Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2557
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
30 มิถุนายน 2557
 
All Blogs
 
วัคซีนในผู้ใหญ่

วัคซีนไม่ใช่เรื่องจำเป็นเฉพาะกับเด็กๆเท่านั้น  แต่ยังจำเป็นในผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายจากการได้รับวัคซีนในวัยเด็กจะลดลงเรื่อยๆเมื่อสูงวัยขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคนิวโมคอคคัส, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคคอตีบ, โรคไอกรน, โรคบาดทะยัก รวมถึงไวรัสตับอักเสบบีซึ่งอาจนำไปสู่โรคมะเร็งตับได้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แนะนำให้ผู้ใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
ช่วงอายุ

วัคซีนป้องกันโรคที่แนะนำให้ฉีด

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่ช่วงต้น 
(อายุ 18 – 26 ปี)

   -วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ

   -ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

   -วัคซีนไข้หวัดใหญ่

   -ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

   -วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

   -ฉีด 1 เข็ม

   -วัคซีนเฮชพีวี

   -ควรฉีดตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น 
   (การฉีดวัคซีนไม่สามารถทดแทน
   การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก)

   -วัคซีนตับอักเสบบี

   -ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน

ผู้ใหญ่ 
(อายุ 27 – 65 ปี)

   -วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ

   -ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

   -วัคซีนไข้หวัดใหญ่

   -ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

   -วัคซีนตับอักเสบบี

   -ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน

ผู้สูงอายุ 
(อายุมากกว่า 65 ปี)

   -วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ

   -ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

   -วัคซีนไข้หวัดใหญ่

   -ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

   -วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส

ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ไม่มีม้าม หัวใจวาย ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง ตับวาย ติดเชื้อเอดส์ รับยากดภูมิคุ้มกัน)

   -วัคซีนไข้หวัดใหญ่

   -ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี

   -วัคซีนตับอักเสบบี

   -ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน

   -วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส
Footnotes:

1. วัคซีนหลายชนิดสามารถให้พร้อมกันในวันเดียวได้แต่ต้องฉีดในตำแหน่งที่ต่างกัน และไม่นำวัคซีนมาผสมกัน สำหรับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น (live-attenuated vaccine) ไม่ควรให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือกำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และผู้ที่เพิ่งได้รับผลิตภัณฑ์ของเลือดไม่เกิน 3 เดือน 

2. การให้วัคซีน Td ป้องกันบาดทะยัก ทุก 10 ปี (ในกรณีที่ไม่มี Td อาจใช้ TT ฉีดแทนได้) ตั้งแต่วัยรุ่นจะมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโรคนี้ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การฉีดเข็มกระตุ้น Td ในผู้ใหญ่มักกำหนดให้ฉีดทุก 10 ปี และแนะนำให้ฉีดวัคซีน Td แทนการใช้ TT ในเวชปฏิบัติทั่วไป 

3. อาจพิจารณาให้วัคซีนรวม Tdap เป็นการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นโรคไอกรนในวัยรุ่น 1 ครั้งแทนการฉีดวัคซีน Td หรือ TT และหลายประเทศแนะนำให้ฉีด Tdap ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแทน Td หรือ TT 1 ครั้งในช่วงชีวิตด้วย อาจพิจารณาให้วัคซีน Tdap 1 เข็ม ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์แทน Td หรือ TT หรืออาจฉีด Tdap ทันทีหลังคลอด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไอกรนในทารก

4. ควรพิจารณาให้วัคซีนแก่ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคและมีโอกาสสัมผัสและกระจายเชื้อมากเช่น บุคลากรทางการแพทย์ ครูหรือผู้ที่เลี้ยงเด็กจำนวนมาก หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ต้องการตั้งครรภ์ ในกรณีที่ไม่ทราบหรือไม่มีประวัติเคยเป็นมาก่อน ควรตรวจภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใสก่อนให้วัคซีน ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน5. ควรได้รับวัคซีนหัดโดยแนะนำให้ฉีดวัคซีน MMR 1 เข็ม(Measles, mumps, rubella หัด คางทูม หัดเยอรมัน) และกระตุ้นอีก1 เข็มห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ในกรณีผู้ที่เรียนระดับอุดมศึกษาสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหัด หรือกำลังมีโรคหัดระบาด รวมทั้งนักเรียนที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคหัดควรได้รับการฉีดวัคซีน

