Group Blog
 
 
กันยายน 2548
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
4 กันยายน 2548
 
All Blogs
 

ความรู้เรื่องการทำวิจัย

การวิจัย

การวิจัย (Research) คือ เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ค้นหาสาเหตุหรือที่มาของปัญหาอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) คือ วิธีการค้นหาคำตอบจะทำเป็นกระบวนการ ใช้ค้นหาคำตอบ

ทฤษฎี (Theory) คือ ผลของการวิจัยที่น่าเชื่อถือจะต้องอาศัยเครื่องมือในการพิสูจน์ ใช้พิสูจน์คำตอบ

ทฤษฎีกับงานวิจัย เป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล ตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผนและออกแบบงานวิจัย (Research design) และขั้นตอนการอธิบายคำตอบหรือสนับสนุนคำตอบของงานวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) เป็นแบบแผนของการวิจัย ที่เริ่มตั้งแต่ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลอย่างมีขั้นตอน

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ( Experiment Research Methodology) เป็นการวิจัยที่ต้องทำในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการ

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ( Descriptive Research Methodology) เป็นการวิจัยที่ต้องอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วโดยมีผู้สำรวจไว้แล้ว หรือผู้วิจัยทำการสำรวจเอง

ประเภทของการวิจัย (Type of Research)

การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research ) เป็นการวิจัยที่มีการควบคุมลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หนึ่งไว้เพื่อดูผลว่าจะเป็นอย่างไร

การวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจัยที่ต้องอาศัย การรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาอธิบายหรือสรุปผลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

การวิจัยประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งจะเน้นหนักในการตรวจสอบ เป็นอะไรในอดีต

การวิจัยปัจจุบัน(Current Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความจริง/สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นอะไรในปัจจุบันขั้นตอนการทำวิจัย

กำหนดเรื่อง/หัวข้อที่จะทำวิจัย
1.1 เลือกปัญหา

แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อทำวิจัย

เรื่องที่ควรทำวิจัย

การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย

1.2 วิเคราะห์ปัญหา

ที่มาของปัญหา สิ่งที่ต้องการทราบจากการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย(ทฤษฎีที่จะนำมาใช้ในงานวิจัย)

ข้อความหรือคำที่เป็นปัญหา

คาดคะเนผลการวิจัย

วางแผนงานและออกแบบงานวิจัย
2.1 ระเบียบวิธีวิจัย

2.2 เครื่องมือวิธีวิจัย

2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

2.5 กำหนดแผนการดำเนินการ

2.6 เขียนโครงการ

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

นิยามศัพท์เฉพาะ

แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวแบบ/กรอบคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้

รูปแบบการวิจัย(ระเบียบวิธีวิจัย) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการเลือกตัวอย่าง

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

เอกสารอ้างอิง

เก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เตรียมการ สร้างเครื่องมือ/ออกแบบสอบถาม จัดทำคู่มือการลงรหัส

3.2 ปฏิบัติการ ในห้องทดลอง/ภาคสนามวิเคราะห์ข้อมูล (เป็นหัวข้อในการอบรมครั้งนี้)
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น การบรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์/ทดสอบสมมติฐาน

เป็นการวิเคราะห์สิ่งต่อไปนี้ และจะได้ หัวข้อสำหรับเขียนรายงานดังนี้

ที่มาของงานวิจัย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สิ่งที่ต้องการทราบจากการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์

( Research Question ) ( Research Objective )

ขอบเขตของการวิจัย ประชากร ตัวอย่าง

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตัวแปรในการวิจัย กรอบแนวคิด

ข้อความหรือคำที่เป็นปัญหา นิยามศัพท์ เฉพาะ

คาดคะเนผลการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis)

เขียนรายงานการวิจัย
บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

บทที่ 3 สมมติฐานและตัวแบบงานวิจัย

บทที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัย

บทที่ 5 รายงานผลการวิจัย เสนอผลการวิเคราะห์และอธิบาย/สรุป โดยไม่ต้องใส่ความคิดเห็น

บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย จุดมุ่งหมาย วิธีการวิจัย ผลการวิจัยหรือสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย

อภิปรายผล อธิบายให้เหตุผลของสิ่งที่พบโดยยึดทฤษฎีเป็นแนวทาง

ข้อเสนอแนะ การใช้ผลการวิจัย สิ่งที่อาจจะทำวิจัยเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้จาก การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการทราบจากการวิจัย ซึ่งอาจจะเรียกกันว่า คำถามในการวิจัย ( Research Question)

