....OUR FAMILY'S JOURNEY....
10 อันดับประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก




TOP 10 RICHEST COUNTRIES
IN THE WORLD.



เที่ยวกระบี่อยู่ดีๆ พาหักมุมมาพักกลางทาง อ่านเรื่องราวของประเทศเศรษฐีกันบ้าง... เอาให้อัพกระบี่เสร็จแล้วค่อยไปเที่ยวต่อละกันครับ


วันนี้พาเลยคุณผู้อ่านไปดูเรื่องราวของบรรดาประเทศร่ำรวยทั้งหลายกันครับ หลายๆประเทศอาจจะไม่อยู่ในลิสท์นี้ (หมายถึง 10 อันดับ) แต่ก็อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียง อย่างออสเตรเลีย ลิกเค้นสไตน์ หรือเศรษฐีน้ำมันอีกหลายประเทศ แต่ข้อมูลเรื่อง GDP Per Capita ก็จะเปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษกิจแต่ละปี ของแต่ละประเทศและภูมิภาคครับ เวปไซต์ //www.richestpersons.net/ เขาได้นำมาประเทศเหล่านี้มาเรียงลำดับให้เราดู.... ก็ถือว่าบล๊อกนี้พาท่านไปชื่นชมความร่ำรวยของประเทศมหาเศรษฐีก็แล้วกัน... ไปเริ่มกันเลยดีกว่า




10. Switzerland – $39,800 (GDP per capita)












This cheese making country is considered to be one of the most neutral countries in the world. During World War 2, people from other European countries deposited their money in the banks of Switzerland, knowing that their money would be safer there than in their home countries. Some well known Swiss companies include Nestle, Logitech, Rolex and Credit Suisse.


สวิตเซอร์แลนด์ ฉายาเนยแข็งนี้ (swiss cheese) ทำให้ประเทศนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนในยุโรปได้นำเงินมาฝากไว้ที่ธนาคารสวิตซ์ ที่เชื่อว่าปลอดภัยกว่าฝากไว้ในประเทศของตัวเอง สวิตเซอร์แลนด์มีบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายบริษัท เช่น Nestle, Logitech, Rolex and Credit Suisse. ประชากรชาวสวิตซ์มีรายได้เฉลี่ย 39,800 เหรียญสหรัฐ.




แผที่สวิตเซอร์แลนด์







9. Equatorial Guinea – $44,100












The Republic of Equatorial Guinea is a country in Central Africa. Most people have never heard of it. This country flew into stardom after 1996 when large oil reserves were found in the nation of only 0,5 million people. While being one of the largest producers of oil in Africa, little has been made to improve the living conditions of the people. Corruption is widespread and ordinary people are mostly living in poverty. The gap between rich and poor is probably the largest in the world.


อีควอเตอร์เรียลกีนี เป็นประเทศในอัฟริกากลาง (อยู่ติดมหาสมุทรแอตแลติค มีบางส่วนเป็นเกาะด้วย...wicsir) ซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ยินชื่อ แต่มามีชื่อเสียงหลังจากปี 1996 เมื่อปริมาณสำรองน้ำมันได้ถูกค้นพบ ประชากรทั้งประเทศมีเพียง 500,000 คน ขณะที่ผลผลิตของน้ำมันมีมากที่สุดในอัฟริกา ผลผลิตจากน้ำมันเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในประเทศ และเนื่องจากการคอรัปชั่นจึงทำให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างยากจน ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีมากที่สุดในโลก รายได้ประชากรเฉลี่ย 44,100 เหรียญสหรัฐต่อปี.




ที่ตั้งอีควอเตอเรียล กีเนีย







8. Ireland – $45,600












This member of European Union has been often admired as one of the most modern knowledge economies in the world. Ireland is the largest maker of computer software in the world. A study done by The Economist ranked the Celtic Tiger to have the best quality of life in the world.


