365วันของฉันมีแต่เรื่องการเดินทาง
<<
ตุลาคม 2558
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
20 ตุลาคม 2558

อพท.ลงนามความร่วมมือกับ สทท.พัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน

 

อพท.ลงนามความร่วมมือกับ สทท. บูรณาการประสบการณ์ความรู้และความร่วมมือในการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

 

            องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษของ อพท. และจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะบูรณาการประสบการณ์ความรู้และความร่วมมือในการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญในการพัฒนา สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอยู่ ถ่ายทอดให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษของ อพท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษของ อพท. รวมถึงการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการส่งเสริมการตลาด ผ่านมวลสมาชิกที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ ไปยังสมาชิกและนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ต่อไป

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า อพท. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหลัก ในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักบนพื้นฐานสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน            (Co-creation) อพท. ตระหนักดีว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาจะประสบผลสัมฤทธิ์ได้นั้นต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนที่กล่าวมาแล้ว เพราะเมื่อพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวได้แล้ว ต้องนำไปสู่การประชาสัมพันธ์และการตลาดต่อไป

 

บทบาทที่สำคัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมิติด้านการตลาด ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างสมดุลระหว่างองค์กรด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน อพท. กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงร่วมมือกันเพื่อช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน เราทั้งสององค์กรจึงได้ร่วมมือกันในวันนี้ แนวทางสำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการส่งเสริมการตลาด ผ่านมวลสมาชิกที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ ไปยังสมาชิกและนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไป

 

 

            นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวเสริมว่าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความเห็นชอบในการดำเนินการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานตามปฏิญญาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.  การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการดำเนินงานร่วมกันในระยะ 3 ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษของ อพท. ให้องค์กรสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับรู้และเข้าใจอย่างต่อเนื่องภายใต้ช่องทางที่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอยู่ เพื่อให้เกิดการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบ การธุรกิจท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ อพท.

 

 

            นายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. กล่าวว่า อพท. โดย สทช. ร่วมมือกับ สทท. ในครั้งนี้ก็เพื่อให้ภาคีระดับประเทศได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ชุมชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ร่วมรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าในชุมชนให้เกิดมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวและร่วมรับผลประโยชน์โดยแท้จริง โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน เอกชน และองค์กรภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของ อพท. โดยสมบูรณ์

 

 

 

 
Create Date : 20 ตุลาคม 2558
Last Update : 20 ตุลาคม 2558 17:25:10 น. 1 comments
Counter : 1006 Pageviews.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 21 ตุลาคม 2558 เวลา:4:19:16 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

travelistaนักเดินทาง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
นักข่าวสายท่องเที่ยว ผู้มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ปัจจุบัน คอลัมนิสต์ คมชัดลึกและมติชน เดินทางครบทุกจังหวัดในประเทศไทยและมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เขียนพ็อกเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวไทยมาแล้วกว่า 25 เล่ม
[Add travelistaนักเดินทาง's blog to your web]