6. วัคซีนป้องกันเอชพีวีที่ใช้มี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์ 6,11,16 และ18 และวัคซีนเอชพีวีชนิด 2 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 16 และ 18 ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ที่เกิดจากเชื้อ HPV 16,18) วัคซีนทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ HPV ป้องกันการคงอยู่ของเชื้อที่เกิดจากสายพันธุ์ ในวัคซีนและป้องกันรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก แนะนำให้วัคซีนป้องกันเอชพีวีแก่เด็กวัยรุ่นหญิง ผู้หญิงอายุ 9-26 ปี ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ควรให้คำแนะนำเรื่องการมี safe sex และต้องมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสมำ่าเสมอ

7. แนะนำฉีดวัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์แก่ผู้ชายที่มีอายุ 19-26 ปี โดยเฉพาะกลุ่มชายรักร่วมเพศ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีบริเวณทวารหนักและมะเร็งบริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศ

8. วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นชนิด 3 สายพันธุ์ได้แก่ split virion vaccine และ subunit vaccine เป็นวัคซีนที่ใช้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำาปี ดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนทุกปี แม้จะเป็นสายพันธุ์เดิมของวัคซีนที่เคยฉีดก่อนหน้านี้ การให้วัคซีนแนะนำให้ใช้โดยการฉีดเข้ากล้ามบริเวณต้นแขน ปัจจุบันมีวัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์ ฉีดเข้าในหนัง (intradermal route) พบว่าการฉีดเข้าในหนังให้ภูมิคุ้มกันที่ดีในผู้สูงอายุ แต่อาจพบว่าผลข้างเคียงเฉพาะที่มากกว่าการฉีดวัคซีน
เข้ากล้าม สามารถใช้วัคซีนทั้งของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ฉีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ในประเทศไทย วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ควรให้แก่ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่รุนแรง หรือผู้ที่มีประวัติเป็น Guillain–Barre syndrome มาก่อน สามารถให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนอื่นๆ ได้ในเวลาเดียวกันโดยฉีดวัคซีนคนละข้างของต้นแขน

9. กลุ่มประชากรที่ควรหรือมีข้อบ่งชี้ในการได้รับวัคซีนได้แก่ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดโรคแทรกซ้อน หรือมีอาการไข้หวัดใหญ่รุนแรง ได้แก่ บุคคลที่อายุ 65 ปี ขึ้นไป บุคคลที่เป็นโรค COPD รวมทั้งโรคหอบหืด โรคหัวใจ บุคคลที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งจากโรคเรื้อรังได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 กลุ่มที่สามารถแพร่โรคไปสู่กลุ่มเสี่ยงสูง (บุคลากรทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ บุคคลที่พักอยู่ในบ้านเดียวกับประชากรที่มีความเสี่ยงสูง) และควรพิจารณาให้ในประชาชนทั่วๆไปที่ประสงค์จะป้องกันโรคนี้ได้10. การให้วัคซีนป้องไวรัสตับอักเสบเอ จะเน้นไปที่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ควรฉีดที่กล้ามเนื้อต้นแขน โดยฉีด 2 ครั้งห่างกัน 6-12 เดือน นอกจากนี้ยังมีวัคซีนผสมระหว่างตับอักเสบเอและบี แต่ต้องให้ 3 ครั้ง (0, 1 และ 6 เดือน) ทางกล้ามเนื้อต้นแขน โดยทั่วไปไม่ต้องตรวจ anti HAV หลังการฉีดวัคซีน ครบตามกำาหนด

11. การฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีมักแนะนำในผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโรคได้ง่าย ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด รักร่วมเพศ ผู้ป่วยโรคไตที่ทำาการฟอกไต ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดบ่อย บุคคลในครอบครัวที่ตรวจพบไวรัสตับอักเสบบี แพทย์ หรือทันตแพทย์ หรือบุคคลที่ทำางานสัมผัสกับเลือด ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน 3 ครั้งที่ 0, 1 และ 6 เดือน โดยทั่วไปการตรวจ antiHBs หลังการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด 1 เดือนไม่มีความจำเป็น จะตรวจเลือดเมื่อผู้นั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์ 