ไอร์แลนด์ ประเทศในเครือสหภาพยุโรป และได้รัการยกย่องว่ามีเศรษฐกิจที่ทันสมัยที่สุดในโลก ไอร์แลนด์เป็นผู้ผลิตซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักเศรษฐศาสตร์ได้จัดลำดับให้พยัคฆ์แห่งเซลติค (Celtic Tiger....เป็นคำอธิบายถึงเศรษกิจของไอร์แลนด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี 1995 - 2007 และพบปัญหาบ้างในปี 2008 แต่กลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2010 GDP~ 14%...wicsir) เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก ไอร์แลนด์มีรายได้ต่อหัว 45,600 เหรียญสหรัฐ.




แผนที่ไอร์แลนด์








7. United States – $46,000















What sets the US apart from most other countries in this list is its size. While most other countries in this list are among the smallest in the world the US has a population of over 300 million and a total land area of 3,79 million square miles (9.83 million sq km). The US is also home to the largest amount of billionaires in the world. It is speculated that as many billionaires live in the US as in the rest of the world.


สหรัฐอเมริกา สิ่งที่ทำให้อเมริกาอยู่ใน 10 อันดับนี้ คือขนาดของประเทศ ขณะที่แต่ละประเทศที่ติดอันดับล้วนแล้วแต่มีขนาดเล็กด้วยกันทั้งนั้น อเมริกามีประชากรกว่า 300 ล้านคน มีพื้นที่ทั้งหมด 3.79 ล้าน ตร.ไมล์ (9.83 ล้าน ตร.กม.) อเมริกายังเป็นที่พำนักของมหาเศรษฐีของโลกอีกด้วย รายได้ต่อหัวของประชากร คือ 46,000 ดอลลาร์สหรัฐ.











6. Singapore – $48,900







This country tiny country consist of 63 island and some mainland with a total area of only 270 square miles (704 sq km). With Hong Kong, South Korea and Taiwan it is considered one of the Four Asian Tigers. Singapore has the busiest port in the world and is the 4th largest foreign exchange trading center in the world. Singapore is widely believed to be the most business-friendly economy in the world.


สิงคโปร์ ประเทศเล็กๆที่ประกอบไปด้วย 63 เกาะ มีพื้นที่รวมกัน 270 ตร.ไมล์ ( 704 ตร.กม.) เป็นหนึ่งใน 4 เสือแห่งเอเชีย ที่มประกอบไปด้วย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และใต้หวัน สิงคโปร์มีท่าเรือที่จอแจที่สุดในโลก และสิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกด้วย. รายได้ต่อหัวของประชากร คือ 48,900 ดอลลาร์สหรัฐ.




แผนที่สิงค์โปร์








5. United Arab Emirates – $55,200













This oil and natural gas rich country has a highly developed economy which makes it one of the most developed in the world. Having more money than they know what to do with, they have built numerous artificial islands and just finished building the worlds highest structure – Burj Khalifa. It is 828 meters tall, being about 2 times as high as the Empire State Building in New York. It is estimated that about 1/4th of the total construction going on in the world is taking place in Dubai – one of the largest cities in United Arab Emirates.


สหรัฐอาหรับอีมิเรส เป็นประเทศเศรษฐีน้ำมันอีกประเทศหนึ่งที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงมากในโลก มีเงินมากมายมหาศาลและถูกใช้ไปในการสร้างเกาะหลายเกาะ และที่เพิ่งจะสร้างตึก Buri Khalifa สูงที่สุดในโลกเสร็จ ซึ่งมีความสูงเป็น 2 เท่าของตึกเอ็มไพร์เสตท ที่นิวยอร์ค เป็นที่เข้าใจกันว่าการก่อสร้างประมาณ 1 ใน 4 ของโลกมีขึ้นที่ดูไบแห่งนี้ ดูไบเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับอีมิเรส. รายได้ต่อหัวของประชากร คือ 55,200 ดอลลาร์สหรัฐ.




