Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
13 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 
22 เคล็ด(ไม่)ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น


เห็นจั่วเรื่องแล้ว คุณผู้อ่านคงแอบงงปนสงสัยกันอยู่ใช่มัย้ ล่ะค่ะว่า ในยุคนำ้ มันแพง ค่าแรงไม่พอใช้แบบนี ้เรื่อง
เงินออมนัน้ คงทำได้ยากถึงยากที่สุด เพราะไหนจะผ่อนบ้าน ผ่อนรถ แล้วยังมีหนีบั้ตรเครดิต ค่างวดโทรศัพท์มือถือ และ
ข้าวของอีกมากมายก่ายกองที่เป็นภาระทุกเดือนๆ ชวนให้ปวดหัว แต่วันนีค้ ่ะเรามีกลเม็ดการออมที่ คุณมัทยา ดีจริงจริง
เจ้าของหนังสือขายดี "ออมน้อยก็รวยได้" แนะนำไว้เกี่ยวกับแนวคิดและวิถีการออมของโลกตะวันตก ซึ่งหากลองอ่านดู
จะเห็นว่าหลายๆ วิธีก็ใช้ได้กับโลกตะวันออกได้เหมือนกัน …ไม่เชื่อลองอ่านดูค่ะ
1. ส่วนหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับ จะมากจะน้อยให้นำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกๆ เดือน แล้วอย่าไปยุ่งกับบัญชี
นัน้ เด็ดขาด ถ้าจำเป็นต้องถอนเงินส่วนนี ้ให้ถือว่ากำลังกู้เงิน เวลาคืนต้องคืนทัง้ ต้นทัง้ ดอก
2. เก็บเหรียญทั้งหลายลงกระปุก เปิดอีกบัญชีสำหรับเงินหยอดกระปุก อย่าดูถูกการสะสมเงินเล็กเงินน้อย จาก
ก้อนเล็กๆ เติบโตกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตได้เชียวนะ
3. เก็บเงินคืนที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ เข้าบัญชีธนาคาร เช่น เงินคืนตามโปรโมชั่นการซือ้ สินค้า เงินคืนเบีย้ ประกัน
รายได้เบีย้ ใบ้รายทางต่างๆ ให้รวมเป็นบัญชีเดียว แล้วทำบัญชีไว้ คุณจะได้รู้ว่า ณ สิน้ ปีรายรับที่ได้จากเงินคืนพวกนีมั้น
มากขนาดไหน รายรับพวกนีเ้ป็นรายรับไม่ต้องเสียภาษี น่าเสียดายที่จะใช้ทิง้ ๆ ขว้างๆ
4. จ่ายเงินค่างวดผ่อนสิ่งของต่างๆ ที่ผ่อนหมดแล้ว เข้าบัญชีตัวเองด้วยเงินจำนวนเท่าเดิม วิธีนีคุ้ณไม่ต้อง
เดือดร้อน เพราะคุณเคยชินกับภาระการผ่อนนัน้ ๆ อยู่แล้ว ทัง้ นีภ้ ายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่มีภาระผ่อนอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีกนะ
5. หยุดนิสัยฟุ่มเฟื อยสุรุ่ยสุร่าย ตัดทิง้ ให้หมด ทำรายการขึน้ มาว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง หลายคนแปลกใจว่ายิ่ง
คิดยิ่งตัดได้เรื่อยๆ
6. เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ไม่ควรยอมรับผลตอบแทนดอกเบีย้ ต่ำ เงินออมที่มีอยู่ควรไปสร้างเงินต่อด้วยการ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลในการรับความเสี่ยงด้วย
7. เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นวิธีง่ายสุดของการออมเงิน พร้อมทัง้ เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ ต่ำอีกต่างหาก
8. ซื้อพันธบัตรรัฐบาล สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกพันธบัตรประเภทต่างๆ ให้ผู้สนใจ
ถ้าสนใจเข้าไปดูที่ //www.bot.or.th การจำหน่ายพันธบัตรให้กับประชาชน สิ่งที่ต้องดูคือประเภทพันธบัตร อัตราดอกเบีย้
และวันจ่ายดอกเบีย้
9. ใช้ประโยชน์จากการโอนเงินบัญชีธนาคาร เมื่อเงินเดือนถูกนำฝากเข้าในบัญชีของคุณแล้ว คุณควรให้มันอยู่
ในบัญชีธนาคารให้นานที่สุด (ฮา)
10. เข้าร่วมแผนออมเงินของบริษัท แผนการออมของบริษัทเป็นแผนออมเงินแบบปลอดภาษี และนายจ้างช่วย
จ่ายสมทบ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกจ้าง
11. ใช้การเสียภาษีให้เป็ นประโยชน์ เรียนรู้เรื่องภาษี ประโยชน์ที่คุณไม่ควรเสียและประโยชน์ที่คุณควรได้ (เรื่อง
ลดหย่อนนั่นเอง)
12. เข้าโครงการออมเงินที่น่าสนใจ เปิดหูเปิดตาให้กว้าง อาจมีโปรแกรมออมที่นึกไม่ถึง
13. ส้มหล่น อย่าเพิ่งกินหมดในคราวเดียว เงินก้อนใหญ่ไม่มาบ่อยครัง้ เช่น มรดก รางวัลเกมโชว์ ลอตเตอรี่ เงินปัน
