โรคอ้วน...อันตรายกว่าที่คิด



โรคอ้วนเป็นปัญหาที่เกิดเพิ่มมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โรคอ้วนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาการทางอุตสาหกรรม ในประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราการเกิดโรคอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นสัญญาณอันตรายที่เตือนถึงภาวะสุขภาพของประชาชนที่เกิดปัญหาขึ้นเช่น โรคหัวใจอุดตัน(Coronary Heart Disease-CHD) ความดันเลือดสูง เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น งบประมาณที่ใช้ไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรคอ้วนในแต่ละปีนับพันล้านเหรียญ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

อัตราการเสียชีวิตของผู้ที่มีความอ้วน ที่มีอายุระหว่าง 15-69 ปี สูงกว่าผู้ที่มีน้าหนักตัวปกติถึง 50% และสูงกว่าผู้ที่มีน้าหนักตัวเกิน 30% และทุกๆ10% ของผู้ที่มีน้าหนักตัวเกินกว่าปกติ จะมีช่วงอายุขัย ( Life span ) สั้นลงอย่างน้อย 1ปี มีคุณภาพชีวิตลดต่าลง

ในประเทศไทยเรา ได้เริ่มประสบกับปัญหาโรคอ้วนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากการข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้สารวจพบว่า ในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นโดยเพศชายพบว่าเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 36% เพศหญิงเพิ่มขึ้น47% โดยช่วงวัยทางาน อายุระหว่าง 20-29 ปี มีอัตราเพิ่มของโรคอ้วนมากที่สุดผู้ชายที่มีรอบเอวเกินกว่า 90 เซนติเมตร ผู้หญิงที่มีรอบเอวเกินกว่า80 เซนติเมตร ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน

( ขนาดรูปร่างของชายไทยกาหนดจากรอบเอวเฉลี่ยคือ size 40 size 36 )

สาเหตุของการเกิดโรคอ้วนในคนไทยพบว่าเกิดจากสาเหตุ 2 ประการดังนี้

1.กรรมพันธุ์

2.การดาเนินชีวิตในรูปแบบตะวันตกเช่นการกินอาหารที่มีไขมันสูง การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเคลื่อนไหวร่างกายน้อย

ความอ้วน หมายถึง การที่ปริมาณไขมันในร่างกายที่มากเกิน หรือมีค่าดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index – BMI ) ที่เกินว่า30.0 Mg/

( เปอร์เซ็นต์ไขมันปกติในเพศชาย มีค่าเฉลี่ย 18-25 % ในเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย25-30 % หากเพศชายมีค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน เกินกว่า 25 % เพศหญิง เกินกว่า 30% ถือว่าเป็นโรคอ้วน )

สาเหตุที่ทาให้เกิดโรคอ้วน

โรคอ้วนเกิดจากหลายสาเหตุเกี่ยวพันกันในทางด้านร่างกายและจิตใจที่ไม่ปกติ ระดับฮอร์โมนบกพร่อง ระดับดุลยภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่น พฤติกรรมการบริโภค ขาดการออกกาลังกาย

สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความอ้วนคือ

1.ขาดการออกกาลังกาย

2.การบริโภคอาหารที่มากเกิน

กิจกรรมกายออกกาลังกาย จะช่วยควบคุมน้าหนักตัว และขจัดไขมันที่เป็นส่วนเกินออกไปการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูงเป็นประจา ควรใช้โปรแกรมการออกกาลังกายอย่างหนักที่จะช่วยให้การใช้แคลอรี่ในร่างกายมีความสมดุลมากขึ้นสามารถควบคุมน้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือมีน้าหนักตัวเพิ่มจากเดิมเล็กน้อย

สภาพทางสังคม กกรมพันธุ์และปัจจัยต่างๆ ทางจิตวิทยา มีส่วนทาให้มีการบริโภคอาหารที่มากเกิน และทาให้อ้วน พบว่าโรคอ้วนที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์และความผิดปกติทางร่างกายเกิดขึ้นน้อยมาก แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลที่ทาให้เกิดโรคอ้วนและน้าหนักตัวเกินก็ตาม การใช้ชีวิตประจาวันที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องทาให้เกิดโรคอ้วนได้ง่าย

ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอ้วน

พันธุกรรม ( Genetics )

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ยีนส์ ( Gene ) ในร่างกาย เป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อน้าหนักตัวและจานวนไขมันที่สะสมในร่างกายเด็กที่มีพ่อแม่ที่อ้วน ( โดยเฉพาะแม่ที่อ้วน ) มักจะมีโอกาสเกิดโรคอ้วน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับน้าหนักตัวในอนาคต พันธุกรรมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสะสมไขมันที่เป็นส่วนเกินที่นอกเหนือจากไขมันที่สะสมมาจากด้านอื่นๆ เช่น ชอบบริโภคของหวานบริโภคอาหารประเภทไขมันสูงภาวะฮอร์โมนในร่างกายบกพร่อง ( เช่น ฮอร์โมน Insulin และ Cortisol ) อัตราเมตาบอลิสมพื้นฐาน (Basal Metabolic Rate – BMR ) ต่า ความแตกต่างของการใช้แคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารและหารใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมไม่สมดุลกันศูนย์ความคุมความอยากอาหารผิดปกติ ร่างกายสะสมไขมันมากกกว่าการนาไปใช้ในกิจกรรมการปฏิบัติที่ไม่หนักและมีแนวโน้มของการสร้างเซลไขมันเพิ่มขึ้น ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมอาจเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนค่อนข้างน้อย

จาการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางพันธุกรรม จะส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเช่น ความสูง น้าหนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย ( BMI ) และสามารถพิจารณาได้ว่าบทบาทของการทางานของยีนส์ในร่างกายอาจเชื่อมโยงถึงการเกิดโรคอ้วนในลักษณะต่างๆ ได้

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ( Environmental Factors )

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนมีหลายปัจจัยเช่น จานวนไขมันที่สะสมในร่างกาย เด็กที่มีพ่อแม่ที่อ้วน ( โดยเฉพาะแม่ที่อ้วน ) มักจะมีโอกาสเกิดโรคอ้วน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับน้าหนักตัวในอนาคต พันธุกรรมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสะสมไขมันที่เป็นส่วนเกินที่นอกเหนือจากไขมันที่สะสมมาจากด้านอื่นๆ เช่น ชอบบริโภคของหวาน บริโภคอาหารประเภทที่มีไขมันสูงภาวะฮอร์โมนในร่างกายบกพร่อง ( เช่น

ฮอร์โมน Insulin และ Cortisol ) อัตราเมตาบอลิสมพื้นฐาน (Basal Metabolin Rate – BMR ) ต่า ความแตกต่างของการใช้แคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารและการใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมไม่สมดุลย์กันศูนย์ควบคุมความอยากอาหารทางานปกติ ร่างกายสะสมไขมันมากกว่าการนาไปใช้ในกิจกรรมการปฏิบัติที่ไม่หนักและมีแนวโน้มของการสร้างเซลไขมันเพิ่มขึ้น ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมอาจเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนค่อนข้างน้อย

จากการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านพันธุกรรม จะส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเช่น ความสูง น้าหนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย ( BMI ) และสามารถพิจารณาได้ว่าบทบาทของการทางานของยีนส์ในร่างกายอาจเชื่อมโยงถึงการเกิดโรคอ้วนในลักษณะต่างๆได้

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ( Environmental factors )

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนมีหลายปัจจัยเช่น

1.พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

2.พฤติกรรมการออกกาลังกาย

3.การใช้ชีวิตในรูปแบบสังคมตะวันตก

แม้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมจะมีบทบาทที่สาคัญต่อการเกิดโรคอ้วนก็ตามแต่ปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็ยังมีความสาคัญเช่นกันพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกาลังกายรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคน มีผลทาให้เกิดโรคอ้วนได้ สามารถควบคุมโรคอ้วนได้เช่นกันซึ่งจะแก้ไขไดดีกว่าโรคอ้วนที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม

พฤติกรรมการบริโภคอาหารการบริโภคอาหารไม่ครบถ้วน อาหารส่านใหญ่เป็นอาหารที่ให้แคลอรี่สูงการเลือกบริโภคอาหารเฉพาะที่ชอบ เป็นอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารประเภทขยะ ( Junk food ) ทั้งหลาย ขนมประเภทกรุบกรอบน้าอัดลม การบริโภคอาหารในปริมาณที่มากเกินในแต่ละครั้ง บริโภคผัก ผลไม้น้อยลง พฤติกรรมเหล่านี้สามารถทาให้เกิดโรคอ้วนได้มากขึ้นและโดยเฉพาะในวัยเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องมาถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย

การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจาจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง การบริโภคโซเดียมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากจะพบในกลุ่มของผู้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง การบริโภคอาหาร

ประเภทให้แคลอรี่สูงและผู้ที่อ้วน จะเสี่ยงต่อภาวการณ์เกิดความดันเลือดสูงเบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง ในทางกลับกัน การบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทที่มีกากใยสูงมีสารวิตามินเอ ( Beta Carotene ) จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร้งต่างๆ ( เช่น ในลาไส้ กระเพาะอาหารเป็นต้น ) การบริโภคอาหารที่มีไขมันต่า จะช่วยป้องกันการเกิดโรคในระบบหัวใจและหายใจการก่อโรคมะเร็ง

การบริโภคอาหารประเภทให้แคลอรี่สูงเป็นประจาทาให้แคลอรี่ที่เป็นส่วนเกินต่อการนามาใช้ในร่างกายแต่ละวันนั้นเพิ่มสูงมากขึ้น และร่างกายจะแปรสภาพไปเป็นไขมันเก็บสะสมเป็นก้อนไขมันไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นเดียวกัน การบริโภคอาหารในแต่ละครั้งที่มากเกินความต้องการของร่างกายไขมันก็จะมีการสะสมมากขึ้น เป็นไขมันส่วนเกินของร่างกาย

โรคอ้วนเป็นภาวะทางสุขภาพที่เป็นปัญหาอย่างมากในสังคมปัจจุบันนี้และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ทาให้รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษาในแต่ละปีเป็นเงินมหาศาลโรคอ้วนยังส่งผลต่อการเกิดโรคอื่นๆ อีกเช่น โรคหัวใจ ความดันเลือดสูง เบาหวาน ฯลฯ โรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่มากเกินการขาดการออกกาลังกาย การใช้ชีวิตแบบสังคมอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งอานวยความสะดวกที่มากเกินไปโรคอ้วนในวัยเด็กวัยเรียนมีการเพิ่มจานวนที่มากขึ้นในปัจจุบัน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ควรใช้วิธีการป้องกันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มากกว่าการเยียวยารักษา ให้ความรู้ในเรื่องการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องการกระตุ้นให้มีการออกกาลังกาย เล่นกีฬาที่มากขึ้น

การใช้วิธีเยียวยารักษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทาให้โรคอ้วนหมดไป ต้องอาศัยการผสมผสานของข้อความรู้ต่างๆ ศาสตร์ต่างๆ มาช่วยแก้ไขโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะต่างๆ ที่สามารถจะช่วยทาให้การเกิดโรคอ้วนลดลงได้




Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2557 1:17:05 น.
Counter : 271 Pageviews.

5 comments
  
โหยยย น่ากลัวจังเลยค่ะ หนูกำลังอ้วนเลย ตัวจะแตก อร๊ากกกกก
โดย: น้องเจนน่ารัก IP: 180.183.234.215 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:03:27 น.
  
!!!!!!!!!!!!!
โดย: แอบเจ็บเพราะเธอที่ใจร้าย IP: 180.183.234.215 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:04:30 น.
  
ไม่ได้ละ ต้องผอมแล้ว!!
โดย: ไม่ไหว IP: 180.183.234.215 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:26:36 น.
  
ดีจังเลยค่ะ มีความรู้มาคะ
โดย: เบบีย IP: 180.183.234.215 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:39:07 น.
  
กลัวเป็นคุณเมธาจริงๆ
โดย: หัวใจนักท่องเที่ยว วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:4:10:06 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

คุณนูย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]



กุมภาพันธ์ 2557

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28