช่วงวันเด็กแห่งชาติ....ซึ่งด้านบนนั้นจะประกอบไปด้วยสัตว์ป่าและสวนน้ำ ตลอดจนมีที่พักแรมด้วย.ถึงภูฝอยลม...รอสมาชิกคนอื่นๆ

ภูฝอยลม...เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ จ. อุดรธานี และเป็นค่ายเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ที่จะรักษาธรรมชาติ.... ที่นี่ทุกๆหน้าหนาวของทุกปี จะมีดอกไม้เมืองหนาวมาจัดสวนให้ประชาชนมาชมกัน ปีที่แล้วก็มีเทศกาลดอกทิวลิป

บริเวณรอบๆภูฝอยลมยังมีน้ำตก ป่าไม้ และสวนสมุนไพรให้ได้ชมกันด้วย ณ บริเวณที่เรานัดพบกัน จะมีร้านอาหารและที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย


มาพร้อมกัน...ถ่ายภาพก่อนออกเดินทางเข้าไปปลูกป่า

ตำนานภูฝอยลม “ภูฝอยลม”


“ภูฝอยลม” เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพอุดมสมบรูณ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร ตั้งชื่อตามชื่อของไลเคนชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “ฝอยลม”ซึ่งเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่กระจายอยู่เต็มพื้นที่ ต่อมาได้มีการให้สัมปทานทำไม้และมีราษฎรเข้ามาจับจองและบุกรุกพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมูบ้าน จึงทำให้สภาพป่าเริ่มเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ จนทำให้ ”ฝอยลม”เริ่มน้อยลง จนแทบจะหาไม่ได้ในพื้นที่

ในระหว่างปี 2538-3532 ส่วนราชการต่างๆนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในขณะนั้น (นายสายสิทธิ พรแก้ว) ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายราษฎร เหล่านั้นอกจากพื้นที่ป่า โดยจัดให้อยู่พื้นที่ใหม่ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับการทำลายนิเวศ

ปี 2533 สำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมเยาวชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อว่า “โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี 2535 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมอบรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ละเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “โครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร” โดยใช้ชื่อย่อว่า “ย.พ.พ.”

ปี 2535 กรมป่าไม้ได้อนุมัติงบประมาณ จัดทำโครงการสวนรวมพรรณป่าไม้ 60 พรรษา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ไม้ป่า ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป้นสถานที่สำหรบหารศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดอุดรธานี

ปี 2541 กรมป่าไม้ได้อนุมัติงบประมาณ จัดทำโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอน-ปะโค ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยพัฒนาป่าสงวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ปี 2545 ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว โดยการนำเสนอและการสนับสนุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 4 ( นายธีระยุทธ วานิชชัง ) จึงได้รับอนุมัติเงินก่อสร้างบ้านพักห้องน้ำ ศาลาห้องประชุม ศาลาพักผ่อนแหล่งน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ให้บริการ และเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เพื่อความสะดวกในการจดจำ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็น “ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม “ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Phu Foilom Ecotourism Project”

ในปีเดียวกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชัยพร รัตนนาคะ) ได้มีแผนการที่จะพัฒนาพื้นที่ ภูฝอยลม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค จึงได้หางบประมาณสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม สร้างถนนลาดยาง และจัดทำโครงการอุทยานก่อนประวัติศาสตร์ และเส้นทางไดโนเสาร์ โดยมรการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ปั้นไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ ขนาดเท่าของจริง ปั้นจระเข้และเต่าโบราณ จัดทำหุ่นจำลองและวิวัฒนาการ ของลิงจนกลายเป็นมนุษย์ จัดทำนาฬิกาแดด โดยมีเส้นทางเดินเท้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบ

ทั้งนี้ ในการจัดสร้างอุทยานก่อนประวัติศาสตร์ดังกล่าว ในเวลาดำเนินการเพียง 96 วัน (ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2546)

ที่มา : //www.udonthani.com/phufoilom.htmการเดินทาง

การเดินทาง หากเดินทางมาตามเส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี เมื่อเลยอำเภอโนนสะอาดมา
แล้วจะพบทางแยกซ้ายที่บ้านห้วยเกิ้งไปภูฝอยลม รถยนต์สามารถขึ้นถึงบนภูได้โดยสะดวก (ดูรีวิวภูฝอยลมในบล๊อก)พร้อมแล้วออกเดินทางเข้าป่าไปอีก 1 กม.
ถึงพื้นที่ปลูกป่าแล้ว

กิจกรรมปลุกป่า. ปกติเราจะทำกันทุกปี โดยสนับสนุนเงินให้ส่วนราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าและรักษาพันธุ์สัตว์หรือเรียกกันว่า "หน่วยพิทักษ์ป่า" เพื่อดำเนินการปลูกป่าตามพื้นที่ที่ทางการกำหนดไว้ โดยทางการก็จะช่วยจ้างแรงงามมาปลูกให้เราอีกต่อหนึ่ง และจะมีอีกบางส่วนเหลือไว้เพื่อให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างเช่นวันนี้ เราก็เข้าไปปลูกเสริมแปลงเดิมที่ได้ทำมาบ้างแล้ว โดยเดินทางเข้าไปในป่าต้นน้ำกว่า 1 กม.เยาวชนจากมาเลเซีย...ร่วมปลูกด้วย
ปลูกเสร็จ..เขียนชื่อใส่ไว้ด้วย
ถ่ายภาพร่วมกัน...ในกิจกรรมดีๆ
เหนื่อย...ชมดอกไม้ก่อนไปต่อ
walk rally... ไปทำฝายแม้ว

