กรรม เกิดจาก เจตนา เจตนา คือ ตัวกรรม
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
10 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
( ๓๐๖ ) ทิฏฐิ ๑๖

( ๓๐๖ ) ทิฐิ ๑๖ เป็นไฉน อัสสาททิฐิ ๑. อัตตานุทิฐิ ๑. มิจฉาทิฐิ ๑. สักกายทิฐิ ๑. สัสสตทิฐิ อันมี สักกายทิฐิเป็นวัตถุ ๑. อุจเฉททิฐิ อันมี สักกายทิฐิเป็นวัตถุ ๑. อันตคาหิกทิฐิ ๑. ปุพพันตานุทิฐิ ๑. อปรันตานุทิฐิ ๑. สังโยชนิกาทิฐิ ๑. ทิฐิอันกางกั้นด้วยมานะว่า เป็นเรา ๑. ทิฐิอันกางกั้นด้วยมานะว่า ของเรา ๑. ทิฐิอันสัมปยุตด้วย อัตตวาทะ ๑. ทิฐิอันสัมปยุตด้วย โลกวาทะ ๑. ภวทิฐิ ๑. วิภวทิฐิ ๑. ทิฐิ ๑๖ เหล่าวนี้ ฯ. ( ๓๕๖ ) ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ผู้ถูกทิฐิ ๒ อย่าง ( ภวทิฐิ วิภวทิฐิ ) กลุ้มรุมแล้ว พวกหนึ่งย่อมติดอยู่ พวกหนึ่งย่อมแล่นไป ส่วนผู้มีจักษุเห็นอยู่ ฯ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อมติดอยู่อย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ผู้ชอบภพ ยินดีในภพ บันเทิงอยู่ในภพ จิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ ไม่น้อมไป ในธรรมที่เราแสดงเพื่อความ ดับภพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อมติดอยู่อย่างนี้แล ฯ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยืพวกหนึ่งย่อมแล่นไปอย่างไร ก็เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อม อึดอัค ระอา เกลียดชังภพ ย่อมยินดีความปราศจากภพว่า พวกเราเอ๋ย ได้ยินว่าเมื่อใด ตนแต่กายแตกไปแล้วย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ เมื่อนั้น ตนเบื่องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีก เพราะฉนั้น ความไม่เกิดนี้ละเอียด ปราณีต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งย่อมแล่นไปอย่างนี้แล ฯ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้มีจักษุเห็นอยู่อย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเห็นความเป็นสัตว์ตามความเป็นจริง ครั้นแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับความเป็นสัตว์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้มีจักษุเห็นอยู่อย่างนี้แล ฯ. ถ้าภิกษุใดเห็นความเป็นสัตว์ตามความเป็นจริง และก้าวล่วงความเป็นสัตว์แล้ว ย่อมน้อมใจไปในธรรมตามที่เป็นจริง เพื่อความหมดสิ้นแห่งภวตัณหา ภิกษุนั้นกำหนดรู้ ความเป็นสัตว์แล้ว(เป็น) ผู้ปราศจากตัณหาในภพน้อยใหญ่ ย่อมไม่มาสู่ภพใหม่ เพราะความไม่มีแห่งความเป็นสัตว์ ดังนี้ฯ. ( ๓๕๗ ). บุคคล ๓ จำพวกมี ทิฐิวิบัติ บุคคล ๓ จำพวกมี ทิฐิสมบัติ ฯ. บุคคล ๓ จำพวกเหล่าไหนมีทิฐิวิบัติ เดียรถีย์ ๑. สาวกเดียรถีย์ ๑. บุคคลผู้มีทิฐิผิด ๑. บุคคล ๓ จำพวกนี้มีทิฐิวิบัติ ฯ. บุคคล ๓ จำพวกเหล่าไหนมี ทิฐิสมบัติ พระตถาคต ๑. สาวกพระตถาคต ๑. บุคคลผู้มีทิฐิชอบ ๑. บุคคล ๓ จำพวกเหล่านี้มี ทิฐิสมบัติ ฯ. นรชนใดเป็นผู้มักโกรธ มักผูกโกรธ มีความลบหลู่ลามก มีทิฐิวิบัติ เจ้าเลห์ พึงรู้จักนรชนเหล่านั้นว่าเป็น คนเลว นรชนใดเป็นคนไม่มักโกรธ ไม่ผูกโกรธ ไม่ลบหลู่คุณท่าน มีทิฐิสมบัติ มีปัญญา พึงรู้จักนรชนนั้นว่า เป็นผู้ประเสริฐ ดังนี้ ฯ. ( ๓๕๘ ) ทิฐิวิบัติ ๓ ทิฐิสมบัติ ๓ ฯ. ทิฐิวิบัติ ๓ เป็นไฉน ความเห็นวิบัติ ว่านั้นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ทิฐิวิบัติ ๓ เหล่านี้ ฯ ทิฐิสมบัติ ๓ เป็นไฉน ความเห็นอันถูกต้องว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ทิฐิสมบัติ ๓ เหล่านี้ ฯ ( ๓๕๙ ) ทิฐิอะไรว่านั้นของเรา เป็นทิฐิเท่าไร ทิฐิเหล่านั้น ตามถือส่วนสุดอะไร ทิฐิอะไรว่านั่นเป็นเรา เป็นทิฐิเท่าไร ทิฐิเหล่านั้น ตามถือส่วนสุดอะไร ทิฐิอะไรว่า นั่นเป็นตัวตนของเรา เป็นทิฐิเท่าไร ทิฐิเหล่านั้นตามถือส่วนสุดอะไร ฯ ความเห็นตามขันธ์ส่วนอดีตว่า