สุภารัตถะ บล็อก
Group Blog
 
 
เมษายน 2548
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
5 เมษายน 2548
 
All Blogs
 
กำเนิด.. ม นุ ษ ย์กำเนิดมนุษย์
ตัดต่อและเรียบเรียงจากหนังสือ ธรรมธาตุ ธรรมชาติแห่งสรรพสิ่ง ของท่าน ไชย ณ พล

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารบุพพาราม เป็นปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา พระองค์ตรัสกับท่านวาเสฏฐะและท่านภารทวาชะว่า

“ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะกาลยืดยาวช้านานที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกนี้พินาศอยู่ โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในอาภัสสรพรหม สัตว์เหล่านั้นได้ความสำเร็จด้วยใจ ปิติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย สัญจรไปในอากาศ อยู่ในวิมาน สถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาลช้านาน

มีสมัยบางคราวโดยระยะยืดยาวช้านานที่โลกนี้จะกลับเจริญ เมื่อโลกนี้กำลังเจริญอยู่ โดยมากเหล่าสัตว์พากันจุติ(ตาย)จากชั้นพรหมลงมาเป็นอย่างนี้(มนุษย์) เดิมทีสัตว์นั้นสำเร็จด้วยใจ มีปิติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม

ก็แหละสมัยนั้น จักรวาลนี้แลเป็นน้ำทั้งสิ้น มืดมนไม่เห็นอะไร ดวงจันทร์และอาทิตย์ยังไม่ปรากฏ ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายยังไม่ปรากฏ กลางวันกลางคืนยังไม่ปรากฏ เดือนฤดุและปียังไม่ปรากฏ เพศชายหญิงยังไม่ปรากฏ สัตว์(มนุษย์)ทั้งหลาย ถึงซึ่งเพียงว่าสัตว์เท่านั้น

…ครั้นต่อมาโดยล่วงระยะเวลากาลยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอยอยู่บนน้ำทั่วไป …ถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใส มีรสอร่อย ดุจรวงน้ำผึ้งเล็กอันหาทานมิได้ฉันนั้น ในคราวสัตว์พยายามปั้นง้วนดินให้เป็นคำๆ ด้วยมือ รัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็หายไป เมื่อรัศมีกายหายไปแล้ว ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ปรากฏ ..ดาวนักษัตรทั้งหลายก็ปรากฏ กลางวันกลางคืน เดือนฤดูปีก็ปรากฏ ด้วยเหตุนี้ โลกจึงกลับเจริญขึ้นมาอีก”

ครั้นเหล่าสัตว์บริโภคง้วนดิน ร่างกายก็แกร่งกล้ามีผิวพรรณแตกต่างกันไป พวกผิวพรรณงามดูถูกพวกผิวพรรณไม่งาม ความทระนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัย ง้วนดินก็หายไป พวกเหล่าสัตว์ต่างก็บ่นถึงว่า รสดีจริง รสดีจริง. ..ก็เกิดมีกะบิดิน เหล่าสัตว์บริโภคกะบิดิน ร่างกายก็แกร่งกล้ามีผิวพรรณแตกต่างกันไป พวกผิวพรรณงามดูถูกพวกผิวพรรณไม่งาม กะบิดินก็หายไป ..ก็เกิดเครือดิน เหตุการณ์การดูหมิ่นและทะนงตนซ้ำอยู่ดังนี้ เมื่อเครือดินหายไป จึงเกิดข้าว เมื่อเหล่านั้นบริโภคข้าว ก็เกิดมีเพศหญิงเพศชาย เมื่อต่างเพ่งดูกันก็เกิดความกำหนัด จึงสมสู่กัน

เดิมที มนุษย์ต่างกันที่สภาวะจิต อวัยวะเพศยังไม่ปรากฏ เสวยปิติเป็นอาหาร อวัยวะเพศเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเสื่อมลงและมีผัสสะแรงกล้ามากแล้ว แต่สัญชาตญานในการดำรงตน จึงดิ้นรนสร้างสิ่งใหม่จำลองตนออกมาใหม่ เมื่อมีลูกพ่อแม่ผู้กำลังเสื่อมจึงปลูกฝังความปรารถนาของตนให้กับลูก

เมื่อเกิดกามจึงมีความเกียจคร้านเกิดขึ้น มนุษย์จึงเริ่มสะสม สร้างบ้านเรือน และรู้จักเก็บกักตุน เมื่อมีการเก็บกักตุน จึงมีความขาดแคลนเกิดขึ้น สัตว์ทั้งหลายไปเก็บเอาข้าวสาลีมาคราวเดียวเพื่อสี่วันบ้าง แปดวันบ้าง แล้วพูดว่า แม้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันท่านผู้เจริญ

เมื่อเกิดความขาดแคลนจึงเกิดมีการครอบครอง มีการแบ่งเขตแดนปันข้าวสาลีกัน เมื่อมีการครอบครอง ความเห็นแก่ตัวจึงปรากฏ นอกจากส่วนของตน ยังไปเก็บเอาส่วนของคนอื่น และมีการประทุษร้ายกัน