12. ข้อบ่งชี้ของการใช้วัคซีน PPV-23 (วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ชนิดโพลีแซคคาไรด 23 สายพันธุ) คือ บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือผู้ที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหากมีการติดเชื้อ ได้แก่ อายุมากกว่า 65 ปี อายุมากกว่า 2 ปี - 65 ปีที่มีภาวะ anatomic or functional asplenia, ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานที่มีการควบคุมระดับนำ้ตาลในเลือดไม่ดี โรคหัวใจวาย cardiomyopathy, COPD, โรคตับแข็ง โรคไตวายเรื้อรัง มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง โรคหอบหืด ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ บุคคลที่มีภาวะ severe immunosuppressive state  และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูก ส่วนการพิจารณาให้ฉีดซ้ำ 1 ครั้ง มีข้อบ่งชี้คือ ฉีดหลังจากเข็มแรก 5 ปี ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่มีม้าม หรือฉีดวัคซีนซ้ำในอายุ 65 ปี กรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกก่อนอายุ 65 ปี การแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยใช้วัคซีน PCV-13 ภายหลังการได้รับวัคซีน PPV-23 แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสูงขึ้นต้องฉีดภายหลังได้รับวัคซีน PPV-23 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

13. ข้อบ่งชี้ของการใช้วัคซีน PCV-13 (วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Pneumococcal Conjugate Vaccine) คือ บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือผู้ที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหากมีการติดเชื้อโดยพิจารณาฉีดแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ควรเลือกใช้วัคซีนชนิด PCV-13 ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ของการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง แนะนำให้ฉีดเข้ากล้าม 1 เข็ม และยังไม่มีคำแนะนำให้ฉีดกระตุ้นโดยใช้วัคซีน PCV-13 ในคนทั่วไป การแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน PPV-23 ภายหลังการได้รับวัคซีน PCV-13 แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพื่อให้สามารถครอบคลุมการติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่นได้มากขึ้น ต้องฉีดภายหลังจากการได้รับวัคซีน PCV-13 ไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

14. พิจารณาความจำเป็นในการได้รับวัคซีนเกี่ยวกับการเดินทางอื่นๆ การแนะนำวัคซีนในผู้เดินทางต้องคำนึงถึงประวัติรับวัคซีน ประเทศหรือพื้นที่ที่จะไป แผนการเดินทาง ระยะเวลาที่จะเดินทาง15. อุบัติการณ์ของการติดเชื้อในประเทศไทยมีประปรายไม่มาก พบว่าร้อยละ 70 ของเชื้อก่อโรคจะเป็น meningococcal serogroup B ซึ่งไม่มีในวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบัน วัคซีนป้องกันโรคที่ใช้ในประเทศเป็นวัคซีนแบบที่มี 4 สายพันธุ์ คือ ซีโรกรุ๊ป A, C, Y และ W-135 ผู้ที่ควรได้รับวัคฃีนได้แก่ ผู้จะเดินทางไปพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต้องได้รับวัคซีนก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย 10 วัน โดยจะมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (yellow book) ผู้ที่จะเดินทางหรือไปอยู่อาศัยในพื้นที่ meningitis belt ประเทศสหรัฐอเมริกามีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนในวัยรุ่นและนักศึกษา และบุคคลที่ไม่มีม้าม(anatomic or functional asplenia) 

16. โรคงูสวัดพบอุบัติการณ์มากขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในได้แก่ ภาวะ post-herpetic neuralgia พบได้ร้อยละ 10 - 15 และพบบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นในผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีการใช้วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังจำนวน 1 เข็ม 

