....OUR FAMILY'S JOURNEY....
พาเที่ยวโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

"ขอนแก่น เป็นดินแดนล้ำค่าแห่งอารยธรรมอันสูงส่งที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยยังปรากฏหลักฐานให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นสืบไปเช่นการพบชุมชนโบราณที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทย การขุดพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่มีอายุนับล้านปี.....

โฮงมูนมังขอนแก่นจึงเกิดขึ้นมา เพื่อให้ผู้คนในท้องถิ่นได้รับรู้คุณค่า เข้าใจถึงแก่นแท้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาก่อนที่ขอนแก่นจะมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง เช่นในปัจจุบัน"ข้อความด้านบนเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นพับ ที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้เขียนบรรยายเอาไว้ ในการแนะนำ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น


ความหมาย ของคำว่า "โฮงมูนมัง" ซึ่งเป็นภาษาอีสาน แยกเป็น 2 คำ
โฮง หมายถึง ห้องโถงหรือหอที่มีขนาดกว้างใหญ่
มูนมัง หมายถึง ทรัพย์สมบัติ, มรดก

ฉะนั้น "โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น" จึงหมายความว่า ห้องที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ อันสื่อถึงความเป็นมาและเรื่องราวเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นที่จะสะท้อนให้ผู้คนได้สัมผัสถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน


การเข้าชมโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เขาจะแบ่งออกเป็น 5 โซน โดยแบ่งตามเนื้อหาสาระในระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง และล่วงเลยผ่านวันเวลาอันรุ่งเรือง จวบจนเป็นเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน

นิทรรศการในโฮงมุนมัง เป็นการนำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่ออันทันสมัย ทั้งสไลด์ วิดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย บอร์ดกราฟฟิค หุ่นจำลอง และภาพประกอบ คำบรรย....


โซน 1 แนะนำเมืองขอนแก่น

ก้าวเข้าประตูไป เลี้ยวขวาจะเป็นการแนะนำเมืองขอนแก่น เช่น
- การขุดพบซากไดโนเสาร์
- ดงเมืองแอม เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,200 ปี (หนึ่งพันสองร้อยปี) เมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดของไทย ที่รอการขุดค้น (อ่านเพิ่มเติม)
- ชื่อของขอนแก่น เป็นต้นทางเข้าความเชื่อของชื่อเมืองขอนแก่น ซึ่งเห็นแตกต่างกัน 3 ประเด็น คือ

ความเชื่อที่ 1. หนองบอน - ขอนแก่น

ประเด็นแรกนี้น่าจะสืบเนื่องมาจาก เมื่อปี 2332 ท้าวเพี้ยเมืองแพนอพยบผู้คน 330 คน มาจากสุวรรณภูมิมาตั้งเมืองอยู่ริมหนองขอนแก่น หรือบึงบอน (บึงแก่นนครในปัจจุบัน) จึงได้มีใบบอกมายังกรุงเทพเพื่อขอยกบ้านบึงบอนเป็นเมืองขอนแก่น ธรรมเนียมการตั้งเมืองจะต้องกราบบังคมทูลว่าจะถืออะไรเป็น "นิมิต" เป็นสำคัญ จากนั้นกรมพระอาลักษณ์จะผูกศัพท์ตามนิมิตนั้นๆ ซึ่งเมืองขอนแก่นถือบึงบอนเป็นนิมิตเมือง ต้นบอนจึงมีความสำคัญต่อเมืองขอนแก่นมาก.....

เนื่องจากต้นบอนซึ่งเป็นพืชน้ำมีความคัน คนจึงไม่นิยม คาดว่าทางกรมอาลักษณ์จึงไม่แปลเป็นภาษาทางราชการให้ และคาดว่าคงผันคำ เป็น"ขอนแก่น" และเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของชาวขอนแก่นมาจนถึงปัจจุบัน แต่จากการศึกษาของคณะสืบค้นประวัติเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นมีมุมมองว่า ชื่อเมืองขอนแก่นน่าจะมาจากการตั้งเมืองที่ใกล้กับบึง "บอนแก่น" (บึงที่มีบอนชุกชุม) แต่เกิดการคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสื่อสารจนกลายเป็น "ขอนแก่น" (ตรงใบตั้งเมืองในที่สุด)
ความเชื่อ
ความเชื่อที่ 2. พระธาตุขามแก่น

