Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2548
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
9 กรกฏาคม 2548
 
All Blogs
 

ประวัติ "ข้าวไทย"พันธุ์ข้าวที่มนุษย์เพาะปลูกในปัจจุบันพัฒนามาจากข้าวป่าในตระกูล Oryza gramineae สันนิษฐานว่า พืชสกุล Oryza มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีป Gondwanaland ก่อนผืนดินจะเคลื่อนตัวและเคลื่อนออกจากกันเป็นทวีปต่าง ๆ เมื่อ230-600 ล้านปีมาแล้วจากนั้นกระจายจากเขตร้อนชื้นของแอฟริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ออสเตรเลีย อเมริกากลางและใต้ ข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ความสูงระดับน้ำทะเลถึง2,500เมตรหรือมากกว่า ทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ทั้งในที่ราบลุ่มจนถึงที่สูง ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เส้นรุ้งที่ 53 องศาเหนือถึง 35 องศาใต้ มนุษย์ได้คัดเลือกข้าวป่าชนิดต่างๆ ตามความต้องการของตน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ มีการผสมพันธุ์ข้ามระหว่างข้าวที่ปลูกกับวัชพืชที่เกี่ยวข้อง เกิดข้าวพื้นเมืองมากมายหลายสายพันธุ์ ซึ่งสามารถให้ผลผลิตสูง ปลูกได้ตลอดปี ก่อให้เกิดพันธุ์ข้าวปลูกที่เรียกว่า ข้าวลูกผสมซึ่งมีปริมาณ120,000 พันธุ์ทั่วโลก ข้าวที่ปลูกในปัจจุบันแบ่งออกเป็นข้าวแอฟริกาและข้าวเอเชีย

ข้าวแอฟริกา (Oryza glaberrima) แพร่กระจายอยู่เฉพาะบริเวณเขตร้อนของแอฟริกาเท่านั้น สันนิษฐานว่าข้าวแอฟริกาอาจเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตศักราช

ข้าวเอเชีย เป็นข้าวลูกผสม เกิดจาก Oryza sativa กับข้าวป่า มีถิ่นกำเนิดบริเวณประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลูกกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อินเดีย ตอนเหนือของบังคลาเทศ บริเวณดินแดนสามเหลี่ยมระหว่างพม่า ไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้: ข้าวเอเชียแบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์ :
ข้าวสายพันธุ์แรกเรียกว่าสายพันธุ์ Senica หรือ Japonica ปลูกบริเวณแม้น้ำเหลืองของจีน แพร่ไปยังเกาหลีและญี่ปุ่น เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ เป็นข้าวเมล็ดป้อม

ข้าวสายพันธุ์ที่สอง เรียกว่า Indica เป็นข้าวเมล็ดยาวปลูกในเขตร้อนแพร่สู่ตอนใต้ของอินเดีย ศรีลังกา แหลมมาลายู หมู่เกาะต่าง ๆ และลุ่มแม่น้ำแยงซีของจีนประมาณคริสต์ศักราช 200

ข้าวสายพันธุ์ที่สาม คือ ข้าวชวา (Javanica) ปลูกในอินโดนีเชีย ประมาณ 1,084 ปีก่อนคริสต์ศักราช จากนั้นแพร่ไปยังฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น ในข้าวเอเชียแพร่เข้าไปในยุโรปและแอฟริกา สู่อเมริกาใต้ อเมริกากลาง เข้าสู่สหรัฐอเมริกาครั้งแรกประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยนำเมล็ดพันธุ์ไปจากหมู่เกาะมาดากัสกา