17. บุคคลที่มีภาวะ severe immunosuppressive state หมายถึง ผู้ป่วยโรค combined primary immunodeficiency disorder, ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง บุคคลที่กำลังได้รับยาคอรติโคสเตียรอยด์ โดยเทียบได้กับยา prednisolone > 20 มก.ต่อวันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือกำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกันในกลุ่ม biologic immune modulators เช่น tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) blocker หรือ rituximab

18. คำแนะนำนี้มีที่ใช้สำหรับกลุ่มผู้ป่วยภายหลังได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกไปแล้ว โดยการปลูกถ่ายอวัยวะที่หมายรวมถึงนี้ ได้แก่ ไต ตับ หัวใจ ปอด ตับอ่อน หรือการปลูกถ่ายที่มากกว่า หนึ่งอวัยวะขึ้นไป นอกจากนี้สมาชิกครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโดยการใช้แนวทางการพิจารณาการรับ
วัคซีนเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์

19. หญิงตั้งครรภ์หากไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อนให้ฉีดวัคซีน Td 3 ครั้ง (ในกรณีที่ไม่มี Td อาจใช้ TT ฉีดแทนได้) แต่หากมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายใน 10 ปีไม่ต้องฉีดเข็มกระตุ้น อาจพิจารณาให้ Tdap แทน 1 ครั้ง ในช่วงตั้งครรภ์ 27-36 สัปดาห์ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
โรคระบาดมากมาย
รักษาสุขภาพทุกคนนะคะCreate Date : 30 มิถุนายน 2557
Last Update : 30 มิถุนายน 2557 2:01:03 น. 59 comments
Counter : 2550 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะน้องปาน ขอบคุณมากสำหรับโหวตให้กำลังใจงานตะพาบค่ะ

ตามมาอ่านการฉีดวัคซีน แหะ แหะ พี่กิ่งไม่เคยฉีดเลยค่ะ กลัวเข็มมากกกกก อิอิ

แต่บทความดีๆน่าอ่านมากๆแบบนี้พี่กิ่งต้องโหวตและไลท์ให้แล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
lovereason Book Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


มีความสุขวันจันทร์ค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:8:57:45 น.  

 
สวัสดียามสายครับคุณปานตะวัน
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:10:24:59 น.  

 
มาโหวตให้เรื่องราวดีๆจ้าบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
phunsud Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

วัคซีนมีหลายตัวเลยเนอะ
ไว้ต้องศึกษามั่งล่ะโดย: mambymam วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:11:49:46 น.  

 
ไอ๋หยา ..

ฉีดยา ..

ฉีดยา ..

พี่ป๋อง กลัว เข็ม ..


..ขอบคุณ คุณก๋า

ขอบคุณ น้องนุ่น (lovereason)

ขอบคุณ พี่วิ (applewi)

ขอบคุณ คุณปาน (pantawan)

ขอบคุณ พี่ไวน์ (ไวน์กับสายน้ำ)

ขอบคุณ คุณกิ่ง (กิ่งฟ้า)

ขอบคุณ คุณโอ (เนินน้ำ)

ขอบคุณ คุณตุ๊ก (tuk-tuk@korat)


โดย: foreverlovemom วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:14:57:15 น.  

 
มาอ่านการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ครับ

โรคบางโรคโดยเฉพาะคนในสายการแพทย์ควรฉีดป้องกันนะครับ ^^

โหวตสุขภาพให้เลยครับสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้

ฝนตกแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้องปาน ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:16:21:28 น.  

 
สงสัยต้องฉีกหลายอย่างเลย แต่ป้องกันบาดทะยัก
ค้องอีกสองปีค่อยกระตุ้น ขอบคุณที่เอามาเตือนกัน

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:19:34:36 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

การฉีดวัคซีนป้องกันมีหลายชนิด
เลยนะคะ ที่เคยเห็นคนไข้ไปนั่งคอย
ฉีดกันมาก ๆ ก็มีการป้องกันวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ค่ะ


โดย: AppleWi วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:22:43:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปาน ^^

วัคซีนไข้หวัดใหญ่นี่ดีมากค่ะ ไม่เป็นหวัดหนัก ๆ ไอเยอะ ๆ
จนความดันขึ้นแล้ว นี่ปรัซซี่ฉีดมาสองปีติดแล้วนะคะ

=============================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Education Blog ดู Blog
lovereason Book Blog ดู Blog
LoveParadise Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:22:51:40 น.  