ที่ตั้งสหรัฐอาหรับอีมีเรส








4. Kuwait – $55,300







In Arabic Kuwait translates to “Fortress built near water”. In addition to being on the coast of the Persian Gulf this country has well known neighbors like Saudi Arabia and Iraq. Kuwait has the world’s fifth largest proven oil reserves – about 10% of the worlds total. Being a country without taxes, about 80% of the government’s revenue comes from exporting oil. Having the second-most free economy in the Middle East, Kuwait has one of the fastest growing economies in the region.


คูเวต จากภาษาอาระบิคซึ่งหมายถึง “ป้อมปราการที่ติดน้ำ” อีกนัยหนึ่งหมายถึงเมืองที่อยู่ติดกับอ่าวเปอร์เซียนั่นเอง คูเวตอยู่ติดกับซาอุดิอาระเบียและอิรัก เป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองในพื้นพิภพมากเป็นอันดับ 5 ของโลก หรือประมาณ 10% ของปริมาณสำรองของโลก เป็นประเทศหนึ่งที่ประชาชนไม่ต้องเสียภาษี รายได้ของประเทศ 80% มาจากการส่งออกน้ำมัน คูเวตเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วย รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคูเวต คือ 55, 300 ดอลลาร์สหรัฐ.




ที่ตั้งคูเวต








3. Norway – $55,600






Norway is one of the few highly developed countries in Europe that are not part of the European Union. This oil and natural gas rich country has living costs more than 30% higher than in the United States. In 2006 only Russia and Saudi Arabia exported more oil than Norway.


นอรเวย์ เป็นประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป ด้วยการที่มีรายได้มากมายจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทำให้นอรเวย์มีค่าครองชีพสูงกว่าสหรัฐอเมริกาถึง 30 % ในปี 2006 ประเทศนอรเวย์ส่งออกน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 รองลงมาจาก รัสเซียและซาอุดิอารเบียเท่านั้น รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของนอรเวย์ คือ 55, 600 ดอลลาร์สหรัฐ.




แผนที่นอร์เวย์







2. Qatar – $75,900














This Arabic speaking country has less than million people and gained independence from Great Britain only in 1971. Qatar used to be a poor Islamic country but since the discovery of oil and natural gas in the 1940s, it is completely transformed. With no income tax it is one of the least taxed countries in the world, while still offering most of its services to the population for free.


กาตาร์ ประเทศในตะวันนออกกลาง ที่เพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ ปี 1971 และเคยเป็นประเทศติดอันดับยากจนประเทศหนึ่งมาแล้ว แต่เมื่อค้นพบน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติเมื่อทศวรรษที่ 1940 ทำให้ฐานะประเทศเปลี่ยนแปลงไป กาตาร์เป็นประเทศที่เก็บภาษีจากประชาชนน้อยที่สุด และให้การบริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆฟรีด้วย. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของกาตาร์ คือ 75, 900 ดอลลาร์สหรัฐ.




ที่ตั้งของกาตาร์








1. Luxembourg – $80,800













This tiny country with a total population of less than 500 000 is a true European miracle. By tiny we mean the 8 smallest countries in the world. From top to bottom it’s only about 50 miles and at its widest about 30 miles.



ลักเซมเบอร์ก ประเทศเล็กๆ ที่อยู่ในกลุ่ม 8 ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก โดยมีความยาวจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของประเทศเพียง 50 ไมล์ และมีความกว้างเพียง 30 ไมล์เท่านั้น มีพลเมืองน้อยกว่า 500,000 คน แต่มีรายได้มากมาย กว่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี.... (ประเทศนี้เป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรปด้วย... wicsir).





ที่ตั้งของลักเซมเบอร์ก





ส่วนพี่ไทยเราก็อยู่ในลำดับที่ 80 จากทั้งหมด 164 ประเทศ ตามข้อมูลของ World Bank, 2009.