ในเบื้องแรก มนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวแบบทำไร่เลื่อนลอย ดังปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมลุงซาน ประเทศจีนและวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศเวียดนาม เมื่อประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว ต่อมามนุษย์ค้นพบการทำนาหว่าน ดังปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมยางเชา บริเวณลุ่มแม่น้ำเหลือง ในวัฒนธรรมลุงซาน ประเทศจีนและวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศเวียดนาม เมื่อ 5,000 - 10,000 ปีมาแล้ว ภูมิปัญญาด้านการปลูกข้าวพัฒนาสู่การปักดำ พบหลักฐานในวัฒนธรรมบ้านเชียงประเทศไทย เมื่อไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ในประเทศไทย เมล็ดข้าวที่เก่าแก่ที่สุดที่พบมีลักษณะคล้ายข้าวปลูก ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว3,000 - 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ได้แก่ รอยแกลบข้าว ซึ่งเป็นส่วนผสมของดินที่ใช้ปั้นภาชนะดินเผาที่โนนนกทา ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นหลักฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเก่าแก่ที่สุด คือ ประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสยามประเทศเป็นแหล่งปลูกข้าวมาแต่โบราณ อาทิ เมล็ดข้าวที่ขุดพบที่ถ้ำปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงว่ามีการปลูกข้าวในบริเวณนี้เมื่อ 3,000 - 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือราว 5,400 ปีมาแล้ว แกลบข้าวที่ถ้ำปุงฮุงมีทั้งลักษณะของข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ที่เจริญงอกงามอยู่ในที่สูง เป็นข้าวไร่และข้าวเจ้า แต่ไม่พบลักษณะของข้าวเหนียวเมล็ดป้อมหรือข้าวพวก Japonica เลย แหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี พบรอยแกลบข้าวผสมอยู่กับดินที่นำมาปั้นภาชนะดินเผา กำหนดอายุได้ใกล้เคียงกับแกลบข้าวที่ถ้ำปุงฮุง คือ ประมาณ 2,000 - 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ลักษณะเป็นข้าวเอเชีย (Oryza sativa) หลักฐานการค้นพบเมล็ดข้าว เถ้าถ่านในดินและรอบแกลบบนเครื่องปั้นดินเผา

ที่โคกพนมดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นถึงชุมชนปลูกข้าวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังพบหลักฐานคล้ายดอกข้าวป่าเมืองไทยที่ถ้ำเขาทะลุ จังหวัดกาญจนบุรี อายุประมาณ 2,800 ปีก่อนคริสต์ศักราช (อาจก่อนหรือหลังจากนั้นประมาณ 300 ปี) ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อยุคหินใหม่ตอนปลายกับยุคโลหะตอนต้น
ส่วนหลักฐานภาพเขียนบนผนังถ้ำหรือผนังหินอายุไม่น้อยกว่า 2,000 ปี ที่ผาหมอนน้อน บ้านตากุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกการปลูกธัญพืชอย่างหนึ่งมีลักษณะเหมือนข้าว ภาพควายในแปลงพืชคล้ายข้าว อาจตีความได้ว่ามนุษย์สมัยนั้นรู้จักข้าวหรือการเพาะปลูกข้าวแล้ว ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี สรุปไว้เมื่อปี พ.ศ. 2535 ว่า "ประเทศไทย ทำนาปลูกข้าวมาแล้วประมาณ 5471 ปี ผลของการขุดค้นที่โนนนกทาสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า ข้าวเริ่มปลูกในทวีบเอเชียอาคเนย์ ในสมัยหินใหม่ จากนั้นแพร่ขึ้นไปที่ประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

จาก.........//www.thairice.org..........
...........................................ขุนข่าว.......
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2548
86 comments
Last Update : 10 กรกฎาคม 2548 6:24:08 น.
Counter : 1138 Pageviews.

 

ความคิดดีนี่เข้าใจทำนะ

 

โดย: hotto IP: 203.151.140.111 9 กรกฎาคม 2548 23:54:52 น.  

 

มาอ่านประดับความรู้ค่ะ อิอิ

 

โดย: ดา ดา 10 กรกฎาคม 2548 16:27:09 น.  

 

ขอบคุณค๊าพี่ขุน

 

โดย: yadegari 10 กรกฎาคม 2548 17:44:54 น.  