เมื่อมีอธรรมปรากฏ จึงต้องมีสมมุติผู้พิทักษ์ธรรมเกิดขึ้น จึงมีราชาเกิดขึ้น ตัดสินผู้กระทำผิด
เมื่อมีบาปเกิดขึ้น จึงมีผู้ลอยบาป บำเพ็ญบุญเกิดขึ้น พวกสมณะจึงเกิดขึ้นเพราะรังเกียจในบาปนั้น เป็นผู้ยินดีในบุญ

ส่วนราชา หรือจอมจักรพรรดิผู้ทรงคุณธรรม ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ท้าวเธอสั่งสอนรัชทายาท ก่อนปลงเกศาออกผนวช อยู่เช่นนี้อีกยืดยาวเป็นเวลาช้านาน จนถึงกาลสมัยที่ผู้นำบกพร่อง จึงเกิดความขัดสน เมื่อเกิดความขัดสนจึงเกิดขโมย เมื่อเกิดขโมยจึงเกิดบทลงโทษ เมื่อเกิดบทลงโทษ จึงเกิดอาวุธขึ้น
เมื่อการทำชั่วปรากฏ อายุและผิวพรรณก็เสื่อมลง อายุขัยมนุษย์จาก 80,000 ปี จึงเหลือ 40,000 ปี 20,000 ปี 10,000 ปี 5,000 ปี 2,000-2,500 ปี 1,000 ปี 500 ปี 200-250 ปี 100 ปี (พระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าพระสมณโคดม บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่ แห่งยุคภัทรกัปป์)

ลำดับแห่งความเสื่อมจนถึงสมัยมนุษย์มีอายุต่ำสุด เมื่อมนุษย์มีอายุ 10 ปี เด็กหญิงมีอายุ 5 ปี จักสมควรมีสามีได้ รสเหล่านี้คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น หญ้ากับแก้(วัชพืชอย่างหนึ่ง) จักเป็นอาหารอย่างดี กุศลกรรมบท 10 จักหายไปสิ้น อกุศลกรรมบท 10 จักรุ่งเรือง

เมื่อมนุษย์มีอายุ 10 ปี เขาจักไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรง ว่านี่แม่ นี่พ่อ นี่ป้า นี่น้า นี่อา นี่ภรรยาของอาจารย์ นี่ภรรยาของท่านที่เคารพทั้งหลาย สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกันไปหมด เสมือนแพะ ไก่ สุกร สุนัข สุนัขป่า ฉะนั้น สัตว์เหล่านั้นจักเกิดความอาฆาต คิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับบิดาก็ดี น้องหญิงกับพี่ชายก็ดี ถึงความพินาศของมนุษย์

ครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นบางพวกคิดอย่างนี้ว่า เราอย่าฆ่าเขา และใครๆ ก็อย่าฆ่าเรา เราควรเข้าไปตามป่าหญ้าสุมทุมป่าไม้ ระหว่างเกาะ ซอกเขา มีรากไม้และผลไม้เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตอยู่ เมื่อล่วงไปเจ็ดวัน จึงออกจากป่า ระหว่างเกาะ ซอกเขา พบเห็นกัน ต่างสวมกอดกันและกัน ร้องดีใจว่าท่านยังมีชวิตอยู่หรือ

มนุษย์เริ่มสำนึกได้ มีความคิดสมาทานธรรมที่เป็นกุศล งดจากปาณาติบาต เจริญขึ้นด้วยอายุบ้าง วรรณะบ้าง เมื่อคุณธรรมเจริญขึ้น อายุและวรรณะของมนุษย์ก็เจริญขึ้นตามลำดับ..เขาเหล่านั้นจักปฏิบัติชอบในมารดา บิดา สมณะ พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล จักสมาทานในกุศลนี้แล จนถึงมนุษย์มีอายุได้ 80,000 ปี จักมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่บังเกิดขึ้น..Create Date : 05 เมษายน 2548
Last Update : 14 เมษายน 2548 10:45:31 น. 26 comments
Counter : 858 Pageviews.

 
สาธุค่ะ : )


โดย: =*-*= (แดดเช้า ) วันที่: 5 เมษายน 2548 เวลา:21:25:03 น.  

 
จ้า


โดย: อพันตรี (อพันตรี ) วันที่: 5 เมษายน 2548 เวลา:22:28:17 น.  

 
ง่า

อุนจิ


โดย: idexying วันที่: 8 เมษายน 2548 เวลา:19:42:24 น.  

 


โดย: ป่ามืด วันที่: 29 พฤษภาคม 2549 เวลา:12:20:51 น.  

 
.....ขอบคุณครับ....ผมขอจำข้อความคุณไปเล่า....เอาคะแนนนะคร๊าบ..............ขอบคุณอย่างแรง.......Bye


โดย: นิสิตน้องใหม่... IP: 202.28.35.1 วันที่: 1 กรกฎาคม 2549 เวลา:14:22:51 น.  

