space
space
space
 
กันยายน 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
space
space
26 กันยายน 2559
space
space
space

(โหลด)ความรู้ทั่วไปกรมบังคับคดีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2559


ความรู้ทั่วไป
กรมบังคับคดี : Legal Execution Department
          เดิมงานของกรมบังคับคดีมีที่มาจากหน่วยงานราชการระดับกองในสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม 2 กอง คือ กองบังคับคดีแพ่ง และ กองบังคับคดีล้มละลาย จนกระทั่งปี พ.ศ.2517 สมัยรัฐบาล ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านกิตติ สีหนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เห็นความสำคัญของทั้งสองกองดังกล่าว ประกอบกับงานบังคับคดีแพ่งและงานบังคับคดีล้มละลายเพิ่มขึ้นมาก หน่วยงานที่จัดไว้แต่เดิม ไม่เหมาะสมกับงานที่นับวันแต่จะทวีปริมาณมากขึ้นทุกๆ ปี
          ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย งานเกี่ยวกับการวางทรัพย์ได้ขยายอำนาจหน้าที่ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งงานชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือ นิติบุคคลตามคำสั่งศาล ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถชำนาญงานในหน้าที่ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2517 ให้ยกฐานะกองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีล้มละลาย รวมจัดตั้งขึ้นเป็นกรมบังคับคดีอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แล้วได้ตราพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารงานบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2517 โดยให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ในส่วนเกี่ยวกับกองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีล้มละลาย รวมทั้งให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกองบังคับคดีแพ่งและกองบังคับคดีล้มละลายไปเป็นของกรมบังคับคดี และนอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ได้แก่ สำนักงานวางทรัพย์กลางและงานอนุญาโตตุลาการ เพื่อชี้ขาดถึงข้อ พิพาทเกี่ยวกับการวางทรัพย์ภูมิภาคขึ้น รวม 9 ภาค กรมบังคับคดีจึงมีอำนาจหน้าที่บังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ตลอดจนวางทรัพย์ทั่วประเทศ แล้วเริ่มดำเนินการในฐานะเป็นกรมบังคับคดีนับแต่นั้นเป็นต้นมา

วิสัยทัศน์
          กรมบังคับคดีเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ และกำกับดูแลการบังคับคดี อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส โดยประชาชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ
          - ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวางทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม และรวดเร็ว

          - ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและการวางทรัพย์ของประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคัม

          - พัฒนากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน

          - พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

          - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี

          - เผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมความร่วมมือและส่วนร่วมในการบังคับคดีของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี

          กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ การวางทรัพย์ ตลอดจนการชำระบัญชี ทั้งนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และช่วยปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมของประเทศได้มีความเหมาะสมทันเหตุการณ์กับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ขอบคุณข้อมูลจาก://guru.sanook.com/
__________________________________________________________________________________

ตัวอย่างข้อสอบ กรมบังคับคดี

1. หนี้ประเภทใดที่ไม่อาจนำมาฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย
ก.  หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาชำระ
ข. หนี้ตามคำพิพากษาที่ให้ชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีลูกหนี้ทำละเมิดโดยทำร้ายร่างกายเจ้าหนี้บาดเจ็บ
ค. หนี้ที่มีผู้ค้ำประกัน                             
ง. หนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระค่าปรับฐานผิดสัญญาก่อสร้าง
เฉลย ข้อ ง.แนวคิดหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระค่าปรับฐานผิดสัญญาก่อสร้าง

2. เจ้าหนี้ประเภทใดดังต่อไปนี้เป็นเจ้าหนี้มีประกัน
ก. เจ้าหนี้จำนอง โดยทรัพย์ที่จำนองเป็นของคนอื่น
ข. เจ้าหน้าที่ในหนี้ที่มีผู้ค้ำประกัน
ค. เจ้าหน้าที่ตามเช็คซึ่งลงวันที่เรียบร้อย
ง. เจ้าหนี้ซึ่งลูกหนี้นำทรัพย์สินของตนมาจำนำไว้ด้วย
เฉลย ข้อ ง.แนวคิดเจ้าหนี้ซึ่งลูกหนี้นำทรัพย์สินของตนมาจำนำไว้ด้วย

