การค้นพบโครงสร้างของจิตและจักรวาล

โครงส้รางสุริยะจักรวาล

โครงสร้างของจิต-เจสิก ในพุทธศาสนา

ตามธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้ว พลังงานที่เกิดขึ้นจะคงตัวอยู่ระยะหนึ่ง แล้วสลายไปทันที เหมือนประกายไฟที่เกิดจากการเสียดสีกันของวัตถุสองชิ้น เกิดประกายขึ้นแล้วก็หายไปทันที แต่เพราะจิตมีองค์ประกอบและสิ่งที่เกี่ยวข้องมากกว่านั้น เมื่อพลังงานเกิดขึ้นและด้วยความไม่รู้เท่าทันของจิต จะมีแรงคอยดึงจิตและเข้าล้อมจิตไว้เป็นทรงกลม เมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาก็เกิดเป็นดวงกลมขึ้นเรื่อยไป ดวงกลมเหล่านี้เรียกว่าเจตสิก สิ่งที่คอยดึงจิตเอาไว้ไม่ให้สลายไปก็คืออนุสัย ซึ่งเป็นกลุ่มของเจตสิกที่เกิดมาก่อนแล้ว อนุสัยนี้จะกระทำต่อจิตที่เกิดขึ้นใหม่สองประการ คือ

1.ส่งแรงเข้าไปล้อมจิตให้เกิดเป็นเจตสิกดวงใหม่ แรงที่ส่งเข้าไปนี้เรียกว่า ตัณหา แรงตัณหาจะร้อยรัดดวงเจตสิกเป็นสาย และดึงเจตสิกเข้าไปรวมตัวกันยังฐานต่างๆ ในร่างกาย (อาสวะ)

2.เข้าไปปรุงประกอบจิตให้เกิดเป็นความนึก ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ความจำได้หมายรู้ขึ้นมา จากกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้อนุสัยเก่าจะส่งผลให้เกิดอนุสัยใหม่ อนุสัยใหม่ที่สะสมรวมตัวกันก็จะกลายเป็นอนุสัยเก่า อนุสัยเก่าก็ดึงดูดให้เกิดอนุสัยใหม่อีก เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทุกขณะวินาที วนเวียนซ้ำๆ อย่างนี้เรื่อยไป

ที่มา : อ.รัตน์ รตนญาโณ

//www.vimuttidhamma.org


“ปัจจุบันเราได้เข้าใจถึงโครงสร้างของจักรวาลในระดับที่เราไม่เคยรู้มาก่อน” ศาสตราจารย์ อินแคนเดลล่า ได้กล่าวไว้ The Standard Model and the Higgs bosonตามตารางคือแบบจำลองมาตรฐานของอนุภาคที่ก่อกำเนิดจักร วาลและอนุภาคฮิกส์

คว้ากส์ (Quarks) ก็คือ ทั้งโปรตอนและนิวตรอน ร่วมกันประกอบเข้าเป็นนิวเคลียสของอะตอมต่าง ๆ ในปัจจุบัน

เลปตอนส์ (Leptons) เป็นอิเล็กตรอน ทั้งที่มีประจุและไม่มีประจุอยู่ด้วยกัน เมื่อรวมกับคว้ากส์แล้วก็จะประกอบขึ้นเป็นสสาร (Matter) ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ เลปตอนส์ (หรืออิเล็กตรอน) ที่ไม่มีประจุก็คือ นิวตริโนส์ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อสสารใด ๆ

พาหะที่เป็นแรง (Force carriers) ด้านขวามือสุดคืออนุภาคต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวทำให้เกิดแรง (force) อย่างที่เราสามารถรับรู้ได้ ซึ่งอยู่ในสภาพ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและรังสีชนิดต่าง ๆ

ส่วน ฮิกส์ โบซอน (Higgs boson)ที่เห็นข้างล่างสุดนั้นเป็นอย่างไรคงต้องมีการทดลองอีกมหาศาลจนทำให้เกิดตารางมาตรฐานของการกำเนิดจักรวาลขึ้นใหม่.