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เป็นการนำแนวคิด และ ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งนิสิตศึกษามาสนับสนุนงานนิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่จะทำต่อไป มีที่มาอย่างไร มีทฤษฎีอะไรบ้าง ใครเคยศึกษาไว้แล้ว ได้ผลอย่างไร และ นิสิตจะศึกษา แตกต่างไปจากผู้ที่เคยศึกษาไว้อย่างไร นิสิตจะต้องผสมผสาน ทฤษฎี งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ แนวคิดของนิสิต เอง มาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สมมติฐานของการวิจัย ได้จาก การวิเคราะห์หรือคาดคะเนผลของการวิจัย ซึ่งจะเป็นการคาดเดาผลงานวิจัย โดยในการคาดคะเนหรือการคาดเดานั้นจะต้องมีเหตุผลในการคาดเดา ผู้วิจัยจะต้องอธิบายได้ว่าทำไมต้องมีการคาดคะเนหรือคาดเดาอย่างนั้น สมมติฐานมีความสำคัญต่อการวิจัยมาก เพราะจะเป็นแนวทางในการที่จะหาคำตอบของงานวิจัยนั้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทางและขอบเขตของการเก็บข้อมูล ในงานวิจัยหนึ่งๆ อาจจะมีการกำหนดสมมติฐานไว้หลายสมมติฐาน ผู้วิจัยแต่ละคนอาจจะกำหนดสมมติฐานไว้แตกต่างกันถึงแม้นจะทำวิจัยเรื่องเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยแต่ละคนจะมีประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติที่แตกต่างกัน สมมติฐานอาจกำหนดไว้หลายข้อสถิติกับงานวิจัย

สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics)

สถิติอนุมาน (Inference Statistics)

สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติเบื้องต้น(พื้นฐาน)

การนำเสนอข้อมูล ( Presentation )

การแจกแจงความถี่ ( Frequencies )

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ( Measure Central of Tendency)

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) แบบต่างๆ A.M , G.M , H.M

การหาค่าฐานนิยม (Mode)

การหาค่าแสดงตำแหน่งของข้อมูล Median, Quartiles, Deciles, Percentiles, N-Tiles

การหาค่าการกระจายของข้อมูล ( Dispersion ) Range, Quartiles Deviation ,

Mean Deviation, Standard Deviation, Coefficient Variation

สถิติอนุมาน (Inference Statistics) คือการนำข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างหรือบางส่วนของประชากร มาศึกษาเพื่อหาค่าสถิตินำไปสรุปผลลักษณะของกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมด

ค่า Statistics และ ค่า Parameter

ค่าที่ทำการคำนวณ
ค่า Statistics
ค่า Parameter

ค่าเฉลี่ย (Mean)

µ

ค่าสัดส่วน (Proportion)
p
π

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ค่าความคาดเคลื่อน(Standard error)
s
σ

ค่าความสัมพันธ์ (Correlation)
r
ρ

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression)
b
β


การอนุมานทางสถิติ คือ การศึกษาค่าสถิติเพื่อไปอธิบายค่าพารามิเตอร์

การอนุมานแบบพาราเมตริก (Parametric)

ข้อมูลอยู่ในระดับ Interval /Ratio

ทราบการแจกแจงของข้อมูล

ข้อมูลมีจำนวนมาก

การประมาณค่า(Estimation) กำหนดขนาดตัวอย่าง

การทดสอบสมมติฐาน ( Hypothesis Testing )

การหาความสัมพันธ์ ( Correlation & Association )

การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร ( Multivariate Analysis)

การอนุมานแบบน็อนพาราเมตริก (Non-Parametric)

ข้อมูลอยู่ในระดับ Nominal / Ordinal

ไม่ทราบการแจกแจงของข้อมูล

ข้อมูลมีจำนวนน้อย

การตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูล

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ความเชื่อถือได้ หรือ ความเชื่อมั่น(Reliability) ของเครื่องมือ

ความแม่นยำ หรือ ความตรง (Validity) ของเครื่องมือ

การตรวจสอบ ข้อมูลที่ผิดปกติ

ค่าที่แตกต่างจากค่าอื่นๆมาก(Outlier)

การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล

การตรวจสอบว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติหรือไม่

การประมาณค่า ( Estimation )

การประมาณค่าแบบจุด ( Point Estimation )

ประมาณค่าเฉลี่ย

ประมาณค่าสัดส่วน

การประมาณค่าแบบช่วง ( Interval Estimation )

ประมาณค่าเฉลี่ย

ประมาณค่าสัดส่วน

การเลือกตัวอย่าง ( Sampling )

แบบใช้ความน่าจะเป็น ( Probability Techniques )

แบบสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling)

แบบแบ่งกลุ่ม(Stratified Sampling)

แบบมีระบบ (Systematic Sampling)

แบบกลุ่ม (Cluster Sampling)

แบบอื่นๆแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( Non Probability Techniques )

แบบตามสะดวก(Convenience Sampling)

แบบใช้เกณฑ์ผู้วิจัย(Purposive Sampling)

แบบกำหนดโควต้า(Quota Sampling)

แบบสโนว์บอล(Snowball Sampling)

การกำหนดขนาดตัวอย่าง ( Sampling )

ใช้แนวทางของความน่าจะเป็น

ใช้แนวทางของการทดสอบสมมติฐาน

ใช้แนวทางของการประมาณค่า

จากการประมานค่าเฉลี่ย

จากการประมานค่าสัดส่วน

สิ่งที่ต้องกำหนดไว้ก่อนการกำหนดขนาดตัวอย่าง

กำหนดช่วงความเชื่อมั่นของการประมาณค่า

กำหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Testing Hypothesis)

กำหนดสมมติฐานทางสถิติ

กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการทดสอบ

เลือกวิธีการทดสอบทางสถิติที่เหมาะสม

สร้างขอบเขตของการตัดสินใจ

คำนวณค่าสถิติจากข้อมูลตัวอย่าง

ตัดสินใจ ปฏิเสธ หรือ ยอมรับสมมติฐาน

สรุปผล

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย & ค่าร้อยละ (ค่าสัดส่วน)

การทดสอบเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย

1 กลุ่มตัวอย่าง

2 กลุ่มตัวอย่าง

2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นอิสระต่อกัน

2 กลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กัน

ตั้งแต่ 3 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไปการทดสอบเกี่ยวกับ ค่าร้อยละ (ค่าสัดส่วน)

1 กลุ่มตัวอย่าง

ตั้งแต่ 2 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไป

กลุ่มตัวอย่าง เป็นอิสระต่อกัน

กลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กัน

การพยากรณ์ ( Prediction )

1. ใช้ข้อมูลในอดีตที่ต่อเนื่องกัน Time Series Analysis

2. ใช้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน Regression Analysis

2.1 Linear Regression

2.1.1 Simple Linear Regression

2.2.2 Multiple Linear Regression

2.2 Non-Linear Regression

2.3 Probit/Logistic Regression

 

Create Date : 04 กันยายน 2548
9 comments
Last Update : 4 ธันวาคม 2548 13:07:19 น.
Counter : 885 Pageviews.

 

 

โดย: ออ IP: 125.25.147.230 18 กันยายน 2549 9:58:35 น.  

 

น่าจะมีข้อมุลมากกว่านี้นะคัรบเข้ามาอ่านแล้ว มือใหม่ทำแล้ว งง ครับ

 

โดย: เชียงราย IP: 202.91.18.192 23 มิถุนายน 2550 22:01:10 น.  

 

น่าจะมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อมากกว่านี้นะค่ะจะดีมากๆเลยค่ะ

 

โดย: คนวิจัย IP: 124.157.184.50 23 สิงหาคม 2550 12:39:23 น.  

 

ดีค่ะ

 

โดย: หยก IP: 222.123.149.198 29 กันยายน 2550 13:10:52 น.  

 

ดีมาก

 

โดย: หยก IP: 222.123.149.198 29 กันยายน 2550 13:11:52 น.  

 

พื้นหลังลายตามากไปนะค่ะ แต่เนื้อหาดีค่ะ

 

โดย: คุณนู๋คอมเมนต์ IP: 61.7.136.139 18 มกราคม 2551 23:20:28 น.  

 

อยากได้ที่มาของงานวิจัยเรื่องปุ๋ยชีวภาพ

 

โดย: ออออ IP: 125.26.184.117 15 กรกฎาคม 2551 10:43:00 น.  

 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

 

โดย: ไม่บอก IP: 202.143.165.202 25 พฤศจิกายน 2551 11:28:08 น.  

 

ขอบคุณมากครับผมได้เข้ามาหาหัวข้อทำการวิจัยและได้รับประโยชน์จากข้อความนี้ ขอขอบคุณมากครับ

 

โดย: ร.อ.ธวัชชัย คล้ายสุวรรณ IP: 125.24.172.8 16 มีนาคม 2553 12:44:17 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


sine_north
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add sine_north's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.