+ THE SPY OF NINJA +
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2549
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
20 พฤษภาคม 2549
 
All Blogs
 

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ1 หลักทั่วไป
:: ข้อความเบื้องต้น มาตรา 1-3
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 4-14
:: ลักษณะ2 บุคคล
:: หมวด1 บุคคลธรรมดา
:: ส่วนที่1 สภาพบุคคล มาตรา 15-18
:: ส่วนที่2 ความสามารถ มาตรา 19-36
:: ส่วนที่3 ภูมิลำเนา มาตรา 37-47
:: ส่วนที่4 สาบสูญ มาตรา 48-64
:: หมวด2 นิติบุคคล
:: ส่วนที่1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 65-77
:: ส่วนที่2 สมาคม มาตรา 78-109
:: ส่วนที่3 มูลนิธิ มาตรา 110-136
:: ลักษณะ3 ทรัพย์ มาตรา 137-148
:: ลักษณะ4 นิติกรรม
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 149-153
:: หมวด2 การแสดงเจตนา มาตรา 154-171
:: หมวด3 โมฆะกรรมและโมฆียะ มาตรา 172-181
:: หมวด4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา มาตรา 182-193
:: ลักษณะ5 ระยะเวลา มาตรา 193/1-193/8
:: ลักษณะ6 อายุความ
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 193/9-193/29
:: หมวด2 กำหนดอายุความ มาตรา 193/30-193/35


บรรพ2 หนี้
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
:: หมวด1 วัตถุแห่งหนี้ มาตรา 194-202
:: หมวด2 ผลแห่งหนี้
:: ส่วนที่1 การไม่ชำระหนี้ มาตรา 203-225
:: ส่วนที่2 รับช่วงสิทธิ มาตรา 226-232
:: ส่วนที่3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา 233-236
:: ส่วนที่4 เพิกถอนการฉ้อฉล มาตรา 237-240
:: ส่วนที่5 สิทธิยึดหน่วง มาตรา 241-250
:: ส่วนที่6 บุริมสิทธิ มาตรา 251-252
1. บุริมสิทธิสามัญ มาตรา 253-258
2. บุริมสิทธิพิเศษ
(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ มาตรา 259-272
(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ มาตรา 273-276
3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ มาตรา 277-280
4. ผลแห่งบุริมสิทธิ มาตรา 281-289
:: หมวด3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน มาตรา 290-302
:: หมวด4 โอนสิทธิเรียกร้อง มาตรา 303-313
:: หมวด5 ความระงับหนี้
:: ส่วนที่1 การชำระหนี้ มาตรา 314-339
:: ส่วนที่2 ปลดหนี้ มาตรา 340
:: ส่วนที่3 หักกลบลบหนี้ มาตรา 341-348
:: ส่วนที่4 แปลงหนี้ใหม่ มาตรา 349-352
:: ส่วนที่5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน มาตรา 353
:: ลักษณะ2 สัญญา
:: หมวด1 ก่อให้เกิดสัญญา มาตรา 354-368
:: หมวด2 ผลแห่งสัญญา มาตรา 369-376
:: หมวด3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ มาตรา 377-385
:: หมวด4 เลิกสัญญา มาตรา 386-394
:: ลักษณะ3 จัดการงานนอกสั่ง มาตรา 395-405
:: ลักษณะ4 ลาภมิควรได้ มาตรา 406-419
:: ลักษณะ5 ละเมิด
:: หมวด1 ความรับผิดเพื่อละเมิด มาตรา 420-437
:: หมวด2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา 438-448
:: หมวด3 นิรโทษกรรม มาตรา 449-452