ประเด็นความเชื่อที่สองมาจากเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ที่มาของชื่อจังหวัดขอนแก่นมาจากอภินิหารของพระธาตุบ้านขาม สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เชื่อว่าเคยมีการนำพระสรีรางคาร (อังคาร) มาวางไว้บนตอมะขามใหญ่ที่ตายแล้ว ไม่มีแม้แต่เปลือกกระพี้หรือกิ่งก้านสาขาของต้นหลงเหลืออยู่เลย มีเพียงแก่นข้างในเท่านั้นชั่วเวลาเพียงไม่นานตอไม้มะขามก็งอกมีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยแรงศรัทธาแห่งอภินิหารในครั้งนั้นจึงทำการสร้างธาตุใหญ่ครอบตอไว้ ทางจังหวัดจึงได้รณรงค์ว่าคำว่า "ขอนแก่น" เพี้ยนเสียงมาจาก "ขามแก่น" จนหลายคนเชื่อตาม แต่จากการศึกษาของนักวิชาการท้องถิ่นก็ยังมีข้อโต้แย้งว่า เมืองขอนแก่นไม่เคยมาตั้งบริเวณนี้ ดังนั้น "ขอนแก่น" จึงไม่ได้มาจากการเพี้ยนเสียง นอกจากนั้นยังมีหลักฐานจากเอกสารโบราณที่มีการเปลี่ยนชื่อ "พระธาตุบ้านขาม" เป็นพระธาตุขามแก่น ใน พศ. 2498 อีกด้วย ดังนั้นความเชื่อนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้จนถึงปัจจุบันความเชื่อที่ 3. หนองขอนแก่น

ประเด็นความเชื่อมาจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น คือ อาจารย์ ประมวล พิมพ์เสน ได้ให้ความเห็นว่า หนองบอน (บึงบอน) น่าจะมี "ตอไม้ หรือ ขอนไม้แก่นหล่อน" อยู่มาก จึงเรียกว่า "ขอนแก่น"

แก่นหล่อน คือไม้ล้วนๆไม่มีกระพี้ หากกระพี้ผุๆมักจะเรียกว่า "ขอนดอก" ดินแดนทางภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงพงพี มีต้นไม้เนื้อแข็งขึ้นอยู่เต็มใปหมด บึงไหนหรือหนองไหนมีตอไม้หรือขอนไม้แก่นหล่อนอยู่จะเรียกว่า หนองขอนแก่น เช่นกัน อาทิ วัดหนองขอนแก่น ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านขอนแก่น ในจังหวัด ชัยภูมิ และบ้านขอนแก่น ในจังหวัด ร้อยเอ็ด อีกด้วย "หนองขอนแก่น" จึงเป็นอีกหนึ่งสมติฐานที่เป็นที่มาของชื่อจังหวัดขอนแก่น

โซน 2 ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น และวัฒนธรรมโบราณ


หากย้อนเวลากลับไปในอดีตประมาณ 3,000 - 5,000 ปี เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น จะเห็นว่าวัดจะเป็นจุดกำเนิดของขนบธรรมเนียม ประเพณีและความเชื่อต่างๆของผู้คนในชุมชนทั้งสิ้น รวมถึงเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ ซึ่งจะช่วยจัดการด้านความสัมพันธ์ของชาวบ้านให้ดำเนินตามฮีตเก่าครองหลังที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา....

โซนนี้จึงเป็นการแสดง ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต..
การค้นพบซากไดโนเสาร์

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ แห่งกู่เปือยน้อย

ฮดสรง

แอบหมาก

รำผีฟ้า เพื่อรักษาความเจ็บป่วยโซน 3 การตั้งเมือง

บรรพบุรุษของชาวขอนแก่นต้องอพยพโยกย้ายหาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อตั้งถิ่นฐาน เพื่อสร้างบ้านแปงเมือง ถึง 7 ครั้ง โดยยังมีหลักฐานปรากฏให้ลุกหลานได้เคารพสัการะ ศึกษา และยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อไป เช่น ประวัติของผู้มีบทบาทสำคัญในการตั้งเมือง พิธีกรรมตั้งเสาหลักเมือง ใบบอกการตั้งเมือง ตราเจ้าเมืองเป็นต้น

โซนนี้จึงเป็นการเล่าเรื่องการตั้งเมืองขอนแก่น ตลอดจนผู้ที่มีบทบาทในการตั้งเมือง รวมถึงใบตราตั้งในอดีต..
อักษรไทยน้อย

การอพยบจากลาว
ท้าวเสือ (เจ้าจอมแว่น) ผู้มีบทบาทในการตั้งเมืองการสร้างบ้านแปงเมืิอง

