....OUR FAMILY'S JOURNEY....
10 อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก


THE 10 POOREST COUNTRIES
OF THE WORLD
มาอัพบล๊อกอาทิตย์นี้ เป็นนช่วงหน้าฝนที่ออกไปเที่ยวไหนไม่ค่อยได้ เลยนำเรื่องราวจากด้านหนึ่งของความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ในโลกมาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกัน ในขณะที่เราท่านบางคน มีความเป็นอยู่ที่ดีเลิศ ทานมื้อเย็นบนภัตราคารอันเลิศหรู ไวน์ขวดละหลายแสนบาท แต่อีกซีกหนึ่งของโลก คนอีกหลายร้อยล้านคนยังมีความเป็นอยู่ที่อัตคัดแบบด้านล่างนั้น.... "ท่านๆคิดว่านี่คือบุญ-กรรม หรือความโชคร้ายกันล่ะ"

ผมจะสรุปประเด็นที่สำคัญไว้ให้ ส่วนข้อความใต้ภาพผมคงจะปล่อยไว้เดิมๆแบบนั้น เพื่อไม่ให้คุณๆเสียอรรถรสในการอ่านคำบรรยายจากเจ้าของเดิมครับ
The level of economy in countries around the globe is not even. It is somewhere very high and somewhere very low. GDP, literacy rate and employment rate are several parameters of a country to determine the level of its economy.

According to a report of the United Nations, hunger causes the death of about 25,000 people everyday. Unfortunately, the number of children is greater than that of adults. Consider several facts of income disparity between rich and poor nations to measure the cleavage between the haves and the haves not. The combined income of the world’s richest individuals leaves far behind that of the poorest 416 million. 982 million out of 4.8 billion people in the developing world live on $1 a day. Another 2.5 billion live on below $2 a day. 40% of the poorest population made up 5% of world income while 20% of the richest population made up 75% of global income in 2005.

A country with a GDP per capita of $765 dollars or less is defined as a low-income or poor country. You may wonder why poor countries remain poor. Some interrelated factors like geography, industrialization, colonialism, education, resources, infrastructure, overpopulation, investment, government and debt make poor countries remain the heavy foot of poverty.

Look into the fragile features of the ten poorest countries of the world.


จากความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันของผู้คนในโลก ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากผลผลิตมวลรวม อัตราการอ่านออกเขียนได้ หรืออัตราการจ้างงานก็ตาม นั่นคือตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ จากรายงานขององค์การสหประชาชาติพบว่า ได้มีผู้หิวโหยได้เสียชีวิตไปประมาณวันละ 25,000 คน ซึ่งในจำนวนนั้นมีเด็กมากว่าผู้ใหญ่....

982 ล้านคนของประชากรจาก 4.8 พันล้านคนในประเทศกำลังพัฒนา มีความเป็นอยู่ด้วยเงินเพียงวันละ 1 เหรียญสหรัฐ และกว่า 2.5 พันล้านคนก็มีรายได้แฉลี่ยน้อยกว่าวันละ 2 ดอลลาร์สหรัฐ ประชากรยากจน 40% มีรายรับรวมกันเพียง 5 % ของรายได้รวมของโลก ขณะที่ 20%ของคนรวยมีรายรับถึง 75% ของรายได้รวม ในปี 2005.

ประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 765 ดอลลาร์สหรัฐ หรือน้อยกว่า ถูกกำหนดว่าเป็นประเทศยากจน....ต่อไปนี้คือ 10 อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
10. Ethiopia (GDP – per capita: $700)Ethiopia ranks 170 out of 177 the poorest countries on the Human Development Index (UNDP HDI 2006). Half of its GDP depends on agricultural activity. The agricultural sector suffers lowdown because of poor cultivation techniques and frequent drought. 50% of its population 74.7 million bears the burden of poverty and 80% lives on bread line. 47% of males and 31% of females are literate. Some parts of Ethiopia run a high risk of hepatitis A, hepatitis E, typhoid fever, malaria, rabies, meningococcal meningitis and schistosomiasis.


