Group Blog
 
 
ธันวาคม 2550
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
7 ธันวาคม 2550
 
All Blogs
 

ประชาธิปไตยกับความก้าวหน้าของประเทศ

โดย kapook

ประชาธิปไตย DEMOCRACY เป็นคำที่มีความหมายทั้งกว้างและแคบในคำคำเดียวกัน เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันเป็นระยะเวลายาวนานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาธิปไตยคืออะไร ? ประชาธิปไตยคือ การปกครองของประชาชน (OF) หมายถึงประชาชนทั้งมวลเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย การปกครองโดยประชาชน ( BY ) หมายถึงประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้ารที่ในการปกครองประเทศ การปกครองเพื่อประชาชน (FOR ) หมายความว่าตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในการปกครองจะต้องใช้อำนาจในการปกครองประเทศเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ประชาธิปไตยมี 2 รูปแบบ คือประชาธิปไตยทางตรงกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยทางตรงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นรูปแบบทางการปกครองรูปแบบหนึ่งที่มีการเลือกผู้แทนของตนเองเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หลักรัฐธรรมนูญเป็นตัวจำกัดอำนาจของผู้ปกครองโดยใช้แบบมีกรอบรัฐธรรมนูญเป็นตัวจำกัด ในอดีตประชาธิปไตยในความหมายของอริสโตเติ้ลประชาธิปไตยคือการปกครองโดยคนจำนวนมากมากที่สุดและเป็นการปกครองของมวลชนที่ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักตัดสินใจได้ถูกต้อง การรวมตัวกันมีทั้งการรวมตัวของผู้ที่อดยาก หิวโซ ( Hungry people ) สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการมีชีวิตที่ดี ( Good Life ) ซึ่งอาจจะกลายเป็นฝูงชนที่บ้าคลั่งกลายเป็นการก่อตัวของม็อบ (MOB) คนพวกนี้อาจถูกชักจูงจากพวกที่โน้มน้าวทางวาทศิลป์ คำพูด พวกนักการเมืองที่หวังเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากคนที่อดยากหิวโซพวกนี้
ประชาธิปไตยคือรูปแบบหนึ่งทางการปกครอง One of the form of government เป็นวิถีทางอันหนึ่งของการใช้อำนาจทางการเมือง วิวัฒนาการของประชาธิปไตยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะประชาธิปไตยในโลกของคอมมิวนิสต์ ที่มองว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของชนชั้นที่ถูกกดขี่หรือเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นที่ถูกกดขี่ ชนชั้นกลางหรือชนชั้นต่ำ ประชาธิปไตยเป็นวิถีทางการเมืองที่จะปลดเปลื้องให้พ้นจากการถูกกดขี่นี่ก็คือโลกอีกแบบหนึ่งในลักษณะของการเป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้ประชาธิปไตยยังจัดเป็นระบบทางการเมือง การปกครอง ที่รวบรวมบทบาท อำนาจ หน้าที่ภารกิจ ของสถาบันทางการเมืองตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา การตัดสินใจทางสังคมที่ตัดสินใจร่วมกัน ประชาธิปไตยสร้างอะไรให้กับสังคม ? ประชาธิปไตยสร้างทฤษฎีทางการเมืองการปกครอง สร้างสิ่งที่เรียกว่า มนุษยชาติที่มี การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางการเมือง การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ทฤษฎี คำพูดของกันและกันเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศประเทศที่มีความก้าวหน้าก็คือประเทศที่มีบุคลากรภายในประเทศมีความรู้ความสามารถที่จะนำความรู้ความสามารถต่างๆนั้นมาพัฒนาประเทศขอบเขตของอำนาจไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่อยู่ที่การ ควบคุม control ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยการควบคุมนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ลักษณะการเผด็จการแต่เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองการปกครองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันอันเป็นบทบัญญัติของประเทศไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็น ความเชื่อ การนับถือศาสนา เป็นต้น ไม่ก้าวก่ายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อื่น สร้างความเท่าเทียมกันของคนภายในชาติ เกิดหลักความเสมอภาคของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการเคารพในกฎหมาย Legal
ประชาธิปไตยสร้างความเท่าเทียมกันเน้นที่อิสระภาพของปัจเจกชน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รู้จักการประนีประนอม อดทน นี้คือวิถีทางการปกครองการดำเนินชีวิตที่มีความสอดคล้องกันทางการเมืองการปกครองและการดำเนินชีวิตของประชาชน ประชาธิปไตยเน้นอะไร ? ประชาธิปไตยเน้นที่ เสรีภาพ การไม่ละเมิดสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น มุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนนี่ก็คือเสรีภาพ ระบบการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเมืองการพัฒนาประเทศประสบกับอุปสรรคมาโดยตลอดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ผู้นำบ่อยๆไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมยังสร้างความเบื่อหน่ายให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับรู้ถึงปัญหาและการปกครองประเทศ โลกของประชาธิปไตย ที่มุ่งเน้นพัฒนาทุกๆด้านทุกๆ สังคมไม่ว่าจะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีและนโยบายของการเป็นประชาธิปไตย หรือแม้แต่เศรษฐกิจที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและระบบการเมืองที่มีความเข้มแข็งการที่ประเทศมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองพัฒนาไปในทางที่ดีได้นั้น ย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพทางการบริหารประเทศตลอดจนประสิทธิผลคือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนในประเทศ พรรคการเมือง เป็นกลไกของระบบการเมืองซึ่งพัฒนาการมาจากการต่อสู้ที่ยาวนานและต่อเนื่องของประชาชนพรรคการเมืองเปรียบเสมือนสถาบันหนึ่งในรูปแบบของการปกครอง ซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชน ที่เลือก ส.ส. เข้ามาบริหารประเทศ นี้ก็คือส่วนหนึ่งของการแสดงสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน เมือประชาชนตัดสินใจเลือกผู้แทนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารประเทศแล้วนั่นย่อมหมายถึงความไว้วางใจผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไป ผู้แทนที่ตนเลือกนั้นย่อมต้องแสดงเจตนารมณ์การบริหารประเทศอันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมที่มุ่งตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานต่างๆการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น ความเป็นประชาธิปไตยที่สำคัญคือการที่ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองการใช้สิทธิเลือกตั้ง การแสดงประชามติ การที่คนที่มีสิทธิเลือกตั้งเสนอชื่อ 50000 คนในการถอดถอน ส.ส. อันเป็นการแสดงสิทธิภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ประชาชนมีสิทธิต่างๆตามบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญนอกจากสิทธิต่างๆเหล่านี้แล้วเป็นสิทธิที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชน สิทธิดั้งเดิมเป็นสิทธิที่มีมาแต่กำเนิดไม่ใช้รัฐมอบให้ เช่น
1. สิทธิในการนับถือศาสนา คุณสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้
2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติในการสั่งห้ามปิดโรงพิมพ์อันเป็นกระบอกเสียงสำคัญของประชาชนที่จะได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆในมูลที่เป็นความจริง มีการเสนอประเด็นทางการเมือง ข้อเท็จจริงต่างๆทางการเมืองที่คือหน้าที่ที่สำคัญของสื่อ สิ่งพิมพ์
3. สิทธิในการชุมนุม อันเป็นเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายและการกระทำของรัฐเสรีภาพเหล่านี้เป็นการแสดงออกทางการเมืองที่จะต้องได้รับความเคารพและยอมรับ
4. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
5. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย
เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองทั้งการพูด การเขียน การเผยแพร่ ผ่านสื่อต่างๆ ประชาชนมีอำนาจในการควบคุมกำกับ และตรวจสอบผู้ปกครองเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้นำทางการเมือง นอกจากสิทธิดั้งเดิมเหล่านี้แล้วยังมีสิทธิที่รัฐมอบให้อย่างเช่น การศึกษา การบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น การขยายสิทธิเสรีภาพทางการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการรียกร้อง การต่อสู้อันยาวนาน อย่างเช่น เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่เป็นการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยขจัดความเผด็จการ อำนาจ อันไม่ยุติธรรม ความทารุณ โหดร้ายที่ยาวนาน นี้คือการต่อสู้ที่เรียกร้องเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่า ประชาธิปไตย อำนาจเสรีภาพของประชาชน