อ่านแล้วคิดอย่างไรบ้างครับ..... 7 ใน 10 ของประเทศร่ำรวยเหล่านนั้น รายได้มาจากน้ำมันกันทั้งนั้น อเมริกาเองก็เถอะ มีปริมาณน้ำมันสำรองมหาศาลเช่นกัน ไม่ว่าที่อลาสกา เทกซัสหรือแม้แต่ในอ่าวแม็กซิโก มากไปกว่านั้นอเมริกายังเป็นเจ้าพ่อในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับน้ำมันนี่ด้วย เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นมีอิทธิพลต่อแหล่งน้ำมันทั่วโลก แล้วสุดท้ายเงินจะไปไหนเสีย

สิ่งที่อเมริกามีรายได้มากมายอีกอย่างคือกรณีมหาเศรษฐีทั้งหลายชอบมาอยู่เมืองแห่งเสรีภาพและภราดรภาพแห่งนี้ คนรวยๆไม่ว่าจะนักกอล์ฟ นักเทนนิส หรืออะไรอีกจีปาถะก็มาพำนักและใช้เงินกันที่นี่...

ส่วนอีก 3 ชาติที่เหลือ คือสิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และลักเซ็มเบอร์ก ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศเล็กๆ แต่เป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค เฮดควอเตอร์ของบริษัทยักษ์ๆทั้งหลาย จึงนิยมมาเปิดที่ประเทศเหล่านั้น เมื่อคนรวยมาใช้เงินในประเทศของเขา อย่างน้อยๆความรวยมันก็ต้องกระเซ็นไปสู่ประชาชนเขาด้วย ถ้าบริหารจัดการดีๆ.

เรามาลองคิดดูว่าประเทศที่มีอะไรหลายอย่างพร้อมอย่างไทยเรา ถึงแม้ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม จะมีอะไรไปขายให้เขาได้บ้างในสภาวะที่โลกไร้พรมแดนแบบนี้ หรือเราจะรอคอยชะตากรรมต่อไป ใครหนอจะให้คำตอบได้ดีที่สุด ???.




ที่มา : //www.richestpersons.net/top-ten-richest-countries-in-the-world-2010/ (online July 17, 2010)
ภาพ : จากเวบไซต์
เพลงประกอบ : Phil Collins - You'll be in my heart.




ขอบคุณที่ตามอ่านครับ





__________ END __________









Create Date : 09 สิงหาคม 2553
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2557 15:08:11 น. 33 comments
Counter : 16042 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ คุณ wicsir

ดูดูไป ประเทศค้าขายน้ำมันแย่งกินอันดับไปซะหลายเลยนะคะ
จากทั้งหมดนี้ยุ้ยชอบอันดับสิบค่ะ
ทั้งมั่งคั่งร่ำรวยด้วย แถมบ้านเมืองก็สวยอีกด้วย
ถ้าเลือกได้ก็อยากเป็นจุดหมายท่องเที่ยวในฝันอันดับต่อไป
แต่ประเทศเค้ารวยๆอย่างเนี้ย
ค่าครองชีพก็คงพุ่งกระฉูดด้วยเหมือนกันน๊อ

HappY MondaY na ka


โดย: เจิมค้า (nLatte ) วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:9:33:22 น.  

 

อ้าวมาไม่ทันพี่ยุ้ยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณwicsir
ความแตกต่างของบลอคจนกับรวยนี่ต่างกันจริงๆนะคะ
แต่ประเทศที่เขาร่ำรวยหลายๆ ประเทศเขามีพื้นฐาน
ที่ปูกันมาดีจริงๆ ค่ะ

ขอบคุณคุณwicsir อีกครั้งค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
วันนี้ยุ่งไหมค่ะ วันจันทร์วันแรก



โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:15:56:17 น.  