 
ว้าว ! ตารางนี้ขอเซฟไว้เลยค่ะ
น่าสนใจและมีประโยชน์มาก

แวะมาทักทายด้วยความคิดถึงค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:23:13:53 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะคุณปาน
ระยะหลังๆเนี่ยคุณหมอจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
คุณยายที่บ้านก็เพิ่งฉีดมาเมื่อต้นเดือนเองบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:23:33:12 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ข้าวหมก Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
.................

พี่ต๋าได้แต่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะน้องปาน
วันที่ 2 ต้องพบคุณหมอ จะถามถึงวัคซีนตัวอื่นด้วยค่ะ
ขอบคุณน้องปานสำหรับข้อมูลมีประโยชน์นะคะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:23:38:39 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ก้นกะลาก็รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี ..ปีนี้ก็หาโอกาสรับอยู่เหมือนกัน..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:2:31:24 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
เวียงแว่นฟ้า Book Blog ดู Blog
สมาชิกหมายเลข 750163 Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
อรุณสวัสดิ์นะครับ


โดย: Armando (เตยจ๋า ) วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:4:54:48 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เฉลิมลาภ ทราบแล้วเปลี่ยน Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
เตยจ๋า Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

แวะมาส่งกำลังใจค่ะ


โดย: Opey วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:7:47:40 น.  

 
ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ ค่ะ


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:21:53 น.  

 
สวัสดีครับคุณปานตะวัน

ผมชอบมากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดแล้วแทบจะไม่เป็นไข้หวัดเลยตลอดทั้งปี
คุ้มมาก เจ็บครั้งเดียว สบายไปนาน ยังฟรีอีกด้วยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ปล.มีภาพภายในพระราชวังซ็องซูซี ประเทศเยอรมนี มาฝากด้วยครับโดย: ทองกาญจนา วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:52:32 น.  

 
ขอบคุณที่มาอวยพรวันเกิดนะคะ


โดย: กระติ๊บน้อย วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:58:28 น.  

 
ได้ความรู้มากเลยค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ คุณปาน ^^โดย: lovereason วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:34:50 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blogอ่านจบก็คงต้องวางแผนไปปรึกษาหมอ 555


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:27:51 น.  

 
วันนี้มาโหวตให้คุณปานก่อนใครเลย


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:35:52 น.  

 
แวะมาทักทยด้วยความคิดถึงค่ะ

นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:08:24 น.  

 


ช่วงนี้ต้องระวังตัวเอง
และคนในครอบครัวค่ะ

pantawan Health Blogโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:57:35 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีดีที่มีประโยชน์ค่ะ


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:25:22 น.  

 
ขอบคุณครับ
แรกๆผมก็ไม่ฉีดครับ วัคซีนไข้หวัดนก(ใหญ่)
แต่แถวที่อยู่นกตายบ่อย
โหวต pantawan Health Blog ดู Blogโดย: เศษเสี้ยว วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:39:33 น.  

 
สองปีก่อนไปฉีดบาดทะยักกับคอตีบมาแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Music Blog ดู Blog
Opey Art Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blogโดย: ALDI วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:1:34:12 น.  

 
สวัสดีครับคุณปาน
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม
โดนอัพยาฆ่าเชื้อสองอาทิตย์
เพิ่งไดืออกมาครับ


โดย: moresaw วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:1:45:48 น.  

 
ต้องออกตัวเลยว่า งง เรื่องรายการวัคซีนต่างๆมาก
ไม่รู้ตัวว่าได้ฉีดอะไรไปบ้าง ก็เพราะสมัยก่อนไม่มีอะไรบันทึกไว้ให้
บ้านนอกๆว่าเหอะ อิอิ

แต่เมื่อมีลูก ถึงรู้ว่า โรคน่ากลัวต่างๆรอบตัวเราเยอะจริงๆ
ยาฉีดก็ต้องมากตาม เพื่อการป้องกันที่ดีนะคะ

ขอบคุณข้อมูลสรุปรวบรวมจากน้องปานมากๆค่ะ
ขอบคุณที่ไปทักทายด้วยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:2:34:49 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Opey Art Blog ดู Blog
เตยจ๋า Dharma Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
ฝากเธอ2 Music Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ขอบคุณขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:47:22 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมชมและขอบคุณสำหรับโหวตด้วยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:34:37 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ


สวัสดีค่ะน้องปาน

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมชม
พร้อมขอบคุณสำหรับโหวตด้วยนะคะ


โดย: เขมอนันท์ วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:24:52 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
ชุดใหม่เป็นไตรภาคเหมือนกับชุดแรกค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: หอมกร วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:18:48 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
ชุดใหม่เป็นไตรภาคเหมือนกับชุดแรกค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: หอมกร วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:19:04 น.  

 
สวัสดียามค่ำคืนครับ

โหวต และไลค์ส่งกำลังใจไปให้คุณปานด้วยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 2 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:31:41 น.  

 
เข็มกับน้องซี 555 ร้องไห้ตลอด ส่วนแม่..ก็ไม่อยากเลยค่ะ 5555 เจ็บมดยักษ์กัด

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

pantawan Health Blog


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 3 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:24:05 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมชมและส่งกำลังใจให้นะคะ ^_^โดย: LilyHappiness (สมาชิกหมายเลข 750163 ) วันที่: 3 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:53:07 น.  

 
เพิ่งรู้ค่ะว่าอายุขนาดเราก็ยังฉีดวัคซีนอยู่
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 3 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:05:01 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog
cyberlifenlearn Blog about TV ดู Blog
HongDaYa Home & Garden Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพา


โดย: ป้้าเก๋า (ชมพร ) วันที่: 3 กรกฎาคม 2557 เวลา:14:21:44 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เราก็ไม่ได้ฉีดหลายตัวเลยอ่ะ


โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 3 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:22:32 น.  

 
ชวนคุณปานทานอุด้งต้มยำมื้อดึกจ้าโดย: กาปอมซ่า วันที่: 3 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:29:28 น.  

 สวัสดีวันศุกร์สดใสค่ะ
บ่ายๆงี้ก็เตรียมหยุดแล้วละโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 4 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:46:31 น.  

 
ปัจจุบันฉีดไข้หวัดใหญ่ทุกปีค่ะ
โดยเฉพาะคนแก่ยิ่งต้องฉีด
อันนี้คุณหมอประจำตัวคุณแม่เป็นคนแนะนำ
เหมือนกับที่คุณปานเล่ามาเลยค่ะ
เข็มนึงไม่กี่ร้อยบาทดีกว่าต้องมาป่วยแล้วรักษาทีหลังนะคะ

คุณปานสบายดีนะคะ


โดย: PrettyNovember วันที่: 4 กรกฎาคม 2557 เวลา:16:36:09 น.  

 
ขอบคุณจ้ะคุณปาน

บล็อกนึงเราเอาไว้สี่วัน ถึงเปลี่ยนจ้า
ช่วงนี้อัพถี่หน่อย เพราะสิ้นเดือนจะไม่อยู่หลายวันเลยโดย: mambymam วันที่: 4 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:40:00 น.  

 
มาดู คนฉีดยา อีก รอบ ...

ด้วยความ หวาดเสียว นิ๊ดส์ .. นิ๊ดส์ ..


อ่ะ จ๊ากกกกกกกก...


โดย: คนกลัวเข็มไง .. จำได้ป่าว ?? IP: 101.108.110.174 วันที่: 5 กรกฎาคม 2557 เวลา:2:03:28 น.  

 
ขอบคุณนะขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 5 กรกฎาคม 2557 เวลา:4:01:41 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณปาน


โห...ดูจากจำนวนเข็มที่ฉีด
ของผู้ใหญ่ก็ต้องฉีดเยอะไม่แพ้เด็กเล็กเลยนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2557 เวลา:7:36:12 น.  

