แนวคิดสร้าง 'พระเมรุ' 'เขาพระสุเมรุ' ที่ตั้ง 'สวรรค์ดาวดึงส์

ที่มา : เดลินิวส์ ออนไลน์ (คลิก)“ยึดแนวความคิดจำลองรูปเขาพระสุเมรุ” ...เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ-จัดสร้าง “พระเมรุ” ที่จะใช้ในพระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งคณะทำงานได้กำ หนดแบบพระเมรุเป็น “พระวิมาน” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด “เขาพระสุเมรุเป็นสรวงสวรรค์” โดยหลังทำพิธีบวงสรวงราชรถ ราชยาน พระยานมาศ ไปแล้วเมื่อ 5 ก.พ. ที่ผ่าน มา ในส่วนของพระเมรุที่จะสร้างโดยยึดแนวคิด “เขาพระสุเมรุ” นั้น คาดว่าฤกษ์ลงเสาเอกจะเป็นในเดือน มี.ค.

“เขาพระสุเมรุ” คำนี้คนไทยคุ้นเคยมายาวนาน

ทั้งนี้ ข้อมูลในเว็บไซต์ www.ancientcity.com ของเมืองโบราณ สมุทรปราการ (มีการจำลองเขาพระสุเมรุดังภาพประกอบ) ระบุถึง “เขาพระสุเมรุ” ไว้ว่า... ตามความเชื่อในเรื่องพุทธจักรวาลของคนไทย เขาพระสุเมรุคือ “หลักของโลก” เป็นศูนย์กลางจักรวาลที่ลอยอยู่เหนือพื้นน้ำ โดยมี “ปลาอานนท์” หนุนอยู่

บนยอดเขาพระสุเมรุคือ “สวรรค์ชั้นดาวดึงส์” ที่ตั้งของนครไตรตรึงษ์ “นครแห่งเทพ” มี “พระอินทร์เทวราช” เป็นผู้ดูแลปกครอง พระอินทร์คือผู้อภิบาลโลกและพิทักษ์คุณธรรมให้แก่มนุษย์ ที่ประทับของพระอินทร์มีชื่อว่าไพชยนต์มหาปราสาท ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานแท่นบัณฑุกัมพลอันเป็นทิพยอาสน์ ในยามที่โลกเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย ทิพยอาสน์นี้จะแข็งดั่งศิลาเพื่อบอกให้พระอินทร์ทราบและลงมาช่วยเหลือมนุษย์

ตามคติความเชื่อแต่โบราณ รอบเขาพระสุเมรุเป็นมหาสมุทร เรียกว่า “นทีสีทันดร” มี “ป่าหิมพานต์” ที่อยู่ของ “สัตว์หิมพานต์” ชนิดต่าง ๆ และมี “สระอโนดาต” ที่มีตาน้ำอยู่สี่ทิศ ลักษณะของแต่ละทิศจะเป็นหน้าสิงห์ ช้าง ม้า และวัว ตามลำดับ ทิศที่เป็นหน้าวัวจะเป็นทิศที่น้ำจากสระอโนดาตไหลไปออกมหาสมุทร

นี่ว่ากันโดยสรุปเกี่ยวกับ “เขาพระสุเมรุ”

ขณะที่ข้อมูลในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี //th.wikipedia.org ซึ่งอ้างอิงไตรภูมิพระร่วง ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับ “เขาพระสุเมรุ” กล่าวคือ... เขาพระสุเมรุนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางจักรวาล มีทิวเขาและทะเลล้อมรอบสลับกันได้ 7 ชั้น ทิวเขามีชื่อต่าง ๆ ดังนี้คือ 1.ยุคนธร, 2.อิสินธร, 3.กรวิก, 4.สุทัศน์, 5.เนมินธร, 6. วินันตก และ 7.อัศกรรณ ซึ่งเป็นเขารอบนอกสุด ทิวเขาเหล่านี้รวมเรียกว่าเขาสัตตบริภัณฑ์

ส่วนทะเลที่รายล้อมอยู่ 7 ชั้น เรียกว่า มหานทีสีทันดร ถัดจากทิวเขาอัศกรรณออกมาเป็นมหาสมุทรอยู่ทั่วทุกด้าน แล้วจะมีภูเขาเหล็กกั้นทะเลนี้ไว้รอบ เรียกว่าขอบจักรวาล พ้นไปนอกนั้นเป็นนอกขอบจักรวาล โดยมหาสมุทรในทิศต่าง ๆ คือ เหนือ ใต้ ออก ตก ก็จะมีลักษณะ มีรายละเอียดแตกต่างกันไป

สำหรับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ตั้งอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมรุ เป็นสวรรค์ชั้นที่สองจากหกชั้นคือ...จาตุมหาราชิกภูมิ, ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิต, นิมมานรดี และสวรรค์ชั้นสูงสุดคือ ปรนิมมิตวสวัตตี

