มิถุนายน 2553

 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
ประสบการณ์การขอวีซ่าเชงเก้น (ออสเตรีย)
สืบเนื่องจากจะไปเยี่ยมแฟนที่ออสเตรีย และได้หาข้อมูลและจัดการเรื่องเอกสารการยื่นวีซ่าเองทั้งหมด และก็ได้วีซ่ามาแบบไม่มีปัญหาใดๆ เลยอยากจะเขียนประสบการณ์ของตัวเองเอาไว้ในบล๊อค เผื่ออาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการยื่นขอวีซ่าครั้งแรกค่ะ


รายละเอียดของทางสถานทูต

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่า
For visa-information in English please go to the bottom of the page.

วีซ่า/การพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วันต่อครึ่งปี)
การเดินทางเยี่ยมเยียน หรือไปธุรกิจ และการท่องเที่ยว
โดยทั่วไป: ประเทศออสเตรียเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรป (อียู) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 และได้บังคับใช้กฎข้อบังคับเชงเก้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้นได้ออกให้ในรูปแบบของวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นให้สิทธิในการเดินทางเข้าไปใน “กลุ่มประเทศเชงเก้น” ทุกประเทศ (เบลเยียม เดนมาร์ก เยอรมนี สาธารณรัฐเอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรีย โปแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสโลวีเนีย สเปน สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี) หากไม่มีรายการบันทึกในวีซ่าเป็นอย่างอื่น ใช้เดินทางเข้าได้ หนึ่งครั้ง สองครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง

วีซ่าเชงเก้น (วีซ่าเพื่อเดินทางเข้า) ออกให้เพื่อใช้เดินทางเข้าและพำนักอาศัยได้มากที่สุด 3 เดือน โดยออกให้เป็น

วีซ่าเพื่อการเปลี่ยนเที่ยวบิน (วีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในสนามบิน วีซ่าประเภท เอ) หรือ
วีซ่าเพื่อการเดินทางผ่าน (วีซ่าประเภท บี) หรือ
วีซ่าเดินทางเข้า (วีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้น วีซ่าประเภท ซี) และไม่อนุญาตให้ทำงาน
สถานเอกอัครราชทูตที่รับผิดชอบได้แก่สถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทาง

ในประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งไม่มีที่ทำการตัวแทนของประเทศออสเตรีย สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า เชงเก้นได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีตามระเบียบปฏิบัติการทำหน้าที่แทนที่มีอยู่

การพิจารณาคำร้องวีซ่าจะดำเนินการได้หลังจากที่ได้รับเอกสารที่หน่วยราชการร้องขอครบถ้วนแล้ว

ควรขอวีซ่าก่อนการเริ่มเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์

เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียคือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ในบางกรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้ยื่นคำร้องมาพูดคุยเป็นการส่วนตัว
การเดินทางท่องเที่ยว

เอกสารที่จำเป็น

- คำร้องที่กรอกเป็นตัวพิมพ์หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงและผู้ร้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
ภาพถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (2 นิ้ว ) ขนาดมาตรฐานตามแบบของ ไอซีเอโอ (ดูที่เว็บไซต์ ขนาดมาตรฐานตามแบบของรูปถ่าย)
- หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุใช้งานอย่างน้อย 90 วันหลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ
- หลักฐานด้านยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปและกลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบิน
- หลักฐานการทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางและการทำประกันอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่าได้ให้การคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร มีอายุใช้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น กรมธรรม์ประกันภัยภาษาต่างประเทศให้แสดงต้นฉบับพร้อมคำแปลภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ
- การรับรองเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
สำหรับการเดินทางแวะหลายประเทศให้แสดงหนังสือรับรองการจองการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งระบุเส้นทางการเดินทางและการจองที่พักสำหรับการเดินทางทั้งหมด (หลักฐานการจองโรงแรม)
- หนังสือรับรองการทำงานประจำจากนายจ้าง
- หนังสือรับรองการให้ลาหยุดงานของนายจ้าง
- หนังสือรับรองจากโรงเรียน
สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ในประเทศไทยบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี) หนังสือให้ความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ปกครองที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วและหลักฐานการเป็นบิดามารดา (สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง)
- หลักฐานด้านการเงิน (สลิปธนาคาร ข้อมูลธนาคาร สมุดเงินฝาก เช็คเดินทาง) บัตรเครดิตและเงินสดจะไม่ได้รับการยอมรับเป็นหลักฐานด้านการเงินที่เพียงพอ


การเดินทางที่มีหนังสือเชิญ
หากท่านประสงค์จะเยี่ยมบุคคลที่รู้จักหรือเพื่อนในประเทศออสเตรีย ท่านต้องแสดงเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

- ต้นฉบับคำให้การรับรองการออกค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับการรับรองจากศาลหรือ ทนายความ
- หลักฐานแสดงการมีรายได้ของผู้เชิญ (เช่น หลักฐานการรับเงินเดือนสามเดือนที่ผ่านมา)
- หลักฐานด้านการเงินของผู้เชิญ ( สลิปธนาคาร ฯลฯ)
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เชิญที่มีถิ่นที่พำนักหลักอยู่ในประเทศออสเตรียที่ออกให้โดยสำนักทะเบียนกลาง
- สัญญาเช่าบ้านหรือหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน (สำเนาโฉนดที่ดิน)
- ทางเลือกหนึ่งสำหรับคำให้การรับรองการออกค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับการรับรองจากศาลหรือ ทนายความ ได้แก่ “คำให้การรับรองการออกค่าใช้จ่ายแบบอิเล็กทรอนิก”โดยดำเนินการผ่านที่ทำการบุคคลต่างด้าวในท้องที่ภายในประเทศ ในกรณีนี้ให้ผู้เชิญติดต่อไปที่ที่ทำการบุคคลต่างด้าวในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ (หน่วยงานปกครองเขตท้องที่)ที่นี้มาดูของจริงที่นีโมผ่านมากับมือค่ะ