เอธิโอเปีย. อยู่ในอันดับที่ 170 จาก 177 ของดัชนีประเทศยากจน ครึ่งหนึ่งของผลผลิตมวลรวมขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร ผลผลิตในภาคการเกษตรที่ต่ำลงเพราะเทคนิคการเพราะปลูกที่ล้าสมัย และขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วย 50% ของประชากร 74.7 ล้านคนมีความยากจน 80% อาศัยอยูด้วยการรับแจกอาหาร ผู้ชายเพียง 47 % และผู้หญิง 31 % ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ บางส่วนของเอธิโอเปียมีความเสี่ยงต่อ ตับอักเสบ A, ตับอักเสบ E, ไข้ไทรอยด์, มาลาเรีย, โรคพิษสุนัขบ้า, เยื่อหุ้มสมองอักเสบม และ schistosomiasis

รายได้ต่อหัวต่อปี 700 เหรียญสหรัฐ.09. Niger (GDP – per capita: $700)

Niger with a population of 12.5 million is one of the ten poorest countries in the world. Drought is a common natural calamity in Niger. It often undergoes a phase of severe food crisis. 63% of its total population lives on below $1 a day. Adult literacy rate is as low as 15%. Life expectancy spans up to 46 years. A number of people die of hepatitis A, diarrhea, malaria, meningococcal meningitis and typhoid fever.


ไนเจอร์. มีประชากร 12.5 ล้านคนเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ฝนคือสาเหตุสำคัญใประเทศไนเจอร์ที่ทำให้เกิดสภาพการขาดแคลนอาหาร 63% ของประชากรมีความเป็นอยู่จากเงินที่ได้รับต่ำกว่า 1 เหรียญสหรัฐต่อวัน ผู้ใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้เพียง 15% ช่วงอายุของประชากรประมาณ 46 ปี ผู้คนส่วนมากเสียชีวิตจาก ตับอักเสบ A, ท้องร่วง, มาลาเรีย, ไข้สมองอักเสบ, และไข้ไทรอยด์

รายได้ต่อหัวต่อปี 700 เหรียญสหรัฐ.อพยบหนีความยากจน
08. Central African Republic (GDP – per capita: $700)

“Rebel in northern Central African Republic”

The Central African Republic ranks 171 as a poor country. Agriculture is the backbone of its unstable economy. Life expectancy of its meager population 4.3 ranges from 43.46 to 43.62 years. 13.5% of its population is at risk of AIDS.


สาธารณรัฐอัฟริกากลาง อยู่ในลำดับที่ 171 ของประเทศยากจน เกษตรกรรมคือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจที่นี่ ช่วงอายุของประชากรประมาณ 43.46 - 43.62 ปี 13% ของประชากรมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคเอดส์

รายได้ต่อหัวต่อปี 700 เหรียญสหรัฐ.“Boy in front of destroyed homes in Ngaoundaye, Central African Republic.
Since early 2007, the troubled region has been caught up in fighting
between APRD rebels and government troops.” – hdptcarที่ตั้งของเซ็นทรัลอัฟริกัน
07. Guinea-Bissau (GDP – per capita: $600)

“Africa, Guinea-Bissau, Bijene, January 2005.
Mbemba Djaló, 13 years young, earns some extra cash after school,
running his little shop at the veranda of an abandoned colonial house.
Photography by Ernst Schade” – ernst schade

The rank of Guinea Bissau as a poor country is 172. Farming and fishing are the only pillars of its economy. The level of income is not even in all parts of the country. About 10% of its adult population is at risk of HIV.


กีนี บิสเซา. ประเทศยากจนอันดับที่ 172 การทำไร่และการประมงคือเสาหลักของเศรษฐกิจ รายได้ของประชากรไม่เท่ากันในแต่ละภาคส่วนของประเทศ ประมาณ 10% ของผู้ใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเป็น HIV.

รายได้ต่อหัวต่อปี 600 เหรียญสหรัฐ.

ที่ตั้งกีนี บิสเซา

06. Union of the Comoros (GDP – per capita: $600)Population growth and unemployment at a high rate are responsible for the poor economy of Union of the Comoros. Population density at a rate of 1000 per square km in agriculture zones may result in an environmental crisis. Agricultural contribution to its GDP is 40%. The low level of education has raised the level of labor force. Economy mainly depends on foreign grants.


สหภาพโคโมโรส ประชากรที่ไม่มีงานทำมีอัตราส่วนที่สูง เป็นผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของสหภาพคอมอรอส และด้วยประชากรที่มีจำนวน 1000 คนต่อ ตร.กม. ในพื้นที่การเกษตร อาจเป็นผลทำให้สภาพแวดล้อมวิกฤติ ภาคการเกษตรส่งผลถึงผลผลิตมวลรวมราว 40% ระดับการศึกษาที่ต่ำก็ส่งผลถึงระบบแรงงานด้วย ความเป็นอยู่ของผู้คนขึ้นอยู่กับเงินช่วยเหลือจากนานาชาติ.

รายได้ต่อหัวต่อปี 600 เหรียญสหรัฐ.