การตั้งเมืองขอนแก่น เริ่มในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ.2340 เจ้าจอมแว่น พระสนมเอกในรัชกาลที่ 1 ได้ขอพระราชทานให้เพียเมืองแพนผู้บิดาซึ้งเป็นเชื้อสายพระเจ้าสิริบุญสาร กษัตริย์ลาว ขณะนั้นอยู่ที่บ้านบึงบอน(หนองขอนแก่น) แขวงเมืองสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าเมือง จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเพียเมืองแพนเป็น "พระนครศรีบริรักษ์" ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น "เมืองขอนแก่น" (บริเวณบึงแก่นนคร ทางด้านทิศตะวันตก ที่ตั้งเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น) ให้พระนครศรีบริรักษ์ ปกครองเมือง เมื่อ พ.ศ.2340 ให้แบ่งเขตแดนกันกับเมืองชนบถ(ชนบท) ที่ห้วยสีผึ้ง ปรากฎความในใบบอกเมืองขอนแก่น (เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)......

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นบือบ้าน (หลักเมือง)
พระธาตุขามแก่นจำลองโซน 4 บ้านเมือง และวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น


เนื่องจากทำเลที่ตั้ง และอ้ธยาศัยที่ดีของชาวเมืองขอนแก่น จึงมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายทำมาหากินที่ขอนแก่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชาวอินเดีย จีน ญวณ หรือแม้แต่บาทหลวงชาวตะวันตก

โซนนี้เป็นการแสดงหุ่นจำลอง วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนพ่อค้า แม่ค้าชาวต่างชาติ ที่มาทำมาหากินที่นี่..การค้าขาย

ร้านขายกาแฟ
แม่ค้าชาวญวน
ชาวจีนเมื่อเสร็จงาน
วิถีผู้คนในชนบท
เล้า (ยุ้งข้าว) ที่ปลูกไว้ข้างเรือนการทอผ้าพื้นเมืองธาตุไม้โซน 5 ขอนแก่นวันนี้

ขอนแก่นวันนี้ เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และพรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ได้หล่อหลอมให้ประชาชนชาวขอนแก่น เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมากมายหลายสาขาอาชีพ...

โซนนี้แสดงเรื่องราวต่างๆของขอนแก่นในปัจจุบัน สถานที่สำคัญ ตลอดจนชีวประวัติของบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆของขอนแก่น...เมืองขอนแก่น

บุคคลสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม

บุคคลสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม
บุคลสำคัญทางด้านการเมือง
บุคคลสำคัญทางด้านศาสนา
บุคคลสำคัญทางด้านการกีฬาบุคคลสำคัญทางด้านการกีฬามีหลายคน อาทิเช่น คุณสมลักษณ์ คำสิงห์ นักชกมวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิปิกแรกของไทย คุณภรดร ศรีชาพันธ์ นักเทนนิสอตีตมืออันดับ 9 ของโลก และนักกีฬาทีมชาติอีกหลายคน เช่นเกีรติศักดิ์ เสนาเมือง เป็นต้น


ท่านที่สนใจ ลองหาโอกาสเข้าไปชมซักครั้ง ท่านจะได้รายละเอียด จากเสียงบรรยาย มัลติมีเดีย ข้อมูลที่เขียนกำกับไว้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ....


ที่ตั้ง : บริเวณชั้นล่าง อาคารสวนสาธรณะ 200 ปี บึงแก่นนคร ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 043 3271173
เปิดทำการ 08.30 - 17.00 จันทร์ - เสาร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์
บัตรเข้าชม เด้ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท ต่างชาติ 90 บาทขอขอบคุณ ข้อมูลบางส่วนที่ใช้ในการเรียบเรียง จากสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

_________END_________

Create Date : 02 สิงหาคม 2552
Last Update : 18 มิถุนายน 2558 23:34:54 น. 27 comments
Counter : 11253 Pageviews.

 สวัสดีในวันสีแดงครับ

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:12:15:11 น.  

 
มาทำความรู้จักขอนแก่นค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:13:17:33 น.  

 
ฮ่าๆๆ แฟงอยู่ขอนแก่นตั้งนานไม่ยักรู้จักแหะ
ไม่ได้กลับไปบ้านเลยช่วงนี้ ทั้งๆที่แฟงอยู่แค่อุดรเองนะเนี้ย


โดย: d_regen วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:14:06:34 น.  

 
เข้ามาเพราะคำว่าโฮงมูนมังนี่แหละครับ เพราะอยากรู้ว่าแปลว่าอะไร อ่านแล้วได้รู้เกี่ยวกับขอนแก่นอีกเยอะเลยครับ


โดย: NET-MANIA วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:16:29:22 น.  

