ToGethel2
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
28 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 

การค้าและการลงทุน
การค้าและการลงทุน


การค้าขายของมณฑลยูนนานได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการค้าของมณฑลยูนนาน แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

1 การค้า
เนื่องจากมณฑลยูนนานเป็นมณฑลชั้นในที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตามระบบนโยบายการค้าต่างประเทศของจีน ในอดีตมณฑลยูนนานจึงเป็นเพียงมณฑลที่ส่งสินค้าไปขายยังเมืองท่า ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนมาโดยตลอด แต่จากการดำเนินนโยบายปฎิรูปและเปิดประเทศของจีนในปี 2522 ส่งผลให้มณฑลยูนนาน มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่พบว่ายังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับมณฑลตามชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยเฉพาะด้านการติดต่อกับโลกภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 10 รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายพัฒนาพื้นที่มณฑลภาคตะวันตก ซึ่งรวมถึงยูนนานอยู่ด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมทางบก-น้ำ-อากาศ

ปัจจุบัน มณฑลยูนนานมีเมืองหน้าด่านซึ่งเป็นเมืองท่าเปิดระดับชาติ 9 แห่ง ได้แก่ นครคุนหมิง รุ่ยลี่ หว่านติง เหอโข่ว ม่อฮาน เทียนเป่า จินซานเหอ ซือเหมา และเชียงรุ้ง มีเมืองหน้าด่านระดับมณฑล 8 แห่ง และมีเส้นทางการติดต่อ ด้านการค้าเพื่อออกสู่ต่างประเทศมากกว่า 90 เส้นทาง ซึ่งนักธุรกิจต่างประเทศที่มาลงทุนใน เมืองท่าเปิดระดับชาติดังกล่าว จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับที่ลงทุนในเขตเมืองเปิด ตามมณฑลชายฝั่งทะเล เพื่อเป็นการกระตุ้นการค้า และการลงทุนในมณฑลยูนนาน

1.1 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศของจีน คือ มีการเปิดกว้างของระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถขยาย การเติบโตด้านการค้ากับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะการส่งออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมั่นคง และด้านนโยบายการนำเข้าให้ขยายตัวในสัดส่วนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการขยายตัว ด้านส่งออกขจัดระบบการผูกขาดด้านการค้า โดยบริษัทของรัฐให้ลดลง มีการกระจายอำนาจด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้หน่วยงานต่างๆมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างภาวะการแข่งขันในตลาดการค้าให้มีศักยภาพมากขึ้น
สำหรับนโยบายของมณฑลยูนนาน ในปี 2001 เน้นการพัฒนาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไฮเทคต่างๆ พร้อมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้การค้าระหว่างประเทศที่สำคัญของมณฑลยูนนาน คือ การค้าชายแดนและ การค้าผ่านแดน เนื่องจากยูนนานไม่มีทางออกทางทะเล แต่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สหภาพพม่า สปป.ลาว และเวียดนาม รวมทั้งสามารถล่องเรือตามแม่น้ำโขงเชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยและกัมพูชา อีกด้วย ทั้งนี้ นโยบายรัฐบาลกลางของประเทศจีน กำหนดให้ยูนนานเป็นมณฑลหน้าด่านเชื่อมโยงกับ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

1.2 มูลค่าการค้ารวม
มูลค่าการค้ารวมของยูนนานปี 2549 (ม.ค.-มิ.ย.) มูลค่าการค้ารวม 11,441.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (9,581.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ )ร้อยละ 19.42 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 5,162.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน(4,010.6ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ร้อยละ 28.71 และมูลค่าการนำเข้า 6,279.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (5,570.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ร้อยละ 12.72
ขณะที่เมื่อปี 2548 มูลค่าการค้ารวม 20,327.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 33.21 และเป็นมูลค่าการส่งออก 9,167.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 28.85 และมูลค่าการนำเข้า 11,159.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 37.03

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของมณฑลยูนนาน
1) ด้านการส่งออก
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของมณฑลยูนนาน ได้แก่ อาเซียน ฮ่องกง และญี่ปุ่น สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เป็นต้น
2) ด้านการนำเข้า
แหล่งนำเข้าสำคัญของมณฑลยูนนานได้แก่ ฮ่องกง สหภาพยุโรป และพม่า สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
มณฑลยูนนานม 15 จังหวัด 27 อำเภอ โดยมีด่านการค้าชายแดนอย่างเป็นทางการ 15 แห่ง โดยแบ่งประเภทตามอำนาจการควบคุมได้ 2 กลุ่ม คือ
- ประเภท 1 ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง ได้แก่ Hekou Jinshuihe Mohan Ruili Tianbao และ Wanding
- ประเภท 2 ควบคุมโดยรัฐบาลมณฑล ได้แก่ Daluo Mengding Nanshan Tengchong Zhangfeng Jinghong Menglian Pianma และ Ying Jing นอกนั้นเป็นด่านที่ไม่เปิดอย่างเป็นทางการอีกจำนวนมาก ตลอดแนวพรมแดนจีนและประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า ลาว และเวียดนาม)
2. การลงทุน
2.1 นโยบายการลงทุน
ในปี 2544 มณฑลยูนนานมีปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่ารวม 65 ล้านเหรียญยสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตั้งโรงงานและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเทศที่เข้ามาลงทุนที่สำคัญได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐฯ หมู่เกาะเวอร์จินและไต้หวัน
ปัจจุบัน มณฑลยูนนานจัดตั้งเขตพัฒนาเพื่อดึงดูดเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศรวม 3 เขต ได้แก่
1) เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาตินครคุนหมิง (Kunming National High Tech Industry Development Zone)
2) เขตเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนครคุนหมิง (Kunming Economic and Technological Development Zone)
3) เขตพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติทะเลสาบเตียนฉือ (Kunming National Dianchi Lake Tourism Development Zone) และมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับนักลงทุนจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวันมากยิ่งขึ้น

