"ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส.จากในหลวง"

ส.ค.ส. หมายถึง การส่งความสุข ซึ่งเรานิยมส่งความสุขและคำอวยพรให้แก่กันในวันขึ้นปีใหม่นะคะ

"ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส.จากในหลวง"

จึงเปรียบเป็นการส่งความสุขและคำอวยพรจากพระผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งมายังพสกนิกรชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 


นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จึงเป็น ส.ค.ส.พระราชทานฉบับสุดท้าย จขบ.จึงอยากรวบรวม ส.ค.ส.พระราชทานทั้ง ๒๙ ฉบับ

ที่พระองค์ทรงออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง ไว้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาประดิษฐ์ ส.ค.ส.เพื่อพระราชทาน ยังประโยชน์ในการน้อมนำคติสอนใจมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

และเป็นสิริมงคลที่ได้รับประทานพรจากพระองค์ตลอด ๒๙ ปีที่ผ่านมาค่ะวิธีหนึ่งในการรวบรวม ส.ค.ส.พระราชทานทั้ง ๒๙ ฉบับของ จขบ.คือการเรียบเรียงข้อความและภาพจากหนังสือ

และบางเวปไซต์ที่อนุญาตให้โหลดภาพได้ จึงเป็นที่มาของบล๊อก "ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส.จากในหลวง"

อันที่จริงชื่อบล๊อกนี้คือชื่อหนังสือที่มีอยู่ เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นเพื่อรวมรวม ส.ค.ส.พระราชทานรวม ๒๗ ปี 

ภาพประกอบในหนังสือคือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงแย้มพระสรวล 

เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

โดย "กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ" เป็นผู้จัดหาทุนทรัพย์สำหรับจัดพิมพ์ทั้งหมดและมอบหนังสือให้แก่มูลนิธิพระดาบส 

เพื่อนำไปจำหน่ายโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย


โดยพิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม

ผู้จัดทำ : เมธา พรพิพัฒน์ไพศาล

วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี

ปฏิภัทร ปัจฉิมสวัสดิ์

พรสิทธิ์ อุดมศิลป์จินดา

นิศา สุวรรณสุขโรจน์

ราคาจำหน่าย เล่มละ ๑๐๙ บาท


ท้ายเล่มรวม ๑๘ หน้า ตีพิมพ์พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓

ในบล๊อกนี้ขออนุญาตนำเพียงข้อความและภาพประกอบเกี่ยวกับ ส.ค.ส.พระราชทานมาเรียบเรียงไว้ค่ะ


ส.ค.ส.พระราชทานได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ๒๕๒๙ ซึ่งเป็น ส.ค.ส.พระราชทานสำหรับปี ๒๕๓๐

ถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ใน ส.ค.ส. ฉบับแรกนี้มีใจความสั้นๆ กรอบ ส.ค.ส. ไม่มีการตกแต่งลวดลายใด ๆ 

โดยแรกเริ่มได้พระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท มีเนื้อความว่า  


ถึงเจ้าหน้าที่ และ สมาชิกผู้เกี่ยวข้อง หลานหลวง (ภปร)

กส.9 ขอขอบใจทุกคน และถือโอกาสอวยพรปีใหม่

ด้วยคำต่างๆให้พิจารณา ดังต่อไปนี้ 


เห็นตรง พูดไพเราะ จิตมั่นคง

หมั่นเพียร งานสุจริต คิดดี

แจ้งสว่าง สวยงาม สงบร่มเย็น

เป็นทางขจัดทุกข์โศก บรรลุความสุกความเจริญ

...........................

กส.9 ปรุง. 311430 ธ.ค. 2529

...........................


ส.ค.ส.พระราชทาน ปี ๒๕๓๐


นับแต่นั้นพระองค์ได้พระราชทานเรื่อยมาโดยทุกข้อความและถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปี 

จะประมวลขึ้นจากสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง โดยมุมหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ประเทศชาติต้องประสบ

ในรอบระยะ ๑ ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าคำอวยพรดังกล่าวจะเป็นเพียงถ้อยคำสั้นๆ แต่ก็มากด้วยคุณค่า ความหมายและคติเตือนใจ

ที่มุ่งเน้นในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยมีขวัญ กำลังใจ ต่อสู้ และฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างไม่ย่อท้อ

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นจึงทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เมื่อปี ๒๕๓๑

 โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำและโปรดให้โทรสาร (แฟกซ์) ไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้าย