ผลกองทุน ฯลฯ เงินก้อนนีค้ วรนำไปใช้ในการออมหรือลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ทัง้ นี ้อย่าลืมปรึกษามืออาชีพด้านภาษี
ด้วย
14. รัดเข็ดขัดชั่วคราว อยากได้อะไรมากๆ ลองรัดเข็มขัดในช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อออมเงินให้มากกว่าปกติ เก็บเงิน
ได้เท่าราคาของ แล้วจึงค่อยกลับสู่การดำเนินชีวิตปกติ
15. ฝากเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล เพื่อการเกษียณอายุสัปดาห์ละครัง้ ในต่างประเทศนิยมมาก มีการทำบัญชีฝาก
สะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายก้อนใหญ่เพียงครัง้ เดียว สำหรับเมืองไทยมีกองทุนสำรองเลีย้ งชีพซึ่งนายจ้างจ่ายสมทบให้
16. ให้นำเงินเดือนส่วนที่เพิ่มไปฝาก ถ้ารับเงินเป็นรายสัปดาห์หรือราย 2 สัปดาห์ อาจเป็นได้ว่าบางเดือนคุณจะ
ได้รับเงินมากครั้งกว่าปกติ เช่น ถ้าได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ จะมี 4 เดือนที่ได้รับเงินมากครัง้ กว่าปกติ หรือถ้าได้รับเงินเป็น
ราย 2 สัปดาห์ จะมี 3 เดือนที่คุณได้เงินเดือน 3 ครัง้ ครัง้ ที่เกินมาให้นำไปเข้าบัญชีเงินออม (ทันที)
17. เก็บเงินเบิกรายการต่างๆ ส่วนที่เกินจากรายจ่ายจริงเข้าบัญชีเงินออม ค่าเดินทางหรือรายจ่ายอื่นที่เบิก
บริษัทได้ ควรเก็บส่วนเกินจากรายจ่ายจริงไว้ หรือคุณอาจได้ค่าล่วงเวลา ควรเก็บเงินส่วนนีม้ าออมเช่นกัน เช่น ได้ค่า
ล่วงเวลาเดือนละ 2,000 บาท ถึงสิน้ ปีจะมีเงินก้อน 2.4 หมื่นบาท สามารถนำมาใช้จ่ายในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องไปถอนเงิน
ออมหลัก
18. ยืมมาออม บางคนประสบความสำเร็จในการกู้เงินธนาคาร แล้วนำกลับไปฝากในบัญชีเงินออมของตนเองอีกที
หนึ่ง วิธีนีใ้ ช้ได้ผลกับคนที่กำลังมีค่าหักลดหย่อน (เช่น กู้ซือ้ บ้าน) และใช้ได้กับช่วงเวลาที่ดอกฝากมากกว่าดอกกู้ (หลัง
ภาษี) เท่านัน้ ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องพูดถึง
19. นำเงินปันผลและดอกเบีย้ ไปต่อเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อลงทุนหรือฝากเงินในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด
จัดการให้เงินปันผลหรือดอกเบีย้ สามารถนำฝากหรือลงทุนต่อได้อัตโนมัติ ในระยะยาวจะเห็นผลน่าพอใจ
20. ทิง้ เงินไว้ในบัญชีกระแสรายวันให้น้อยที่สุด มีคนจำนวนมากทิง้ เงินไว้ในกระแสรายวัน (เพราะปลอด
ดอกเบีย้ ) แต่หารู้ไม่ว่ากำลังพลาดโอกาสในการทำเงิน ที่ควรก็คือมีเงินในกระแสรายวันให้พอกับรายจ่ายรายเดือน หาก
เงินเหลือให้โอนไปยังบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบีย้ หรือโอนไปลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่มีดอกเบีย้ ดีสุดในเวลานัน้
21. ใช้ประโยชน์จาก Float ความหมายของ Float คือระยะช่วงที่ผู้ถือเช็คได้รับเช็คไปจนกระทั่งถึงตอนที่ได้รับเงิน
สั่งจ่ายตามเช็ค กล่าวคือช่วงที่ยังไม่ได้ถูกตัดบัญชีก็ควรแช่เงินไว้ในบัญชีเงินฝากให้นานเท่าที่จะนานได้ ก่อนจะโอนไปเข้า
บัญชีกระแสรายวันเพื่อตัดจ่ายเช็ค
22. จ่ายหนี้ให้หมด คุณอยากได้ผลตอบแทน 17-21% หรือเปล่า? อย่ามีหนีบั้ตรเครดิตสิ เคลียร์หนีบั้ตรให้หมด
รู้มัย้ ว่าถ้ายอดหนีอ้ ยู่ที่ 2.4 หมื่นบาท ดอกเบีย้ ที่ต้องจ่ายทัง้ ปีอยู่ที่ 4,000-5,200 บาท รีบเคลียร์หนีใ้ ห้หมด ผลตอบแทนที่
คุณจะได้คือไม่ต้องเสียดอกเบีย้ ก้อนนี ้การปลอดหนีบั้ตรจึงเป็นวิธีออมเงินก้อนใหญ่ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีหนี ้(จริงๆ) หาบัตร
ที่ดอกถูกสุดมาใช้
เมื่อรู้ดังนีแ้ ล้ว นักออมทัง้ หลาย คงไม่ต้องรออะไรทัง้ นัน้ มาเริ่มต้นด้วยการวางแผนคร่าวๆ ถึงวิธีและขัน้ ตอนปฏิบัติ
บันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำ จากนัน้ ให้ลงมือทันที เน้นนะคะว่าคิดแล้วจงลงมือทำทันที ไม่งัน้ เดี๋ยวไม่บรรลุจุดหมาย ไม่รู้ด้วย
ล่ะ
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