สถานการณ์ภายในประเทศสิ่งที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเมืองอย่างช้าหรือแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดใดอยู่เลยหากเพราะว่าสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าการเมืองจะพัฒนาหรือไม่ปัญหาก็คือ พรรคการเมือง ที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ของตนเอง วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นวัฒนธรรมที่ขาดแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมอำนาจก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างให้กับประเทศทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างช้า การพัฒนาประเทศให้ดีเริ่มที่พลังที่สำคัญที่สุดอันเป็นพลังผลักดันให้เกิดการปฏิรูปและการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อมิให้เกิดความรุนแรงหากเราพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงและอาจจะถูกบิดเบือนได้ง่าย กติกา ของประชาธิปไตยแบบจักรกลดำเนินรักษาพื้นที่ทางการเมืองซึ่งเน้นกระบวนการเลือกตั้งเป็นช่องทางแห่งความชอบธรรมโดยลดอิทธิพลของสถาบันที่มีอำนาจทางการเมือง เช่น กองทัพประชาธิปไตยจะมีความก้าวหน้าหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่า ประชาชน หรือทุกคนภายในประเทศมีความเชื่อมั่น ศรัทธา หลักการที่เรียกว่า ประชาธิปไตยอย่างไร มากน้อยแค่ไหน และจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หลักการของประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไร คนทุกคนในชาติต้องร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะพัฒนาประเทศของตนให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับหลักการดำเนินชีวิตของประชาชน ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของคนส่วนมาก ไม่ใช่คนส่วนน้อย จึงเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนทั้งประเทศ เป็นการปกครองของคนเสียงข้างมากแต่ไม่ใช่ลักษณะของการเผด็จการรัฐสภาเป็นการปกครองที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากประชาธิปไตยวัตถุประสงค์สำคัญของรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยนั่นก็คือคือการตัดสินใจเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมต่างจากเผด็จการรัฐสภาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผลประโยชน์ของผู้ปกครองประชาธิปไตยเป็นการปกครองของคนจำนวนมากไม่ใช่คนจำนวนน้อยการปกครองจึงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนคนในประเทศผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศก็คือผลประโยชน์ของแต่ละคน ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของคนทุกคนในชาติความก้าวหน้า และพัฒนาการของประเทศจึงอยู่ที่การตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น การร่วมมือกันปกครองประเทศร่วมกัน
 

Create Date : 07 ธันวาคม 2550
6 comments
Last Update : 7 ธันวาคม 2550 11:23:27 น.
Counter : 1159 Pageviews.

 

เห็นด้วย ครับ

 

โดย: ชิน (ล่างฟานหวิน ) 8 ธันวาคม 2550 16:52:34 น.  

 

เลือกคนดีเข้าสภา

 

โดย: เปรม IP: 203.172.170.140 18 ธันวาคม 2550 9:06:32 น.  

 

I love สภา

 

โดย: เจมส์ IP: 203.172.170.140 18 ธันวาคม 2550 9:08:44 น.  

 

ติดต่อได้ที่pram_30@hotmail.com

 

โดย: เปรม IP: 203.172.170.140 18 ธันวาคม 2550 9:11:06 น.  

 

ติดต่อได้ที่ jame_love077@hotmail.com

 

โดย: เจมส์ IP: 203.172.170.140 18 ธันวาคม 2550 9:12:25 น.  

 

55555555โยะ

 

โดย: มั่ว IP: 125.26.153.2 25 กรกฎาคม 2553 12:40:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


nsd
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add nsd's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.