โคโมโรส
05. Republic of Somalia (GDP – per capita: $600)
“Sixteen million people in eastern Africa are in need of emergency food aid
and the threat of starvation is severe, according to FAO’s latest report
on the Food Supply Situation and Crop Prospects in sub-Saharan Africa.”
– ☠ ● qυєєη σƒ яσ¢к ● ☠

Agriculture is the base of the economy of Republic of Somalia in the Horn of Africa. Nomads and semi-nomads comprise a major part of the population. Rearing livestock is the primary source of livelihood for them. The small agricultural industry contributes 10% to its GDP.


สาธารณรัฐโซมาเลีย ภาคการเกษตรคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของโซมาเลียที่อยู่ทางใต้ของอัฟริกา ประชากรที่กึ่งเร่ร่อน และเร่ร่อน เป็นกลุ่มผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศ การเลี้ยงประศุสัตว์เป็นอาชีพหลักของพวกเขา อุตสาหกรรมทางการเกษตรให้ผลผลิตมวลรวมเพียง 10% ของทั้งหมด.

รายได้ต่อหัวต่อปี 600 เหรียญสหรัฐ.“Mogadishu. October 2004. View of Mogadishu north.
Mogadishu is the place where effects of the conflict are more striking.
There are arround 400.000 internally displaced persons.
Access to health structures is quite impossible for the danger to circulate in the streets
where combats are on-going and all type infrastructures have disapeared:
water, sanitation, schools… The absence of state during more than 13 years has made impossible
any investment in public structures. It is estimated that around 72% of Somalia’s population
lacks access to basic healthcare services and the healthcare system is in ruins.”
– abdisalla

04. The Solomon Islands (GDP – per capita: $600)

“Solomon Islands Tsunami — Minister whose church was washed away”


The Solomon Islands is a country in Melanesia. Fishing holds its domestic economy. Above 75% of the labor class, is involved in fishing. Timber was the main product for export until 1998. Palm oil and copra are important cash crops for export. The Solomon Islands are rich in mineral resources like zinc, lead, gold and nickel.


หมู่เกาะโซโลมอน เป็นประเทศใน เมละนีเซีย (อยู่ตอนเหนือของออสเตรเลียใกล้ฟิจิ...wicsir) เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการประมง กว่า 75% ของแรงงานจะเกี่ยวข้องกับการประมง ไม้คืออุตสาหกรรมหลักมาจนถึงปี 1998 น้ำมันปาล์กับมะพร้าวคือผลิตผลหลักในการส่งออก หมู่เกาะโซโลมอล มีแร่ธาตุมากมาย เช่น สังกะสี ตะกั่ว ทองคำ และนิเกิ้ล

รายได้ต่อหัวต่อปี 600 เหรียญสหรัฐ.

โซโลมอนไอซ์แลนด์

03. Republic of Zimbabwe (GDP – per capita: $500)

“The expression on these guys faces says a million things,
weak from hunger and too poor to own shoes or have a shirt to wear.
This is all because of the tyrant they call a president.
A beautiful country ruined because of one mans greed. ” – Mr Sean


Republic of Zimbabwe is located between the Limpopo and Zambezi rivers in the south of Africa. Its economy suffers a slowdown due to supply shortage, soaring inflation and foreign exchange shortage. Zimbabwe’s involvement in the Democratic Republic of the Congo left its economy fragile. The worst consequence of the knelt-down economy is unemployment that is as high as 80%.


สาธารณรัฐซิมบัพเว ตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำ Limpopo และ Zabezi ในอัฟริกาใต้ เศรษฐกิจที่หยุดชะงักและเสียหายเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น รวมไปถึงการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศด้วย ซิมบัพเวได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสาธรณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วย ผลจากการทรุดตัวของเศรษฐกิจนี้ ทำให้อัตราการตกงานของประชากรสูงถึง 80%.

รายได้ต่อหัวต่อปี 500 เหรียญสหรัฐ.
“March, 5, 2008. The Zimbabwean currency tumbled to a record 25 million dollars for a single US dollar”


ที่ตั้งของซิมบัพเว
02. Republic of Liberia (GDP – per capita: $500)

“MONROVIA, LIBERIA – NOVEMBER 12, 2006 :
Young Liberian boy standing on Randal street in Monrovia looks through a hole
in a garbage filled car that has been turned on its side and salvaged fro spare parts.
( Photo by: Christopher Herwig )” – herwigphoto.com


Republic of Liberia on the west coast of Africa is one of the ten poorest economies across the globe. A decline in the export of commodities, the flight of many investors from the country, the unjust exploitation of the country’s diamond resource, looting and war profiteering during the civil war in 1990 brought the economy of the country to its knees. External debt of the country is more than its GDP.


สาธารณรัฐไลบีเรีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอัฟริกา ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของประเทศยากจนที่สุดในโลก เพราะการส่งออกพืชผลที่ลดลง, นักลงทุนหนีออกจากประเทศ, การแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ยุติธรรมจากทรัพยากรเพชรในประเทศ, ขโมย, และการค้ากำไรเกินควรในระหว่างสงครามกลางเมือง ในปี 1990 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศทรุดตัว ทำให้มีการกู้เงินจากต่างประเทศมีมากกว่าผลผลิตมวลรวม.

รายได้ต่อหัวต่อปี 500 เหรียญสหรัฐ.
“Liberia: Government child soldiers,Ganta;
on the back of their truck is an anti-aircraft gun. © Teun Voeten, 2003.
Liberia’s decade-long civil war was fuelled by weapons imported in to the country
in violation of a UN arms embargo. Shipments over three months in 2002
from a Serbian security company, for example, brought in enough bullets
to kill the entire population of Liberia.” – controlarms


ไลบีเรีย
01. Republic of the Congo (GDP – per capita: $300)

“This picture shows what Kinshasa is: full of contradictions.
The beauty of the sunlight, nature, happy people contrasts with the filth on the streets,
disorganisation, poverty… These two persons seem to stand there, in the middle of all that.
Can they push the country forward… Are they part of a generation that
will one day live in a modern Democratic Republic of Congo,
freed of all suffering and pain?” – fredogaza


Republic of the Congo in Central Africa is the last at the bottom of the economic heaps. Depreciation of Franc Zone currencies, incredibly high levels of inflation in 1994, eruption of the civil war, and continuation of armed conflict and slumping oil price in 1998 broke down the economy of the country.


สาธารณรัฐคองโก ในอัฟริกากลางเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก เพราะการเสื่อมค่าของเงินแฟรงโซน, อัตราเงินเฟ้อในระดับสูงในปี 1994, ความวุ่นวายในสงครามกลางเมือง, การรบพุ่งอย่างต่อเนื่อง และราคาน้ำมันที่ตกต่ำในปี 1998 ได้ทำลายเศรษฐกิจของประเทศลง.

รายได้ต่อหัวต่อปี 300 เหรียญสหรัฐ.“A group of ‘kotelengana’, or former child soldiers, in DRC” – War Child UK

GDP – per capita (PPP) 2008 Country Ranks
SOURCE: CIA World Factbook 2008

ที่มา : //www.hottnez.com/the-10-poorest-countries-of-the-world/ (online July 16, 2010)ขอบคุณที่ตามอ่านครับ_________ END _________

Create Date : 27 กรกฎาคม 2553
Last Update : 22 มิถุนายน 2557 20:28:55 น. 53 comments
Counter : 20887 Pageviews.

 
แวะเข้ามาอ่านค่า


โดย: always_student วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:15:54 น.  

 


เอาดอกไม้มาฝากพร้อมคำว่าคิดถึงค่ะ


โดย: ดอกหญ้าในHouston วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:17:29 น.  

 
ตอนเป็นเด็กๆเล็กๆจำได้ว่ามักจะโดนผู้ใหญ่หลอกว่าถ้าไม่กินข้าวเยอะๆ ตัวจะผอมและส่งไปอยู่เอธิโอเปีย


โดย: komyooth วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:02:58 น.  

 
โชคดีแท้ๆๆที่เกิดเป็นคนไทย หัวใจเต็มร้อย

ประเทศทางทวีปแอฟริกา เหมือนโดนคำสาปนะ

ทรัพยากรธรรมชาติก็มี

แต่ อยู่ในกลุ่มเล็ก คนส่วนใหญ่ลำบากหิวโหย


โดย: แฟนหล่อ วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:10:57 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆวันหยุดค่ะ คุณ wicsir

อ่านเรื่องราวและดูภาพจากบล๊อควันนี้แล้ว
ตอบได้อย่างไม่ลังเลเลยล่ะค่ะว่า
โชคดีและเป็ยบุญมากๆที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย..

นี่ยุ้ยก็เพิ่งกลับมาจากหัวหินเมื่อวานเย็นนี้เอง
คนที่นั่นเยอะมากกกกกกกจริงๆ
คุณ wic พักผ่อนอยู่ที่บ้านตลอดเลยเหรอคะ
มีความสุขกับครอบครัวมากๆนะค้า...


โดย: nLatte วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:12:09 น.  

