...คนนครนายกอยากมีบล็อก...
Group Blog
 
 
มิถุนายน 2551
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
23 มิถุนายน 2551
 
All Blogs
 
ระเบียบเงินกู้ อทบ.ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ.๒๕๔๘
------------------------
จากการประชุม คอทบ. ครั้งที่ ๒/๔๘ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๔๘ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ ทั้งนี้เพื่อปรับแนวทางการบริหารงานของกิจการ อทบ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการ ทบ. และเกิดความมั่นคงต่อกิจการ อทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. ได้ลงนามยกเลิกระเบียบ ทบ. ๒ ฉบับ ดังกล่าว และให้ใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ.๒๕๔¬ แทนเมื่อ ๒๓ ส.ค.๔๘ มีสาระสำคัญ ดังนี้
๑.๑ การกู้เวิน อทบ.ประเภทบำบัดทุกข์ หากผู้กู้มีหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์ และได้ผ่อนชำระหนี้แล้ว เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนงวดตามสัญญา ผู้กู้มีความประสงค์ขอกู้เงิน อท.ประเภทบำบัดทุกข์ใหม่ สาใรถเนอคำขอกู้ใหม่ได้ โดยมิต้องชำระหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์ที่ขอกู้ใหม่ และจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้กู้ต่อไป
๑.๒ การกู้เงิน อทบ.ประเภทพิเศษ และการกู้เงิน อทบ.ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์ผู้กู้สามารถทำประกันชีวิต เพื่อค้ำประกันยอดวงเงินกู้ได้ โดยกิจการ อทบ.(สก.ทบ) จะอนุมัติยอดวงเงินทำประกันชีวิตเพิ่มเติม จากยอดวงเงินกู้
๑.๓ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ของกิจการ อทบ. โดยมีผลบังตับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.๕.๔๘ เป็นต้นไปดังนี้
๑.๓.๑ ดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก ปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี
๑.๓.๒ ดอกเบี้ยเงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ ๖.๕ ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ ๕ง๕. ต่อปี
๑.๔ การส่งเงิน อทบ.ฝาก,อทบ.ฝากสมทบ และหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท หน่วยจะต้องส่งเงินพร้อมเอกสารการโอนเงิน และบัญชีรายละเอียด รายชื่อและจำนวนเงินของ อทบ.ฝาก,เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้ สก.ทบ. ภายในวันสิ้นเดือน ของเดือนที่ทำการตัดจ่ายเงินเดือน
๑.๕ ในเดือน มิ.ย. ของทุกปี ให้หน่วยจัดทำบัญชีสรุปยอดเงิน อทบ.ฝาก และเงินฝากสมทบ ของกำลังพลภายในหน่วย เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการหักเงินฝาก ประจำปีงบประมาณ
๒. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ ทบ. ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการ อทบ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สก.ทบ. ขอเสนอแนวทางให้หน่วยปฏิบัติดังนี้
๒.๑ การกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์
๒.๑.๑ หากหน่วยส่งรายละเอียดคำขอกู้เงิน อทบ.ประเภทบำบัดทุกข์ ขอให้หน่วยแยกกลุ่มของผู้กู้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์ และมีหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์
๒.๑.๒ หากผู้กู้มีหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์ และผ่อนชำระหนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนงวดตามสัญญาแล้ว ประสงค์จะขอกู้ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (หักลบหนี้เดิมจากยอดเงินกู้ใหม่) ขอให้หน่วยได้แจ้งรายละเอียดในคำขอกู้พร้อมทั้งระบุจำนวนงวดคงเหลือ (หนี้เดิม) ที่ต้องการจะหักชำระหนี้จากยอดวงเงินกู้ใหม่ด้วย
๒.๒ การทำประกันชีวิต ผู้ขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ และ อทบ.เพื่อการเคหสงเคระห์มีความประสงทำการประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองยอดวงเงินกู้ ให้หน่วยระบุความต้องการ ภายในหนังสือนำจากหน่วยเป็นเฉพาะรายบุคคล โดย สก.ทบ. จะเป็นผู้ประสานกับ บริษัทประกันชีวิตให้
๓. ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติหลักการการกู้เงิน อทบ.ประเภทเคหสงเคราะห์ เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้กู้ชั้นยศ พ.อ.ขึ้นไป ที่มีความประสงค์ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถขอกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท

Create Date : 23 มิถุนายน 2551
Last Update : 23 มิถุนายน 2551 14:47:12 น. 13 comments
Counter : 20117 Pageviews.