 

กล่องข้าวทำได้คิขุมากเลยค่ะ
น่ารัก น่ากินมากๆ
ข้าวไทยน่ะ ดังไปทั่วโลก ขนาด
คนแอฟริกันเขาก็บอกว่า ข้าวไทยนั้นสุดยอดแล้ว จริงๆ

 

โดย: teneh 11 กรกฎาคม 2548 3:19:45 น.  

 

The Rating is almost Two-Thousand, you will get to hope
happiness.

 

โดย: Benyapa IP: 58.11.39.4 11 กรกฎาคม 2548 15:59:23 น.  

 

I like to see the picture of the farm rice which you post it to the WEB because It looks like population love it .

 

โดย: Satang IP: 58.11.39.4 11 กรกฎาคม 2548 16:04:52 น.  

 

 

โดย: แม่สาย 12 กรกฎาคม 2548 1:05:54 น.  

 

I'm appreciate in your idia.

 

โดย: My love IP: 58.11.39.138 12 กรกฎาคม 2548 9:58:38 น.  

 

สวัสดีค่ะ คนสุราษฏร์เหมือนกันค่ะ เข้ามาทักทายค่ะ...

 

โดย: พี่แรด IP: 80.228.82.166 13 กรกฎาคม 2548 0:40:22 น.  

 

พี่ขุน มีความสุขมากๆๆนะคะ ในวันคบรอบแห่งความสุขค๊า

 

โดย: yadegari 13 กรกฎาคม 2548 2:44:28 น.  

 

Benyapa who love & think of
you all time.

 

โดย: ให้คิด สิ่งใด ได้สมตามปราถนา IP: 58.11.39.39 14 กรกฎาคม 2548 11:35:40 น.  

 

ปลื้มนะความคิดที่รัก บ้านเกิด รักถิ่นกำเนิด ไม่ลืมกำเนิด ไม่ลืมความเป็นตัวตน ที่รักญาติ มิตร และ ข้าวไทย

 

โดย: Benyapa IP: 58.11.39.39 14 กรกฎาคม 2548 14:12:16 น.  

 

ต้องขอขอบคุณ ทุกๆ ความความคิดเห็น
ที่แนะนำ ติชมนะครับ

 

โดย: ศรีวิไลซ์ IP: 61.91.105.248 15 กรกฎาคม 2548 1:41:06 น.  

 


ไม่ว่างมาหาหลายวัน
โอ๊ว์....คนมากน่าดู
ดีใจแทน ...พันหว่าแล้วเนอะ

สงสัย พอวางหาบปุ๊บ คนรอซื้อปั๊บ
คนเก่ง กะพรรณนี้แหละ....
ดีใจ ดีใจ


 

โดย: yyswim 15 กรกฎาคม 2548 14:31:47 น.  

 


แค้บ้านกรู๋ โปล๊ะข้าวไม่เป็น
โย่ะริมเล โปล๊ะแต่ต้นพร้าว
แล่ววว ...ไม่ช่ายที่ของกรู๋ล่าววว

จิง จิงแล้ว พร้าว กรู๋กะคล๊อยไม่เป็น
เด็กเรียน เรียนอย่างเดียว
แค้บ้าน...นู๊ คนทำ
ขอแต่ตางค์นิ หึ หึ หึ หึ หึ

บาปเนอะ....กรู้

 

โดย: สิน (yyswim ) 15 กรกฎาคม 2548 14:44:04 น.  

 

แวะมาหา บายดีนะ ได้งานเร็วๆนะ

 

โดย: merf1970 15 กรกฎาคม 2548 16:36:20 น.  

 

ต้องขอขอบคุณ ทุกๆ ความความคิดเห็นที่ได้แนะนำติชมนะ และก็ให้กำลังใจกัน แล้วจะตามไปเยี่ยมเยียน
ครับผม

 

โดย: ศรีวิไลซ์ (sivilize ) 16 กรกฎาคม 2548 6:13:16 น.  

