กรรม เกิดจาก เจตนา เจตนา คือ ตัวกรรม
Group Blog
 
<<
มกราคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
17 มกราคม 2555
 
All Blogs
 
อิจฉาวจรอกุศล อนังคณสูตร

อ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อิจฉาวจรอกุศล
[๗๐] ดูกรท่านผู้มีอายุ อิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้
แล้ว ชนทั้งหลายยังเห็น ยังได้ฟังอยู่. แม้เธอจะเป็นผู้อยู่ในป่ามีเสนาสนะอันสงัด ถือบิณฑบาต
เป็นวัตร เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอก ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ทรงจีวรเศร้าหมองอยู่ ถึงอย่าง
นั้น เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ไม่สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น. ข้อนั้น เพราะเหตุ
อะไร? เพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้น อันท่านผู้มีอายุนั้นยังละไม่ได้ ชนทั้งหลาย
ยังเห็น ยังได้ฟังอยู่. เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธิ์ที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาด หรือแต่สกุลช่างทอง
เป็นของหมดจด ผ่องใส เจ้าของใส่ซากศพงู ซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์จนเต็มภาชนะ
สัมฤทธิ์นั้น ปิดด้วยภาชนะสัมฤทธิ์ใบอื่น แล้วเอาไปร้านตลาด. ชนเห็นภาชนะสัมฤทธิ์นั้นแล้ว
พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญสิ่งที่ท่านนำไปนี้คืออะไร คล้ายของที่น่าพอใจยิ่ง พึงลุกขึ้นเปิด
ภาชนะสัมฤทธิ์นั้นดู พร้อมกับการเห็นซากศพนั้น ก็เกิดความไม่พอใจ ความเกลียดชัง แม้คนที่
หิวก็ไม่ปรารถนาจะบริโภค ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่บริโภคอิ่มแล้วฉันใด.
อิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ ก็ฉันนั้น ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังละไม่ได้แล้ว อันชน
ทั้งหลายยังเห็น ยังได้ฟังอยู่. แม้เธอจะอยู่ในป่า มีเสนาสนะอันสงัด ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เที่ยว
บิณฑบาตตามลำดับตรอก ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ทรงจีวรเศร้าหมอง ถึงอย่างนั้น เพื่อนพรหม-
*จรรย์ทั้งหลายก็ไม่สักการะ เคารพ นับถือบูชาภิกษุนั้น. ข้อนั้น เพราะเหตุอะไร? เพราะอิจฉาวจร
ที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นท่านผู้มีอายุนั้นยังละไม่ได้ อันชนทั้งหลายยังเห็น ยังได้ฟังอยู่.
[๗๑] ดูกรท่านผู้มีอายุ อิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ อันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้
แล้ว ชนทั้งหลายยังเห็น ยังได้ฟังอยู่. แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้าน รับนิมนต์ ทรง-
*คฤหบดีจีวร ถึงอย่างนั้น เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น.
ข้อนั้น เพราะเหตุอะไร? เพราะอิจฉาวจร ที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้น อันท่านผู้มีอายุนั้นละได้
