*~..ขอบคุณ วันเวลา...ทุกสิ่ง นำทางให้เราได้พบกัน..~* ............ *~ Keep on walking with my heart ~* ............
Group Blog
 
 
มีนาคม 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
20 มีนาคม 2552
 
All Blogs
 
*~โครงการต้นกล้าอาชีพ~*

//www.tonkla-archeep.com/registerPoint.php


สารพันปัญหา
1. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ว่ามีรายละเอียดอย่างไร

ตอบ ดูได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ //www.tonkla-archeep.com
หัวข้อ รายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

2. ผู้ที่สามารถสมัครฝึกอบรมตามโครงการฯ ได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ
1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 18-60 ปี นับถึงวันสมัครฝึกอบรม

3. เป็นผู้ว่างงานตามรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้

3.1 ผู้ว่างงานที่สนใจฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ
เข้ารับการอบรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนำความรู้กลับไปใช้หมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น

3.2 ผู้ถูกเลิกจ้างแรงงานจากภาคอุตสาหกรรม
และประสงค์จะเพิ่มพูนทักษะมากขึ้นและหลากหลาย
เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเอง

3.3 ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

3. ถ้าสนใจสมัครเข้าฝึกอบรมจะต้องทำอย่างไร
ตอบ สามารถสมัครผ่าน Internet
ได้ที่เว็บไซต์ //www.tonkla-archeep.com
หรือสมัครผ่านจุดฝึกอบรมต่างๆ ทั่วประเทศ

4. เปิดรับสมัครเมื่อไหร่
ตอบ

โครงการฯจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 7 วัน

ในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรฝึกอบรมได้ไม่เกิน 5 หลักสูตร

ในแต่ละเดือนระบบสารสนเทศของโครงการฯ
จะทำการสุ่มคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
และช่วงเวลาของหลักสูตรที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้

ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมหนึ่งคน
จะมีสิทธิ์ได้เข้าฝึกอบรมเพียงหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น
เมื่อการสุ่มคัดเลือกผ่านช่วงเวลาของหลักสูตรที่ผู้สมัครทำการเลือกไว้

ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมสามารถสมัครเข้ามาเลือก
หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ได้อีกเมื่อโครงการฯประกาศเพิ่มเติมหลักสูตรใหม่

หลักสูตรที่ประกาศใช้ในการรับลงทะเบียนในเดือนมี.ค. 52 นี้
เป็นหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมเดือนเม.ย. พ.ค. และ มิ.ย. 52
กำหนดรับลงทะเบียนมีดังนี้

วัน-เดือน รายการ
ครั้งที่๑18-31 มี.ค. 52
18-24 มี.ค. 52 จัดให้มีการลงทะเบียนรับสมัคร (Key in) ทั่วประเทศ 7 วัน
25 มี.ค. 52 คัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมโดยวิธีสุ่ม
26 มี.ค. 52 ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม (พร้อมชื่อผู้สำรอง)
ทาง e-mail, internet, SMS
และประกาศติดที่สถานที่ฝึกอบรมและสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง
27-29 มี.ค. 52 ผู้ฝึกอบรมรายงานตัว
ที่สถานที่ฝึกพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
30 มี.ค. 52 ประกาศรายชื่อให้ผู้ได้สำรองไปรายงานตัว
30-31 มี.ค. 52 ผู้ได้สำรองรายงานตัวที่สถานที่ฝึก
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
1 เม.ย.52 เริ่มฝึกอบรม

ครั้งที่ 2
ติดตามกำหนดการครั้งต่อไปได้
จากเว็บไซต์ //www.tonkla-archeep.com ในเดือนเมษายน 52


5. ผู้สมัครฝึกอบรม สามารถสมัครฝึกอบรมได้กี่รอบ
ตอบ ผู้สมัครสามารถสมัครฝึกอบรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
โดยหากไม่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมในครั้งแรก
ผู้สมัครสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฝึกอบรมที่เลือกไว้ได้

6. หลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรมมีหลักสูตรใดบ้าง
ตอบ ดูรายละเอียดได้ที่ ปุ่มตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรม

7. มีข้อแนะนำในการเลือกหลักสูตรฝึกอบรมอย่างไร
และมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ
1. ควรเลือกหลักสูตรที่ตรงกับพื้นฐานอาชีพ
หรือตรงกับพื้นฐานความรู้ของท่าน

2. การเลือกหลักสูตรเฉพาะทางที่เป็นเชิงเทคนิคมาก
ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานมาบ้าง

เกณฑ์ในการเลือกหลักสูตร

1. หลักสูตรที่ท่านเลือก จะต้องมีลู่ทางในการประกอบอาชีพ
ตรงตามที่ท่านสนใจจะไปประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากจบหลักสูตร

2. หลักสูตรที่ท่านเลือก จะต้องมีจุดฝึกอบรมอยู่ในจังหวัดตามที่อยู่ปัจจุบันหรือตามภูมิลำเนาของท่าน

8. ผู้สมัครฝึกอบรมสามารถเลือกหลักสูตรฝึกอบรมได้กี่หลักสูตร
ตอบ ผู้สมัครฝึกอบรมสามารถเลือกหลักสูตรฝึกอบรมได้ 5 หลักสูตร
ที่ตรงตามเกณฑ์ในการเลือกหลักสูตร ข้อ 1 และข้อ 2 ในคำตอบข้อ 7

(โดยผู้สมัครฝึกอบรมสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าฝึกอบรมเป็นชื่อหลักสูตรเดียวกันทั้ง 5 หลักสูตรได้
แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรมคนละรุ่น)

และหากได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรม ผู้สมัครจะได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่ได้เลือกไว้

9. โครงการฯ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครฝึกอบรมอย่างไร
ตอบ จะทำการสุ่มจำนวนผู้สมัครฝึกอบรมทั้งหมด
ที่สมัครในแต่ละรอบมาฝึกอบรม

10. ผู้สมัครสามารถติดตามผลการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมได้ที่ไหน เมื่อไหร่
ตอบ สามารถติดตามผลการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมได้จากเว็บไซต์ //www.tonkla-archeep.com ตามกำหนดการดังนี้

รอบที่ 1 รับสมัคร 18-24 มี.ค. 52
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 26 มี.ค. 2552

การเปิดรับสมัครครั้งต่อไปให้ติดตามข่าวสารที่
//www.tonkla-archeep.com ในเดือนเมษายน 2552

11. หากดูประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแล้ว
ได้รับคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัวที่ใดและใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ
สามารถไปรายงานตัวได้ที่จุดฝึกอบรมของหลักสูตรที่ผู้สมัครได้รับคัดเลือกในวันที่ 27-29 มี.ค. 52 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง

12. หากมีการสมัครไปแล้วและได้กรอกข้อมูลผิดพลาด
หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่ใด
ตอบ
โครงการฯจะทำการแก้ไขข้อมูลให้เฉพาะผู้สมัครฝึกอบรมที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแล้วเท่านั้นโดยสามารถแจ้งแก้ไขได้ที่
สถาบันฝึกอบรมที่ท่านได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรม
Create Date : 20 มีนาคม 2552
Last Update : 31 สิงหาคม 2553 10:34:53 น. 1 comments
Counter : 590 Pageviews.

 
กริตเตอร์ ลดโลกร้อน จากใจ COOL93


โดย: t-sakarin1968 วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:18:02:46 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#17


 
*~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

คือ ต้นกล้า ผลิใบ เพื่อแทนคุณ แผ่นดิน

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Friends' blogs
[Add *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.