พระนางศรีชัยราชเทวี สตรีที่อาจอยู่เบื้องหลังพระเจ้าชัยวรมันที7เปลี่ยนมานับถือพุทธมหายาน (ตอน2)

พุทธศาสนามหายานในสุวรรณภูมิ


    เมื่อประมาณ พ.ศ.600เกิดพุทธศาสนามหายานในแถบอินเดียเหนือได้แพร่จากประเทศอินเดียเข้าสู่อาณาจักรศรีวิชัย สุวรรณภูมิ ซึ่งมีชนชาติขอม มอญ ละว้า และไทย ตามเส้นทางการค้าในยุคนั้น


ใน ราว พ.ศ.1200สมัยศรีวิชัยพุทธศาสนา มหายานที่รุ่งเรืองสูงสุดได้แพร่หลายจากเกาะสุมาตราเข้า สู่เมืองไชยาทางภาคใต้แห่งประเทศไทยทั้งนี้ได้ความจากประวัติศาสตร์และวัตถุที่ขุดได้ในเมืองไชยาและเผยแพร่สู่ภาคกลางประเทศไทย เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

ในราว พ.ศ.1300 อาณาจักรศรีวิชัยยึดครองอาณาจักรขอมและนำเจ้าชายชัยวรมันที2 ไปเป็นตัวประกันได้รับการศึกษาพุทธศาสนามหายานและฮินดู ที่ชวากลาง ทีมี พุทธสถาน บุโรบูโดร์เป็นศูนย์กลางเผยแพร่เมื่อกลับมาได้ควบรวมอำนาจกับชุมชนเทือกเขาพนมดงเร็ก แต่งงานกับ ปราณ หรือกัมพุชลักษมีที่มีต้นตระกูลเป็นผู้ปกครองชุมชนแถบปราสาทเขาพระวิหาร


ในราว พ.ศ. 1400 เรียกว่า สมัยลพบุรี พระพุทธศาสนานิกายมหายานหรือที่เรียกว่าอาจาริยวาทได้แพร่ขยายเข้าสู่เมืองลพบุรีทั้งนี้ได้ความจากศิลาจารึกที่ขุดได้ในเมืองลพบุรี

ในราวพ.ศ1700 เมืองวิมายปุระมีปราสาทหินพิมายเป็นศูนย์กลางเผยแพร่พุทธศาสนามหายานโดยมีตำนานท้าวพรหมทัตหรือชัยวรมันที7- น่าจะมีสายตระกูลมาจากชัยวรมันที2  และพระมเหสีเอก นางอรพิมท์หรือพระนางศรีชัยราชเทวี -น่าจะเป็นสายตระ    กูลพิมาย (น่าแปลกทีเมืองพิมายเป็นศูนย์กลางพุทธมหายานแทนทีจะเป็นลพบุรีอาจจะเป็นเนื่องจากราชวงค์ขอมทีมีอิทธิพลขณะนั้นมีสายตระกูลหรือเป็นบ้านเกิดพระมเหสีเหมือนประวัติการสร้างทัชมาฮาลในอินเดียทีมีประวัติว่าสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้พระมเหสี)


        ย้อนประวัติศาสน์กลับไปในราว พ.ศ1500-1700 คติศาสนาความเชื่อของเขมรโบราณจากสมัยศิลปะพนมดามาจนถึงศิลปะแบบบาปวนนิยมบูชาลัทธิไศวะนิกายหรือลัทธิการบูชาพระศิวะมายาวนานจากอิทธิพลเริ่มแรกของอินเดียที่เข้ามาในพุทธศตวรรษที่ 10 ปราสาทในยุคสมัยนี้จึงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระศิวะเสียเป็นส่วนมากเลยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 17 ในสมัยของพระเจ้าสูรยวรมันที่2 จึงได้เริ่มฟื้นฟูลัทธิไวษณพขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ กลายมาเป็นการสร้าง บรมวิษณุโลก God King หรือ "มหาปราสาทนครวัด"สุดอลังการนั่นเอง หลังจากสมัยนครวัดบ้านเมืองของเขมรพระนครหลวง เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับ ภายหลังจากสวรรคตของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 พระเจ้าธรณิทรวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ได้ขึ้นครองราชย์ต่อ ในช่วงปลายรัชกาล พระองค์กลับมอบราชบัลลังก์แห่งพระนครหลวง ให้กับพระเจ้ายโศวรมันที่2ที่มิใช่ญาติพี่น้องโดยสายเลือดแต่อย่างใด

