กรรม เกิดจาก เจตนา เจตนา คือ ตัวกรรม
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
19 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
อะไร คือ เหตุปัจจัย

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒
ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖นสนิทัสนัตติกนปริตตัตติกสนิทัสสนัตติกปริตตัตติกะ
[๑๑๗๒] ปริตตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่
ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
[๑๑๗๔] มหัคคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม
ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๗๖] อัปปมาณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณ-
*ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกปริตตารัมมณัตติกะ
[๑๑๗๘] ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตา-
*รัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๘๐] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตา
รัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๘๒] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนหีนัตติกสนิทัสสนัตติกหีนัตติกะ
[๑๑๘๔] หีนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๘๖] มัชฌิมธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม
ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
[๑๑๘๘] ปณิตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม
ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนมิจฉัตตัตติกกสนิทัสสนัตติกมิจฉัตตัตติกะ
[๑๑๙๐] มิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตต-
*นิยตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๙๒] สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตต-
*นิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๙๔] อนิยตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่
ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกมัคคารัมมณัตติกะ
[๑๑๙๖] มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัม-
*มณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๙๘] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุก-
*ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๑๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๐๐] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติ-
*ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนอุปปันนัตติกสนิทัสสนัตติกอุปปันนัตติกะ
[๑๒๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่
อุปปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
[๑๒๐๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนอตีตัตติกสนิทัสสนัตติกอตีตัตติกะ
[๑๒๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็น
ปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
[๑๒๐๕] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกอตีตารัมมณัตติกะ
[๑๒๐๖] อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตา-
*รัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๐๘] อนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๑๐] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๑๒๑๒] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๑๔] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธา-
*รัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึง
ให้พิสดาร
ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน จบ.
-----------------------------------------------------
ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน
นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ
[๑๒๑๖] สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
สเหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๒๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔
ในอวิคตปัจจัย มี " ๔
[๑๒๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม
ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
[๑๒๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖
ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ปัญหาวาร พึงให้พิสดาร
[๑๒๒๐] อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ
ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๒๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๒๒] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
[๑๒๒๔] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๒๖] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ
ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๒๒๘] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม
ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๓๐] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม
และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๒๓๒] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย
ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปัจจัย
[๑๒๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๓๔] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่
สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๒๓๖] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่
อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนสัปปัจจยทุกเหตุทุกสัปปัจจยทุกะ
[๑๒๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม
ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
[๑๒๓๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
สังขตทุกะ ก็เหมือนกับ สัปปัจจยทุกะ
นเหตุทุกนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนิทัสสนทุกะ
[๑๒๔๐] สนิทัสสนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม
ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
[๑๒๔๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๑๒๔๔] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๔๖] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่
นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนรูปีทุกเหตุทุกรูปีทุกะ
[๑๒๔๘] รูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๕๐] อรูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนโลกิยทุกเหตุทุกโลกิยทุกะ
[๑๒๕๒] โลกิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
โลกิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
[๑๒๕๓] โลกุตตรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๒๕๕] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๑๒๕๗] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนอาสวทุกเหตุทุกอาสวทุกะ
[๑๒๕๙] อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และอาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม
ที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๒๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
[๑๒๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่
อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม
ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม
ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม
อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ-
*เหตุปัจจัย
[๑๒๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ
[๑๒๖๓] สาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม
ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๖๗] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ
[๑๒๖๙] อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมและ
ไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
[๑๒๗๑] ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
อนาสวธรรมและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมมปยุตตทุกะ
เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๗๓] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว-
*ธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๗๕] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย
ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๑๒๗๗] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต-
*ธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๗๙] อาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต-
*ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๑] สัญโญชนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๓] คันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๕] โอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๗] โยคธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๙] นีวรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๒๙๑] ปรามาสธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ
[๑๒๙๒] สารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
[๑๒๙๓] อนารัมมณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ
[๑๒๙๔] จิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่
จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ
[๑๒๙๘] เจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๒๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๐๐] อเจตสิกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๓๐๒] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๐๔] จิตตวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๓๐๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๐๘] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิสังสัฏฐธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๐] จิตตสมุฏฐานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม
ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกเหตุทุกจิตตสหภูทุกะ
[๑๓๑๔] จิตตสหภูธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม
ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๙] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐ-
สมุฏฐานธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม
ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๓๒๓] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต-
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม
ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๒๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย
ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ
[๑๓๓๑] อัชฌัตติกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรมที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๓๓] พาหิรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกอุปาทาทุกะ
[๑๓๓๕] อุปาทาธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่
อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอุปาทินนทุกะ
[๑๓๓๙] อนุปาทินนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรมที่ไม่ใช่
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๑] อุปาทานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรมที่ไม่ใช่เหตุ-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๓] กิเลสธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา-
*ตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๙] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ-
*ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสส-
*เนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๓๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่
ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย-
*ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่
ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสวิตักกทุกเหตุทุกสวิตักกทุกะ
[๑๓๖๐] สวิตักกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ-
*ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ในปัจจัยทั้งปวง ฯลฯ
นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทุกะ
[๑๓๖๒] สรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๖๔] อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม
ที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๖๖] เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๖๘] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุก-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๐] เหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่
นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับสเหตุทุกะ
นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๑] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุ
และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๗๓] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกะและไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๕] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่
ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๗๗] นเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตะ และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ทุกะที่สุด ไม่แจก
นสัปปัจจยทุกนเหตุทุกสัปปัจจยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๙] เหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจย-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๘๑] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่
อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
นสนิทัสสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๓] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๘๕] นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่
สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๗] เหตุธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆ-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
[๑๓๘๙] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่
สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นรูปีทุกนเหตุทุกรูปีทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๑] เหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นโลกิยทุกนเหตุทุกโลกิยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๒] เหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
เหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๓๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๓๙๔] นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
นเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๖] เหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่
เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๑๓๙๘] นเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่
เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๓๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๐] เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรม
ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๔๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
[๑๔๐๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสว-
*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และ
ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ
นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๓] เหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่
สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๔๐๕] นเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่
อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๗] เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปัจจัย
[๑๔๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๐๙] นเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทุกะ
[๑๔๑๑] สเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๑๓] อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกสรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๑๕] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม
ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๑๗] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม
ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกสรณทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๔๑๙] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่
อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่อเหตุกธรรม
ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๒๑] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรม
ที่ไม่ใช่อเหตุธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุก-
*ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะ
ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๔๒๓] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่
สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๔๒๕] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่
อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม
ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๔๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนสัปปัจจยทุกสรณทุกสัปปัจจยทุกะ
[๑๔๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม
ที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย
นสรณทุกนสังขตทุกสรณทุกสังขตทุกะ
[๑๔๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่สังขตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนสนิทัสสนทุกสรณทุกสนิทัสสนทุกะ
[๑๔๒๙] สนิทัสสนธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่
สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนสัปปฏิฆทุกสรณทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๑๔๓๑] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่
สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนรูปีทุกสรณทุกรูปีทุกะ
[๑๔๓๓] รูปีธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๓๕] อรูปีธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนโลกิยทุกสรณทุกโลกิยทุกะ
[๑๔๓๗] โลกิยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๔๓๙] โลกุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่
สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนเกนจิวิญเญยยทุกสรณทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๔๔๑] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม
ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๔๔๓] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม
ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนอาสวโคจฉกทุกสรณทุกอาสวโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๕] อาสวธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
นสรณทุกนสัญโญชนโคจฉกทุกะ
สรณทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๖] สัญโญชนธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมที่ไม่ใช่
อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนคันถโคจฉกทุกสรณทุกคันถโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๘] คันถธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนโอฆโคจฉกทุกสรณทุกโอฆโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๐] โอฆธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนโยคโคจฉกทุกสรณทุกโยคโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๒] โยคธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนนีวรณโคจฉกทุกสรณทุกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๔] นีวรณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนปรามาสโคจฉกทุกสรณทุกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๖] ปรามาสธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนสารัมมณทุกสรณทุกสารัมมณทุกะ
[๑๔๕๘] สารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรมที่ไม่ใช่
สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๔๕๙] อนารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่
สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนจิตตทุกสรณทุกจิตตทุกะ
[๑๔๖๑] จิตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนเจตสิกทุกสรณทุกเจตสิกทุกะ
[๑๔๖๓] เจตสิกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนจิตตสัมปยุตตทุกสรณทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๖๕] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม
ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
นสรณทุกนจิตตสังสัฏฐทุกสรณทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๔๖๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรมที่ไม่ใช่
สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ฯลฯ
นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๔๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา-
*ตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๔๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่
ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ฯลฯ
นสรณทุกนสอุตตรทุกสรณทุกสอุตตรทุกะ
[๑๔๗๒] สอุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่
สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน
กับปฏิจจวาร
[๑๔๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น
อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๔๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น
อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย
[๑๔๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑
ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ
ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ
[๑๔๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น
อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย
[๑๔๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑
[๑๔๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
[๑๔๘๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น
[๑๔๘๑] อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
[๑๔๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
[๑๔๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรม ที่เป็น
อรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย
[๑๔๘๔] ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๑
ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑
ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒
ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑
ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑
ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๑
ในอัตถิปัจจัย มี " ๑
ในนัตถิปัจจัย มี " ๑
ในวิคตปัจจัย มี " ๑
ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
[๑๔๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็น
อรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย
ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม
โดยอุปนิสสยปัจจัย
[๑๔๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๑
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๒
[๑๔๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย
กับอุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๘๘] ในอุปนิสสยปัจจัย
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑
ในอัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น
ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียานุโลมปัฏฐาน จบ.
ปัฏฐาน ตั้งแต่อนุโลมทุกติกปัฏฐาน จนจบ มีประมาณ ๓๐ ภาณวาร
ปัฏฐานปกรณ์ จบบริบูรณ์
พระอภิธรรมปิฎก จบ.
----------------------------------------------------- เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๑๐๗๓ - ๑๑๗๙๐. หน้าที่ ๔๔๖ - ๔๗๔.
//www.84000.org/tipitaka/pitaka3/v.php?B=45&A=11073&Z=11790&pagebreak=0