Create Date : 13 กรกฎาคม 2553
Last Update : 13 กรกฎาคม 2553 0:07:26 น. 4 comments
Counter : 380 Pageviews.

 
สวัสดีตอนดึกๆ ฝันดีนะคะ ^^


โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:41:50 น.  

 
you r welcome ka.. วันเกิดทั้งที ปีนึงหนนึง ก็ต้องมี
คำอวยพรดี ๆ และก็สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นไงคะ

หลับฝันดีค่า


โดย: เคท (eungeang ) วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:3:51:26 น.  

 
ผมมีเคล็ดลับสุดยอด 1 วิธีคือ
ใช้เงินเพื่อน ไม่ใช้เงินตัวเอง อิอิ ^^

ล้อเล่น ไม่ว่าจะกี่ร้อยวิธี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีวินัยในการออม และการสร้างทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดรายได้เป็นเหตุผลที่อยู่เบื่องหลัง

มีเงินมาก ให้นำไปใช้จ่ายด้านการกุศลด้วยก็ดีครับ ^^


โดย: แอ้ (Kusoll13 ) วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:01:00 น.  

 

ขอแทรกอีกblogหนึ่งนะค่ะ
ปีละ 1 ครั้งที่มีผลิตภัณฑ์ของผู้ป่วยจิตเวช
นำมาจำหน่ายในงานวันเกิดของรพ.ฃ่วงเดือนพ.ค.
อ้อมแอ้มจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทุกครั้ง
มีทั้งพัด( ทำจากLotteryเก่าๆ )
กล่องนมและกระดาษสมุดโทรศัพทฺ์
ทำเป็นตะกร้าใส่ของ
เลยอยากจะบอกบุญเพื่อนๆ
ช่วยหาLotteryเก่าๆที่ไม่ถูกรางวัล
หรือกล่องนมโฟรโมสต์ที่จะทิ้ง
แต่เป็นสิ่งมีค่าของพวกเขา
ขอรับบริจาคเพื่อให้ผู้ป่วยฝึกทำ
และเป็นรายได้เสริมพิเศษเป็นค่ารักษาพยาบาล
รวบรวมไว้ก่อนนะค่ะ ส่วนจะบริจาคให้ที่ไหน
ขออ้อมแอ้มไปปรึกษาจนท.ที่สอนผู้ป่วยก่อน
แล้วจะมาบอกเล่าให้ฟังนะค่ะ
ขอขอบคุณในความเมตตาของเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:00:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
sumek
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add sumek's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.