หนึ่งก้าว...ที่ยาวไกล
Group Blog
 
<<
เมษายน 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
27 เมษายน 2552
 
All Blogs
 
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ และทะบียนประวัติ
นายนฤดล คุณยศยิ่ง
บุคลากร 8 ว
หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ


มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2 ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของงานบำเหน็จความและและบัญชีถือจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันเวลา
3 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4 การคำนวณวงเงินและจัดสรรโควตา การตัดโอนโควตาระหว่างจังหวัด
5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตรวจสอบและจัดทำบัญชีคุมข้าราชการที่กระทำผิดวินัยหรือต้องหาคดีอาญาหรือลา ศึกษาต่อ เพื่อใช้ควบคุมการงดเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือกันเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน
6 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง กรณีข้าราชการพ้นข้อกล่าวหาผิดวินัยหรือคดีอาญาและมีคุณสมบัติเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
7 การขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
8 การจัดทำบัญชีผู้ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
9 การจัดทำบัญชีแสดงรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หมายเลข 8 หรือ จ.18)
10 ประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบำเหน็จความชอบฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
11 จัดทำข้อมูลของงานไว้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้
12 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
13 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ
14 การจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 การขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี (บัญชีหมายเลข 1 – 7)
16 การรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ สพฐ.สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นอำนาจของเลขาธิการฯ
17 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู ระดับ 9
18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
19 การตรวจสอบลงรายการต่าง ในบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการ (บัญชีหมายเลข 8 หรือ จ. 18) ให้เป็นปัจจุบัน
20 การแก้ไขคำสั่งปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
21 การขอรับเงินรางวัลประจำปี
22 การขอเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะ
23 การรายงานเดือนเดือน / รับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
24 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปี
25 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำกรณีเกษียณอายุหรือถึงแก่กรรม
26 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างประจำ
27 การตรวจสอบเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม บัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจำ
28 การจัดทำข้อมูล P-OBEC (ข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ)
29. การจัดทำโครงการจ่ายตรง(ข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ)
30. ปฏิบัติหน้าที่แทนนางวิไลพร ชโลมไพร กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
31. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายนางรุ่งทิพย์ ราษฎร์ทองหลาง
บุคลากร 6
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ


มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)และการส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ
2. การขอพระราชทานเครื่องราชฯดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เครื่องหมายเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานราชการ
3. การขอมีบัตรพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
4. การดำเนินการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข. และสมาชิก กสจ.และการจัดทำทะเบียนสมาชิก กสจ.และการลาออก
5. การออกบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
6. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
7. การรายงานข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
8. การขอพระราชทานเพลิงศพ
9. การควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
10. การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายนฤดล คุณยศยิ่ง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางวิไลพร ชโลมไพร
เจ้าพนักงานธุรการ 5
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ


มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำ ควบคุม เก็บรักษา และแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
2. ลงรายการเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับวุฒิ การเพิ่มวุฒิ โอนย้าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล การลา ความผิดวินัยและอื่น ๆ ของข้าราชการครูให้เป็นปัจจุบัน
3. ลงรายการเกี่ยวกับเลื่อนขั้นค่าจ้าง การปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ โอนย้าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การลา ความผิดวินัยและอื่น ๆ ของลูกจ้างประจำให้เป็นปัจจุบัน
4. การเก็บรักษา ซ่อมแซม ก.พ.7 และสมุดประวัติให้คงสภาพที่ดีอยู่เสมอ
5. การให้ยืมทะเบียนประวัติและ ก.พ.7
6. การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
7. การขอใช้วุฒิ เพิ่มวุฒิ ในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7
8. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
9. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
10. การจัดส่งทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่ย้ายไปสังกัดอื่น
11. การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
12. งานธุรการ รับ – ส่ง หนังสือราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล
13. จัดระบบงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14. ประสานกับกลุ่มงานหน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
15. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์ทองหลาง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หน้าสารบัญ
หน้า 1
หน้า 2คุณอยู่ที่ หน้า 1Create Date : 27 เมษายน 2552
Last Update : 6 กรกฎาคม 2552 14:21:43 น. 0 comments
Counter : 445 Pageviews.

SpecialGirl
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add SpecialGirl's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.