 

เลือกเรื่องได้น่าสนใจดีค่ะ
เพราะข้าวไทยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทย
แต่ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วข้าวไทยเนี่ย
อยู่ในสายพันธุ์ข้าวเอเซียกลุ่มไหนเหรอคะ
อยากรู้จริงๆ ค่ะ

ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ค้นหา
เรื่องดีๆ มีประโยชน์เช่นนี้มานำเสนอ
ในโอกาสต่อไปนะคะ

 

โดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) 16 กรกฎาคม 2548 9:34:47 น.  

 

เก่งจัง น้องขุนค้นได้ขนาดนี้

 

โดย: ป้ามด 16 กรกฎาคม 2548 20:07:08 น.  

 

 

โดย: wbj 28 กรกฎาคม 2548 19:00:52 น.  

 

เก่งจังคนไทยเรา

 

โดย: ปลาบู่ IP: 58.147.55.3 15 ตุลาคม 2548 15:09:24 น.  

 

คนไทยเราฉลาดที่จะคิดอะไรใหม่ๆก็เป็น

 

โดย: วีรศักดิ์ IP: 203.154.48.14 24 มิถุนายน 2549 11:10:41 น.  

 

เรารักข้าว

 

โดย: วรชัย IP: 58.147.16.11 24 สิงหาคม 2549 14:23:58 น.  

 

เรารักข้าวไทยมาก

 

โดย: น้องหลา IP: 203.150.132.242 25 สิงหาคม 2549 13:50:56 น.  

 

ข้าวคือชีวิตของเรา

 

โดย: เทพ IP: 203.209.106.105 18 กันยายน 2549 16:56:30 น.  

 

แบบไทยดีที่เราจะดู

 

โดย: ด.ญ.ชุชาดา IP: 125.24.221.254 3 ตุลาคม 2549 10:21:54 น.  

 

ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

 

โดย: ณัฐธภา IP: 203.170.228.172 8 ตุลาคม 2549 17:02:43 น.  

 

น่ากินมากครับ

 

โดย: มิว IP: 125.24.128.164 2 พฤศจิกายน 2549 12:54:59 น.  

 

ขอบคุณคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในการทำรายงาน

 

โดย: 3 IP: 222.123.13.90 27 ธันวาคม 2549 8:27:18 น.  

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลต่างๆค่ะ

 

โดย: พลับพลึง สายสวาท IP: 61.19.95.119 18 มกราคม 2550 9:19:39 น.  

 

หางานทำ

 

โดย: มาร์ค__กๆ IP: 202.44.136.50 28 มกราคม 2550 15:17:20 น.  

 

 

โดย: พรสุดา สหุนิล o_O IP: 202.143.177.222 1 กุมภาพันธ์ 2550 10:48:23 น.  

 

 

โดย: สวยค่ะ IP: 202.143.177.222 1 กุมภาพันธ์ 2550 10:52:43 น.  

 

good

 

โดย: 215 IP: 124.121.17.56 20 กุมภาพันธ์ 2550 11:59:05 น.  

 

เข้ามาค้นหาความรู้ แต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่า

 

โดย: kea IP: 203.155.2.133 21 มิถุนายน 2550 12:09:11 น.  

 

 

โดย: ทาสสส IP: 58.147.40.28 29 มิถุนายน 2550 10:54:28 น.  

 

น่ากินมาก

 

โดย: นุ๊ก IP: 125.24.65.207 20 กรกฎาคม 2550 16:17:39 น.  

 

ไม่ค่อยละเอีด

 

โดย: ด.ช.นรินทร สาทิพย์จันทร์ IP: 203.113.80.140 28 กรกฎาคม 2550 21:00:33 น.  

 

เรารักในหลวง

 

โดย: ด.ญ ทักษพร หวานเสียง IP: 125.25.31.2 6 พฤศจิกายน 2550 13:36:37 น.  

 

ตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังจะทำโครงงานเรื่อง''ประวัติข้าวไทย''

 

โดย: นายธนากร แซงคำสิงห์ IP: 202.143.139.226 20 พฤศจิกายน 2550 12:48:05 น.  

