หนึ่งก้าว...ที่ยาวไกล
Group Blog
 
<<
เมษายน 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
27 เมษายน 2552
 
All Blogs
 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร


นางศิริธร เมฆเคลื่อน
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้


1. วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการจัดการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

2. วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลงานฝึกอบรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(บุคลากรทางการศึกษาอื่น)

3. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจำเป็นในการอบรมพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.

4. จัดทำแผนงาน/โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ค.

5. ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรม และการจัดหาเทคโนโลยีในการฝึกอบรม

6. ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ค. ทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรม และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค.

8. สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา

9. ประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างหน่วยงานในการฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.

10. ส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคลาการอย่างต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ

11. ประกาศแจ้งสถานศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญ กำลังใจปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลพร้อมเผยแพร่ยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

14. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

15. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

16. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางทวี ถิ่นเครือจีน กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส.อ.พิษณุพร กำภู ณ อยุธยา
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

1 วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลงานฝึกอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. (ครูผู้ช่วย,ครู)
2 จัดทำแผนงาน/โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ก.(ครูผู้ช่วย,ครู)
3 ประสานงาน และส่งเสริมการดำเนินการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก.(ครูผู้ช่วย,ครู) ทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4 ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก.(ครูผู้ช่วย,ครู)
5 ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างหน่วยงานในการฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ก.(ครูผู้ช่วย,ครู)
6 ประสานการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ก. (ครูผู้ช่วย,ครู) ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพทางการศึกษา
7 ประกาศแจ้งสถานศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. (ครูผู้ช่วย,ครู)
8 พัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9 ส่งเสริมและจำทำเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
10 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
11 นำผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
12 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางศิริธร เมฆเคลื่อน กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางทวี ถิ่นเครือจีน
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้


1. วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลงานฝึกอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ข. (ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา) ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

2. จัดทำแผนงาน/โครงการ ฝึกอบรมพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา38 ข. ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

3. ประสานงาน และส่งเสริมการดำเนินการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ข.
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

4. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างหน่วยงานในการฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ข. ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

5. ประสานการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ข. ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพทางการศึกษา

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7. จัดทำทะเบียนควบคุม กำกับ ดูแล ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

8. ประสานงานองค์กรวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ

9. ส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

10. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

11. ปฏิบัติหน้าที่แทน ส.อ.พิษณุพร กำภู ณ อยุธยา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าสารบัญ
หน้า 1
หน้า 2คุณอยู่ที่ หน้า 1
Create Date : 27 เมษายน 2552
Last Update : 6 กรกฎาคม 2552 14:13:03 น. 0 comments
Counter : 361 Pageviews.

SpecialGirl
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add SpecialGirl's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.