       วัชรยานตันตระมีส่วนผสมของฮินดูตันตระในรายละเอียดการบำเพ็ญภาวนาและท่องสวดมนตราเหล่ามานุษิพุทธะและโพธิสัตว์พุทธะ ล้วนมีอำนาจเหนือเทพเจ้าฮินดู เช่นพระโพธิสัตว์ไตรโลกยวิชัยต้องคอยกำหราบพระศิวะ พระหริหริวาหนะอยู่เหนือพระนารายณ์พระโพธิสัตว์มาริจี มีอำนาจขนาดสามารถทำลายล้างพระพรหมได้!!!


       พระเจ้าชัยวรมันที่ 7ได้สถาปนาพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าสูงสุดเหนือเหล่าพระโพธิสัตว์ และธยานิพุทธ ทั้ง 5 พระองค์(หนึ่งในนั้นคือพระพุทธเจ้าในมหายานในนาม พระอมิตาภะ) นั่นคือพระองค์ทรงเป็นดั่ง พระมหาไวโรจนะหรือพระ อาทิพุทธพระพุทธเจ้าสูงสุดแห่งจักรวาลสากลนั่นเอง และใบหน้าของเหล่ารูปเคารพพระโพธิสัตว์วัชยานทุกองค์ก็คือใบหน้าของพระองค์เช่นกันพระองค์จึงสถิตอยู่ทั่วทุกหนแห่ง!!!


         วัชรยานตันตระให้ความสำคัญกับพลังแห่งเพศหญิงที่เป็นพลังเบื้องหลังของบุรุษเช่นเดียวกับฮินดูตันตระ จึงเกิดรูปเคารพหญิงขึ้นมาแทนมโนภาพ " ติ้งต่าง "  หรือ " บุคคลาฐิษฐาน " ในพิธีกรรมการสวดภาวนามนตรา พลังหรือศักติของเพศหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ พระนางปรัชญาปารมิตา พระนางศรีชัยราชเทวีมโนคติในเรื่องของปัญญาอันเลิศล้ำ

ซึ่งนั่นก็หมายความว่า พลังแห่งหญิง เป็นเกื่อหนุนอำนาจแห่งเพศชายเสมอ !!!

       การสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุดของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ส่งผลมาถึงศิลปวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั่นคือการรับเอาคติที่พระมหากษัตริย์สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เข้ามาสู่คติพื้นฐานทางพุทธศาสนา

แต่พุทธศาสนาลัทธิเถรวาทลังกาหรือหินยานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไม่ยอมให้ใครยิ่งใหญ่ไปกว่าพระศากยมุนีเจ้าอีกแล้ว ในสมัยต้นอยุธยา รัฐต่าง ๆในภูมิภาคสุวรรณภูมิจึงได้สร้างเรื่องพุทธประวัติตอนปราบ "ท้าวชมพูบดี" ขึ้นมาใหม่ เพื่อมารองรับรูปเคารพและคติพระทรงเครื่องกษัตริย์ของวัชรยานตันตระที่กระจายตัวอยู่ทั่วดินแดนที่เคยอยู่ในอิทธิพลของพระเจ้าชัยวรมันที่7 เดิม

