365วันของฉันมีแต่เรื่องการเดินทาง
<<
เมษายน 2565
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
3 เมษายน 2565

ททท.ผนึก TEATA และพันธมิตร จัดงาน Amazing New Chapters, Amazing “BALANCE” Tourism


ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG และ Happy Model ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ TEATA เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยจัดงาน Amazing New Chapters, Amazing “BALANCE” Tourism เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพ (เส้นทางท่องเที่ยว ที่พักและกิจกรรม) ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG และ Happy Model

สู่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expatriate) มุ่งสู่ตลาด Inbound เป็นการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพดังกล่าวสู่กลุ่มตลาดเป้าหมายให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

รวมถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแบบ BGC in Tourism ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และเชียงใหม่ งานนี้จัดขึ้น ณ บริเวณ Helix Garden ชั้น 5 อาคาร A ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท.กล่าวเปิดงาน

การจัดงาน Amazing New Chapters, Amazing “BALANCE” Tourism นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยคำนึงถึงการนำเสนอการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เช่น การนำวัตถุดิบท้องถิ่นที่หลากหลายมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น การออกแบบที่ประหยัดวัสดุและเลือกวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการวัสดุเหล่านี้จะถูกนำไปบริจาคให้แก่สถานศึกษาต่างๆ และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เช่น เลือกสถานที่จัดงานกลางแจ้งไม่มีเครื่องปรับอากาศ เวลาปิดงานเร็วขึ้นเพื่อลดการใช้พลังไฟฟ้า ลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และรณรงค์ให้ผู้จัดแสดงงานและผู้ร่วมงานลดการก่อเกิดขยะ เป็นต้น

สืบเนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

และต่อมามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการคาร์บอนบาลานซ์ (Carbon Balance Scheme) ท่องเที่ยวอย่างสมดุล ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ระหว่าง 8 หน่วยงาน ได้แก่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เกิดเป็นเครือข่ายองค์กรขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่คำนึงความสมดุลของการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นภาระต่อโลก

งาน Amazing New Chapters, Amazing “BALANCE” Tourism  คือการเปิดบทใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยได้ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และ โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข (Happy Model)  ผ่านท่องเที่ยวสมดุล ใส่ใจ ไร้คาร์บอน เกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) มุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

สมาคมฯ จึงได้ออกแบบสร้างสรรค์โมเดลการท่องเที่ยวบทใหม่เป็น BCG in Tourism ดังนี้
นวัตกรรมท่องเที่ยวหลากชีวภาพสู่สุขสมดุล (Bio Innovative Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่นำความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พืช สัตว์ ภูมิปัญญา มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่องเที่ยว ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ (Wellness Tourism) นับเป็น “การก่อเกิด” ของการออกแบบแผนการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยววิถีเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างคืนธรรมชาติ สู่ความยั่งยืน (Circular Lifestyle Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่มีการออกแบบ “กระบวนการ” ในการใช้ทรัพยากรของห่วงโซ่อุปทานอย่างคุ้มค่า และลดปริมาณ ของเสียให้มากที่สุด (การจัดการและลดขยะ การใช้ซ้ำใช้วน การสร้างคืนทรัพยากรและระบบนิเวศเดิม)

ท่องเที่ยวสมดุล ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน (Green Tourism) การเดินทางท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อม ออกแบบให้เป็นการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) และนำเสนอแนวคิดการท่องเที่ยวลดโลกร้อนที่มีการ “วัด” ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ ”ลด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ “ชดเชย” คาร์บอนเครดิต (Carbon Offsetting) ให้การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) นับเป็น “การปกป้อง” ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ส่งเสริมให้สมาคมฯ นำสินค้าคุณภาพสู่กลุ่มตลาดเป้าหมาย ดังนี้
1 โปรแกรมท่องเที่ยวใน 9 จังหวัด (โปรโมชั่นพิเศษ 500 ท่าน สำหรับกลุ่ม EXPAT เดินทาง เมษายน – สิงหาคม 2565)
2 โปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ใน 5 ภูมิภาคทั่วไทย โดยมีรูปแบบการเดินทาง 4 แบบ ได้แก่
- BCG Van Tour
- BCG Mini Caravan
- BCG Self-Drive Package
- BCG Fly-Drive Package

3 ที่พักและโรงแรมใน 5 ภูมิภาคทั่วไทย
4 กิจกรรม Outdoor Activities ใน 5 ภูมิภาคทั่วไทย เช่น การท่องเที่ยวโดยจักรยาน กิจกรรมโหนสลิง กิจกรรมล่องแก่ง กิจกรรมแคมป์ปิ้ง กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมดูนก กิจกรรมพายเรือคายัก
5 สินค้าทั่วไทยจากสมาชิกสมาคมฯ
 

Create Date : 03 เมษายน 2565
1 comments
Last Update : 3 เมษายน 2565 15:19:52 น.
Counter : 741 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณKavanich96, คุณnewyorknurse

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 4 เมษายน 2565 4:58:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


BlogGang Popular Award#19


 
travelistaนักเดินทาง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Travelista นักเดินทาง หรือสาธิตา โสรัสสะ อดีตหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจเครือเนชั่น เป็นนักข่าวสายท่องเที่ยวยาวนานเกือบ 40 ปี เดินทางมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีผลงานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว 34 เล่ม ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และประธานมีเดียแอนด์บล็อกเกอร์ คลับ (คลับของบล็อกเกอร์) เคยได้รับรางวัลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมปี 59 ,ช่างภาพหญิงยอดเยี่ยมจากจีนปี 60 , สื่อมวลชนยอดเยี่ยมปี 64 และผู้บริหารสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยมปี 65 ไอดีไลน์ tatravel โทร 081-817-2805
[Add travelistaนักเดินทาง's blog to your web]