ของ ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น "ก.ส.9 ปรุง" เนื่องจากทรงเปลี่ยนจากการ "ปรุ" ด้วยโทรพิมพ์เป็นการ "ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ถัดจากนั้นทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น เป็นรูปแบบเฉพาะ


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้วันที่ขนาดย่อดังนี้

ว เป็น วันที่

ช เป็น เวลาเป็นชั่วโมง

น เป็น เวลาเป็นนาที

ด เป็นเดือน

ป เป็น ปี

โดยทรงนำมาวางดังนี้ วว ชช นน ด.ด. ปปปปภายหลังพระองค์ทรงปรับปรุงเรียงใหม่อีกครั้งโดยเรียงเป็น 

วว ชช นน ด.ด. ปป ใช้ใน ส.ค.ส. พระราชทานปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา


ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๓๑

ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ และ ๒๕๓๓ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ และ ๒๕๓๕ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๓๗พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จากหนังสือ "ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส.จากในหลวง" 


ส.ค.ส.พระราชทานตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา ลวดลายที่ปรากฏจะยากขึ้นตามลำดับ ซึ่งการออกแบบเรขศิลป์หรือ

งานกราฟิกดีไซน์น่ี้เป็นงานออกแบบอีกแขนงหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย

ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๔๗เกี่ยวกับ ส.ค.ส.พระราชทานซึ่งเป็นสีขาว-ดำ นั้น ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยาได้แสดงทรรศนะ

ถึงความตั้งพระราชหฤทัยในการจัดทำ ส.ค.ส. พระราชทานด้วยสีดังกล่าว ว่า


"เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการสะท้อนให้ลูกหลานไทยได้เห็นถึงตัวอย่างของความประหยัด มัธยัสถ์ 

สิ่งของหลายๆ สิ่งแม้จะไม่มีสีสันดึงดูดตาแต่ก็มากมายด้วยความหมาย พระองค์พยายามทำทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์ตลอดเวลา 

ทรงรักความเรียบง่าย ยึดมั่นในความหมายและคุณค่า ของสรรพสิ่งเป็นที่ตั้ง มากกว่าจะมองกันที่ความสวยงาม ฟุ้งเฟ้อ"ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ไม่มี ส.ค.ส. พระราชทาน จากการเกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิ เนื่องจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ.๒๕๔๗


นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้เข้าเฝ้าฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันปีใหม่ ซึ่งหลังจากที่พระองค์

พระราชทานเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสว่า ปีใหม่ปีนี้ไม่มี ส.ค.ส.พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพราะพระองค์ทรงทำงานอย่างหนักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวใต้ที่ได้รับความเดือดร้อน

นายขวัญแก้วกล่าวว่า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า พระองค์ทรงรู้สึกปลื้มใจที่คนไทยไม่ทิ้งกัน เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกัน 

เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ซึ่งการที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันครั้งนี้เหมือนเป็นหลักประกันให้พระองค์ว่า เมื่อไรที่พระองค์เดือดร้อน

ก็จะมีคนมาช่วย สิ่งที่ทุกคนทำผลบุญก็จะส่งให้กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วย ซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่า 

ทรงปลื้มใจคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือทุกคน ไม่รังเกียจว่าเป็นคนชนชาติไหน


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙๗๙๒
ส.ค.ส. พระราชทานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมาเป็นภาพสี และคำลงท้ายมีข้อความ 

"พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา"(ใน ส.ค.ส. ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๗)"

Printed at the Suvarnnachad, D.Brahmaputra, Publisher"(ใน ส.ค.ส. ปี ๒๕๔๙, ๒๕๕๑-๒๕๕๗)

"Printed at the Suvarnnachad Publishing, C.Brahmaputra, Publisher"(ใน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๐) 

และ "มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา" (ใน ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 

กรอบของ ส.ค.ส. เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆเรียงกัน ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม


ส.ค.ส.พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๔๙-๒๕๕๙หนังสือ
"ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส.จากในหลวง" รวบรวม ส.ค.ส.พระราชทานไว้ถึงปี พ.ศ.๒๕๕๗

ส.ค.ส. พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๕๘


เครดิต //kanchanapisek.or.th/


ส.ค.ส. พระราชทานปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ส.ค.ส. พระราชทานฉบับสุดท้าย

เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทาน ส.ค.ส. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ 

ฉลองพระองค์เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาว ปักภาพคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง 