credit : //www.oknation.net/blog/voranai/2012/02/03/entry-2


      เมื่อ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองแผ่นดินพระองค์จึงได้เลือกพุทธศาสนานิกาย "วัชรยานตันตระ"ที่มีเรื่องราวของเหล่าพระโพธิสัตว์ผู้ทรงพลังอำนาจเหนือเหล่าเทพเจ้าหรือ Buddhist King มาใช้เป็นระบอบการปกครองใหม่ในพระราชอาณาจักรของพระองค์ แสดงว่ากลุ่มพันธมิตรและพระมเหเสีของพระองค์นับถือพุทธมหายานและทำให้พระองค์รบชนะ-ขยายอาณาจักรสู่ดินแดนประเทศไทย(ที่นับถือพุทธศาสนากันกว้างขวางตั้งแต่พ.ศ300 และรุ่งเรืองชัดเจนใน     พ.ศ 1200ในยุคพระนางจามเทวีในขณะกลุ่มที่ทรยศพระองค์และร่วมมือกับจามปาที่นับถือฮินดูพราหมณ์และใด้ยึดครองอาณาจักรมายาวนานนั้นประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายและหมดมนต์ขลังและในการทำสงครามกอบกู้เอกราชอันยาวนานนั้นได้ทำให้พลเมืองล้มตายไปอันมากพระองค์คงระลึกสติได้ นึกถึงบาปกรรม-การไถ่ถอนบาปเช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราชที่เปลี่ยนจากฮินดูเป็นพุทธและคาดว่าชุมชนในภาคอีสานคือกองกำลังพันธมิตรหลักในการทำสงครามกับจามปาเช่นเดียวกับชัยวรมันที่2กอบกู้เอกราชจากการยึดครองของชวาโดยอาศัยการแต่งงานและควบรวมอำนาจกับชุมชนแถบปราสาทเขาพระวิหาร.


Create Date : 09 ตุลาคม 2555
Last Update : 11 ตุลาคม 2555 7:23:04 น.
Counter : 12371 Pageviews.

6 comments
  
เคยเห็นรูป พระนางปรัชญาปารมิตา ที่วัดพระนอน ที่เมืองเสมา สูงเนินค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 10 ตุลาคม 2555 เวลา:15:08:15 น.
  
แวะมาอ่านครับ ได้ความรู้เพียบ
เคยไปชมนครวัด นครธมครับ
แต่ยังไม่เคยเห็นเขาพระวิหาร หรือพนมรุ้งเลย ^ ^
โดย: Dingtech วันที่: 13 ตุลาคม 2555 เวลา:10:12:12 น.
  
ภพชาติ มีจริง...เจ้ากรรมนายเวร มีจริง...เร่งสร้างความดีกันเถอะ...ผู้มีบุญบารมีที่สะสมมาหลายภพ หลายชาติ..ก็จะกลับมาเกิดเพื่อช่วยคนที่ยังติดบ่วงกิเลส ตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ..ขันธ์5 ...ต้องเจอทางสว่างแห่งปัญญา...จึงจะหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร......
โดย: วรมันเทวี IP: 180.180.9.254 วันที่: 22 ตุลาคม 2555 เวลา:0:32:08 น.
  
เขาพนมรุ้งสวยมากค่ะเดินขึ้นไปบนตัวประสาทมองลงมาจะเห็นวิวสวยมากมีประตูทั้งสี่ทิศมีทางออกด้านหน้าและด้านหลังมีสรเล้ก๐อยู่หน้าทางเข้า คิดว่าหน้าจะคล้ายๆกับบ้านพักต่างอากาศ
โดย: Doeun IP: 115.87.122.106 วันที่: 12 กันยายน 2558 เวลา:12:29:36 น.
  
อยากทราบเรื่องราว ของเจ้าชายวรมันที่ 7 มากกว่านี้ ใครพอจะทราบว่า ต้องศึกษาที่ใดครับ
โดย: dew IP: 119.46.77.27 วันที่: 20 กันยายน 2558 เวลา:15:27:15 น.
  
ข้อน่าสงสัยนะคะ
ในแผ่นดินอิสานมีปราสาทหินกระจายอยู่มากมาย
แม้กระทั่งไปเวียงจันทน์ ... วัดสีเมืองเจดีย์เหมือนเป็นปรางค์ขอมเก่า
เลยสงสัยว่ามีปราสาทหินอยู่แค่ที่เสียมราฐ หรือกระจายตัวเหมือนภาคอิสานเราบ้างหรือเปล่าน่ะค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 เวลา:14:39:26 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13surya21
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 50 คน [?]New Comments
ตุลาคม 2555

 
8
10
11
12
18
22
23
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog