พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ เอาไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์กับชีวิต ^^
พุทธศาสนสุภาษิตวันนีูู้ ^^

๑. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ๒. ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
--------------- ---------------
๓. คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้
อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ ๔. คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ
พาโล อปริณายโก
--------------- ---------------
๕. ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ๖. พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น
ยถาวาที ตถาการี
--------------- ---------------
๗. คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
สจฺจํ เว อมตา วาจา ๘. การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
--------------- ---------------
๙. บัณฑิตย่อมฝึกตน
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา ๑๐. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ททมาโน ปิโย โหติ
--------------- ---------------
๑๑. จงเตือนตนด้วยตนเอง
อตฺตนา โจทยตฺตานํ ๑๒. ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
--------------- ---------------
๑๓. บิดามารดา เป็นบุรพาจารย์ของบุตร
บุพฺพาจาริยาติ วุจฺจเร ๑๔. คนเห็นแก่ตัว เป็นคนสกปรก
อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา
--------------- ---------------
๑๕. ความมีสติป้องกันความเลวร้ายได้
สติ เตสํ นิวารณํ ๑๖. คนโกรธ ย่อมฆ่าได้ แม้มารดาของตน
หนฺติ กุทโธ สมาตรํ
--------------- ---------------
๑๗. ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ๑๘. เมื่อคบคนดีกว่าตน ตนเองก็ดีขึ้นมาทันที
เสฏฺฐมุปคมญฺจ อุเทติ ขิปฺปํ
--------------- ---------------
๑๙. อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์
ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส ๒๐. คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
นาลโส วินฺทเต สุขํ
--------------- ---------------
๒๑. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก ๒๒. ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
นตฺถิ พาเล สหายตา
--------------- ---------------
๒๓. ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ๒๔. พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
อกฺโกเธน ชิเน โกธํ
---------------
๒๕. วาจาของตน ย่อมส่องเห็นน้ำใจ
หทยสฺส สทิสี วาจา ๒๖. ปราชญ์ว่า มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด
ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺฐํ
--------------- ---------------
๒๗. ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ๒๘. ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้
ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ
--------------- ---------------
๒๙. ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
กยิรา เจ กยิราเถนํ ๓๐. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
--------------- ---------------
๓๑. ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี ๓๒.ความชั่วเมื่อทำแล้ว ย่อมเดือดร้อนภายหลัง
ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฎํ
--------------- ---------------
๓๓. คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ ๓๔. บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร
พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร
--------------- ---------------
๓๕. คบคนดี ย่อมเจริญขึ้น
ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม ๓๖. ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
--------------- ---------------
๓๗. คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
ยํ เว เสวติ ตาทิโส ๓๘. ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
--------------- ---------------
๓๙. ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำสุขมาให้
สุขา สงฺฆสฺส สามัคคี ๔๐. การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นมงคลอันอุดมยิ่ง
อเสวนา จ พาลานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
--------------- ---------------
๔๑. ความอดทน นำสุขมาให้
ขนฺติ หิตสุขาวหา ๔๒. กินคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข
เนกาสี ลภเต สุขํ
--------------- ---------------
๔๓.เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก
โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา ๔๔. เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด
อปฺปตฺโต โน จ อุลฺลเป
--------------- ---------------
๔๕. สติ จำเป็นในที่ทั้งปวง
สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา ๔๖. พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ
พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต
พึงสละทั้งทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต
เพื่อรักษาความเป็นธรรม.
จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ
องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต.


ทุกอย่างล้วนไม่แน่นอน....มีเกิดย่อมมีดับ.....มีพบย่อมมีจาก ^^Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2555 12:34:36 น.
Counter : 4572 Pageviews.

1 comments
  
ดีมากมาก
โดย: GG IP: 125.24.14.222 วันที่: 26 สิงหาคม 2559 เวลา:21:30:11 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

eakine
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]บนเส้นทางที่แสงไฟส่อง ไม่อาจมองไปถึงจุดหมาย ไม่อาจทนความวุ่นวาย ไม่ว่าดี ไม่ว่าร้าย ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนและแน่นอน
New Comments
กุมภาพันธ์ 2555

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29