*~..ขอบคุณ วันเวลา...ทุกสิ่ง นำทางให้เราได้พบกัน..~* ............ *~ Keep on walking with my heart ~* ............
Group Blog
 
 
มีนาคม 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
9 มีนาคม 2552
 
All Blogs
 

*~โรงเรียนวิถีพุทธ~*

โรงเรียนในฝัน ที่เป็นความจริง และทำมาแล้ว 15 ปี

“โรงเรียนสัตยาไส” ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ก่อตั้งและอำนวยการโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ดำเนินงานมา 15 ปีปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยม 6 รวมประมาณ 300 คน
นักเรียนอนุบาลมาเรียนเฉพาะกลางวัน นักเรียนประถมและมัธยมอยู่ประจำ นอกจากโรงเรียนสัตยาไส (Sathya Sai School)
“สถาบันเพื่อการศึกษาสัตยาไส” (Institute of Sathyasai Education) สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้วิธีการศึกษาแบบสัตยาไส
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ และปัจจุบันได้มีการก่อตั้ง
โรงเรียนแบบสัตยาไสแล้ว 57 โรงเรียนใน 35 ประเทศ
โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันด้วย
โรงเรียนสัตยาไสในประเทศไทย
(ซึ่งได้เป็นต้นแบบของโรงเรียนสัตยาไสในประเทศอื่นๆ)
เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ ดร.อาจอง
ได้รับจากการได้ไปพบท่านสัตยาไส บาบา
ที่เมืองพุทธปาตี ประเทศอินเดีย เมื่อประมาณ 25 ปีก่อน
โดยท่านสัตยาไส บาบา แนะนำ ดร.อาจอง ว่า
ควรใช้เวลาที่เหลือของชีวิตพัฒนาเรื่องการศึกษา
โดยควรเป็นการศึกษาที่มีคุณธรรมด้วย
ดร.อาจอง อุทิศตนเต็มที่ให้กับการอำนวยการและดูแลโรงเรียนสัตยาไส
ใช้เวลาส่วนใหญ่กินอยู่และอำนวยการเรียนการสอนที่นั่น
ตื่นแต่เช้าประมาณ 04.30 น. ร่วมนำการสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิ
และการเรียนรู้เรื่อง “คุณค่าความเป็นมนุษย์” ฯลฯ
ร่วมกันของนักเรียนที่อยู่ประจำทั้งหมดทุกๆเช้า
เริ่มแต่ 05.30 น. ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆ
รวมถึงการรับประทานอาหารเช้า การเข้าแถวหน้าเสาธง ฯลฯ

โรงเรียนสัตยาไส ใช้หลัก “Educare” โดยมุ่งดึงสิ่งที่ดีจากนักเรียน
ตั้งคำถามที่ดีและสร้างสรรค์ โน้มนำให้สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ
ระลึกถึงบุญคุณของผู้อื่น บุญคุณของสรรพสิ่ง มีความนอบน้อม
มีความเคารพ มีความเมตตากรุณา ฯลฯ อยู่เป็นปกตินิสัย

“คุณธรรม 5 ประการ” ซึ่งถือเป็นหลัก
ในการดำเนินชีวิตและดำเนินกิจกรรมทั้งหลายในโรงเรียนสัตยาไส คือ
(1) เปรมา (ความรักความเมตตา)
(2) สัตยา (ความจริง) (สัตยาไสย = มารดาแห่งความจริง)
(3) ธรรมา (การประพฤติชอบ)
(4) สันติ (ความสงบสุข)
(5) อหิงสา (การไม่เบียดเบียน)

และมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา
ตามอักษรย่อที่รวมกันเป็นคำว่า “EDUCATION” ดังนี้
Enlightenment
(การรู้แจ้ง)

Duty and Devotion
(การปฏิบัติหน้าที่และการเสียสละอุทิศตน)

Understanding
(ความเข้าใจถ่องแท้)

Character
(อุปนิสัยที่ดีงาม)

Action
(การนำความรู้ไปปฏิบัติ)

Thanking
(การมีใจกตัญญูรู้คุณ)

Integrity
(ความมีเกียรติ)

Oneness
(ความมีใจสมาน เป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกัน)

Nobility
(ความสง่างาม)