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็ขพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

และท่านพระสารีบุรพร้อมทั้งพระอรหันทั้งหลาย

อนุโมทนาสาธุ


Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2555 0:06:24 น. 6 comments
Counter : 446 Pageviews.

 
อนุโมทนาสาธุ ด้วยครับ


โดย: **mp5** วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:25:30 น.  

 
สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะคุณshadee

วันนี้ฟ้าขอส่งความรักและคิดถึงด้วยบทกลอน นะคะ

ฝากลมแผ่วพริ้วหวานตรึงซ่านจิต
แด่มวลมิตรที่รักฟ้ามอบมาถึง
หอบดอกไม้ใส่ความรักหวังจักตรึง
ซึ้งคำนึงไมตรีนี้...ทุกวี่วัน

ขอรอยยิ้มเต็มอิ่มสองมุมปาก
สองตาฝากแววแจ่มใสใจสุขสันต์
นั่งนับเงิน-ทองหลั่งไหล แทบไม่ทัน
ต้องคอยยันสุขท่วมท้นจนอ่อนเพลีย....อิอิอิ

มีความสุขหัวใจเริงร่า..ใต้ฟ้าสีครามกัน นะคะ
โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:15:42 น.  

 
ยิ้มรับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณshadee..

ตื่นขึ้นมายิ้มรับกับความสดใสของวันใหม่ด้วยหัวใจอันชื่นบาน..พร้อมกับความกระฉับกระเฉง

ที่จะเริ่มต้นการทำงานในวันแรกของสัปดาห์ด้วยใจที่กระชุ่มกระชวยกัน นะคะ

"ค่อยค่อยเบิกดวงตามองฟ้าแจ้ง
แล้วเห็นแสงเรืองรองมาส่องไหม
เป็นสัญญาณฟ้าสีทองผ่องอำไพ
อย่าตื่นสายรีบมุ่งหน้าไปหากิน"

มีความสุขและสนุกกับการทำงานกัน นะคะ

โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:36:20 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกัน
ยังคงจำคุณชาดีผู้มีจิตใจใฝ่ในธรมมะได้เสมอจ้า


โดย: หอมกร วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:51:15 น.  

 
อตีตํ นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
อย่าละห้อยความหลัง อย่ามัวหวังอนาคต

มีสติในการดำรงชีวิต ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:49:56 น.  

 
ปญฺญาย ติตฺตํ ปุริสํ ตณฺหา น กุรุเต วสํ
คนที่อิ่มด้วยปัญญา ตัณหาเอาไว้ในอำนาจไม่ได้

ใช้สติและปัญญาในการแก้ไขทุกปัญหา ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:33:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

shadee829
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add shadee829's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.