กลางภาพ ส.ค.ส. มีพรพระราชทานว่า 

"ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ"

ด้านบนของ ส.ค.ส. มีข้อความว่า "สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙" พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีม่วง มีตราพระมหาภิไชยมงกุฏ และผอบทองประดับ 

ด้านล่างของภาพมีรูปลิง สัญลักษณ์ปีนักษัตรปีวอกสีฟ้า มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยอักษรสีเขียวว่า 

"ขอจงมีความสุขความเจริญ" และข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองว่า 

"Happy New Year"


ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีแถบสีฟ้ามุมด้านล่างซ้ายมีข้อความ "ก.ส.9 ปรุง 311502 ธ.ค.2558"

มุมด้านขวามีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา ๒๕๕๘"

กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็ก ๆ เรียงกัน ด้านละ ๒ แถว รวม ๓๙๖ หน้า ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม


การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ความว่า
ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอบคุณเพืื่อนๆที่แวะมานะคะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากหนังสือ "ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส.จากในหลวง"

//kanchanapisek.or.th/, https://th.wikipedia.org/ และ //rilc.ku.ac.th/

ขอบคุณคุณป้าเก๋าและคุณพีชสำหรับของแต่งบล๊อกค่ะ
 

Create Date : 29 ธันวาคม 2559
68 comments
Last Update : 29 ธันวาคม 2559 15:19:35 น.
Counter : 2584 Pageviews.

 

สวัสดีครับคุณต๋า
ส.ค.ส.ให้ข้อคิดดีมากเลยครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: moresaw 29 ธันวาคม 2559 16:28:41 น.  

 

เป็นบล็อกที่มีคุณค่ามากเลยค่ะ คุณต๋า
พี่ค่อยๆอ่าน ต้องซูมเยอะเพราะสายตาไม่ดี
แต่ก็อ่านได้เกือบหมดเลยค่ะ ชื่นใจมาก
ขอบคุณคุณต๋านะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog

ขอบคุณกำลังใจที่ให้พี่ด้วยค่ะ

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะ
ขอให้คุณต๋าอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ

คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 29 ธันวาคม 2559 19:11:00 น.  

 

เป็นบล็อกที่ดีมากๆ เลยค่ะ อยากได้หนังสือที่รวบรวม สคส.ของพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

 

โดย: sawkitty 29 ธันวาคม 2559 19:37:59 น.  

 

ยอดเยี่ยมมากค่ะ
+

 

โดย: tuk-tuk@korat 29 ธันวาคม 2559 20:28:56 น.  

 

ดีใจมากที่ได้เห็นสคส รวมของท่านนะคะ แค่เห็นก็มีความสุขแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ตุ๊กจ้ะ 29 ธันวาคม 2559 20:48:20 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สมาชิกหมายเลข 3016924 Photo Blog ดู Blog
Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ขอบคุณคุณต๋าค่ะ

 

โดย: ชมพร 29 ธันวาคม 2559 21:14:20 น.  

 

คิดถึง สคส. ของพระองค์ท่านนะครับคุณต๋า
ทุกปีเราจะได้อ่านคำสอนดีดีจากพ่อหลวงอยู่เสมอ
แต่พระองค์จะสถิตอยู่ในใจคนไทยเสมอและตลอดไป

โหวต Dharma Blog ครับ

ปล. ผมเองก็ชอบ Prisma ครับ
ตอนนี้รูปเกือบทั้งหมดที่ถ่ายจากมือถือ
ใช้ Prisma แต่งรูปตลอดเลยล่ะครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 29 ธันวาคม 2559 22:09:37 น.  

 

คิดถึงส.ค.ส.ของพ่อหลวงครับ
ฝันดีครับ คุณต๋า

 

โดย: สองแผ่นดิน 29 ธันวาคม 2559 23:48:47 น.  

 

ถึงจะผ่านมานาน แต่ก็ยังคิดถึงพระองค์ท่านค่ะ
ความรู้สึกนี้คงตราตรึงตลอดชีวิตนี้

Sweet_pills Dharma Blog** สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะ
ขอให้คุณต๋าและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 30 ธันวาคม 2559 2:01:00 น.  