3.เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วการล้มละลายของลูกหนี้เริ่มต้นมีผลตั้งแต่
ก. วันที่ลูกหนีถูกฟ้องขอให้ล้มละลาย
ข. วันที่ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด
ค. วันที่ลูกหนี้ถูกพิทักพ์รัพย์เด็ดขาด
ง. วันที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย
จ. วันที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายและสั่งพิทักษ์ ทรัพย์
เฉลย ข้อ ข.แนวคิด วันที่ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด

4. สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ไม่อาจนำมาหักกลบลบหนี้กับกองทรัพย์สินคดีล้มละลายได้
ก. สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความแล้ว
ข. สิทธิเรียกร้องที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค. สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีวัตถุเป็นการชำระเงิน
ง. สิทธิเรียกร้องที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน เช่น เบี้ยปรับ
เฉลย ข้อ ก.แนวคิด สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความแล้ว

5. ในการยึดทรัพย์ตามคำส่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวความปรากฏต่อมาว่าทรัพย์สินรายการหนึ่งที่ยึดมาไม่ใช่ของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องการจะถอนการยึดทรัพย์รายการนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนหรือ ไม่
ก. สั่งถอนการยึดไปได้เลย
ข. ต้องขอความเห็นชอบจากกรรมการเจ้าหนี้ก่อน
ค. ต้องขอความเห็นชอบจากโจทก์เสียกอนเนื่องจากยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในคดี
ง. ต้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตเสียก่อนเนื่องจากยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในคดี
เฉลย ข้อ ง.แนวคิด ต้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตเสียก่อนเนื่องจากยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในคดี

6.เจ้าหนี้รายหนึ่ง เจ้าพนักงานพิทักพ์รัพย์กำหนดสิทธิให้ออกเลี้ยงในการประชุมได้ในจำนวนหนี้ 8 ล้านบาทแต่ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้เพียง 5 ล้านบาท จะมีผลอย่างไร
ก. มีผลให้มติที่เจ้าหนี้ออกเสียงไว้โดยอาศัยจำนวนหนี้ 8 ล้านบาทนั้นเสียไปเฉพาะเจ้าหนี้รายนี้
ข. มีผลให้มติที่เจ้าหนี้ออกเสียงไว้โดยอาศัยจำนวนหนี้ 8 ล้านบาทนั้นเป็นโมฆะทั้งหมด
ค. คำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้เป็นคำสั่งมิชอบเพราะน้อยกว่าที่เคยกำหนดสิทธิไว้
ง. ให้ถือว่าการออกเสียงหนี้ 8 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมาย
เฉลย ข้อ ง.แนวคิดให้ถือว่าการออกเสียงหนี้ 8 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมาย

7. เด็กชายแดงอายุ 15 ปี เป็นผู้เยาว์ ถูกนายดำกระทำละเมิด เด็กชายแดงจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจะต้องดำเนินการ อย่างไร
ก. ผู้เยาว์ฟ้องคดีเองได้ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใด
ข.  ผู้เยาว์ฟ้องคดีเองได้ โดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
ค. ผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องดำเนินคดีแทน โดยได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์
ง. ผู้เยาว์ฟ้องคดีไม่ได้ แม้ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องดำเนินคดีแทนเท่านั้น
เฉลย ข้อ ข.แนวคิดผู้เยาว์ฟ้องคดีเองได้ โดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