 


โดย: 654321 IP: 203.151.141.194 วันที่: 19 สิงหาคม 2549 เวลา:17:33:45 น.  

 


โดย: เจี๊ยบ IP: 203.188.51.121 วันที่: 9 ตุลาคม 2549 เวลา:18:23:59 น.  

 
ดีมากเลย ได้ความรู้
อยากได้เรื่องกำเนิดมนุษย์อ่ะ..มีมะ จาเอาไปเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง...คงได้คะแนน..เยอะโดย: เจี๊ยบ IP: 203.188.51.121 วันที่: 9 ตุลาคม 2549 เวลา:18:26:48 น.  

 
ได้ความรู้ดีมาก


โดย: หนุ่ม IP: 203.113.50.15 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:12:49:48 น.  

 
งง งง


โดย: สง IP: 124.157.156.8 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2549 เวลา:16:58:34 น.  

 
เอาที่มันจริงจังหน่อยซี ไม่ใช่นิทาน เอาแบบวิทยาศาสตร์หน่อยแบบที่พิสูจน์ได้เข้าใจ๊


โดย: maxza IP: 203.113.81.140 วันที่: 4 ธันวาคม 2549 เวลา:20:17:06 น.  

 
เอาที่มันจริงจังหน่อยซี ไม่ใช่นิทาน เอาแบบวิทยาศาสตร์หน่อยแบบที่พิสูจน์ได้เข้าใจ๊


โดย: maxza IP: 203.113.81.140 วันที่: 4 ธันวาคม 2549 เวลา:20:18:50 น.  

 


โดย: อิทธิพล IP: 203.172.199.254 วันที่: 18 ธันวาคม 2549 เวลา:9:43:11 น.  

 


โดย: TT IP: 203.113.67.168 วันที่: 24 ธันวาคม 2549 เวลา:21:31:20 น.  

 


โดย: ไผ่ IP: 58.181.181.206 วันที่: 12 มกราคม 2550 เวลา:16:02:12 น.  

 
จ้า


โดย: 111 IP: 125.25.153.45 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:0:02:53 น.  

 
อยากเห็นพระเจ้าครับ


โดย: -:- IP: 203.150.100.82 วันที่: 29 มิถุนายน 2550 เวลา:18:14:23 น.  

 


โดย: ลองเล่นดูครับ IP: 203.150.100.82 วันที่: 29 มิถุนายน 2550 เวลา:18:15:43 น.  

 


โดย: N. IP: 203.150.100.82 วันที่: 29 มิถุนายน 2550 เวลา:18:23:12 น.  

 src=https://www.bloggang.com/emo/emo1.gif>


โดย: N.D.R. IP: 203.150.100.82 วันที่: 29 มิถุนายน 2550 เวลา:18:24:14 น.  

 
ฮาฮา หนุกๆ


โดย: N.D.R. IP: 203.150.100.82 วันที่: 29 มิถุนายน 2550 เวลา:18:24:58 น.  

 
ได้สาระความรู้เพิ่มพูน ผมจะนำเอาข้อมุลเหล่าไปนำเสนอ ในห้องเรียนของผม และทำรายงาน เกี่ยวกับเรื่องกำเนิดมนุษย์ ที่ผมตั้งชื่อเรื่องขึ้นมาเอง


สาธุ0000000


โดย: หลวงจีนน้อย มจร ปี1ครุ 50 IP: 58.9.173.162 วันที่: 1 สิงหาคม 2550 เวลา:13:24:08 น.  

 
ดีจริงๆๆๆๆๆๆๆ ดีมากกกกกกกกกครับ ผมอยากได้เรื่องราวแบบนี้อีกมีป่าวครับ เกี่ยวการเกิด น่ะครับ ชอบมาก


โดย: หลวงจีนน้อย มจร ปี1ครุ 50 IP: 58.9.173.162 วันที่: 1 สิงหาคม 2550 เวลา:13:26:29 น.  

 


โดย: ออ IP: 125.25.240.224 วันที่: 6 สิงหาคม 2550 เวลา:17:33:12 น.  

 
ขอบคุณพระเจ้า


โดย: นนน IP: 124.157.130.29 วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:17:37:15 น.  

 


โดย: มุด IP: 202.149.25.225 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:15:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

suparatta
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
..วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร..
..ท่านนาคารชุนะ..
วิภาษวิธี..เกริ่นนำ..ตอนจบ..

๐ สมุดเยี่ยมและบ่นได้..
**ทางลัด**
๐ สารบัญทักทาย(ทั้งหมด)
๐ ชวนคุย&ฟังเพลงปี48(ทั้งหมด)
๐ นอนดูจันทร์..(ส่วนตัว)

**log in หน่อยน่า..Google.co.th
Friends' blogs
[Add suparatta's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.