Walk Rally ... หลังจากปลูกป่าเสร็จ คณะเราก็ออกมาเริ่มต้นใหม่ที่ค่ายเยาวชนฯ และเดินป่าระยะทางประมาณ 1400 เมตร เพื่อทำกิจกรรม 2 อย่างคือ
1. ให้พนักงานได้ออกกำลังกายโดยการเดิน
2. เพื่อช่วยกันทำฝายแม้ว ในลำธารต้นน้ำ

นานๆเดินกันไกลๆซักครั้ง เกินครึ่งของทีมเราแทบลิ้นห้อย ดีหน่อยว่าเดินในป่ามันไม่ร้อน คือเดินใต้ร่มไม้เสียเป็นส่วนใหญ่...เอาก้อนหินไปเรียงไว้..เป็นฝาย
เดินชมป่าออกมา 1400 เมตร...เจอต้นไม้ใหญ่
เห็นฟ้าใสๆ..รู้ว่าใกล้ร้านอาหารภูฝอยลมแล้ว

พักเที่ยง เรามาทานมื้อเที่ยงกันที่ร้านอาหารของภูฝอยลม เมนูที่อร่อยมากๆของที่นี่คือต้มยำปลานิล และไก่ทอดสมุนไพร...ถ้ามีโอกาสไปอย่าลืมสั่งมาลองนะครับ แต่ถ้าไปกันหลายๆคนควรจะโทรสั่งล่วงหน้าครับ เพราะที่นี่เขามีอาหารไว้ขายค่อนข้างจำกัด

หลังมื้อเที่ยงเราออกเดินทางลงเขาไปทางอำเภอหนองวัวซอ โดยรถธรรมดาก็ไปตามถนนลูกรัง ส่วนทีมออฟโรด ก็ไปทางลัด (แต่ไปถึงทีหลัง) แต่ทั้งหมดไม่เป็นการไปทำลายป่าลงอีก เพราะทางลัดที่ว่าคือทางที่ยังสร้างไม่เสร็จ บางแห่งยังเป็นห้วยเป็นโขดหินอยู่เลย.ที่อ่างเก็บน้ำกกดู่...ภาพยามบ่าย

อ่างเก็บน้ำกกดู่ อยู่ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จะมีทางแยกออกจากตัวอำเภอเข้าไปทางทิศตะวันออก (ไปทางภูเขา) ซึ่งริมอ่างเก็บน้ำจะเป็นที่ตั้งของ "หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ถ้ำกกดู่" ซึ่งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งติดกับเทือกเขาภูพาน ซึ่งไม่ไกลจากภูฝอยลมนัก

บรรยกาศโดยทั่วไป ร่มรื่น เหมาะที่จะกางเต้นท์นอน ปิคนิค และพักผ่อนในวันหยุดแบบครอบครัว สามารถพายเรือเล่นในน้ำที่นิ่งในอ่างเก็บน้ำได้ด้วย โดยเฉพาะบริเวณที่เราไปพัก...ดูภาพบรรยากาศที่ถ่ายมาประกอบครับ (ดูรีวิวในบล๊อกตอนหน้าหนาว)บางมุม..ที่อ่างเก็บน้ำกกดู่
บ่ายคล้อย ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
อีกมุมถึงฟ้าไม่สวยเหมืนหน้าหนาว...แต่บรรยากาศดีมาก

แดดร่ม ลมตก..มีปาร์ตี้เล็กๆ
มีน้องๆนักเรียน..มาช่วยเสริฟอาหารด้วย
บรรยกาศที่เหลือคือสังสรรค์น้องพี่

ยามสายที่อ่างเก็บน้ำกกดู่

ตื่นเช้าหลังจากที่ร่ำลาเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าที่อ่างเก็บน้ำฯแล้ว เราก็เดินทางเข้าไปตัวเมือง และเลยไปที่ รร.หนองแวงฮี เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา หนังสือให้กับเด็กๆต่อ ตามด้วยทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน คือก่อกำแพงโรงเรียน จนได้เวลาพอประมาณ ทีมเราก็เดินทางกลับขอนแก่นกัน....นั่นคือความสุขเล้กๆที่เราได้ร่วมกันทำในวันหยุดที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 ครับมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ให้ รร.หนองแวงฮี
ร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนเปลี่ยนอาชีพจากวิศกรเคมี...มาเป็นพนักงานก่ออิฐชั่วคราวลาบล๊อกนี้ด้วยภาพจากสนามฟุตบอล รร.หนองแวงฮี อ.หนองวัวซอ ภาพนี้ครับ

____________ END ___________
Create Date : 02 สิงหาคม 2555
Last Update : 25 สิงหาคม 2556 22:42:07 น. 13 comments
Counter : 3192 Pageviews.