8.นายดำซึ่งมีภูมิลำเนาอยูจังหวัดสุพรรณบุรี ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายเขียวซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอยุธยาเป็นจำนวนเงิน หนึ่งล้านบาท โดยทำสัญญากันที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้นายดำออกเช็คชำระหนี้ให้นาย่เขียวที่จังหวัดนครปฐมนายเขียวนำเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารที่จังหวัดปทุมธานีแต่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ข้อใดถูกที่สุด
ก. นายเขียวสามารถฟ้องนายดำ ได้ที่ศาลจังหวัดสุรรณบรี ศาลจังหวัดอยุธยา และศาลจังหวัดนนทบุรี
ข. นายเขียวสามารถฟ้องนายดำได้ที่ศาลจังหวัดอยุธยา ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดนครปฐม
ค. นายเขียวสามารถฟ้องนายดำได้ที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดปทุมธานี และศาลจังหวัดนครปฐม
ง. นายเขียวสามารถฟ้งองนายดำได้ที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลจังหวัดอยุยา และศาลจังหวัดนครปฐม
เฉลย ข้อ ค.แนวคิดนายเขียวสามารถฟ้องนายดำได้ที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลจังหวัดปทุมธานี และศาลจังหวัดนครปฐม

9.เมื่อศาลไม่จำหน่ายคดี ต่อมาศาลจะปฏิเสธไม่ตัดสินคดีโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับแก่คดีได้หรือ ไม่
ก. ได้โดยให้จำหน่ายคดีนั้นเสีย
ข. ไดเพราะเป็นอำนาจทั่วไปของศาล
ค. ได้โดยคืนคำฟ้องให้โจทก์ทำมาใหม่
ง. ไม่ได้เพราะต้องตัดสินไปตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีต้องอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ถ้าไม่ดีอีกต้องตัดสินตามหลักกฎหมาย ทั่วไป
เฉลย ข้อ ง.แนวคิดไม่ได้เพราะต้องตัดสินไปตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีต้องอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ถ้าไม่ดีอีกต้องตัดสินตามหลักกฎหมาย ทั่วไป

10.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องหรือนอกประเด็น
ก. โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ ศาลวินิจฉัยว่าสัญญากู้เงินตามฟ้องมีมูลหนี้มาจากการชื้อขายหลักทรัพย์จึงเป็นการเเปลงหนี้ใหม่จากหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์มาเป็นหนี้เงินกู้
ข. โจทก์ฟ้องว่า ทางพิพาฑเป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจรไปมาด้วยความจำเป็นเป็นเวลา 17 ปีเศษ
เนื่องจากไม่มีทางอื่นเข้าออกได้อีก ศาลวินิจฉัยว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็น
ค. โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ในการจำหน่ายศาลวินิจฉะว่าจำเลยเลียนแบบเครืองหมายการค้าของโจทก์ให้โจทก์ขายสินค้าได้น้อยให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย
ง. โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเข้าไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโจทก์ ขอให้รื้อถอนออกไป จำเลยให้การว่าจำเลยกระทำลงบนที่ดินของจำเลยที่ชื้อมา เมื่อชึ้อมาแล้วจำเลยได้ครอบครองปรปักษ์แล้ว ศาลวินิจฉัยว่าที่ดินเป็นของจำเลยด้วยการครอบครองปรปักษ์
เฉลย ข้อ ง.แนวคิดโจทก์ฟ้องว่า จำเลยเข้าไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโจทก์ ขอให้รื้อถอนออกไป จำเลยให้การว่าจำเลยกระทำลงบนที่ดินของจำเลยที่ชื้อมา เมื่อชึ้อมาแล้วจำเลยได้ครอบครองปรปักษ์แล้ว ศาลวินิจฉัยว่าที่ดินเป็นของจำเลยด้วยการครอบครองปรปักษ์

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ#เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพิ่มได้ที่ : //www.topsheetonline.com/webboard/viewtopic/17
สอบถามเพิ่มเติม  โทร:090-8134236   แอดไลน์  ID:topsheet1
Create Date : 26 กันยายน 2559
Last Update : 26 กันยายน 2559 22:53:14 น. 1 comments
Counter : 614 Pageviews.

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: peepoobakub วันที่: 8 มีนาคม 2560 เวลา:11:34:38 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
space

สมาชิกหมายเลข 3315987
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3315987's blog to your web]
space
space
space
space
space