 
ขอบคุณครับ

รักเมืองไทยขึ้นเยอะเลย


โดย: ลุงวิท IP: 118.172.245.69 วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:54:59 น.  

 
^__^


โดย: เซ็งอูฐ IP: 125.26.168.168 วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:12:34 น.  

 
เห็นแล้วเศร้าใจจังค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:16:58 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ เห็นแล้วน่าสงสารจังเลยค่ะ
แต่ตอนนี้สงสารตัวเองใกล้สิ้นเดือนแระ จนๆๆๆๆๆๆ อิอิ...

ไม่ได้ออกไปไหนก็แวะมาทักทายกันนะคะ..โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:18:45 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ wicsir อ่านแล้วก็สงสารปนเศร้านะคะ
คนจนก็จนกันแบบที่บางทีเราก็คิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว
เห็นแล้วก็ทำให้อดคิดไม่ได้ถึงความแตกต่างของคนค่ะ
คุณ wicsir สบายดีนะคะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:25:29 น.  

 
หวัดดีวันหยุด ยาว... มาอัฟ ข้อมุล ค่ะ ..ดีใจที่อยู่เมืองไทย แม้จะมีปัญหาภายในประเทศ แต่ก็ยังไม่ ลำบาก เท่าพวกเขา ..ดูแล้ว สงสาร จัง ....คนที่รวยก็รวย ซะ. . อืม ..ปลง ..ไม่ส่งบล็อกประกวดบ้างเหรอค่ะ ..จะได้ไปเชียร์...


โดย: tifun วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:12:23 น.  

 
สงสารเด็กๆ จังครับ
คงขาดโอกาสทั้งด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขพอควรเลย


โดย: malaguena วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:38:03 น.  

 
โชคดีแค่ไหนที่เกิดเป็นคนไทย


โดย: Rainny7 วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:07:52 น.  

 
เห็นหัวเรื่องดีเลยclick เข้ามาอ่าน โห.... เยี่ยมมาก
เราก็ไม่รู้จะช่วยพวกเขายังไงนะคะ
เกิดเป็นคนไทยดีนักหนาแล้ว เฮ้อ.........
สามัคคีกันไว้ให้แน่นเหนียว ชาติพัฒนาได้ไกลค่ะ
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้รับ


โดย: nathanon วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:35:49 น.  

 
น่าสงสารจังนะคะ

โชคดีที่เกิดที่เมืองไทย


โดย: woosung วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:58:01 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะคะ


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:32:05 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณ wicsir

ได้หยุดยาวหลายวัน
คุณ wicsir เดินทางชาร์ตแบตเต็มที่
สำหรับฝิ่นก็นอนชาร์ตแบตอยู่บ้านค่ะ
ไม่ได้ไปไหนเลย
เพราะญาติพี่น้องกลับบ้าน
วันหยุดยาวของฝิ่น
มักเป็นวันรวมญาติเสียส่วนใหญ่
จะมีโอกาสไปไหนก็ต่อเมื่อคนอื่นอยู่กับที่เท่านั้น


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:6:46:23 น.  

 
เฮ้อ...เห็นแล้วน่าสงสารนะคะ ประเทศเราเลยรู้สึกอยู่ดีกินดีกันไปเลย..

วันหยุดที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างคะเนี่ย.. อัพบล็อคแล้วอย่าลืมแวะ
ไปชวนนกด้วยนะคะ .. นกไปกาญแต่มีเวลาน้อยค่ะ รีบๆ เหนื่อยๆ
คราวหน้าหวังว่า จะได้ไปไหนแบบไม่รีบบ้างค่ะ ..

คุณwic สบายดีนะคะ ..
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ ..


โดย: Nongpurch วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:59:47 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ wicsir วันนี้ตื่นเช้าจังนะคะ
วาเห็นเม้นที่บ้านวาเช้ามากๆ เลยที่เมืองไทย
ขอบคุณมากๆค่ะที่มีน้ำใจกับวา
เดี๋ยวถ้าคุณwicsir มีเวลาสักหน่อยหลังไมค์นะคะเข้าไปอ่านหน่อยค่ะ
แป๊บๆๆ วันพุธอีกแล้วค่ะ ไม่แน่ว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่ง
วาคงต้องเดินทางอีกแล้ว แต่ครั้งน้ไปไม่จะนานค่ะ

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:42:28 น.  