บรรพ3 เอกเทศสัญญา
:: ลักษณะ1 ซื้อขาย
:: หมวด1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
:: ส่วนที่1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 453-457
:: ส่วนที่2 การโอนกรรมสิทธิ์ มาตรา 458-460
:: หมวด2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
:: ส่วนที่1 การส่งมอบ มาตรา 461-471
:: ส่วนที่2 ความรับผิดชอบเพื่อชำรุดบกพร่อง มาตรา 472-474
:: ส่วนที่3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ มาตรา 475-482
:: ส่วนที่4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด มาตรา 483-485
:: หมวด3 หน้าที่ของผู้ซื้อ มาตรา 486-490
:: หมวด4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
:: ส่วนที่1 ขายฝาก มาตรา 491-502
:: ส่วนที่2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ มาตรา 503-508
:: ส่วนที่3 ขายทอดตลาด มาตรา 509-517
:: ลักษณะ2 แลกเปลี่ยน มาตรา 518-520
:: ลักษณะ3 ให้ มาตรา 521-536
:: ลักษณะ4 เช่าทรัพย์
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 537-545
:: หมวด2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ให้เช่า มาตรา 546-551
:: หมวด3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า มาตรา 552-563
:: หมวด4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า มาตรา 564-571
:: ลักษณะ5 เช่าซื้อ มาตรา 572-574
:: ลักษณะ6 จ้างแรงงาน มาตรา 575-586
:: ลักษณะ7 จ้างทำของ มาตรา 587-607
:: ลักษณะ8 รับขน มาตรา 608-609
:: หมวด1 รับขนของ มาตรา 610-633
:: หมวด2 รับขนคนโดยสาร มาตรา 634-639
:: ลักษณะ9 ยืม
:: หมวด1 ยืมใช้คงรูป มาตรา 640-649
:: หมวด2 ยืมใช้สิ้นเปลือง มาตรา 650-656
:: ลักษณะ10 ฝากทรัพย์
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 657-671
:: หมวด2 วิธีเฉพาะการฝากเงิน มาตรา 672-673
:: หมวด3 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม มาตรา 674-679
:: ลักษณะ11 ค้ำประกัน
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 680-685
:: หมวด2 ผลก่อนชำระหนี้ มาตรา 686-692
:: หมวด3 ผลภายหลังชำระหนี้ มาตรา 693-697
:: หมวด4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน มาตรา 698-701
:: ลักษณะ12 จำนอง
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 702-714
:: หมวด2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด มาตรา 715-721
:: หมวด3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง มาตรา 722-727
:: หมวด4 การบังคับจำนอง มาตรา 728-735
:: หมวด5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง มาตรา 736-743
:: หมวด6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง มาตรา 744-746
:: ลักษณะ13 จำนำ
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 747-757
:: หมวด2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ มาตรา 758-763
:: หมวด3 การบังคับจำนำ มาตรา 764-768
:: หมวด4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ มาตรา 769
:: ลักษณะ14 เก็บของในคลังสินค้า
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 770-774
:: หมวด2 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า มาตรา 775-796
:: ลักษณะ15 ตัวแทน
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 797-806
:: หมวด2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ มาตรา 807-814
:: หมวด3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน มาตรา 815-819
:: หมวด4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคล ภายนอก มาตรา 820-825
:: หมวด5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน มาตรา 826-832
:: หมวด6 ตัวแทนค้าต่าง มาตรา 833-844
:: ลักษณะ16 นายหน้า มาตรา 845-849
:: ลักษณะ17 ประนีประนอมยอมความ มาตรา 850-852
:: ลักษณะ18 การพนันและขันต่อ มาตรา 853-855
:: ลักษณะ19 บัญชีเดินสะพัด มาตรา 856-860
:: ลักษณะ20 ประกันภัย
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 861-868
:: หมวด2 ประกันวินาศภัย
:: ส่วนที่1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 869-882
:: ส่วนที่2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน มาตรา 883-886
:: ส่วนที่3 ประกันภัยค้ำจุน มาตรา 887-888
:: หมวด3 ประกันชีวิต มาตรา 889-897
:: ลักษณะ21 ตั๋วเงิน
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 898-907
:: หมวด2 ตั๋วแลกเงิน
:: ส่วนที่1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน มาตรา 908-926
:: ส่วนที่2 การรับรอง มาตรา 927-937
:: ส่วนที่3 อาวัล มาตรา 938-940
:: ส่วนที่4 การใช้เงิน มาตรา 941-949
:: ส่วนที่5 การสอดเข้าแก้หน้า มาตรา 950
(1) การรับรองเพื่อแก้หน้า มาตรา 951-953
(2) การใช้เงินเพื่อแก้หน้า มาตรา 954-958
:: ส่วนที่6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน มาตรา 959-974
:: ส่วนที่7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ มาตรา 975-981
:: หมวด3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน มาตรา 982-986
:: หมวด4 เช็ค มาตรา 987-1000
:: หมวด5 อายุความ มาตรา 1001-1005
:: หมวด6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย มาตรา 1006-1011
:: ลักษณะ22 หุ้นส่วนและบริษัท
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 1012-1024
:: หมวด2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
:: ส่วนที่1 บทวิเคราะห์ มาตรา 1025
:: ส่วนที่2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้น ส่วน ด้วยกันเอง มาตรา 1026-1048
:: ส่วนที่3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้น ส่วน กับบุคคลภายนอก มาตรา 1049-1054
:: ส่วนที่4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้น ส่วนสามัญ มาตรา 1055-1063
:: ส่วนที่5 การจดทะเบียนห้างหุ้น ส่วนสามัญ มาตรา 1064-1072
:: ส่วนที่6 การควบห้างหุ้น ส่วนจดทะเบียนเข้ากัน มาตรา 1073-1076
:: หมวด3 ห้างหุ้น ส่วนจำกัด มาตรา 1077-1095
:: หมวด4 บริษัทจำกัด
:: ส่วนที่1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด มาตรา 1096-1116
:: ส่วนที่2 หุ้นและผู้ถือหุ้น มาตรา 1117-1143
:: ส่วนที่3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด
1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 1144-1149
2. กรรมการ มาตรา 1150-1170
3. ประชุมใหญ่ มาตรา 1171-1195
4. บัญชีงบดุล มาตรา 1196-1199
5. เงินปันผลและเงินสำรอง มาตรา 1200-1205
6. สมุดและบัญชี มาตรา 1206-1207
:: ส่วนที่4 การสอบบัญชี มาตรา 1208-1214
:: ส่วนที่5 การตรวจ มาตรา 1215-1219
:: ส่วนที่6 การเพิ่มทุนและลดทุน มาตรา 1220-1228
:: ส่วนที่7 หุ้นกู้ มาตรา 1229-1235
:: ส่วนที่8 เลิกบริษัทจำกัด มาตรา 1236-1237
:: ส่วนที่9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน มาตรา 1238-1243
:: ส่วนที่10 หนังสือบอกกล่าว มาตรา 1244-1245
:: ส่วนที่11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง มาตรา 1246
:: หมวด5 การชำระบัญชีห้างหุ้น ส่วน จดทะเบียน ห้างหุ้น ส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด มาตรา 1247-1273
:: ลักษณะ23 สมาคม มาตรา 1274-1297