 

ตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังจะทำโครงงานเรื่อง''ประวัติข้าวไทย''

 

โดย: นายธนากร แซงคำสิงห์ IP: 202.143.139.226 20 พฤศจิกายน 2550 12:48:53 น.  

 

อยากรู้คุณประโยชน์ของข้าวแดง ช่วยบอกทีคะ

 

โดย: น้องเปล IP: 202.143.165.26 26 พฤศจิกายน 2550 12:42:45 น.  

 

เราควรรักษาข้าวไทยของเราไว้คราบ
เดี๋ยวจะไม่มีใช้คราบ

 

โดย: โยโย่คราบ IP: 202.28.9.87 29 พฤศจิกายน 2550 14:14:43 น.  

 

ขอขอบคุณครับเพราะตอนนี้ผมกำลังทำรายงานเรื่องข้าวอยู่ ครับ

 

โดย: เจ IP: 125.24.27.73 6 ธันวาคม 2550 17:06:29 น.  

 

ขอบครับตอนนี้ทำเสร็จแล้ว ครับ

 

โดย: เจอีกแล้ว IP: 125.24.27.73 6 ธันวาคม 2550 17:10:17 น.  

 

 

โดย: ...................................เจ IP: 125.24.27.73 6 ธันวาคม 2550 17:11:32 น.  

 

ดีมากมาก

 

โดย: นุก IP: 203.113.38.10 11 ธันวาคม 2550 20:30:16 น.  

 

 

โดย: ดาว IP: 61.19.35.50 13 ธันวาคม 2550 15:17:12 น.  

 

มีงานส่งครูแล้วคับขอบคุนคับ

 

โดย: ดราฟท์ IP: 124.157.215.113 20 ธันวาคม 2550 19:51:49 น.  

 

ข้อมูลเรื่องข้าว มีประโยชน์มาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกไปที่ //seedcenter14.doae.go.th นะคะรับรองค่ะว่า รอบรู้เรื่องข้าวครอบจักรวาล

 

โดย: รอบรู้เรื่องข้าว IP: 118.175.164.77 19 มกราคม 2551 13:53:50 น.  

 

โชคดีนะ
ที่ปลูกข้าวให้
รับประทานนะ

 

โดย: แอน IP: 202.176.80.177 18 กุมภาพันธ์ 2551 17:30:11 น.  

 

อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและเห็นคุณค่าให้มากรวมถึงบุญคุณของคนทำนา

 

โดย: วัลลภ IP: 203.113.0.205 4 มีนาคม 2551 11:48:46 น.  

 

นี้มันข้าวญี่ปุ่น ข้าวกล้องเบนโตะ

 

โดย: มิว IP: 58.8.5.216 26 มีนาคม 2551 3:45:54 น.  

 

ข้าวคืออะไรคับ

 

โดย: นาดิวุชิง IP: 125.26.117.184 23 พฤษภาคม 2551 16:53:58 น.  

 

ยนายนจยนา

 

โดย: อารักษ์ บุตรดี IP: 118.175.220.158 28 พฤษภาคม 2551 11:23:37 น.  

 

อยากได้แฟน

 

โดย: ต๋อง IP: 118.175.220.158 28 พฤษภาคม 2551 12:01:03 น.  

 

อยากมีแฟนใหม่

 

โดย: 'o'ย่าร้'o'uตัว IP: 222.123.161.158 15 กันยายน 2551 11:46:40 น.  

 

อยากทราบชื่อข้าวทางวิทยาศาสตร์ว่าอะไรค่ะ

 

โดย: nui IP: 125.24.167.17 26 กันยายน 2551 9:06:21 น.  

 

อยากทราบข้อมูเกี่ยวกับข้าวมากกว่านี้ค่ะ

 

โดย: ลูกตาล IP: 202.149.25.238 18 พฤศจิกายน 2551 0:03:00 น.  

 

อยากมีความรู้กับเขาบ้าง

 

โดย: วารี ฉิมพลีพันธุ์ IP: 118.175.76.52 18 พฤศจิกายน 2551 12:49:52 น.  