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 สิงหาคม 2555 เวลา:11:29:41 น.  

 
wicsir Travel Blog ดู Blog

และโหวตด้วยค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 สิงหาคม 2555 เวลา:11:31:06 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ็อด
เอะ..เรื่องราวออนบล็อกวันนี้ ตัวหนังสือเล็กไปเปล่าค่ะ
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ค่ะ
ที่ออฟฟิตก็เคยไปปลูกป่า สนุกสนานกันมาก

จินมาคราวนี้ยังไม่ได้อ่านเรื่องราวอย่างละเอียดนะคะ
แต่เห็นภาพจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแบบนี้
มีการติดต่อประสานงานกับกรมป่าไม้ก่อนเลยใช่มั้ย
ทั้งจอบ ทั้งการขุดหลุมไว้รอ ทั้งต้นไม้ที่เตรียม
พอดีไม่ได้อ่านบล็อก อ่านเป็นจุด ๆ ค่ะ ตัวหนังสือมันเล็กอ่ะ

อันที่จริง ปีหนึ่ง ไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
เราได้คืนอะไรให้กับธรรมชาติ และร่วมอนุรักษ์ด้วย
ขอชื่นชมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

เหมือนจะจำได้ว่า คุณอ็อดก็ไปแบบนี้ครั้งหนึ่งใช่มั้ย
ถ้าจำไม่ผิดนะคะ กิจกรรมปลูกป่าทำกันทุกปีรึเปล่าค่ะ

โดย: JinnyTent วันที่: 2 สิงหาคม 2555 เวลา:11:53:05 น.  

 
น่าสนุกจังเลยยยยยย


โดย: kwan_3023 วันที่: 2 สิงหาคม 2555 เวลา:12:41:29 น.  

 
เยี่ยมไปเลยค่ะคุณ wicsir
เราให้ธรรมชาติ ธรรมชาติให้เรานะคะ
รูปสวยอ่างเก็บน้ำสวยดูสบายตาจังค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 2 สิงหาคม 2555 เวลา:13:23:58 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะขออนุโมทนาในกุศลกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชาวโลกและจักรวาลนี้ด้วยค่ะ ขอให้ผลบุญจงส่งให้คุณและครอบครัวมีความสุขความ

เจริญยิ่งๆขึ้นไป เพลงนี้ชอบมากเป็นเพลงโปรดเลย ภาพก็สวยงามทุกภาพ

จึงโหวตให้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 2 สิงหาคม 2555 เวลา:15:18:51 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:7:50:31 น.  

 
ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ สวยทุกภาพเลยค่ะ ฟ้าสวยแล้วค่ะ ใสแจ่มเลย น้ำใสเห็นเงาสะท้อน งามมาก...ตอนเด็กๆ เคยอยู่ที่อุดรค่ะ เกิดที่โน่น เมื่อสองปีก่อนได้กลับไปอุดร เค้าบอกว่าให้ไปเที่ยวภูฝอยลม แต่ก็ไม่ได้แวะ เสียดายเหมือนกันค่ะ ไก่ย่างเขาสวนกวางที่ขอนแก่นก็ได้ไปกินเหมือนกันค่ะ ไม่แห้งเกินไปอร่อยดี แต่เป็นร้านที่อยู่ตรงหน้า มข. (ที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จไปหน่ะค่ะ) เสียดายส้มตำเค้าตำรสชาติเหมือนคนกรุงเทพฯ ออกหวานหน่อย

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากไปทำมากค่ะ ทำฝาย ปลูกป่า


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:9:28:45 น.  

 
มาชมกิจกรรมปลูกป่าคืนธรรมชาติและทำฝายแม้วค่ะคุณวิค
มีเพื่อนต่างชาติมาร่วมกิจกรรมด้วย ดีจังนะคะ
ภูฝอยลม เพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรก บ้านเรามีสถานที่น่าสนใจเยอะจริงๆ เที่ยวไม่หมดค่ะ
ดอกไม้สีม่วง คือกระเทียมเถาใช่มั๊ยคะ ต๋าเคยซื้อมาปลูกที่บ้าน เสียดายตอนนี้ไม่อยู่แล้วค่ะ
ชอบภาพอ่างเก็บน้ำจัง น้ำนิ่ง ใสราวกระจกค่ะมีความสุขมากๆในวันหยุดนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 4 สิงหาคม 2555 เวลา:12:05:55 น.  

 
ตามมาเที่ยว พร้อมชมรูปสวยๆ ยามเช้าค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:4:58:32 น.  

 
นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะคุณวิค
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 5 สิงหาคม 2555 เวลา:22:59:18 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณวิค


โดย: panwat วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:7:53:52 น.  

 
สวัสดีครับแวะมาเยี่ยมชมบล๊อกครับ เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับภาพถ่ายสวยงามครับ โหวตให้ครับ
....
ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมผลงานกันนะครับ


โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 6 สิงหาคม 2555 เวลา:9:35:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicsir
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 71 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
2 สิงหาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.