 

ส่งความสุขปีใหม่ค่ะ
ขอให้มีแต่ความสุข ปราศจากทุกข์นะคะ

ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะ
ทุกปีเราจะได้ฟัง สคส.จากพระองค์ท่าน


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: newyorknurse 30 ธันวาคม 2559 4:22:53 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า

 

โดย: กะว่าก๋า 30 ธันวาคม 2559 6:33:40 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นพ่อโมชอบมาก กำลังสะสม พอเจอบล๊อกนี้เข้าไปขอให้แม่โมแชร์เลยค่ะ
หลาย ๆ ครั้งเราผูกพันกับ สคส.ของพระองค์ท่าน
ปีนี้ไม่มีแล้ว เศร้า ๆ ค่ะ
อ่านหลาย ๆ อันย้อนหลัง ก็ได้แต่คิดถึง และมีความสุขที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เรามีกษัตริย์ที่ดีอยู่ท่ามกลาง

จะปีใหม่แล้ว ขอส่งความสุข และสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ
ขอให้คุณต๋าพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 

โดย: mariabamboo 30 ธันวาคม 2559 10:52:17 น.  

 

Happy New year 2017 !
สวัสดีปีใหม่จ้ะคุณต๋า

 

โดย: โอพีย์ (Opey ) 30 ธันวาคม 2559 11:05:37 น.  

 

อ่านแล้วชื่นใจนะครับ ตื้นตันใจนะครับ คิดถึงพระองค์

Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: The Kop Civil 30 ธันวาคม 2559 16:21:26 น.  

 

ขอบคุณนะคะ

ที่ส่งต่อสิ่งดีๆ

ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Technology Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: เรียวรุ้ง 30 ธันวาคม 2559 20:49:07 น.  

 

โหวตให้กำลังใจตามเพื่อนครับ คุณต๋า
Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: สองแผ่นดิน 31 ธันวาคม 2559 0:01:17 น.  

 


ทุกทุกปี ป่านนี้ฉะนี้ จะชื่นฉ่ำ

ส.ค.ส. คุณค่าล้ำ จาก"ในหลวง"

พระราชทาน กำลังใจ ไทยทั้งปวง

สุดเศร้าทรวง ต่อแต่นี้ ไม่มีแล้ว


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

โดย: moresaw 31 ธันวาคม 2559 7:12:42 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณต๋า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Sweet_pills Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: ปรัซซี่ 31 ธันวาคม 2559 20:01:38 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
Sweet_pills Fanclub Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

แอบโหวตหมวดนี้ อิอิ
คิดถึงพระองค์ท่านและ ส.ค.ส มาก ๆ ค่ะ

 

โดย: Close To Heaven 31 ธันวาคม 2559 20:18:00 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้มีความสุขมีแต่สิ่งดีๆผ่านเข้ามาในปีใหม่นะคะ

ลาทีความทุกข์โศกในปีเก่า
ลบเลือนความหมองเศร้าให้พ้นผ่าน
ขอปีใหม่สดใสชื่นสราญ
มีแต่สุขขับขานตลอดปี

 

โดย: เรียวรุ้ง 31 ธันวาคม 2559 23:34:40 น.  

 

31.12.16

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ชมพร About Weblog ดู Blog
sawkitty Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
The Kop Civil Diarist ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: Sweet_pills 31 ธันวาคม 2559 23:54:57 น.  

 

 photo cats 1_zpscpox2hjj.jpg

เข้ามาสวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดปรารถนาสิ่งใดให้สมหวังนะคะ

 

โดย: Maeboon 1 มกราคม 2560 1:06:15 น.  

 สวัสดีปีใหม่ครับคุณต๋า
 

โดย: กะว่าก๋า 1 มกราคม 2560 6:49:17 น.  

 ขอบคุณที่เขียนบล็อกเป็นเพื่อนกันมาทั้งปีนะคะ
ปีใหม่นี้ขอให้คุณต๋าและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ ไม่เจ็บไม่จน
สิ่งร้าย ๆ ก็ขอให้ผ่านไปกับปีเก่า มีเรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิต
คิดอะไรก็ให้ได้อย่างที่หวังและโชคดีตลอดปี สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ

 

โดย: haiku 1 มกราคม 2560 10:46:14 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ต๋า . . .


มีความสุขมากๆนะคะพี่


 

โดย: กาปอมซ่า 1 มกราคม 2560 11:00:39 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 1 มกราคม 2560 14:36:09 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณต๋า ^^

 

โดย: ปรัซซี่ 1 มกราคม 2560 19:25:37 น.  

 

ขอให้คุณต๋ามีความสุข
สุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 1 มกราคม 2560 22:42:28 น.  