 
หืมมมม มีด้วยหรือนี่ ทำไมไม่เห็นรู้จักเลยอ่า ถ้าไปคราวหน้าสงสัยต้องไปซะหน่อยแล้วค่ะ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ไปนะคะ อิอิ

นอนหลับฝันดีค่ะ


โดย: thainurse@norway วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:2:43:37 น.  

 
ตามไปเที่ยวเมืองขอนแก่น แก่นนครด้วยคนค่ะ
เที่ยวที่เดียวได้ความรู้ครบเครื่อง
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีที่นำมาฝากกันนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:7:01:22 น.  

 
ดีจังค่ะมีอะไรให้ชมเยอะดี


โดย: lovely_ung วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:10:07:53 น.  

 
มาเบิ่งเมืองขอนแก่น นำเด้อค่าเด้อ..
ได้ทราบข้อมูลของเมืองขอนแก่น แบบทุกมุมเลยค่ะ
ชอบวิถีชีวิต แบบนี้จังเลย ทำไร่ ทำนา ค้าขาย ศิลปวัฒนธรรม
ซื้อตอนนี้หาดูได้ยากแล้วในเมืองไทย..
..
สวัสดีวันจันทร์จ๊ะคุณ wicsir ขอให้มีความสุขทั้งวันนะค่ะ..

""โดย: Prettymaew วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:14:24:19 น.  

 "ปีใหม่โล้ชิงช้า ชาวอาข่า"
ทัวร์เริ่มวันที่ ๒-๓-๔ กันยายน ๕๒
ความงดงามทางวัฒนธรรมของชนเผ่า และประเพณีที่หาดูได้ยากยิ่งในสมัยนี้
ร่วมสัมผัสประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวชนเผ่าอาข่าที่แฝงไว้ซึ่งความสวยงาม และเคารพในธรรมชาติ
ผู้ประสานงาน somsakbannok@yahoo.com
Tel 081-7655352 ;053-737373
www.hilltribeguide.com
//www.hilltribeguide.com/autopage/show_page.php?h=1&s_id=5&d_id=4


โดย: พรานไพร ณ.ดอยบ่อ (guide doi ) วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:14:33:08 น.  

 สวัสดีครับ

ดูผังเมืองขอนแก่นแล้ว เป็นระเบียบกว่าเมืองลำปางเยอะเลยครับ

จากบล็อก... คงขำต่ออีกหลายวัน

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:14:35:17 น.  

 

จากบล็อก... ใช่ครับ ลำปาง- ขอนแก่น เติบโตมาพร้อม ๆ กัน... แต่เดี๋ยวนี้ ขอนแก่นดูจะก้าวกะโดดข้ามลำปางไปไกล... ความต่าง ว่ากันว่า อยู่ที่ มหาลัยครับ...ตอนนั้น ขอนแก่น ได้ มข. แต่ภาคเหนือ ไปลงที่ มช.ความเจริญ เลยข้ามไปที่โน่นหมดเลย

เรื่องเสื้อ ... ก่อนโน้น ใส่เสื้อเหลืองในวันจันทร์ด้วยความเต็มใจ ด้วยความจงรักภักดีครับ แต่เดี๋ยวนี้ เค้ารณรงค์ให้ใส่ ... ผมไม่ใส่... ใช่ว่าไม่จงรักภักดี หรือ ลดน้อยลงนะครับ...แต่เก็บความรัก ความจงรักภักดีสลักไว้ในใจ เสื้อเหลืองเก็บใส่ตู้ครับ
โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:15:19:50 น.  

 จากบล็อก....จะไม่เหมือนก็คราวนี้แหละครับ ผมเด็กหงส์ครับ

แต่ยังไงก็แดงแหละเนอะ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:16:08:39 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir
รูปสวยกับบทความดีๆ แบบนี้ต้องขอบคุณมากๆ เลยค่ะ
ชอบงานฝีมือของเขามากๆ เลยค่ะแอบหมาก
ไม่รู้ว่าเขามีทำออกมาใหม่ไหมค่ะ คุณwicsirเคยเห็บบ้างไหมค่ะ
ตอนที่เดินๆ เที่ยว เพราะแบบสวยมากๆ ค่ะ

มีความสุขมากๆ นะคะวันนี้

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:16:21:18 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
กับวันดีดี ที่มีทุกวันนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:6:53:20 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...แวะมาทักทายกันเด้อ ขอบคุณที่พาไปเที่ยวจ้า
แสดงถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมได้ดีจริงๆโดย: หอมกร วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:11:21:51 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir
ขออภัยที่บ้านยังโหลดอืดดดนะคะ
เรื่องของเก่าอย่างแอบหมาก เสียดายจังที่ไม่มีคนทำต่อ
เคยเห็นบางทีเขาทำขึ้นมาใหม่ค่ะ เอามาวางขายกัน
ถึงไม่ใช่ของดั้งเดิม แต่ก็เป็นการสืบทอดที่บางคนบอกว่าเพี้ยนไป
แต่จริงๆ แล้วทุกอย่างก็ประยุกต์ตามสมัย ดีกว่าให้หายไปเลย
คุณwicsir สบายดีนะคะ ไม่รู้โหลดที่บ้านได้ยังวันนี้เป็นน้ำพุค่ะ
เอารูปมาฝากกันก่อน

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:14:34:32 น.  