แล้ว ชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ฟังอยู่. เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธิ์ ที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาด
หรือแต่สกุลช่างทอง เป็นของหมดจด ผ่องใส. เจ้าของใส่ข้าวสุกแห่งข้าวสาลี ที่เลือกเอาของ
ดำออกแล้ว แกงและกับหลายอย่างจนเต็มภาชนะสัมฤทธิ์นั้น ปิดด้วยภาชนะสัมฤทธิ์อื่น แล้ว
เอาไปยังร้านตลาด. ชนเห็นภาชนะสัมฤทธิ์นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรท่านผู้เจริญ สิ่งที่
ท่านนำไปนี้คืออะไร คล้ายของที่น่าพอใจยิ่งพึงลุกขึ้นเปิดภาชนะสัมฤทธิ์นั้นดู พร้อมกับการเห็น
ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีขาวสะอาดมีแกงและกับหลายอย่างนั้น ก็เกิดความพอใจ ความไม่เกลียดชัง
แม้คนที่บริโภคอิ่มแล้ว ก็ยังปรารถนาจะบริโภค ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิว ฉันใด.
อิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ ก็ฉันนั้น ภิกษุรูปใดหนึ่งละได้แล้วอันชนทั้งหลาย
ยังเห็น และยังได้ฟังอยู่. แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้าน รับนิมนต์ ทรงคฤหบดีจีวร ถึง
อย่างนั้น เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ก็ยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น. ข้อนั้น
เพราะเหตุอะไร? เพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้น ท่านผู้มีอายุนั้นละได้แล้ว อันชน
ทั้งหลายยังเห็น และยังได้ฟังอยู่.
อุปมาด้วยช่างทำรถ
[๗๒] เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวคำนี้
กะท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านพระสารีบุตร อุปมาย่อมแจ่มแจ้งแก่กระผม. ท่านพระสารีบุตร
จึงกล่าวว่า ดูกรท่านพระมหาโมคคัลลานะ อุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิด
ม. ดูกรท่านผู้มีอายุ สมัยกาลครั้งหนึ่ง กระผมอยู่ ณ กรุงราชคฤห์อันเป็นคอกเขา ๑-
ครั้งนั้น เวลาเช้า กระผมนุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังกรุงราชคฤห์ เพื่อบิณฑบาต.
ก็สมัยนั้น บุตรนายช่างทำรถชื่อสมีติ ถากกงรถอยู่. อาชีวกชื่อปัณฑุบุตร เป็นบุตรช่างทำรถเก่า
เข้าไปยืนอยู่ใกล้นายสมีตินั้น. ครั้งนั้น อาชีวกปัณฑุบุตร บุตรช่างทำรถเก่า เกิดความดำริใน
ใจอย่างนี้ว่า โอหนอ บุตรช่างทำรถชื่อสมีตินี้ พึงถากส่วนโค้ง ส่วนคด กระพี้ และปมตรงนี้
แห่งกงนี้ออกเสีย เมื่อเป็นเช่นนี้ กงนี้ก็จะสิ้นโค้ง สิ้นคด สิ้นกระพี้และปม พึงเหลือแต่แก่นล้วนๆ.
อาชีวกปัณฑุบุตร บุตรช่างทำรถเก่า มีความดำริในใจฉันใดๆ นายสมีติบุตรช่างทำรถก็ถากส่วนที่
โค้ง ที่คด กระพี้และปมแห่งกงนั้น ฉันนั้นๆ. ครั้งนั้นอาชีวกปัณฑุบุตร บุตรช่างทำรถเก่า
ดีใจ เปล่งวาจาแสดงความดีใจว่า นายสมีติบุตรช่างทำรถ ถากเหมือนจะรู้ใจด้วยใจ ฉันใด ดูกร
ท่านผู้มีอายุ บุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้น ไม่มีศรัทธา เป็นผู้ต้องการจะเลี้ยงชีวิต ไม่ออกบวชเป็น
บรรพชิตด้วยศรัทธา เป็นคนมักโอ้อวด เจ้ามารยา หลอกลวง ฟุ้งซ่าน ถือตน กลับกลอก