 
แวะมาตอบข้อสงสัยค่ะ คุณ wic
ที่พิพิธภัณฑ์กุ้กงในไทเป
เค้าเก็บของมีค่าที่ขนมาจากจีนทั้งนั้นเลยค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องจริงแท้และแน่นอน
ไกด์เล่าว่าทางการจีนเคยติดต่อขอยืมไปโชว์ที่บ้านเค้าหน่อย
แต่ไต้หวันไม่มีทางให้หรอกค่ะ
เพราะกลัวโดนยึดคืน 555


โดย: nLatte วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:16:33:43 น.  

 
หวัดดีค่ะพี่อ๊อด

อื้อหือ พึ่งรู้นะคะเนี่ยว่าที่นี่ติดอันดับกะเค้าด้วย แต่อย่างว่าค่ะ ค่าครองชีพก็โหดจริง ๆ ค่ะ ได้อย่างก็เสียอย่างเนอะ

สบายดีนะคะพี่ เทคแคร์ค่า


โดย: thainurse@norway วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:19:00:02 น.  

 
ชอบไอร์แลนด์ค่ะ อยากไปดื่มเบียร์ดำ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:21:02:15 น.  

 
อ้าวอัพแล้ว
ตะว่าพรุ่งนี้มาเม้นส์สวย ๆ ได้ป่าวอ่ะ
นะ นะ นะ
บ่าย ๆ จะแวะมาค่ะ
ช่วงเช้ามีประชุม
กำลังปิดร้านค่ะ ตาก็จะปิดไปด้วย 55


โดย: JinnyTent วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:21:50:26 น.  

 

มีความสุขทุกๆๆวันนะคะ ด้วยรักจากบ้านอิ่มอุ่นค่ะ


เอาดอกไม้มาฝากค่ะ


โดย: ดอกหญ้าในHouston วันที่: 10 สิงหาคม 2553 เวลา:2:44:19 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดียามเช้าวันอังคารค่ะคุณ wicsir
ฝนตกทุกวัน
เพราะเข้าสู่ฤดูฝนหรือเปล่า
หรือว่าเป็นเพราะมรสุมก็ไม่รู้นะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 10 สิงหาคม 2553 เวลา:7:44:11 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..คุณwic...

สบายดีนะคะ .. ช่วงนี้นกยุ่งๆ ไม่ค่อยได้เข้าบล็อค..
พูดง่ายๆ คือ... งก น่ะค่ะ .. ฮี่ๆ..

คุณwic จะไปไหนคะ วันหยุดยาวนี้อ่ะค่ะ .เที่ยวเผื่อนกด้วยละกันนะคะ

ถ้าอัพบล็อค ไปลากคอนกมาดูด้วยนะคะ ..
อิจฉาค่ะ.. อิจฉาคนข้างๆ คุณwicค่ะ รู้สึกว่า..คุณwic ตามใจ๊..ตามใจ..

คราวก่อน เข้ามาแล้วจะแซว ไม่ได้แซว.. แซวซะวันนี้เลย..ฮี่ๆ

ไปทำมาหากินต่อก่อนนะคะ..

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันตลอดนะคะ ..
ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะ ..


โดย: Nongpurch วันที่: 10 สิงหาคม 2553 เวลา:17:29:44 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณ wicsir วาเข้ามาวันนี้
อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะ สำหรับน้ำใจที่ส่งให้ไม่เคยขาด
จนถึงวันสุดท้าย จนจะชั่วโมงสุดท้ายแล้ว
วันพรุ่งนี้คงได้มาเยี่ยมกันแบบสบายๆ
ดูไปเม้นไปค่ะ
กลางเดือนวาจะไม่อยู่นะคะ ต้องเดินทางอีกค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 10 สิงหาคม 2553 เวลา:20:54:58 น.  

 
"อบอุ่นรัก ใดเล่า เท่าอกแม่
รักแน่แท้ แม่ให้ ด้วยใจมั่น
ใครรักเรา เท่าไร ไม่มีวัน
จะเทียบทัน รักแท้ แม่ให้เรา"


โดย: panwat วันที่: 11 สิงหาคม 2553 เวลา:3:21:27 น.  

 
gorilla.multiply.com" target="_blank">คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณ wicsir

ไม่ว่าจะอย่างไร
แม่ก็อยู่ในใจเสมอ
หลับตาก็เห็นท่านอยู่ตรงหน้า
และที่สำคัญไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน
เราก็รักแม่ทุกวันอยู่แล้ว


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 11 สิงหาคม 2553 เวลา:7:47:06 น.  