 โดย: ส.อ.เวชจิตติ พันทา IP: 202.91.18.206 วันที่: 28 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:36:05 น.  

 
ขอบคุณครับสำหรับข่าวดีๆที่มีให้


โดย: ส.อ.อนรักษ์ สุดสวย 2/41 IP: 117.47.136.173 วันที่: 28 เมษายน 2552 เวลา:13:14:01 น.  

 
ขอให้สมาชิกฝากเพิ่มกันมากๆตอนเกีษยณสบายครับ


โดย: จ.ส.อ.นริศ มุ่งกุศล IP: 118.172.100.54 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:24:44 น.  

 
ผมกู้เงิน อทบ.พิเศษ ไว้ส่งเรื่องเมื่อ 2 ธ.ค.52 ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ มีใครจะช่วยดูแลเรื่องนี้ได้บ้างคับ....


โดย: ปิยพันธุ์ อ่อนลา IP: 113.53.205.154 วันที่: 29 ธันวาคม 2552 เวลา:12:09:42 น.  

 
หน่วยได้ส่งผู้ที่ถอนเงินดอก อทบ.ไปเมื่อกลางเดือน ธ.ค.52 แล้วจะได้เมื่อไหร่


โดย: จ.ส.อ.สมชาย ชมฉาย IP: 222.123.237.4 วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:11:57:54 น.  

 
หน่วยได้ส่งผู้ที่ถอนเงินดอก อทบ.ไปเมื่อกลางเดือน ธ.ค.52 แล้วจะได้เมื่อไหร่


โดย: จ.ส.อ.สมชาย ชมฉาย IP: 222.123.237.4 วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:11:59:16 น.  

 
ผมได้กู่ไปแร้ว103000พร้อมยอดเงินของตัวเองผ่อนไป12งวดแร้วผมจะกู้ยอดของตัวเองได้มั๊ยคับ


โดย: ขนุนน้อย IP: 49.230.148.148 วันที่: 22 ตุลาคม 2557 เวลา:15:42:37 น.  

 
แก้ไขคับคับกู้ไปแร้ว130,000คับ


โดย: น้องขนุน IP: 49.230.148.148 วันที่: 22 ตุลาคม 2557 เวลา:15:47:46 น.  

 
ผมได้กู่ไปแร้ว103000พร้อมยอดเงินของตัวเองผ่อนไป12งวดแร้วผมจะกู้ยอดของตัวเองได้มั๊ยคับ


โดย: ขนุนน้อย IP: 49.230.148.148 วันที่: 22 ตุลาคม 2557 เวลา:15:53:04 น.  

 
รบกวนดูเรื่องที่ผมกู้ด้วยคับว่าตังที่ผมกู้จะเข้าเมื่อไหร่คับ


โดย: ส.ท.ชนสรณ์ จารุสาร IP: 49.230.112.4 วันที่: 28 ตุลาคม 2557 เวลา:15:07:16 น.  

 
ควรทปรังปรุงให้ดีกว่านี้นะแย่มาก


โดย: ่ควรทำหน้าเว็บใหม่เลย IP: 223.207.181.147 วันที่: 28 มีนาคม 2558 เวลา:22:08:33 น.  

 
ขอเบอติดต่อกลับด้วนครับ


โดย: สอ. อนุศาสน์ จันทร์ศรี IP: 49.230.203.74 วันที่: 29 มิถุนายน 2558 เวลา:15:59:22 น.  

 
ทำเรื่องกู้เงินอทบยังไม่ได้รับการติดต่อกับเลยคับตั้งแต่วันที่3ก.พ.59คับ


โดย: ผม ส.ท.ยุทธนา ศิริโก IP: 27.55.100.138 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:15:10:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

kanto
Location :
นครนายก Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
<คนจปร.ที่ไกล้กรุง.....เทพ >

glitter graphics,hi5,code hi5


glitter graphics,hi5,code hi5

Friends' blogs
[Add kanto's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.