 
เห็นแล้วหดหู่ใจยังไงไม่รู้เลยค่ะ


โดย: babyL' วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:43:19 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะคุณwicsir

ช่วงนี้ฝนตกเกือบตลอดวันค่ะ
น้ำเจิงนองบ้างไม่ว่ากัน
แลกกับความเย็น ๆ ของสายฝน

รักษาสุขภาพนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:17:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir
สบายดีนะคะวันนี้ วาขอบคุณค่ะ
วันนี้ช่วงบ่ายวาคงยุ่งๆ ค่ะ ท่าทางงานเข้าซะแล้วค่ะ

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:21:43 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ดอกหญ้าในHouston วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:28:04 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณwicsir
วันนี้วาเข้ามาดึกหน่อยนะคะ
ที่เมืองไทยหลายๆ คนคงตื่นกันแล้ว
ถ้าคุณwicsir มาอ่านเมลล์นี้ก็ต้องบอกว่า
อรุณสวัสค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:5:55:31 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์
ส่งท้ายเดือนกรกฏาคมด้วยความสุขค่ะคุณ wicsir

ระยะนี้ฝนตกทั่วฟ้า
แม้จะตกไม่พร้อมกันก็ตาม
แต่ที่แน่ ๆ ได้ความเย็น กันทั่วถึงค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:07:25 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย

เห็นภาพเด็กในSomalia แล้วหดหู่จังค่ะ หนังหุ้มกระดูกเลยนะคะ

อย่างเราๆถือว่าโชคดีสุดๆแล้วนะคะที่มีข้าวกิน มีบ้านอยู่ แถมได้ท่องเที่ยวตามใจอยากด้วย

have a nice weekend ka


โดย: อาราเล่ กะ กั๊ตจัง วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:34:11 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicisr สบายดีนะคะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:28:52 น.  

 
สวัสดีครับคุณ wicsir

ประเทศยากจนอยู่ที่แอฟริกาซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ ดูแล้วก็น่าเห็นใจนะครับ นึกๆ ไปก็ถือว่าโชคดีมากแล้วที่เราเกิดเป็นคนไทย ยังมีคนลำบากกว่าเราอีกมาก


โดย: NET-MANIA วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:04:48 น.  

 
แวะมาทักทายตอนเช้าค่ะ ขอบคุนที่แวะไปเยี่ยมบ้านต่ายบ่อยๆๆนะคะ ว่าแล้วก็ขอแอดด้วยนะคะมารอบนี้ไม่เสียเที่ยวละคะ จะได้ไม่หลงทางมาบ้านนี้อะค่ะ

ขอบคุนล่วงหน้าเลยนะคะ แล้่วจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆๆค่ะ


โดย: ดอกหญ้าในHouston วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:52:21 น.  

 
มาทักทายวันเสาร์ค่ะ


โดย: babyL' วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:48:05 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณwicsir
วันหยุดอย่างนี้ได้พัก หรือได้เที่ยวค่ะ
วาขอบคุณมากๆ เลยค่ะสำหรับกำลังใจ
วันหยุดนี้มีความสุขมากๆๆๆ นะคะโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:09:08 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะคะ
ดีใจที่ไม่ลืมและไม่ทิ้งกัน อิอิ

เรื่องข้างบนจินว่ามันทั้ง 2 อย่างนะ
ทั้งเวรกรรม และ ความโชคร้ายด้วยค่ะ
ทั้งเวรกรรมของคน และประเทศ

จินเคยฟังท่าน ว.วชิรเมธี ท่านว่า
เวลาเราอธิฐานทีไร จะซ๊าธุ๊..เกิดชาติหน้าฉันใด...
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะได้เกิดเป็นคน
แล้วรู้ได้ยังไงว่าเราอาจจะเปิดเป็นคนเฮติก็ได้

มันอยู่ที่เวรกรรมของแต่ละคน
ไม่เสมอไปที่เกิดเป็นคนใหม่แล้วจะต้อง
เกิดเป็นคนไทย แต่อาจมีส่วนในความผูกพัน
จินถอดมาคำมา จำได้มั้ง ไม่ได้มั้ง
แต่ก็พอจะเข้าใจ ชอบอ่านหนังสือธรรมมะอยู่บ้างค่ะ

และก็ดีใจที่ตัวเอง
เกิดเป็นคนไทย ได้รู้จักพุทธศาสนา
และอยู่ใต้พระบารมีของในหลวง

เห็นภาพข้างบนแล้ว หดหู่จังเลยค่ะ


โดย: JinnyTent วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:17:06 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันวันหยุดจ้า
ขออภัยนะคุณวิกที่ไม่ค่อยได้แวะมาทักทายกันโดย: หอมกร วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:01:03 น.  