นั่นของเรา เป็นทิฐิ ๑๘ ทิฐิเหล่านั้นตามถือขันธ์ส่วนอดีต ความเห็นตามขันธ์ส่วนอนาคตว่า นั่นเป็นเรา เป็นทิฐิ ๔๔ ทิฐิเหล่านั้นตานถือขันธ์ส่วนอนาคต อัตตานุทิฐิ มีวัตถุ ๒๐ ว่า นั่นเป็นตัวตนของเรา เป็นสักกายทิฐิ มีวัตถุ ๒๐ ทิฐิ ๖๒ โดยมี สักกายทิฐิเป็นประธาน ทิฐิเหล่านั้น ตามถือขันธ์ทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคต ฯ ( ๓๖๐ ) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงความเชื่อแน่ในเรา ( ตถาคต ) ชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิ บุคคล ๕ จำพวกเชื่อแน่ในธรรมนี้ บุคคล ๕ จำพวกเชื่อแน่ในภพสุทธาวาส ในธรรมนี้ ฯ บุคคล ๕ จำพวกเหล่าไหนเชื่อแน่ในธรรมนี้ บุคคล ๕ จำพวกนี้คือ สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน ๑ โกลังโกละโสดาบัน ๑ เอกพีซีโสดาบัน ๑ พระสกทาคามี ๑ พระอรหันต์ในปัจจุบัน ๑ เชื่อแน่ในธรรมนี้ ฯ บุคคล ๕ จำพวกเหล่าไหน เชื่อแน่ในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ บุคคล ๕ จำพวกนี้คือ อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุปหัจจปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ สสังขารปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีอนาคามีบุคคล ๑ เชื่อแน่ในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ถึงความเชื่อแน่ในเรา ( ตถาคต ) บุคคลเหล่านั้นทั้งหมด ถึงพร้อมด้วยทิฐิ บุคคล ๕ จำพวกนี้เชื่อแน่ในธรรมนี้ บุคคล ๕ จำพวกนี้เชื่อแน่ในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ ฯ ( ๓๖๑ ) ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนี่ง เลื่อมใสในเรา ( ตถาคต ) อย่างแน่นแฟ้น บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็น พระโสดาบัน พระโสดาบันเหล่านั้นรวม ๕ จำพวกนี้ เชื่อแน่ในธรรมนี้ บุคคล ๕ จำพวกเชื่อแน่ในภพชั้นสุทธาวาสในธรรมนี้ ฯ บุคคล ๕ จำพากเหล่าไหน เชื่อแน่ในธรรมนี้ บุคคล ๕ จำพวกนี้คือ สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน ๑ .......พระอรหันต์ในปัจจุบัน ๑ เชิ่อแน่ในธรรมนี้ ฯ บุคคล ๕ จำพวกนี้คือ อันตราปรินิพพายีอนาคามีบุคคล ๑ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีบุคคล ๑ เชื่อแน่ในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใสในเรา (ตถาคต ) อย่างแน่นแฟ้น บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็น พระโสดาบัน พระโสดาบันเหล่านั้นรวมเป็น ๕ จำพวก เชื่อแน่ในธรรมนี้ บุคคล ๕ จำพวกนี้ เชื่อแน่ในภพสุทธาวาสในธรรมนี้ ฉะนี้แล ฯ จบทิฐิกถา ( ๓๐ / ๓๓๓๒ - ๔๐๖๘ / ๑๓๗ - ๑๖๖ ) ขอบพระคุณผู้มีพระคุณและกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด๊จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น อนุโมทนาสาธุ


Create Date : 10 สิงหาคม 2554
Last Update : 11 สิงหาคม 2554 9:33:28 น. 4 comments
Counter : 622 Pageviews.

 
อนุโมทนาค่ะ คุณshadee มีความสุขนะคะ


โดย: รับสุข IP: 223.206.92.15 วันที่: 10 สิงหาคม 2554 เวลา:18:28:01 น.  

 
หาไม่เจอค่ะ 5555
แต่ไม่เป็นไรค่ะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะ


โดย: สัญญาลมปาก วันที่: 11 สิงหาคม 2554 เวลา:11:04:52 น.  

 
แวะมาเยี่ยม...กำลังจะเดินทางไปติดตั้ง solar cell
ที่สำนักสงฆ์วังสะพุง จ.อุบลฯ น่ะครับ


โดย: คนป่าหาธรรม วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:4:07:19 น.  

 
อิอิ ไม่เป็นไรค่ะ
อรุณสวัสดิ์นะคะ


โดย: สัญญาลมปาก วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:6:22:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

shadee829
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add shadee829's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.