ปากกล้า มีวาจาเคลือบแคลง ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้ประมาณในโภชนะ ไม่
ประกอบความเพียร ไม่มีความเพ่งเล็งในสามัญคุณ ไม่มีความเคารพแรงกล้าในสิกขา เป็นผู้มัก
มาก ย่อหย่อน เป็นหัวหน้าในการท้อถอย ทอดธุระในความสงัด เกียจคร้าน มีความเพียรเลว-
*ทราม มีสติฟั่นเฟือน ไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด มีปัญญาทราม เป็นดังคน
ใบ้ ท่านพระสารีบุตรเหมือนจะรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจ แล้วถากอยู่ด้วยธรรมปริยายนี้.
อนึ่ง กุลบุตรเหล่าใด มีศรัทธา ออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่เป็นคนโอ้อวด ไม่มีมารยา
ไม่หลอกลวง ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตน ไม่กลับกลอก ไม่ปากกล้า ไม่มีวาจาเคลือบแคลง คุ้มครอง
@๑. คือมีเขาล้อมเป็นคอก
ทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร มีความแพ่งเล็งในสามัญคุณ
มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขา ไม่เป็นผู้มักมาก ไม่ย่อหย่อน ทอดธุระในการท้อถอย เป็น
หัวหน้าในความสงัด ปรารภความเพียร มีตนส่งไป มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตมั่นคง มีจิต
แน่วแน่ มีปัญญา ไม่เป็นดุจคนใบ้ กุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมปริยายของท่าน พระสารีบุตรนี้แล้ว
เหมือนหนึ่งว่า จะดื่ม จะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่า เป็นการดีหนอ ท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อน
พรหมจรรย์ ให้เราทั้งหลายออกจากอกุศลให้ตั้งอยู่ในกุศล.
เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่กำลังสาว กำลังหนุ่ม ชอบแต่งตัว ชำระสระเกล้าแล้ว ได้
ดอกอุบล ดอกมะลิ หรือดอกลำดวน ประคองด้วยมือทั้งสองยกขึ้นตั้งไว้บนเศียรเกล้า ฉันใด
กุลบุตรทั้งหลายก็ฉันนั้น มีศรัทธา ออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่เป็นคนโอ้อวด ไม่มีมารยา ไม่
หลอกลวง ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตน ไม่กลับกลอก ไม่ปากกล้า ไม่มีวาจาเคลือบแคลง คุ้มครองทวาร
ในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร มีความเพ่งเล็งในสามัญคุณ มีความ
เคารพอย่างแรงกล้าในสิกขา ไม่เป็นคนมักมาก ไม่ย่อหย่อน ทอดธุระในการท้อถอย เป็นหัวหน้า
ในความสงัด ปรารภความเพียร มีตนส่งไป มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตมั่นคง มีจิตแน่วแน่
มีปัญญา ไม่เป็นดุจคนใบ้ กุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมปริยายของท่านประสารีบุตรนี้แล้ว เหมือนหนึ่ง
ว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่า เป็นการดีหนอ ท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนพรหมจรรย์
ให้เราทั้งหลายออกจากอกุศล ให้ตั้งอยู่ในกุศล ดังนี้.
พระมหานาคทั้งสองนั้น ต่างชื่นชมสุภาษิตแห่งกันและกันด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อนังคณสูตร ที่ ๕
-----------------------------------------------------

เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๙๔๙ - ๑๐๒๓. หน้าที่ ๓๙ - ๔๒. //www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=12&A=949&Z=1023&pagebreak=0 ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- //www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=53 สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒

ขอนอบน้อมแด่แงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

และท่านพระสารีบุตรพร้อมทั้งพระอรหันทั้งหลาย

อนุโมทนาสาธุ


Create Date : 17 มกราคม 2555
Last Update : 17 มกราคม 2555 22:18:02 น. 3 comments
Counter : 695 Pageviews.

 
สพฺพํ สุตมธีเยถ หินมุกฺกฏฐมชฺฌิมํ
สพฺพสฺส อตฺถํ ชาเนยฺย น จ สพฺพํ ปโยชเย
โหติ ตาทิสโก กาโล ยตฺถ อตฺถาวหํ สุตํ

อันความรู้ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำสูง หรือปานกลาง
ควรรู้ความหมาย เข้าใจทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง
วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้น นำมาซึ่งประโยชน์

มีความสุขกับการเรียนรู้ เพื่อยังประโยชน์ในภายหน้า ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 18 มกราคม 2555 เวลา:11:19:24 น.  

 
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SONY A-1653-702-A PRINTED CIRCUIT BOARD OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SONY A-1653-702-A PRINTED CIRCUIT BOARD OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Pyle - 22 Hi-Definition LCD Flat Panel TV On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Printed Circuit Board Part # Ebr71727801 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP LG - ZENITH EBU50193609 MAIN TOTAL ASSEMBLY OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SAMSUNG Assembly PCB P-MAIN; BN94 - Part Number: BN96-11650B On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SANSUI, Sansui Signature SLED1980 19 LED-LCD TV - 16:9 Catalog Category: Consumer Electronics V...
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP PARTS ASSY On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP NEW 42 PDP 720p 2,000,000:1 TV & Home Video On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SAMSUNG BN94-03313Y PRINTED CIRCUIT BOARD OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sony KDL-46BX420 - 46 BRAVIA LCD TV + Sony BDP-S480 - 3D Blu-ray disc player On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Jvc Dv Mecha Unit Part # Ll30228-4B-H On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Printed Circuit Board Assembly Main Part # Ebr73153001 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Printed Circuit Board Part # Ebr71728101 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP 65 LCD 1080P 5.5MS On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Hand Insert Printed Circuit Board Assembly Part # Ebr37177101 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Coby Tfdvd2295 Lcd 720P Hdtv Dvd Combination 22 Tv Vcr Combo-Vcr-Dvd Tv Dvd Combos On Sale i...
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP NEW 27 LCD 1080P 5ms ATSC Tuner TV & Home Video On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sharp Door Assembly 24 Kb - 6524P Part # Ddorfb145Mrk0 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP PANASONIC ETX2MM812MSS PRINTED CIRCUIT BOARD OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SHARP RUNTK4400TPZB PRINTED CIRCUIT BOARD OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Samsung Assembly Drum Back Dv448 Part # Dc97-14999C On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SAMSUNG FRAME-FRONT; WF338AAB - Part Number: DC61-01518N On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP ProtectTVs TV Screen Protector, Standard version with Optional Patterned Straps for 65 inch LED, LC...
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP RCA 61 Widescreen DLPTM HDTV with Integrated ATSC & QAM Tuner HD61LPW42 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Printed Circuit Board Assembly Main Part # Ebr38163321 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sony Frame Handle Main Part # 3-876-775-05 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sony KE37XS910 37-Inch WEGA HDTV-Ready Flat Panel Plasma TV On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP PANASONIC RFKNES15P MODULE OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP 22In Lcd Hdtv 1080I 1366X768 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP 50pc3d On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP 32 LCD HDtv with tuner On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sharp Inverter - 4 Part # Rdenc2512Tpzz On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP COBY ELECTRONICS, Coby LEDTV1926 19 LED-LCD TV - 16:9 Catalog Category: Consumer Electronics Vi...
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Switch Mode Power Supply SmpsAc Dc Part # Eay38800801 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Jvc Power Board Assembly Part # Srp-3005A-M2-R On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP HITACHI HA01751 POWER UNIT PDP-MPF-7428 OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Door Assembly Refrigerator Part # Adc55872851 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Package Assembly Part # Crb30433001 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP LG - ZENITH EBR56916601 HAND INSERT PRINTED CIRCUIT BOARD ASSE OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP LG - ZENITH CRB30486401 HAND INSERT PRINTED CIRCUIT BOARD ASSE OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP NEW 32 LED Digital TV TV & Home Video On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Chiplect Integrated Circuit Part # Str58041 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP MAGNAVOX - 19MF337B 19 Flat Panel LCD HDTV On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Luxor LE48CWTUD-B Mobile Plasma-LCD Cart On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SONY 1-725-513-14 POWER SUPPLY BLOCK OEM ORIGINAL PART 172551314 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Hand Insert Printed Circuit Board Assembly Part # Ebr38299203 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Haier HL37B 37-Inch 720p LCD HDTV On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP ProtectTVs TV Screen Protector, Standard version with Optional Patterned Straps for 47 inch LED, LC...
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sharp Av Printed Circuit Board Assembly Part # A5X506Gd20 On Sale in USA 2012


โดย: nongtee153 วันที่: 18 มกราคม 2555 เวลา:17:12:18 น.  