 
อ้าว Japan ไม่ติดอีกแล้ว


โดย: babyL' วันที่: 11 สิงหาคม 2553 เวลา:10:28:08 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณwicsir

Funchal เป็นเมืองที่บ้านอยู่บนเขาที่ค่อนข้างชันค่ะ
วาได้วิวมุมสูงๆ มาเยอะเหมือนกันค่ะ
คงค่อยทยอยลงให้ได้ชมกันเรื่อยๆค่ะ

มีความสุขมากๆ ค่ะคุณwicsir



โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 11 สิงหาคม 2553 เวลา:13:51:01 น.  

 
พี่ค่ะ ไม่ได้แวะมาตั้งนาน คุณภาพบล็อกพี่ยังคับแก้วเช่นเดิม ระยะนี้หลังจากผ่าตัดมาหลายเดือน เพิ่งได้ไปภูเก็ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาค่ะ อาทิตย์หน้าก็จะไปชลบุรี ระยอง ส่วนมากไปประชุม เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวค่ะ วันนี้แวะมาหาข้อมูลการท่องเที่ยวซะหน่อย หวังว่าพี่และครอบครัวคงสบายดีนะค่ะ เปิ้ลสบายดีค่ะ ช่วงนี้ออนเฟซบุ๊คด้วยค่ะ เลยห่างหายสเปซนะค่ะ อิอิ


โดย: Pleja IP: 180.183.58.21 วันที่: 11 สิงหาคม 2553 เวลา:21:23:50 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันจ้าคุณวิก



โดย: หอมกร วันที่: 11 สิงหาคม 2553 เวลา:23:04:52 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาให้กำลังใจ
พร้อมกับมิตรภาพค่ะ
แม่อยู่ในใจเราเสมอ
เรารักแม่


โดย: Dangjarunun วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:9:12:11 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัส ดี ..วันแม่ ค่ะ คุณ wic มีความสุขทั้งแม่ ลูก นะคะ..


โดย: tifun วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:14:32:38 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir
วันนี้เป็นอีกวันแห่งความสุข อีกวันหนึ่งของครอบครัวนะคะ
มีความสุขมากๆ ค่ะ
ดอกที่คล้ายดอกแค แต่เขาเป็นไม้เลื้อยค่ะ
วาเองต้องเปิดหนังสือดูไม่รู้ชื่อจริงๆ ว่าชื่ออะไรค่ะ
หนังสือพันธุ์ไม้ก็ไม่ได้อยู่กับวาที่นี่ด้วยค่ะ




โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:16:09:57 น.  

 
สุขสันต์วันแม่นะคะ..



โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:20:15:21 น.  

 
สุขสันต์วันแม่นะคะ



โดย: nootikky วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:20:27:04 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันจ้าคุณวิก
สั่งสมบุญแล้วอุทิศไปให้บ่อยๆ นะคะ


โดย: หอมกร วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:22:38:31 น.  


 
ว้าว ตระการตามาก

น่าแปลกใจที่สุดน่าจะเป็นกีนี่อันดับเก้า

อดครั่นคร้ามกับภาพสถาปัตย์ของตะวันออกกลางไม่ได้ ทุกครั้งทุกที่ที่ได้เห็น ยังกะโลกอนาคต ผิดกับมนต์เสน่ห์แห่งยุโรป

ขอบคุณที่รวบรวมเรียงเรียงมาแบ่งปันครับ

ปล. บ้านนี้กะบ้าน OxyMan ช่างละม้ายกันจัง


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 13 สิงหาคม 2553 เวลา:11:12:15 น.  