 


ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธื์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้น้องและครอบครัวประสบแต่ความสุขสำราญ
สุขภาพพลานามัยสดชื่นแข็งแรง มีโชคมีลาภ
และปลอดจากภยันตรายทั้งปวงนะคะ

 

โดย: newyorknurse 2 มกราคม 2560 2:20:09 น.  

 อรุณสวัสดิ์ครับคุณต๋า

 

โดย: กะว่าก๋า 2 มกราคม 2560 5:58:40 น.  

 ขออำนาขคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โปรดดลบันดาลให้คุณต๋า
จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปราถนา
มีสุขถาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยต่างๆตลอดไป

 

โดย: moresaw 2 มกราคม 2560 6:32:15 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ สวัสดีปีใหม่ครับคุณต๋า....

นั่งดูภาพปฏิทิน ที่ในหลวง ทรงงานมอบแก่พวกเรา
ชาวพสกนิกร.. ในหลวงให้พวกเรา คิด และทำ
มานาน...

นั่งดูภาพ สังเกต ฉลองพระบาท ทั้ง กีฬา และ
แบบลำลอง..ปรับเปลี่ยน ให้เหมาะกับ พระวรกาย

ให้พวกเรารู้ว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ
ยิ่งเห็น ภาพเคลื่อนไหว ทรงสะเก็ต คล่อง พริ้ว
มาก พวกเรายิ่งชื่นชมพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 2 มกราคม 2560 7:45:38 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะน้องต๋า ^__^

 

โดย: เนินน้ำ 2 มกราคม 2560 8:28:40 น.  

 

ขออวยพรให้มีแต่ความสุข สดชื่น สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
มีสุขภาพที่แข็งแรง เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 2 มกราคม 2560 8:33:28 น.  

 

..สดชื่น แจ่มใส สมหวังครับ
.
ขออำนาจเทพไท้........ทุกทิศา
คุณแห่งพระพุทธา......หลากล้วน
ดลทุกจิตเจตนา..........สมดั่ง ใจเฮย
สุขมากนับมิถ้วน.........ชั่วฟ้าดินสลาย

 

โดย: พันคม 2 มกราคม 2560 15:13:58 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณต๋า
ขอให้ความสุข สดชื่น สุขภาพแข็งแรงค่ะ

 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 2 มกราคม 2560 21:18:03 น.  

 

 

โดย: wicsir 2 มกราคม 2560 21:57:59 น.  

 

เสียดายจัง ไม่ได้มาโหวตเอนทรี่นี้อวยพรให้มีความสุขตลอดปีเช่นกันนะคะ พบเจอแต่คนดีๆ สิ่งดีๆ ค่ะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 3 มกราคม 2560 9:18:22 น.  

 

สวัสดีปีไก่กุ๊กๆครับ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับคุณsweet_pillsนะครับ ขอให้มีความสุขตลอดปีครับ

 

โดย: จิรโรจน์ 3 มกราคม 2560 18:30:03 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ครับ

 

โดย: The Kop Civil 3 มกราคม 2560 18:31:23 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณต๋า
มีความสุขทั้งกายและใจตลอดปีและตลอดไปนะคะ

คิดถึงท่านจัง..

 

โดย: ALDI 3 มกราคม 2560 18:36:13 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ต๋า

ฟ้ามาช้าไปสามวันเอง อิอิ

 

โดย: กาบริเอล 3 มกราคม 2560 22:25:16 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรและส่งฝันดีนะคะ

ปีใหม่แล้ว เริ่มต้นวันใหม่ แต่มันไหงเหมือนเมื่อวานนิ ยังขี้เกียจเหมือนเมื่อวานเลยค่ะ อยากนอนจัง

 

โดย: เรียวรุ้ง 4 มกราคม 2560 10:28:24 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ 2560
ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองคุณต๋าและครอบครัว
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

 

โดย: ชมพร 4 มกราคม 2560 11:27:55 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอบคุณที่รวบรวม
มาให้อ่านกันอีกค่ะ

คิดถึงพระองค์ท่าน
ต่อไปนี้ไม่ได้ ฟังอีกแล้ว

 

โดย: newyorknurse 5 มกราคม 2560 8:01:10 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ เฮงๆๆๆรวยๆๆๆ
สุขภาพแข็งแรงๆค่ะ

 

โดย: เริงฤดีนะ 5 มกราคม 2560 12:49:05 น.  