โรงเรียนใช้หลักการ
“การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง”
และ “การเรียนรู้แบบบูรณาการ”
เช่น
ให้นักเรียน (เริ่มแต่ชั้นอนุบาล) ร่วมกำหนดหัวข้อที่จะเรียนรู้
แล้วครูเป็นผู้เอื้ออำนวย (ไม่ใช่สอน) ให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยเน้นการเรียนรู้จาก การได้ปฏิบัติ
ได้เห็นได้ฟัง ได้สัมผัส ได้ทดลอง ได้คิด ฯลฯ อย่างเหมาะสม
ในส่วนของการเรียนรู้อย่างบูรณาการก็มีตัวอย่าง ของการ
“บูรณาการการเรียนรู้ เรื่องสุขกาย สบายใจ”
ซึ่งนักเรียนชั้น ม.1 – 2 – 3 เรียนด้วยกัน
เริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิร่วมกัน แล้วแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
แยกย้ายไปเรียนรู้ไปตามฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน กลับมารวมกันในช่วงท้าย แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการเรียนรู้จากแต่ละฐานพร้อมอภิปราย
แล้วจบด้วยการทำสมาธิ แผ่เมตตา และทำความเคารพ
สำหรับสาระที่มีการเรียนรู้จากแต่ละฐาน

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ได้แก่

(1) ภาษาไทย
(เรียนรู้มารยาทในการสนทนาเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกดี)

(2) สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
(เรียนรู้เรื่องคุณธรรมกับการดำรงชีวิต)

(3) ดนตรี
(ขับร้องเพลง Think good – Speak good – Do good)

(4) คณิตศาสตร์
(เรียนรู้เรื่องปริมาณ)

(5) วิทยาศาสตร์
(เรียนรู้เรื่องสารเสพติดประเภทต่างๆและผลกระทบต่อระบบในร่างกาย)

(6) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(เรียนรู้การทำยำผลไม้ อาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย)

(7) สุขศึกษา และพลศึกษา
(เรียนรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
พร้อมสำหรับวัยที่กำลังเจริญเติบโต)

(8) ภาษาต่างประเทศ
(เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเพลงและกิจกรรมคุณค่าความเป็นมนุษย์)

เพลง “Think good – Speak good – Do good”
หรือ “Thought, Word and Deed”

Think good, speak good, do good.

This should be our creed.

Serving others as we should,

In thought, word and deed.

Life is not so easy, but if we’re to

be free, we must create unity

between the following three :

Think good, speak good, do good.

โรงเรียนสัตยาไสได้นำหลัก “ศีล สมาธิ ปัญญา”
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เน้น “ความรักความเมตตา” และ “คุณธรรม”
โดยบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนและกิจกรรมทั้งหลาย
เช่น ก่อนรับประทานอาหาร จะมีการสวดมนต์ ขอบคุณพ่อแม่ ครู ธรรมชาติ โดยนักเรียนนำกล่าวถ้อยคำ “ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง .....”
ตามด้วยการพูดเป็นภาษาอังกฤษ (เด็กอนุบาลก็พูดอย่างนี้ ทั้งสองภาษา) บทบาทของครู ถือว่าสำคัญมาก ต้องเข้าใจผู้เรียน มีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ครูที่ดีไม่ควรเป็น“ผู้สอน”
ครูต้องเป็นแบบอย่าง ไม่แนะนำให้ทำในสิ่งที่ครูทำไม่ได้
ไม่ควรพยายาม “สอนคุณธรรม”
แต่ควรพยายามดึงความดีออกมาจากนักเรียน (Educare)
ควรใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบ “ร่วมมือกัน” (“พหุปัญญา”)
ไม่ใช่แบบ “แข่งขันกัน”
ควรให้นักเรียนมีบทบาทในการเลือกว่าจะเรียนอะไร เรียนอย่างไร ที่ไหน ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส นับว่าน่าพอใจทีเดียว
เช่น จากคำพูดของนักเรียนเองหลายคน (ชั้น ม.6) ดังต่อไปนี้