บรรพ4 ทรัพย์สิน
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 1298-1307
:: ลักษณะ2 กรรมสิทธิ์
:: หมวด1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ มาตรา 1308-1334
:: หมวด2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้กรรมสิทธิ์ มาตรา 1335-1355
:: หมวด3 กรรมสิทธิ์รวม มาตรา 1356-1366
:: ลักษณะ3 ครอบครอง มาตรา 1367-1386
:: ลักษณะ4 ภารจำยอม มาตรา 1387-1401
:: ลักษณะ5 อาศัย มาตรา 1402-1409
:: ลักษณะ6 สิทธิเหนือพื้นดิน มาตรา 1410-1416
:: ลักษณะ7 สิทธิเก็บกิน มาตรา 1417-1428
:: ลักษณะ8 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 1429-1434

บรรพ5 ครอบครัว
:: ลักษณะ1 การสมรส
:: หมวด1 การหมั้น มาตรา 1435-1447/2
:: หมวด2 เงื่อนไขแห่งการสมรส มาตรา 1448-1460
:: หมวด3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา มาตรา 1461-1464/1
:: หมวด4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา มาตรา 1465-1493
:: หมวด5 ความเป็นโมฆะของการสมรส มาตรา 1494-1500
:: หมวด6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส มาตรา 1501-1535
:: ลักษณะ2 บิดามารดากับบุตร
:: หมวด1 บิดามารดา มาตรา 1536-1560
:: หมวด2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร มาตรา 1561-1584/1
:: หมวด3 ความปกครอง มาตรา 1585-1598/18
:: หมวด4 บุตรบุญธรรม มาตรา 1598/19-1598/37
:: ลักษณะ3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู มาตรา 1598/38-1598/41

บรรพ6 มรดก
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
:: หมวด1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก มาตรา 1599-1603
:: หมวด2 การเป็นทายาท มาตรา 1604-1607
:: หมวด3 การตัดมิให้รับมรดก มาตรา 1608-1609
:: หมวด4 การสละมรดกและอื่น ๆ มาตรา 1610-1619
:: ลักษณะ2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 1620-1628
:: หมวด2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม ในลำดับและชั้นต่าง ๆ มาตรา 1629-1631
:: หมวด3 การแบ่ง ส่วนมรดกของทายาทโดยธรรม ในลำดับและชั้นต่าง ๆ
:: ส่วนที่1 ญาติ มาตรา 1632-1634
:: ส่วนที่2 คู่สมรส มาตรา 1635-1638
:: หมวด4 การรับมรดกแทนที่กัน มาตรา 1639-1645
:: ลักษณะ3 พินัยกรรม
:: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 1646-1654
:: หมวด2 แบบพินัยกรรม มาตรา 1655-1672
:: หมวด3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม มาตรา 1673-1685
:: หมวด4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ มาตรา 1686-1692
:: หมวด5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม มาตรา 1693-1699
:: หมวด6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม มาตรา 1700-1710
:: ลักษณะ4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
:: หมวด1 ผู้จัดการมรดก มาตรา 1711-1733
:: หมวด2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงิน และการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก มาตรา 1734-1744
:: หมวด3 การแบ่งมรดก มาตรา 1745-1752
:: ลักษณะ5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ มาตรา 1753
:: ลักษณะ6 อายุความ มาตรา 1754-1755
 