 

เป็นความรู้เสริมที่ดีมากๆๆๆๆ ค่า

 

โดย: มิ้นท์ IP: 118.174.52.187 25 พฤศจิกายน 2551 20:59:31 น.  

 

ได้รับความรู้ตั้งเยอะ..

 

โดย: แอน IP: 119.31.121.6 25 มกราคม 2552 13:46:42 น.  

 

สวัสดีคะหนูอยากรู้คำขวัญข้าวไทยเด็กไทยคะช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมคะ
หนูอยากรู้คะ

 

โดย: เจน IP: 222.123.144.232 31 มกราคม 2552 19:07:59 น.  

 

ดีใจที่ได้รู้เรื่องข้าว
มีหลาย เช่น ข้าวตราฉัตรา

 

โดย: จอย IP: 125.26.79.120 2 กุมภาพันธ์ 2552 14:31:10 น.  

 

ได้ความรู้ ได้สาระดีครับเกือบแทบทุกครัวเรือนก็ว่าได้ต้องกินข้าว แต่บางคนยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาของข้าวไทยดีเลย..อันนี้ดีมากเลยครับ ทำให้รู้ว่าข้าวมันเป็นมาอย่างไร

 

โดย: เดฟ IP: 61.91.164.211 5 กุมภาพันธ์ 2552 21:23:17 น.  

 

รู้ประวัติ รู้ที่มารู้คุณค่าของข้าวแล้ว..แต่ข้าวก็ยังมีโทษนะ..เช่น กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ไง.....

 

โดย: ปูด IP: 61.91.164.211 5 กุมภาพันธ์ 2552 21:26:36 น.  

 

ชอบกินข้าวค่ะ

 

โดย: เเยมโรล IP: 118.173.95.27 8 กุมภาพันธ์ 2552 14:46:59 น.  

 

หวาดดีอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวไทยจังเลย

 

โดย: ... IP: 203.155.175.13 9 กุมภาพันธ์ 2552 9:01:04 น.  

 

ข้าวไทยของชาติ

 

โดย: 7 IP: 203.154.7.4 9 กุมภาพันธ์ 2552 19:40:22 น.  

 

หวัดดีงับพอดีผ่านมาเห็นกล่องข้าวน่ารักดีนะงับ

 

โดย: aomsin_t@thaimail.com IP: 118.174.191.10 12 กุมภาพันธ์ 2552 20:30:46 น.  

 

ไร้สาระ

 

โดย: bb IP: 58.8.131.22 15 กุมภาพันธ์ 2552 14:10:36 น.  

 

ไร้สาระ

 

โดย: อิยดา IP: 222.123.151.40 19 กุมภาพันธ์ 2552 19:55:08 น.  

 

สาระเยอะมากคร๊าฟ

 

โดย: เฟย์ IP: 124.121.187.40 21 กุมภาพันธ์ 2552 20:38:40 น.  

 

เนื้อหาดีมาก. .
O

 

โดย: g IP: 115.67.246.236 22 กุมภาพันธ์ 2552 18:55:11 น.  

 

สนุก

 

โดย: สา IP: 58.8.91.215 24 กุมภาพันธ์ 2552 17:06:24 น.  

 

ขอบคูณค่ะ

 

โดย: ...7946 IP: 125.27.98.0 26 กุมภาพันธ์ 2552 19:17:45 น.  

 

ขอบคุณคะ ที่มอบความรู้นี้ให้นู๋ มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีดีมากมายหลายสถานเลยค่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: ป่านน้อย IP: 125.27.83.177 3 มีนาคม 2552 14:53:33 น.  

 

ควายว่ะ

 

โดย: wishd4you IP: 222.123.231.199 25 กรกฎาคม 2552 20:26:26 น.  

 

ว้าวววววววว*O*

ต้องการมากๆเลยค่ะ

ขอบคุนมากนะค่ะ

ซึ้งในน้ำในมากๆค่ะ

T^T

 

โดย: ก้ามปู IP: 124.122.60.148 1 พฤศจิกายน 2552 21:00:36 น.  