“เรียนที่นี่ ทำให้มีอุปนิสัยดีขึ้น มีสติ รอบคอบ”
“มีโอกาสเล่นกีฬา ปีนต้นไม้ และอื่นๆ คิดว่าดีกว่าเด็กในกรุงเทพฯ”
“มาเรียนแล้วพ่อแม่เอาใจใส่มากขึ้น ตัวเองก็พอใจไปกับพ่อแม่มากขึ้น”
“ไม่พกเงิน ไม่พกโทรศัพท์ มีความปลอดภัย”
“เห็นเพื่อนตั้งใจเรียน จึงต้องทำบ้าง”
“เคยใจร้อน เกเร เดี๋ยวนี้ใจเย็นขึ้น
มีเหตุผล รับผิดชอบ รักพ่อแม่ มีสมาธิ มีคุณธรรม”
“เคยเป็นคนเกเร ไม่อยากมาอยู่โรงเรียนสัตยาไส
พ่อหลอกให้มา ให้ลองอยุ่ 1 ปีแลวจะออกก็ได้
หลังจากครบ 1 ปี ก็เลือกที่จะอยู่ต่อ เพราะได้พบอะไรดีๆหลายอย่าง
ได้สร้างความสามารถที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่”
“เคยชอบเล่นเกม กลับมาชอบกีฬามากกว่า”
“เคยสมาธิสั้นมาก มาได้ฝึกสมาธิ มีสติมากขึ้น”
“เคยอารมณ์ร้อนมาก ฝึกสมาธิแล้ว ใจเย็นลง ดีขึ้นมาก”
“ผลการเรียนดีขึ้น มีจิตสำนึกที่ดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ”
“โดนหลอกมาอย่างคุ้มค่า! เคยเรียนได้ผลต่ำมาก
และโดดเรียนเป็นประจำ เคยลองทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีอย่างสุดๆ
มาอยุ่ที่นี่ ได้ค้นพบความสามารถและได้แสดงความสามารถ
เดี๋ยวนี้ไปหาแม่ แม่มีความสุข”

โรงเรียนสัตยาไส เป็นโรงเรียนตามระบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
แต่เพิ่มเติมองค์ประกอบและมิติต่างๆเข้าไปอีก
จากคำพูดของ ดร.อาจอง
“ถ้านับตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการต้องมี 100เราเติมเข้าไปอีก200” นักเรียนของโรงเรียนสัตยาไสเข้าสอบ
ตามระบบของกระทรวงศึกษาตามปกติ และสอบได้ดี ไม่มีปัญหา
มีนักเรียนจบ ม.6 มาแล้ว 3 รุ่น ทุกรุ่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกค100%) ดร.อาจอง เป็นครูประจำชั้น ม.6 เอง
พร้อมทั้งสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และคณิตศาสตร์ด้วย
นักเรียนที่โรงเรียนสัตยาไส ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน
แต่ต้องเสียค่าอาหาร บวกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม 10,000 บาทต่อเทอม (5 เดือนอาหารเป็นมังสะวิรัติตลอด)
โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 300 ไร่ ใช้ปลูกข้าวประมาณ 60 ไร่
ข้าวที่ปลูกนำมากินเป็นอาหารสำหรับนักเรียนและครูได้อย่างเพียงพอ
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติของนักเรียนด้วย
ดร.อาจอง กล่าวว่า “ที่นี่เราพยายามใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ทำได้” ยังมีสาระสำคัญที่น่าประทับใจและน่าสนใจอีกมาก
ซึ่งไม่สามารถนำมากล่าวได้หมดแม้จะพยายาม
ถ้าจะสรุปก็อาจพูดว่า
“นี่คือโรงเรียนในฝันที่เป็นความจริง และทำมาแล้ว 15 ปี”

 

Create Date : 09 มีนาคม 2552
1 comments
Last Update : 31 สิงหาคม 2553 10:20:24 น.
Counter : 1654 Pageviews.

 

อ่านเรื่องเต็มทั้งหมด ภิกษุดุจนักรบ...เรื่องเล่าฝ่ายพระภิกษุในสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำ
//forums.212cafe.com/samatha/board-2/topic-31.html

ห้องสนทนาวิชชาธรรมกาย
//forums.212cafe.com/samatha/

ความรู้ทั่วไป
//www.khunsamatha.com/

พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ(รวบรวมไว้มากที่สุด)
//www.khunsamatha.com/blog/dhammakaya-C5.html

 

โดย: samatha (สมถะ ) 14 มีนาคม 2552 21:49:14 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


*~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

คือ ต้นกล้า ผลิใบ เพื่อแทนคุณ แผ่นดิน

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Friends' blogs
[Add *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.