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า (กรณีเยี่ยมเยียน)

1.พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุคงเหลือเกิน 3 เดือน ณ วันที่จะเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ระบุตำแหน่ง อายุงาน เงินเดือน และระบุวันที่ลาหยุด และวันที่จะกลับมาทำงานฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีออมทรัพย์ที่มีเงินหมุนเวียนสมำเสมอฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
4.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ทำการจองผ่านเว็บไซต์ แล้วปรินทร์เอกสารนั้นมาใช้ยื่น ยังไม่ต้องจ่ายเงินและออกตั๋ว)
5.เอกสารการทำประกันการเดินทาง ระยะการคุ้มครองตามจำนวนวันที่เดินทาง
- แนะนำให้ทำกับบริษัทประกันที่จะคืนเงินค่าประกันให้หากวีซ่าไม่ผ่านค่ะ (สอบถามก่อนที่จะทำนะคะ)
- ต้องทำกับประกันที่ทางสถานทูตรับรองเท่านั้น (สามารถเช็ครายชื่อบริษัทประกันได้ที่เว็บของทางสถานทูตออสเตรีย)
6.สำเนาพาสปอร์ตของผู้เชิญ (เซ็นชื่อรับรอง) 1 ชุด
7.หนังสือการรับรองค่าใช้จ่ายของผู้เชิญ
- ตามกฏใหม่ของสถานทูตออสเตรีย จะใช้หนังสือรับรองแบบอิเล็คทรอนิคส์ โดยการให้ทางผู้เชิญไปติดต่อกับสำนักงานตำรวจเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวในเขตที่ผู้เชิญอาศัยอยู่ (ซึ่งทางผู้เชิญจะทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง) เมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้รหัสรับรองมา เราก็นำรหัสนั้นไปยื่นได้เลย
8.แบบฟอร์มการขอวีซ่า (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของสถานทูต)
กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ครบถ้วน
9.รูปถ่ายขนาด 2" พื้นหลังสีขาว

สถานทูตออสเตรียรับยื่นเอกสารวีซ่าทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00น. รับวันละ 30 คิวเท่านั้น ถ้าช่วงที่คนขอเยอะต้องไปลงชื่อจองคิวกับพี่ รปภ.ที่อยู่ด้านหน้า ซึ่งจะเรียงตามคิวๆ ไป

วันที่ไปยื่นนั้นใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที เจ้าหน้าที่ดูเอกสารของเราแต่ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้วก็จ่ายเงินค่าธรรมเนียม และได้ใบสีชมพูกลับมา (ให้เก็บใบนี้ไว้เพื่อนำมารับวีซ่าและพาสปอร์ตคืนนะคะ)
แต่มีเรื่องเฟอะฟะมาเล่าค่ะว่า ตัวเองลืมเซ็นชื่อในใบคำร้อง แถมไม่ได้เซ็นรับรองสำเนาของตัวเองอีก มานึกได้ตอนที่กลับถึงบ้านแล้ว ตอนนั้นกลุ้มใจมากกลัวว่าวีซ่าจะไม่ผ่าน 2 วันต่อมาทางสถานทูตโทรมาขอเอกสารเพิ่มเติม เราก็ส่งไปให้ทันที นึกในใจว่าสถานทูตขอเอกสารเพิ่มแบบนี้น่าจะผ่านแต่ก็ลุ้นต่อไป และแล้วหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็ได้รับ message แจ้งว่าวีซ่าผ่านแล้วให้ไปรับเอกสารได้ ตอนนั้นดีใจมากกกค่ะ เพราะเราพลาดเรื่องลายเซ็นแต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้ ขอไป 17 วัน ได้วีซ่ามา 34 วัน ก็เลยเปลี่ยนไป 30 วันซะเลย จะได้อยู่กับแฟนนานๆ มีความสุขจริงๆ นี่ก็นับวันรอให้ถึงเดือน ก.ค นี้เร็วๆๆ


รายละเอียดเพิ่มเติมของสถานทูต เข้าไปดูและดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามนี้เลยนะคะ
//www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa-informationen.htmlCreate Date : 01 มิถุนายน 2553
Last Update : 1 มิถุนายน 2553 16:14:42 น.
Counter : 2540 Pageviews.

6 comments
  
สวัสดีค่ะ ดีใจจังที่มีคนเข้ามาทักทาย

ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ " - "
โดย: นีโมสีชมพู วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:18:01:51 น.
  
โดย: nuyza_za วันที่: 1 มิถุนายน 2553 เวลา:19:17:44 น.
  
โดย: chokun123 วันที่: 2 มิถุนายน 2553 เวลา:9:05:23 น.
  
ยินดีด้วยที่ได้วีว่าเชงเก้นนะครับ ต่อไปไปเที่ยวประเทศอื่นๆ คงจะสบายแล้ว
โดย: Kit_Phuket วันที่: 3 มิถุนายน 2553 เวลา:20:53:59 น.
  
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
โดย: weissbier วันที่: 5 มิถุนายน 2553 เวลา:2:55:49 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Monthนีโมสีชมพู
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]