2.2 กฎระเบียบและมาตรการด้านการลงทุน
มณฑลยูนนานมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้ สัตว์ แร่ธาตุ และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ยูนนานยังขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นในด้านการลงทุน เช่น ขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้ทันสมัย และเป็นการสร้างงานและรายได้ให้กับประชากรในท้องถิ่น ส่งผลให้การลงทุนในมณฑลยูนนานมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยม การสั่งการต่าง ๆ ที่สำคัญยังมาจากส่วนกลาง แต่เพื่อเป็นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีการใช้มาตรการต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน ในขณะเดียวกันก็มีการดำเนินงานในลักษณะการควบคุมการลงทุนทำธุรกิจบางประเภท เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ ดังนี้

1) มาตรการด้าน ภาษี มีการให้สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ คือ
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ชาวต่างชาติเสียภาษีเงินได้จากเงินเดือนและค่าจ้าง เพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่กฎหมายกำหนด
(2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น บริษัทต่างชาติเสียภาษีในอัตราร้อยละ 17 สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในจีน แต่ในกิจการบางประเภทจะเสียภาษี เพียงร้อยละ 15 เช่น กิจการด้านการ ผลิตที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ บริษัทร่วมทุนที่ดำเนินการด้านท่าเรือและอู่ต่อเรือ เป็นต้น ขณะที่บริษัทจีนเสียภาษีร้อยละ 33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก และการนำเข้าเครื่องจักร อะไหล่ และวัสดุอื่นๆ โดยนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติตามจำนวนที่กำหนด
(4) ภาษีการค้า เสียภาษีร้อยละ 12-30
(5) ภาษีกำไร โดยกรณีส่งกำไรออกนอกประเทศต้องเสียภาษี ซึ่งคำนวณภาษี จากกำไรส่งกลับ x อัตราภาษี (ร้อยละ 10 สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และร้อยละ 20 สำหรับนอกเขต) แต่กรณีนำผลกำไรไปลงทุนใหม่ในจีน จะได้รับการคืนภาษีในบางกรณี เช่น ได้รับคืน ร้อยละ 40 ของภาษีที่จ่ายไปแล้ว สำหรับเงินที่นำไปลงทุนใหม่ในจีน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอย่างต่ำ 5 ปี

2) มาตรการด้านการเงินการธนาคาร มีการประกาศให้นครคุนหมิงเป็นเมืองเสรีทางการเงิน อนุญาตให้สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมาเปิดดำเนินการ สามารถประกอบธุรกิจที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้ ซึ่งทำให้นักธุรกิจสามารถใช้บริการชำระบัญชีการค้าระหว่างประเทศได้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ

3) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาตินครคุนหมิง เขตเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีนครคุนหมิง เป็นต้น และมีการให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่นักลงทุนที่เข้ามาทำธุรกิจในเขตนี้ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ

4) มาตรการด้านนโยบายการลงทุน รัฐบาลยูนนานมีการผ่อนปรนข้อจำกัดของนโยบายรัฐบาลกลาง โดยออกประกาศในระดับมณฑล เพื่อการตรวจสอบ และอนุมัติโครงการ การลงทุนของต่างประเทศในอุตสาหกรรมบางประเภท โดยพิจารณาจากสถานการณ์จริง และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง ในการควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศ จึงมีการกำหนดให้การลงทุนจากต่างประเทศบางประเภท ต้องได้รับอนุญาตจากมณฑล เช่น การประมงน้ำจืด การทำไม้ซุงและส่งออก โรงงานฟอกและย้อมสีโดยวิธีพื้นเมือง การผลิตถ่านหิน การผลิตปูนซีเมนต์ การทำเหมืองถลุงแร่ และแยกแร่โลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน แพลทตินั่ม เป็นต้น รวมทั้งมีการกำหนดกฎหมาย คุ้มครองสภาพแวดล้อม และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมณฑลยูนนานมีการวางแผนส่งเสริมสาขาอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
(2) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
(3) อุตสาหกรรมสิงทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป
(4) อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
(5) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์
(6) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
(7) อุตสาหกรรมก่อสร้าง
(8) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5) มาตรการอื่นๆ เช่น การถือครองที่ดิน การขยายขอบเขตการลงทุน รวมทั้งลดขั้นตอนความยุ่งยากในการลงทุน การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบการขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น 

Create Date : 28 สิงหาคม 2551
0 comments
Last Update : 29 สิงหาคม 2551 13:07:25 น.
Counter : 593 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


TogetherIB
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ToGetheR ♬ToGeThel2♪

♥ ToGether IBM ♥
Friends' blogs
[Add TogetherIB's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.