 

เป็นสิ่งที่ดีมาก

 

โดย: ลิตา IP: 61.7.228.250 25 พฤศจิกายน 2552 11:43:41 น.  

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ 2553 ความว่า โลกจะมีสันติภาพเพราะเมตตายิ่ง ปีใหม่แล้ว ทุกคนขอให้เริ่มแก้ที่ตัวเองก่อน แก้ที่ใจวุ่นวาย เร่าร้อนด้วยอำนาจจิตของกิเลส ให้กลับเป็นใจที่สงบเย็นบางเบาจากกิเลส ที่เคยโลภมากก็ให้ลดลงเสียบ้าง ที่เคยโกรธแรงก็ขอให้โกรธเบาลง ที่เคยหลงจัดก็ขอให้พยายามใช้สติปัญญา ตนเองจะเป็นผู้สงบเย็นก่อน ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบเย็น กว้างขวางออกไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลย โลกเย็น เพราะเมตตายิ่ง โลกร้อน เมตตาหย่อน นี้เป็นความจริงที่ควรยอมรับและควรแก้ไข อันการแก้นั้นก็ต้องไม่ไปแก้ผู้อื่น ต้องแก้ที่ตัวเอง แก้ตัวเองให้ยิ่งด้วยเมตตา หรือให้มีเมตตายิ่งขึ้นนั่นเอง เมื่อมีเมตตาอย่างจริงใจแล้ว จะเป็นเหตุให้เกิดผลงานมากมาย เป็นคุณทั้งแก่ผู้รับ และเป็นคุณทั้งแก่ผู้ให้ ขออำนวยพร

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ..

 

โดย: ป่ามืด 3 มกราคม 2553 13:05:45 น.  

 

อ่านเรื่องข้าวแล้วได้ประโยชน์
โฮะโฮะ แต่ ขุน หายเฮดไปเลย
ไง เบื่อเขียนเหรอ?
ที่จริงมีเพื่อนเยอะ และเป็นเพื่อนที่เข้ามาเยี่ยมแบบเป็นมิตรก็มาก น่าจะเข้ามาบ้าง เพื่อนๆจะได้ไม่คิดถึงมาก

ตอนนี้ หวัดดีปีใหม่ก่อนละกัน ขอให้มีสุขภาพที่ดี มีเหงื่อออกบ่อยๆ จะได้ฟิต หล่อ แบบนักกีฬา มีความสุขมากๆนะครับ

เขียนบล็อกใหม่เมื่อไหร่ ช่วยไปสะกิดที่บล็อกผมด้วย จะรีบเข้ามาอ่าน

 

โดย: yyswim 4 มกราคม 2553 22:58:07 น.  

 

อะมิดา

 

โดย: อันยอง IP: 125.27.55.18 15 มกราคม 2553 22:04:06 น.  

 

ขอบคุนคร๊

ธรี่ให้ ประวัติเรื่องข้าวอ่าคร๊
ขอบอยางเป็นเกียรติ

 

โดย: อริ๊ โน๋ว์ กี้ มิ๊ โสด มิ๊ ซิงก์ อ่าคร๊ IP: 27.130.62.155 25 สิงหาคม 2553 10:57:21 น.  

 

อยากได้ประเภทของข้าวไทย ขอบคุณค่ะ

 

โดย: maneerat IP: 118.172.158.108 6 มกราคม 2554 13:37:30 น.  

 

อยากมี…ทำไงหว่า…ไอ่ไรส่าระ‘’…‘–’…...............................................................................................................................

 

โดย: เอกชัย IP: 110.164.238.62 8 มีนาคม 2554 12:15:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


sivilize
Location :
สุราษฏร์ธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เรารักษ์ความเป็นไทย ยินดีต้อนรับ ทุกๆ ชน เข้าสู่ Sivilize.Bloggang "เรารักษ์ความเป็นไทย"

Friends' blogs
[Add sivilize's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.