 


สวัสดีครับ ขอให้พรย้อนกลับไปหาคุณด้วยนะครับ


โดย: veerar วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:13:23:27 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์
มีความสุขตลอดวันนะค่ะคุณ wicsir

มีวันหยุดนิดหน่อย
ก็เลยไปเยือนบ้านเพื่อนต่างจังหวัด
ประมาณว่าขับรถเล่น ๆ เย็นใจเท่านั้นเองค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:6:44:45 น.  

 
ยังมีคนที่ลำบากกว่าเราอีกเยอะ อยากช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยเหลือได้จังเลย


โดย: เจมส์ IP: 125.26.116.61 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:14:24:18 น.  

 
น่าสงสาร ถ้าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นกันมั่งก๊ะคงดีเพราะมีแต่การทะเลาะการประท้วง

ถ้าไม่มีพวกนี้ประเทศไทยก๊ะจะเจริญ คนที่ลำบากมีมากกว่าเราเยอะ หรือมองกลับในโลก

แง่ร้ายให้เป็นดีกันมั่งประเทศไทยจะได้เจริญ


โดย: เด้ำดเ่ IP: 223.206.190.151 วันที่: 25 เมษายน 2554 เวลา:15:33:50 น.  

 
น่าสงสารจังทำได้เท่านี่แหละคะอยากชวยแต่ก็ทำไม่ได้ตัวเองยังเอาไม่รอดเลย
ยังไงก็ สู้ๆน่ะคะสักวันต้องเป็นวันของเราคะ


โดย: ดีใจ IP: 124.120.226.248 วันที่: 10 พฤษภาคม 2554 เวลา:12:09:48 น.  

 
จงเหนคุนค่าของเงินและสิ่งของต่างๆเข้าใว้
เมื่อดูสิ่งนี้แล้วก้ออดคิดไม่ได้ว่าทำไมน้ะคนไทยถึงได้ฟุ่มเฟื่อยเช่นนี้
ถ้าทุกคนได้มาเห็นคงจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้แล้วคับ
il.s2u-4ev@hotmail.co.th


โดย: il.s2u-4ev@hotmail.co.th IP: 14.207.129.2 วันที่: 19 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:11:58 น.  

 
ถ้าประเทศเราเปงอย่างเนี่ยบ้างจาทามอย่างงายดีหรอคับ
แร๊วเรามาทะเลาะกันทุกๆๆๆวันมันดีหรอคับ
อยากให้คนไทยมารักกัน
ประเทศชาติจะได้เจริญญญญ
เราต้องรักกัน สามัคคีกัน ปรองดองกัลลล
ประเทศจาได้เจริญญญญญญญญญญญญญญญญญ


โดย: จีจ้า IP: 223.204.159.68 วันที่: 19 มิถุนายน 2554 เวลา:7:35:28 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลดีดีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากเลยค่ะ


โดย: มดRBAC IP: 180.183.118.168 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:47:58 น.  

 
ถ้าผมเป็นพวกเขา ผมคงไม่ได้มาเล่นคอมในห้องนอนแบบนี้หรอก ผมรักพ่อแม่ และประเทศไทย ^^


โดย: อรรถพล IP: 223.205.68.93 วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:21:52:09 น.  

 
สงสารจังนะคับ นี้แหละชีวิตคนเลือกเกิดไม่ได้
ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะอย่าท้อเด้อพี่น้อง
ใครที่เคยล้มมา หรือว่าผิดหวังสิ่งต่างๆมา
จงอย่าคิดว่าตัวเองผิด
สิ่งที่คุณผ่านมามันคือประสบการณ์อันลำค่าของคุณ
ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกๆคนนะคับ


โดย: nueng IP: 1.4.202.239 วันที่: 18 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:53:50 น.  

 
อยากช่วยพวกเขาไม่ว่าทางใดก็ได้ต้องทำยังไงคะ


โดย: Bee so IP: 110.49.225.126 วันที่: 9 สิงหาคม 2555 เวลา:22:56:47 น.  

 
น่าสงสาร


โดย: นา IP: 180.180.9.254 วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:13:32:50 น.  

 
ขอให้เขามีงานทำ น่าสงสานโดย: แต้ม IP: 118.173.205.167 วันที่: 25 สิงหาคม 2555 เวลา:11:12:30 น.  

 
เขียนได้ดีทุกคนเลยนะ ขอชื่นชม


โดย: เเต้ม IP: 118.173.205.167 วันที่: 25 สิงหาคม 2555 เวลา:11:14:35 น.  