ที่มา : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล

นรกและสวรรค์ในตัวคุณ

ขุนศึกซามูไรนายหนึ่งนามว่าโนบูซิเกะ ใด้เข้ามาหาท่านฮากูอินอาจารย์เซนผู้ลือนาม แล้วตั้งคำถามว่า “นรกและสวรรค์มีจริงหรือ ท่านฮากูอินจึงถามว่า “ท่านเป็นใคร โนบูซิเกะจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นซามูไร “ ท่านฮากูอินจึงตระโกนใส่หน้าว่า “หน้าอย่างแกนี่หรือคือซามูไร ขุนนางหน้าใหนกันแน่วะ ที่ยอมให้แกพิทักษ์ ดูสารูปยังกะยาจกละไม่ปาน “ โนบูซิเกะจึงบรรดาลโทสะเดือดเลือดขึ้นหน้ารีบชักซามูไรคู่ชีพเดินอาดๆเข้าไปหมายปลิดชีพท่าฮากูอิน ทันใดท่านฮากูอินจึงเอ่ยขึ้นว่า “ นี่แหละประตูนรกเปิดออกแล้ว ทำเอาโนบูซิเกะถึงกับชงักและเก็บดาบทรุดกายลงกระทำความเคารพ ในทันใดท่านฮากูอินจึงเอ่ยขึ้นอีกว่า “ นี่แหละประตูสวรรค์เปิดแล้ว ด้วยถอ้ยคำสองประโยคทำให้ยอดซามูไรเข้าถึง “ ซาโตริ “ คือการโพล่งปัญญาหยั่งรู้ทันที ( ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ )

ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับไป “ วิชชาเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้ว อวิชชาก็ดับไป “

ยุทธวิธีเอาชนะข้าศึก

คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนยุทธวิธีเพื่อผจญกับกิเลสข้าศึกความชั่ว ซึ่งมันฝังอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลมานานแล้ว ฉะนั้น ขันธ์ 5 คือตัวของคนเราแต่ละคน จึงเท่ากับสนามยุทธ แต่ยุทธวิธีของพระองค์ การแพ้คือการเข้าไปยึดถือ การชนะคือการปล่อยวางให้มันเป็นไปตามสภาพเดิมของมัน ข้าศึกที่แพ้แก่พระองค์แล้วไปตั้งทัพอยู่ ณ ที่ไหน ตอบว่าเมื่อแพ้ต่อพระองค์แล้วก็ต้องเป็นบ่าวรับใช้ของพระองค์ต่อไป ผู้ที่เอาชนะมันไม่ได้เท่านั้นจึงยอมเป็นทาสของมันต่อไป ฉะนั้น ขันธ์ที่ยังไม่มีใครเอาชนะได้จึงยังมีอิสระครอบครองโลกทั้งสามอยู่ (กามโลก-รูปโลก-อรูปโลก ) ความเกิดดับของขันธ์ตามความเป็นจริง ดังอุปมา

1.รูปขันธ์ “ เปรียบเหมือนฟองน้ำอันเกิดจากคลื่นหรือระลอก เป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาชั่วครู่หนึ่งประเดี๋ยวแล้วก็ดับแตกไปเป็นน้ำตามเดิม “ 2.เวทนา “ เปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง ลูกคลื่นเหมื่อนกับเป็นตัวตนกลิ้งมากระทบกับฝั่งดังซู่ซ่าแล้วสลายหายตัวไปเป็นน้ำตามเดิม “ 3.สัญญา “ เปรียบเหมือนพยับแดด ธรรมดาอันเกิดจากไอระเหยของความร้อน เมื่อบุคคลเพ่งมองดูอยู่แต่ที่ไกลจะแลเห็นเป็นตัวระยิบระยับเป็นกลุ่มเป็นหมู่ๆ เมื่อเข้าถึงไกล้แล้วสิ่งที่เห็นอยู่นั้นก็หายไป “ 4.สังขาร “ เปรียบเหมือนต้นกล้วย ธรรมชาติของต้นกล้วยไม่มีแก่นเป็นธรรมดา “ 5.วิญญาณ “เปรียบเหมือนมายา ธรรมดาเรื่องของมายาแล้ว มีแต่จะหลอกหลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิดคิดตามไม่ทันในเรื่องของตัวเท่านั้น “ (ที่มา: หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย )

ธาตุ4 ได้แก่ ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ

ขันธ์5 ได้แก่ รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ

อายตะนะ6 ได้แก่ 1-ตาเห็นวัตถุรูป 2-หูรับเสียงที่มากระทบ 3-จมูกที่สูบกลิ่นสารพัดทั้งปวง 4-ลิ้นที่รับรสทุกๆ อย่าง 5-กายที่ถูกสัมผัสเย็นร้อน อ่อนแข็ง 6-ใจ ความรู้สึกนึกคิดในอารมณ์นั้นๆ
Create Date : 22 กรกฎาคม 2555
Last Update : 29 กรกฎาคม 2555 9:47:28 น.
Counter : 1385 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

surya21
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 50 คน [?]New Comments
กรกฏาคม 2555

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
29
 
 
All Blog