 
ตั้งแต่ออกจากโรงเรียนป้าไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันอะไรเลยค่ะ

กี่สิบปีแล้วนี่


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Hobby Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:27:28 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

เพิ่งจะทราบนะครับว่าคนเราต้องฉีดวัคซีนไปตลอด เท่าที่ผ่านมาผมแทบจะไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยครับ จนกระทั่งไข้หวัด 2009 ระบาด ผมถึงต้องกลับไปฉีดวัคซีนอีกครั้งครับ ทล่าสุดเมื่อตอนต้นปีก็เพิ่งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 5 กรกฎาคม 2557 เวลา:16:33:46 น.  

 


สุขสันต์วันพักผ่อนนะคะคุณน้องปานโดย: เขมอนันท์ วันที่: 5 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:25:09 น.  

 
โห..เห็นเข็มก็ใจสั่นแล้ว..ขอรับ


โดย: พันคม วันที่: 6 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:42:40 น.  

 
เห็นเพื่อนๆหลายคนชวนกันไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครับ

pantawan Health Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 6 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:16:11 น.  

 
สวัสดีครับน้องปานตะวัน

ไม่ว่างอยู่นาน วันนีมารอให้ปุ๊วัคซีนสักเข็มเด้ะ

โหวตให้จ้ะ


โดย: find me pr วันที่: 6 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:38:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปาน ^^


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 6 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:15:59 น.  

 
โอ้โห โรคมันแยะจริงๆ แค่อ่านชื่อโรค ชื่อวัคซีนก้เหนื่อยแย่แล้วละเนอะ

ปีนี้พี่เต๊ะ ยังไม่ได้ไปฉีดเลย เดี๋ยวต้องไปจัดสักเข็ม 2เข็มดีฝ่า เพื่อความสบายใจเนอะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
โดย: multiple วันที่: 6 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:08:21 น.  

 
น่าสนใจดีค่ะ พี่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมานานเป็นสิบปีเลย ... หมั่นเช็คสุขภาพ
ตรวจดูตามตารางวัคซีนข้างบน คงช่วยป้องกันโรคร้าย ๆ ได้อีกทางหนึ่ง
เนาะ ... ขอบคุณน้องปานมากค่ะสำหรับกำลังใจ หมดโควต้าเลยวันนี้ :)


โดย: Tristy วันที่: 7 กรกฎาคม 2557 เวลา:4:46:17 น.  

 
ขอบคุณค่ะโดย: หอมกร วันที่: 7 กรกฎาคม 2557 เวลา:5:19:40 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปานตะวัน

ขอบคุณที่ตามไปไหว้พระด้วยกันนะคะ

pantawan Health Blog

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ คนไทยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการฉีดวัคซีนมากนักนะ ว่าป่าว


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 7 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:23:31 น.  

 
pantawan Health Blog ดู Blog


ไม่รู้ว่าจู่จู่ผมจะเดินไปอนามัยหรือรพ.แล้วขอให้เค้าฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะครับ รายการที่ต้องฉีดสำหรับวัยผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ฉีดมาเกินสิบปีทั้งนั้นเลย


วันนี้มีบล็อกภูมิใจอวดโฉมครับ ^^

ตื่นเต้นกับฝูงโลมา ตื่นตากับเกาะราชาน้อย ร่วมตื่นใจไปกับ Discover Catamaran

โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 7 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:30:22 น.  

 
ทักทายดึกๆครับ คุณปาน
วัคซีนไข้หว้ดใหญ่ แพงไหมครับ จะพาหลานๆไปฉีดครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 7 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:51:13 น.  

 


โดย: nokyungnakaa วันที่: 7 สิงหาคม 2557 เวลา:11:32:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

pantawan
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 63 คน [?]
free counters
เริ่มทำ Blog ครั้งแรกเมื่อ 27 ก.ค.54
เริ่มนับ 2 มี.ค.55
ขอบคุณภาพประกอบจากบล็อค คุณญามี่ คุณยายเก๋า คุณนุช oranuch_sri กรอบภาพจากบล็อค คุณ Lozacat คุณ KungGuenter
New Comments
Friends' blogs
[Add pantawan's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.