 
ประเทศที่ยากจนอันดับ1ของโลกน่าจะไม่ใช่นะ
ดูภาพสภาพความเป็นอยู่ดี
แต่เศรษฐกิจตกต่ำมากกว่า
และพัดนาลง


โดย: หวา IP: 118.173.37.85 วันที่: 13 ตุลาคม 2555 เวลา:11:44:15 น.  

 
ขอโทษนะค่ะ

ล้มลุกได้ แต่อย่าล้มเลิก

เข้าไปดูแล้วจะซึ้ง


โดย: หวา IP: 118.173.37.85 วันที่: 13 ตุลาคม 2555 เวลา:11:47:20 น.  

 
ขอให้ทุกคนมีความสุข
จงประสบพบเจอต่สิ่งดีดี
ขอให้คนที่มีเงินทองจนล้นหลาม
จงบริจาคทรัพย์เหล่านั้นไห้ก่คนพวกนี้เถิด


โดย: preaw IP: 171.99.1.94 วันที่: 23 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:43:08 น.  

 
สงสารเด็กน้อยเอธิโอเปีย เฮติ และโซมาเลีย มากๆ ค่ะ เห็นตอนขออาหาร ผอมเห็นซี่โครง
ขาดแคลนเสื้อผ้า อาหารอร่อย ขนมน่าทาน และของเล่น อยากแบ่งปันค่ะ แต่ก็ช่วยตามกำลังที่มีผ่านทางยูนิเซฟค่ะ ใครอยากช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ไม่ให้พวกเขาอดตาย บริจาคได้ที่
ยูนิเซฟ และระบุว่าช่วยเด็กขาดอาหารที่ Sahel ได้นะคะ เค้ามีชีวิตมีลมหายใจเหมือนเรา แต่ขาดโอกาสดีๆ ค่ะ เพราะบ้านเมืองและประเทศเค้าไม่เหมือนบ้านเราค่ะ หรือใครสนใจติดต่อองค์การยูนิเซฟได้นะคะ


โดย: aor. IP: 203.146.83.92 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:51:44 น.  

 
ดิฉันก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนนึงที่ได้บริจาคช่วยเหลือเด็กขาดอาหารเหล่านี้ตามกำลังที่มีค่ะ อยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่อยากช่วยให้พวกเค้ามีอาหารกิน สามารถติดต่อองค์
การยูนิเซฟได้นะคะ ถ้าไม่ทราบก็โทรได้ค่ะ จ-ศ โทร 02-3569299 จะมีเจ้าหน้าที่แนะ
นำค่ะ ถึงแม้เล็กน้อยที่เราบริจาค แต่มีค่าสำหรับชีวิตพวกเค้ามากๆ ค่ะ ช่วยต่อชีวิตและ
ลมหายใจให้เด็กน้อยที่ไร้เดียงสาด้วยเถิดค่ะ แล้วท่านจะอิ่มบุญที่ได้แบ่งปันค่ะ
Sahel นะคะ


โดย: aor. IP: 203.146.83.92 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:04:34 น.  

 
I simply wanted to construct a brief note to appreciate you for all the amazing facts you are giving out at this website. My extensive internet search has finally been recognized with beneficial facts and strategies to write about with my classmates and friends. I would declare that most of us website visitors actually are very much blessed to be in a really good website with many brilliant professionals with very helpful things. I feel really blessed to have discovered your entire web page and look forward to really more fabulous times reading here. Thank you once more for a lot of things.
Discount Louis Vuitton speedy //www.children-socks.com/


โดย: Discount Louis Vuitton speedy IP: 94.23.252.21 วันที่: 3 สิงหาคม 2557 เวลา:18:05:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wicsir
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 67 คน [?]...... ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยว และชอบถ่ายภาพ แม้ฝีมือจะไม่ให้ แต่ใจก็รัก เพราะได้ทำแล้วมีความสุข แถมยังมี bloggang ได้ให้โอกาสนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงด้วย ยิ่งทำให้หัวใจพองโต .......


อยากจะบอกว่า

@ ดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆ กับเพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์ ตลอดจนคุณๆที่ผ่านเข้ามาอ่าน.... แม้ภาพถ่ายจะไม่สวยนัก แต่กว่าจะได้มาก็แสนยากลำบาก จึงขอสงวนสิทธิไว้เป็นการส่วนตัว

@ ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของบล๊อก ถ้ามีความประสงค์จะใช้ภาพเพื่อการใด กรุณาติดต่อเจ้าของบล็อกด้วย เพราะจะได้พิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับ.

@ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา และขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามาอ่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านคงแวะเข้ามาอีก...


ด้วยจริงใจ
นาย wicsir.
Rec. 11.06.08
New Comments
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
27 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add wicsir's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.