 
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Power Board Assembly Di Part # 6871Qch059B On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Toshiba MV14FL4 14-Inch Flat Screen TV VCR Combo On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sharp Main Unit Part # Duntkd571Wea6 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Toshiba REGZA 42XV540 42 in. HDTV LCD TV On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Jvc Dvd Mechanism Unit Part # Fmu-Xd2-21D On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP LG - ZENITH EBR36222901 PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY MAIN OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Hitachi Ysus Board Part # Fpf38R-Yss54581 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP PHILIPS 483531067009 330285-4 C OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg 32 Class HDtv On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Samsung UN46C6900 46 Class 1080p 120Hz LED-LCD HDTV On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Grate Lf Part # Ebz37191901 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Samsung Assembly Stub Back Fron Part # Dc97-15328F On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP TOSHIBA 75021645 PRINTED CIRCUIT BOARD OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Switch Mode Power Supply SmpsAc Dc Part # Eay32929401 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SHARP RTUDAA001WJQZ TUNER OEM Original Part On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP JVC LY45407-002B OPTICAL BLOCK OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Jvc Main Power Board Assembly Part # Fu-Qa300-Svc006 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Samsung Assembly Lens P - Illumination Part # Bp96-01728A On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Panasonic Integrated Circuit Part # Rsn704D65-P On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sony Prism Assembly Service Part # A-7031-100-A On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Hitachi Power Board Assembly Y - Sus Part # Jp57711 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP AURIA EQ4088P 40 LCD HDTV 1080p 60Hz On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Hand Insert Printed Circuit Board Assembly Part # Ebr37284601 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP LG - ZENITH 3313942001A MAIN TOTAL ASSEMBLY OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Base Assembly Part # Aan73031202 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sony Steel Tv Stand Assembly Part # X-2514-756-2 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP TOSHIBA OEM 75003031 YSUS Printed Circuit Board Assembly 42HP On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP LG - ZENITH CRB30417701 PACKAGE ASSEMBLY OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Printed Circuit Board Assembly Main Part # Ebr36858804 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Panasonic 103 in Telly - TH103PF12U On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP HITACHI HA01262 POWER UNIT OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP TOSHIBA SCALER PCB ASSY - Part Number: 72784101 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Bpr Total Assembly Part # Ebu60677401 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP LG 65LW6500 65 inch Class 3D LED LCD TV, Full HD 1080p with Basic Accessory Kit 2 HDMI Cables, 1 R...
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SMUN40D6300A On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SHARP RUNTK4437TPZA C-PWB OEM Original Part On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP PHILIPS 313918717741 SSB ASSEMBLY OEM ORIGINAL PART On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sansui HDLCD3700 37INCH Wide HD LCD TV Tuner 16:9 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sharp Unit Part # Rdenca235Wjqz On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Samsung Assembly - Basket Upper Dm Part # Dd97-00117A On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP CH210 HD1080 IP Bullet cam On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Basic Television and Home Theater Setup Service On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Printed Circuit Board Assembly Part # Ebr43928901 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP SONY A-1212-258-A QM COMPLETE OEM ORIGINAL PART A1212258A On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Lg - Zenith Switch Mode Power Supply SmpsAc Dc Part # Eay60705001 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Sharp C - Power Board 52 Part # Cpwbx3829Tpxk On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Philips *Ptv* Small Signal Board Part # 483531057536 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Zenith Z19LCD3 19-Inch 720p LCD HDTV On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP Replacement Mitsubishi OEM PWB-MAIN 936U1M02 On Sale in USA 2012
#SPECIAL OFFER! BUY CHEAP 35-2320 WASHING MACHINE DRIVE BELT REPAIR PART FOR GE, AMANA, HOTPOINT, KENMORE AND MORE On Sale in...


โดย: nongtee153 วันที่: 18 มกราคม 2555 เวลา:17:12:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

shadee829
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add shadee829's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.