ToGethel2
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
28 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 

ปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนในประเทศจีนปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนในประเทศจีน


ประมวลปัญหาและอุปสรรคการลงทุนในจีนที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
1)ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจาต่างประเทศทั้งประเทศไม่ได้ใช้กฎหมายและระเบียบชุดเดียวกันกฎหมายและระเบียบส่งเสริมการลงทุนที่ออกโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับมณฑลมีความแตกต่างกันทำให้นักลงทุนต่างชาติต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรวบรวมศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ มิฉะนั้นจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายและเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับการลงทุนขนาดกลางและเล็ก
2)เจ้าหน้าที่ระดับสูงในระดับมณฑลและย่อยลงไปมีมากมายหลายฝ่ายทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทำให้การติดต่อกับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจนและไม่แน่นอน
3)ปัจจุบันจีนเน้นส่งเสริมการงทุนที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมากและใช้เทคโนโลยีระดับสูงนักลงทุนขนาดกลางของไทยไม่สามารถจะเสนอโครงการลงทุนเช่นนี้ได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยยังขาดฐานทางเทคโนโลยีและตลาดต่างประเทศที่จะรองรับสินค้าที่ผลิตในจีนทำให้โครงการลงทุนไม่ได้รับความสนใจจากจีน
4)ผู้ประกอบการไทยที่คิดจะไปลงทุนในจีนส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่างๆในการทำธุรกิจในจีนซึ่งแตกต่างจากระบบที่เป็นอยู่ในไทยและประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่นๆ ได้แก่ ระบบการโอนสิทธ์การใช้ที่ดินหรือเช่าที่ดิน ระบบการจ้างงานระบบการนำเข้าวัสดุและชิ้นส่วน ระบบการค้าส่งและค้าปลีกระบบสินเชื่อธุรกิจการค้าและการบริโภค ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราอำนาจการดูแลควบคุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและระดับท้องถิ่นนอกจากนี้เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล ภูมิภาคและท้องถิ่นต่าง ๆมีความแตกต่างอย่างมากในด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม รสนิยมการบริโภคผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ดีจึงจะสามารถทำธุรกิจในจีนความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศจีน


ในเชิงมหภาค ความเสี่ยงของประเทศมักจะพิจารณาจาก สงคราม การปฏิวัติ เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายรัฐบาล บัญชีประชาชาติ ภาวะหนี้ต่างประเทศ และฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นปี 2000 หนี้ต่างประเทศของจีนเท่ากับ 146.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ มากเป็นอันดับสามของโลก แต่จีนมีทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันเท่ากับ 168.86 พันล้านเหรียญสหรัฐ มากเป็นอันดับสองของโลก จีนมีทุนสำรองระหว่างประเทศเพียงพอที่จะชำระหนี้ต่างประเทศ รายรับเงินตราต่างประเทศทั้งจากการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังมีแนวโน้มที่สดใส
ในเชิงจุลภาค สำหรับนักธุรกิจต่างชาติ ภาพอาจจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากที่ผ่านมาตลาดแบบสังคมนิยมของจีนกับตลาดแบบทุนนิยมเสรีของประเทศอื่นมีข้อแตกต่างมากมาย เช่น ตลาดจีนเป็นตลาดขนาดกลางขนาดเล็กแบ่งแยกกันเป็นร้อยเป็นพันแห่ง การค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจกระจายสินค้าในจีนยังไม่ปล่อยเสรี ระบบกฎหมายและศาลยังไม่ได้มาตรฐาน ระเบียบและแนวปฏิบัติในแต่ละเขตพื้นที่แตกต่างกัน มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน การนำเข้าวัสดุและชิ้นส่วน การส่งกำไรกลับประเทศและการโฆษณาสินค้าทางสื่อมวลชน ฯลฯ
จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากก็จริง แต่ก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้ตลาดภายในจีนถูกแบ่งแยกเป็นร้อยเป็นพันแห่ง
ประการที่หนึ่ง จีนเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้อย่างมากระหว่างเขตพื้นที่ต่าง ๆ และระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทชาวจีนส่วนใหญ่ยังไม่มีเงินรายได้เป็นเงินมากพอที่จะใช้จ่ายซื้อสินค้า
ประการที่สอง ระบบการขนส่งทางไกลยังไม่เพียงพอและทั่วถึง ระบบการค้าส่งและค้าปลีกอยู่ในมือภาครัฐระดับมณฑลและท้องที่ ธุรกิจต่างชาติขนาดใหญ่อาจคุ้มที่จะสร้างระบบการกระจายสินค้าของตนเองขึ้นมา แต่ธุรกิจต่างชาติขนาดกลางและเล็กทำได้ไม่คุ้มเสีย จึงจำเป็นต้องพึ่งระบบการกระจายสินค้าของทางการจีน ซึ่งมีข้อจำกัดอยู่มาก
ประการที่สาม รัฐบาลท้องถิ่นยังยึดติดการพึ่งพาตนเองตามนโยบายยุคประธานเหมา รวมทั้งยังมีทัศนคติมณฑลนิยม มีการกีดกันสินค้าจากต่างมณฑลต่างเขตพื้นที่ ไม่ปล่อยสินค้าคุณภาพดีกว่าจากมณฑลอื่นเข้ามาแข่งขันอย่างเสรีอย่างที่ควรจะเป็น
ประการที่สี่ ผู้บริโภคแต่ละเขตพื้นที่ยังมีรสนิยมการบริโภคที่แตกต่างกันมาก เมื่อตลาดขยายตัวขึ้น ความแตกต่างนี้ก็จะน้อยลง
ประการที่ห้า ผู้บริหารระดับสูงของจีนทราบดีว่า ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จทางการตลาดคือ การที่บรรษัทชั้นนำต่างชาติใช้สื่อมวลชนที่ปล่อยเสรีโฆษณากล่อมผู้บริโภค ที่ผ่านมารัฐบาลจีนจึงควบคุมการโฆษณาสินค้าของธุรกิจข้ามชาติอย่างเข้มงวด และธุรกิจสื่อสารมวลชนจะเป็นธุรกิจสุดท้ายที่จีนจะปล่อยเสรี
กล่าวโดยสรุปก็คือ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาจีนยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก WTO ประเทศต่าง ๆ ทำธุรกิจกับจีนแบบไม่เสมอภาค กล่าวคือ ประเทศต่าง ๆ เปิดกว้างให้กับจีน แต่จีนกลับปิดตลาดด้วยมาตรการต่าง ๆ โดยที่รัฐบาลประเทศเล็ก ๆ ก็มิได้ถือสาหาความกับจีนเท่าที่ควร นักลงทุนต่างชาติที่ไม่เข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ย่อมประสบความล้มเหลวในการลงทุนที่จีนและจีนจะเป็นที่ที่มีความเสี่ยงกับนักลงทุนเหล่านี้ ดังนั้น หากจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนได้จะต้อง
1. มองตลาดภายในประเทศจีนเป็นรายพื้นที่และราย Sector รวมทั้งมีความเข้าใจในตลาด
2. ศึกษากฎระเบียบของแต่ละท้องถิ่นให้กระจ่าง
3. ดูแลควบคุมกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
4. มีความเข้าใจสถานภาพภายในท้องถิ่น
ซึ่งประเด็นที่ได้นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

 

Create Date : 28 สิงหาคม 2551
0 comments
Last Update : 29 สิงหาคม 2551 13:17:44 น.
Counter : 1418 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


TogetherIB
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ToGetheR ♬ToGeThel2♪

♥ ToGether IBM ♥
Friends' blogs
[Add TogetherIB's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.