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่สูงจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกภูมิได้ 46,000 โยชน์ มีนครไตรตรึงส์เมืองของพระอินทร์อยู่ตรงกลาง เมืองนี้กว้าง 8,000,000 วา มีปรางค์ปราสาทแก้ว มีกำแพงแก้ว มีประตูทองประดับแก้ว 7 ประการ เมื่อเปิดประตูจะได้ยินเสียงดนตรีไพเราะ กลางนครไตรตรึงส์มีไพชยนต์วิมานที่ประทับของพระอินทร์ สูง 25,600,000 วา ประดับด้วยสัตตพิพิธรัตนะหรือแก้ว 7 ประการที่งดงาม ประกอบด้วยเชิงชั้นชาลา 100 ชาลา แต่ละชาลามีวิมานได้ 700 วิมาน วิมานหนึ่งมีนางอัปสร 7 คน นอกจากพระอินทร์ที่เป็นเจ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วยังมีเทวดาอีก 32 องค์ครองเมือง 32 เมืองอยู่รอบนครไตรตรึงส์นี้ทิศละ 8 องค์

ทิศตะวันออกของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีสวนขวัญชื่อ นันทอุทยาน มีต้นไม้ดอกไม้วิเศษ เป็นที่พักผ่อนของเหล่าเทวดา ใกล้อุทยานมีสระใหญ่ชื่อนันทาโบกขรณี และจุลนันทาโบกขรณี น้ำในสระทั้งสองนี้ใสงามดังแก้วอินทนิล ริมฝั่งสระทั้งสองมีศิลาแก้วรัศมีรุ่งเรือง 2 แผ่น ชื่อนันทาปริถิปาสาณ และจุลนันทาปาริถิปาสาณ

ทิศใต้ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีอุทยานชื่อ ผรุสกวัน แปลว่าสวนมะปราง มีสระใหญ่ชื่อภัทราโบกขรณี และสุภัทราโบรขรณี ที่ฝั่งสระทั้งสองมีศิลาแก้ว 2 แผ่น ชื่อภัทราปริถิปาสาณ และสุภัทราปริถิปาสาณ

ทิศตะวันตกของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีอุทยานชื่อ จิตรลดาวัน แปลว่างามไปด้วยไม้เถา มีสระใหญ่ชื่อจิตรโบกขรณี และจุลจิตรโบรขรณี ที่ฝั่งสระทั้งสองมีศิลาแก้ว 2 แผ่น ชื่อจิตรปปาสาณ และจุลจิตรปาสาณ

ทิศเหนือของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีอุทยานชื่อ สักกวัน มีสระใหญ่ชื่อธรรมาโบกขรณี และสุธรรมาโบกขรณี ที่ฝั่งสระทั้งสองมีศิลาแก้ว 2 แผ่น ชื่อธรรมาปริถิปาสาณ และสุธรรมาปริถิปาสาณ

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีอุทยานชื่อ บุณฑริกวัน มีไม้ทองหลางใหญ่ชื่อปาริชาติกัลปพฤกษ์ ใต้ต้นกัลปพฤกษ์มีแท่นศิลาแก้วชื่อบัณฑุกัมพล เป็นแท่นสีแดงเข้มดังดอกชบาและอ่อนดังฟูกผ้า ใกล้กันมีศาลาสุธรรมเทพสภา เป็นที่ประชุมและฟังธรรมของเทวดา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มี เจดีย์จุฬามณี ประดับด้วยทองและแก้ว 7 ประการ มีกำแพงทอง 4 ด้าน ประดับด้วยธงประฏาก ธงไชย และกลดชุมสาย คือกลดทำด้วยผ้าตาดทองมีสายห้อยเป็นระย้าอยู่รอบ ๆ มีเทวดาประโคมดนตรีถวายพระเจดีย์อยู่เสมอ และพระอินทร์จะเสด็จยังเจดีย์จุฬามณีนี้บ่อย ๆ

เหล่านี้ก็เป็นคติความเชื่อที่เกี่ยวกับ “เขาพระสุเมรุ”
แนวคิดหนึ่งในการจัดสร้างพระเมรุ “พระพี่นางฯ”
เพื่อน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน...สู่สวรรค์ชั้นฟ้า. 

Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2551
0 comments
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2551 22:47:26 น.
Counter : 2933 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


snodgrass
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

แสงหนึ่ง - ครอบครัว "ศรีณรงค์"
บรรเลงสดในรายการ "จับเข่าคุย"ทำให้ใจเต้นแรง


บล็อกล่าสุด

รวมรูปคนดัง (6 มี.ค. 51) - Catherine Zeta Jones, Rachel McAdams, Maria Sharapova และอีกมากมาย

รวมรูปคนดัง (ครั้งยิ่งใหญ่) - Winona Ryder, Natalie Portman, Maria Sharapova และอีกมากมาย

รวมรูปคนดัง (ครั้งยิ่งใหญ่) - Jessica Alba, Kate Beckinsale, Jennifer Hawkins และอีกมากมาย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ในความทรงจำของ "หมึกแดง"

บทความเก่าของคุณ ปิติ เลิศลุมพลีพันธุ์ "สนามวิจารณ์ : คารวะแด่ Morricone"

: Users Online
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
6 กุมภาพันธ์ 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add snodgrass's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.