 
ยังไม่เคยไปขอนแก่นเลยอ่ะ
แดนอีสานที่จริงมีอะไรน่าเที่ยวเยอะมากเลยนะคะ

แต่ตอนนี้ไปได้แค่ประตูอีสานเมืองโคราชค่ะ
ไปไหว้พระด้วยกันนะคะโดย: chenyuye วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:14:53:13 น.  

 
มาเที่ยวแล้วยังได้ความรู้กลับไปด้วย


โดย: อยากเป็นไกด์ ใครช่วยที วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:16:17:44 น.  

 
มีคนเข้าไปดูที่นี่เยอะมั้ยค่ะ

เหมือนเงียบๆ เลยนะคะโดย: oanotai วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:17:27:36 น.  

 
สวัสดีค่ะ....

เมื่อก่อนเคยไปขอนแก่นหลายครั้งเลยค่ะ ไปทำงานน่ะค่ะ... พักแต่ที่โรงแรมโฆษะทุกที และก้อยู่รอบ ๆ บึงแก่นนครประจำ (ไปนั่งกินจิ้มจุ่มค่ะ อร่อยและถูกมากๆๆๆๆๆ) แล้วก็ออกไปทำงานนอกเมือง

ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะ ... ก้ไปทำงานนี่เน๊อะ ไม่ได้ไปเที่ยว.....

อ่อ.. ได้แวะไปพระธาตุขาามแก่นแป๊บนึงค่ะ

อยากไปเที่ยวขอยแก่นอีกค่ะ.....

กลางคืนในเมืองขอนแก่นน่าทึ่ง อึ้ง และงงมาก ๆ ค่ะ.... ไม่น่าเชื่อว่าแสง สี เสียง จะเจริญแบบที่เราไปจากกทม. ยังตามไม่ทันเลย...เหอ ๆ
.............................................

ขอบคุณมาก ๆ นะคะ ที่แวะไปทักทาย และอวยพรให้คู่บ่าว-สาว

ขออภัยที่หายไปนาน แบบว่ายุ่งชนิดที่ว่า....... ยิ่งกว่ายุ่งเหยิงอีกน่ะค่ะ


โดย: largeface วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:18:49:29 น.  

 
อ้อ..ตกลงช่วงเข้าพรรษานี้ ได้มาเที่ยวกระบี่รึยังคะ...

ว่าแต่ เอ๊ะ.... แล้วนี่เข้าพรรษาไปรึยังคะ... งง แบบว่าทำงานจนลืมวันลืมคืน และเดือนปี.... อิอิ


โดย: largeface วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:18:51:23 น.  

 


โดย: บี๋ (Yushi ) วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:22:25:28 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธ
พร้อมกับความสดชื่นของสีเขียวสีแห่งวันค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:7:19:47 น.  

 พุทธสวัสดีครับ

สองสามวันนี้ติดภารกิจ ตอบเม้นท์ช้า ขออภัยด้วยครับ

คิดถึง และ ห่วงใย มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพ นะครับ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:10:47:22 น.  

 
สวัสดีตอนบ่าย ๆ ของเมืองไทยจ๊ะ..
คุณ wicsir มีลูกชายหรือค่ะ..
คงจะหล่อเหมือนพ่อเลยเน๊อะ..กี่ขวบแล้วค่ะ
..
งั้นเอาว่าที่ลูกสะไภ้มาฝากเน้อเจ้า

""สบายดีค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ แล้วคุณwicsir สบายดีไหมจ๊ะ..


โดย: Prettymaew วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:16:15:41 น.  

 
ขออนุญาตนำภาพจากบล็อกไปประกอบการทำรายงานนะคะ


โดย: ฟาง IP: 202.12.97.125 วันที่: 19 สิงหาคม 2556 เวลา:20:50:34 น.  

 
คุณฟาง คห. 26

เชิญเลยครับ


โดย: wicsir วันที่: 19 สิงหาคม 2556 เวลา:22:58:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 67 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
2 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.