 

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมเสมอนะคะ
วันนี้มีโหวตระบบใหม่แล้ว
แต่คุณต๋ายังไม่อัพใหม่
ไว้พี่กลับมาใหม่ค่ะ

ขอหมุนกลับขึ้นไปชมภาพก่อนลาไป

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 5 มกราคม 2560 17:51:16 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับคุณต๋า

 

โดย: กะว่าก๋า 5 มกราคม 2560 22:03:25 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่าาพี่ต๋า

 

โดย: Close To Heaven 5 มกราคม 2560 23:01:29 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณต๋า ^^

 

โดย: ปรัซซี่ 5 มกราคม 2560 23:16:38 น.  

 สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า

 

โดย: กะว่าก๋า 6 มกราคม 2560 6:28:19 น.  

 

ยังคงรู้สึกเศร้านะคะ แต่เราต้องสู้ดำเนินชีวิตต่อไป อย่างมีความสุข

ส.ค.ส. ของพ่อมีอะไรมากมายให้เราคนไทยได้คิดนะคะ

 

โดย: kae+aoe 6 มกราคม 2560 16:02:04 น.  

 

ขอให้น้องต๋าและครอบครัวประสบ
แต่ความสุขความเจริญตลอดทั้งปี
ปราศจากโรคภัยรบกวนนะคะ

 

โดย: ดอยสะเก็ด 6 มกราคม 2560 22:51:50 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า

 

โดย: กะว่าก๋า 7 มกราคม 2560 6:34:45 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณต๋า ^^

 

โดย: ปรัซซี่ 7 มกราคม 2560 15:09:34 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณต๋า

ราตรีสวัสดิ์ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 7 มกราคม 2560 22:45:14 น.  

 

คุณขอบคุณสำหรับโหวตค่าคุณหนู

นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 8 มกราคม 2560 0:16:42 น.  

 

สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปที่บล็อกนะคะ

 

โดย: newyorknurse 8 มกราคม 2560 3:05:17 น.  

 

สวัสดีครับคุณต๋า
ขอบคุณโหวตด้วยครับ

 

โดย: moresaw 8 มกราคม 2560 6:51:32 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณต๋า


 

โดย: กะว่าก๋า 8 มกราคม 2560 7:01:32 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

 

โดย: เรียวรุ้ง 8 มกราคม 2560 10:50:46 น.  

 

กลับมาขออนุญาตเซฟเอนทรี่นี้
ไว้ชมเองนานๆนะคะ

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะคะ
ไม่ว่างก็แค่คิดถึงกันบ้างก็พอค่ะ

สุขสันต์วันหยุดค่ะ

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 8 มกราคม 2560 11:01:04 น.  

 

เมื่อก่อนทุกปีใหม่พวกเราจะได้เห็น สคส.จากพ่อของพวกเรา
แต่ต่อไปนี้คงจะได้แต่ระลึกถึงนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 8 มกราคม 2560 15:18:54 น.  

 

สวัสดีอีกรอบค่าา

นึกว่าเปลี่ยนเอนทรี่ใหม่แล้วค่ะ แหะๆ

ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 8 มกราคม 2560 22:26:12 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอให้ปีใหม่นี้นำพาแต่สิ่งดีๆมาให้นะคะ คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการค่ะ

ปล ชอบบล็อกนี้มาก อ่านสคสเพลินเลยค่ะ

 

โดย: Raizin Heart 9 มกราคม 2560 11:35:58 น.  

 

สวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับ..
ยังเที่ยวไม่กลับแน่เลย...ฝันดีครับ

 

โดย: พันคม 9 มกราคม 2560 19:54:34 น.  

 

***10.01.17***

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต


ALDI Food Blog ดู Blog
ไม่ต้องหวานซึ้ง...ก็นึ่งได้ Food Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
บ่งบ๊ง Food Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog
prizella Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Diarist ดู Blog
น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา Travel Blog ดู Blog

...................................

 

โดย: Sweet_pills 10 มกราคม 2560 9:13:58 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
กาบริเอล Travel Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
พันคม Literature Blog ดู Blog
จิรโรจน์ Craft Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog

...............................................

 

โดย: Sweet_pills 12 มกราคม 2560 23:47:20 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


Sweet_pills
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 173 คน [?]


BlogGang Popular Award #14
BlogGang Popular Award #13
BlogGang Popular Award #12
BlogGang Popular Award #11
BlogGang Popular Award #10
BlogGang Popular Award #9
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2559
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
29 ธันวาคม 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Sweet_pills's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.