 

แหล่มค่ะ ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 สิงหาคม 2553 เวลา:13:59:17 น.  

 
หวัดดีวันหยุดค่ะ ...
โบมาชวนไปเที่ยวน้ำตกกันค่ะ ...



โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 14 สิงหาคม 2553 เวลา:12:59:44 น.  

 

เอาอาหารมาฝากแทนความ ' คิดถึงและขอบคุน ' ค่ะ


โดย: ดอกหญ้าในHouston วันที่: 15 สิงหาคม 2553 เวลา:7:12:51 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ ยังผ่านเข้ามาอ่านเรื่องน่าสนใจและเรื่องราวการเดินทางของเจ้าของบล๊อกอยู่นะค่ะ แต่ไม่ได้อัพบล๊อกตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะ เลยทำให้หายไปนานหน่อย

ขอให้มีความสุขนะค่ะ แล้วจะแวะมาอ่านเรื่องที่น่าสนใจอีกค่ะ


โดย: kidthung maanoy วันที่: 15 สิงหาคม 2553 เวลา:18:46:36 น.  

 
Gclubclick ศูนย์รวมคาสิโนดัง พนันบอล แค่คลิกเดียวที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆ เช่น GClub , Royal1688 , Ruby888 , Holiday-Palace , Genting-Crown ,Reddragon88 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง sภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์การ เล่นตื่น เต้นเราใจ และนอกจากคาสิโนคุณภาพที่เราคัดสรรมาให้ ท่าน แล้วทาง
Gclubclick.com เองยังมี SportBetting Onlineให้ท่านได้เลือกเดิมพนันกีฬาโปรด ที่ท่านชื่นชอบอย่างจุใจ อาทิ เช่น SBOBET ,IBCBET , WinningFT , MMMBET ท่าน สามารถเปิดเล่นกับเราได้แล้ววันนี้ ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม.
ติดต่อสอบถาม 24 ชัวโมง
081-122-5019 , 081-122-4019 , 080-559-7275
//www.Gclubclick.com
//gclubclick.blogspot.com/


โดย: gclubclick IP: 183.89.73.69 วันที่: 26 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:04:59 น.  

 
I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this info So i am glad to express that I've an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I most undoubtedly will make sure to do not omit this web site and provides it a look on a constant basis.
Oakley Holbrook //englishbulldoghealth.com/


โดย: Oakley Holbrook IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 สิงหาคม 2557 เวลา:6:03:00 น.  

 
Hi there outstanding blog! Does running a blog like this require a massive amount work? I've virtually no understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic but I just had to ask. Thanks a lot!
berretto moncler bimba //shorelinevillage.com/images/it-moncler/hIGIFsUMZw/


โดย: berretto moncler bimba IP: 192.99.14.36 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา:18:40:00 น.  

 
Hello, I desire to subscribe for this weblog to get latest updates, therefore where can i do it please help out.
Ugg Bailey Button Triplet 1873 Boots //www.bionetus.com/images/layout/doposci/uggstivaliprezzo.php


โดย: Ugg Bailey Button Triplet 1873 Boots IP: 192.99.14.36 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา:11:12:12 น.  

 
whoah this weblog is fantastic i like studying your posts. Keep up the great work! You realize, a lot of people are searching round for this info, you can aid them greatly.
ugg boots shop in sydney //www.futuratextiles.com/images/layout/stivali-ugg/O6llG3Krjx/


โดย: ugg boots shop in sydney IP: 192.99.14.34 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา:5:59:21 น.  

 
Thanks for some other informative blog. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect way? I've a venture that I am just now running on, and I've been on the glance out for such info.
amazon cyber monday //www.przedszkolepolwica.pl/media/jce/shopping2/qpGrwdwPBC/


โดย: amazon cyber monday IP: 192.99.14.36 วันที่: 2 ธันวาคม 2557 เวลา:5:40:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 67 คน [?]











...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.




Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2553
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
9 สิงหาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.