Create Date : 20 พฤษภาคม 2549
16 comments
Last Update : 20 พฤษภาคม 2549 22:09:30 น.
Counter : 1198 Pageviews.

 

>

 

โดย: อ้อม IP: 202.29.39.1 7 กันยายน 2549 13:28:43 น.  

 

เซริทหา ประมวณกฏหมายมาเจอ blog นี้ อิอิ ขอแอดนะจ่ะ ใจจ่ะ

 

โดย: Rabbitban IP: 124.121.183.124 4 พฤษภาคม 2550 8:49:01 น.  

 

เทสๆ

 

โดย: เทส (แรบบิทแบน ) 4 พฤษภาคม 2550 8:51:20 น.  

 

 

โดย: premsi IP: 58.9.102.98 18 พฤษภาคม 2550 21:03:49 น.  

 

 

โดย: เฟทำ IP: 222.123.110.218 13 มิถุนายน 2550 18:23:36 น.  

 

อะไร

 

โดย: 007 IP: 203.146.154.145 3 กรกฎาคม 2550 12:22:44 น.  

 

 

โดย: 007 IP: 203.146.154.145 3 กรกฎาคม 2550 12:24:04 น.  

 

 

โดย: มลจัง IP: 203.172.57.133 10 กรกฎาคม 2550 21:34:27 น.  

 

ผมอยากเป็นทนายครับเพราะได้ช่วยชาวบ้านที่โดนโกง

 

โดย: อำนาจ IP: 125.25.226.173 15 กรกฎาคม 2550 14:36:59 น.  

 

หนูอยากเป็นอยัการค่ะใฝ่ฝันมานาน

 

โดย: แก้มป่อง IP: 117.47.89.85 9 กันยายน 2550 18:06:12 น.  

 

ช่วยบอกหน่อยว่ามีหัวข้อไหนบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพ นะครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับ

 

โดย: ชัดเตอร์ IP: 125.26.179.131 9 มกราคม 2551 9:57:57 น.  

 

ขอให้ถึงที่สุดของเส้นทางกฎหมายนะครับ "สดุดียุติธรรม เทิดทูนเสด็จพ่อรพี"

 

โดย: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ IP: 124.121.161.247 12 มกราคม 2551 2:56:53 น.  

 

ผู้แทนราษฎร ตำรวจ ทนายความ ฟังดูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เพราะจะคอยช่วยเหลือคนเดือดร้อน แต่ในความเป็นจริงไม่ต่างไปจากอาชีพโสเภณีเลย

 

โดย: วิราภรณ์ IP: 202.91.19.192 9 เมษายน 2551 16:29:33 น.  

 

ผมว่าที่อยากที่สุดคือรามคำแหง ตอนนี้ผมก็เรียน ยากมาก

 

โดย: kob IP: 58.136.81.36 6 พฤษภาคม 2551 23:20:33 น.  

 

ผมอยากรู้จักกับเจ้าของเว็บนี้คับขอให้ท่านแอดมา
t_t-oo@windowslive.com
เมล์ผมคับ

อยากสอบถามปัญหามากมายคับ
ขอความกรุณาด้วยคับ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคับ

 

โดย: t_t-oo@windowslive.com IP: 118.173.180.40 30 มีนาคม 2552 12:26:00 น.  

 

เพิ่งลงนิติแบบต่อเนื่องกำลังงงๆว่าจะอ่านหนังสือไหวรึเปล่าเพราะจบด้านออกแบบมามันไม่เกี่ยวกันเลย อิอิ..

 

โดย: ตัวp_box 13 มิถุนายน 2552 19:37:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
tigerspy2000
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
วันนี้...ถึงเวลากำเนิดสายลับนินจาแล้ว ธรรมะย่อมชนะอธรรม !--- วิทยายุทธ มิตรภาพ ความรัก บุญคุณ ความแค้น สิ่งเหล่านี้มิอาจหลีกเลี่ยงได้จริง ๆ ---


Friends' blogs
[Add tigerspy2000's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.