งาสาร ฤาห่อนเหี้ยน หดคืน คำกล่าว สาธุชนยืน อย่างนั้น
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2558
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
12 สิงหาคม 2558
 
All Blogs
 
อาณาจักรอโยธยา

อาณาจักรอโยธยา

                    เดิมอาณาจักรสุโขทัยมีอำนาจลงไปถึงเมืองอู่ทอง ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๗พระเจ้าอู่ทองซึ่งครองเมืองอู่ทอง เห็นว่าอาณาจักรสุโขทัยอ่อนแอก็คิดเกรงว่าเมืองมอญและเมืองเชียงใหม่จะเข้ามายึดอำนาจครอบงำ เอาบ้านเมืองอู่ทองเป็นอาณาเขตด้านใต้จึงทำการรวบรวมหัวเมืองด้านใต้ให้เข้มแข็ง เมื่อมอญตั้งตัวเป็นอิสระได้ เมืองอู่ทองจึงตั้งตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับเมืองสุโขทัยต่อไปด้วย แต่ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๐ เมืองอู่ทองเกิดเหตุกันดารน้ำเนื่องจากลำน้ำจระเข้สามพันตื้นเขิน ด้วยสายน้ำเปลี่ยนทางเดิน มาทางแม่น้ำสุพรรณใหม่และกันดารน้ำมากขึ้นจนถึงกับขุดกระพังขังน้ำไว้จำนวนมาก ก็ไม่มีน้ำเพียงพอจนเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคห่า ผู้คนล้มตาย พระเจ้าอู่ทองเห็นว่าจะแก้ไขรักษาผู้คนไว้ต่อไปไม่ได้แล้วจึงทิ้งเมืองอู่ทองอพยพขึ้นมาตั้งชุมพักหนีภัยพิบัติที่เมืองอโยธยา ตรงตำบลเวียงเหล็ก (บริเวณวัดพุทไธวรรย์) เนื่องจากเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ่มและหนองน้ำขังอยู่ทั่วไปมีลำน้ำสำคัญทุกสายไหลมารวมกันที่เมืองอโยธยา ทำให้เมืองอโยธยากลายเป็นเมืองสำคัญคือเป็นเมืองท่าเหมือนปากน้ำและประตูบ้าน พระเจ้าอู่ทองจึงยึดเอาเมืองอโยธยาเป็นที่ตั้งมั่น

                    หลักฐานพงศาวดารเหนือกล่าว อาณาจักรอโยธยาได้พัฒนาขึ้นมาจากศูนย์กลาง การปกครองเดิมได้แก่เมืองละโว้โดยที่เมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนครนั้น เป็นเมืองโบราณที่มีมาก่อนพุทธศตวรรษ๑๘ ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทำการก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา เมืองอโยธยาเดิม มีฐานะเป็นเมืองท่าสำคัญของรัฐละโว้หรือลวรัฐ ซึ่งมีอำนาจในดินแดนนี้มาตั้งแต่สมัยทวาราวดี ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเบี้ยทางฝั่งตะวันออกของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันการย้ายศูนย์กลางการปกครองจากเมืองละโว้มายังเมืองอโยธยานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการขยายตัวทางด้านการค้าทางทะเลโดยเฉพาะจีน เพราะอโยธยาอยู่ใกล้ทะเลกว่าละโว้และอยู่ในบริเวณชุมทางของแม่น้ำ ๓ สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีจึงเป็นชุมทางสินค้าที่สำคัญทั้งจากดินแดนภายในและดินแดนภายนอก อโยธยามีความเจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายเนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนที่มีทางออกสู่ทะเลได้สะดวกประกอบกับมีชนหลายกลุ่มหลายเผ่าพันธุ์ จากถิ่นต่างๆ และมีกษัตริย์จากหลายราชวงศ์ผลัดเปลี่ยนกันปกครองวัฒนธรรมหลายอย่างได้รับการสืบทอดมาจากเมืองละโว้ ประชาชนของอาณาจักรอโยธยาส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาท และมหายาน (อาจริยวาท)

                     เมื่อพระเจ้าอู่ทอง ทรงพาชาวอู่ทองอพยพมาอยู่ที่เมืองอโยธยาเดิมเป็นที่ตั้งมั่นได้ ๓ ปีก็เห็นว่าฝั่งตัวเกาะริมหนองโสน (บึงพระราม) มีทำเลดีจึงได้สร้างพระนครและสร้างวังที่ริมหนองโสนนั้น พระอู่ทองได้ทำการสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นใหม่ และตั้งเป็นอาณาจักรอิสระขึ้นเมื่อพ.ศ. ๑๘๙๓

                      อาณาจักรอโยธยามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางการเมือง และทางเครือญาติกับเมืองละโว้และเมืองสุพรรณภูมิ อาณาเขตในสมัยนั้นด้านเหนือจดเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตกได้เมืองทวาย และเมืองตะนาวศรี ด้านตะวันออกนั้นติดชายแดนขอมและด้านใต้มีอาณาเขตตลอดแหลมมาลายู ครั้นเมื่ออาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงกรุงศรีอยุธยาก็เข้มแข็ง  หลังจากนั้นกรุงสุโขทัยต้องยอมอ่อนน้อมต่อกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ. ๑๙๒๑ แต่ก็ยังคงมีกษัตริย์ครองและสืบราชวงศ์กษัตริย์ครองเมือง และได้รวมเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันโดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อาณาจักรอโยธยา มีความเจริญรุ่งเรืองต่อมา ถึงกับได้นามว่าเป็นอาณาจักรทองแห่งพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม     กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยอยู่นาน ๔๑๗ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น ๓๔ พระองค์นับรัชกาลได้ ๓๕ รัชกาล ดังนี้

                    ราชวงศ์เชียงแสน
๑. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)พ.ศ. ๑๘๙๓
–๑๙๑๒(๑๙ ปี) มีเหตุการณ์สำคัญคือ

        - สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

        - จัดระเบียบการปกครองแบบจตุสดมภ์
๒. สมเด็จพระราเมศวร (ครองราชย์ครั้งแรก)พ.ศ. ๑๙๑๒ (๑ ปี)
สมเด็จพระราเมศวร (ครองราชย์ครั้งที่สอง)พ.ศ. ๑๙๓๑
–๑๙๓๘ (๗ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

        - ทำสงครามชนะล้านนา

        - ตีนครเมืองหลวงของเขมร (ขอม) ได้
๓. สมเด็จพระรามราชาธิราช พ.ศ. ๑๙๓๘
–๑๙๕๒ (๑๔ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

        - สุโขทัยประกาศอิสรภาพ
                     ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๑. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว)พ.ศ. ๑๙๑๓
–๑๙๓๑(๑๘ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

        -สุโขทัยยอมอยู่ใต้อำนาจอยุธยา
๒. พระเจ้าทองจันทร์ หรือ พระเจ้าทองลัน พ.ศ. ๑๙๓๑ (๗ วัน)
๓. สมเด็จพระอินทราราชาธิราชที่ ๑ พ.ศ. ๑๙๕๒
–๑๙๖๗ (๑๕ ปี) มีเหตุการณ์สำคัญคือ

       - อยุธยากลับมีอำนาจเหนือสุโขทัยอีก
๔. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) พ.ศ. ๑๙๖๗
–๑๙๙๑ (๒๔ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

        - รบชนะอาณาจักรเขมร

        - รวมสุโขทัยเข้ากับอยุธยาเมื่อพ.ศ. ๑๙๘๑
๕. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. ๑๙๙๑
–๒๐๓๑ (๔๐ ปี) มีเหตุการณ์สำคัญคือ

       - ปฏิรูปการปกครองรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง

       - ประกาศใช้ระบบศักดินา
๖. สมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ ๒ พ.ศ. ๑๙๙๒
–๒๐๓๔ (๒๒ ปี)
แทรก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ พ.ศ. ๒๐๓๑
–๒๐๓๔ (๓ ปี)
ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาไม่มีรัชกาลนี้
๗. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พระบรมราชา)พ.ศ.๒๐๓๔
–๒๐๗๒ (๓๘ปี) มีเหตุการณ์สำคัญคือ

         - หล่อพระศรีสรรเพชญ์

         -โปรตุเกสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย
๘. สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร หรือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔พ.ศ. ๒๐๗๖
๙. สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมารพ.ศ. ๒๐๗๖ (๕ เดือน)
๑๐. สมเด็จพระชัยราชาธิราช พ.ศ. ๒๐๗๗
–๒๐๘๙ (๑๒ ปี) มีเหตุการณ์สำคัญคือ

       - อยุธยาทำสงครามกับพม่าเป็นครั้งแรก

        -ล้านนายอมเป็นประเทศราชของอยุธยา
๑๑. สมเด็จพระยอดฟ้า หรือ พระแก้วฟ้าพ.ศ. ๒๐๘๙
–๒๐๙๑ (๒ ปี)
แทรก ขุนวรวงศาธิราช พ.ศ. ๒๐๙๑ (๔๒ วัน) ไม่นับเป็นราชวงศ์
๑๒. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ราชาธิราช (พระเจ้าช้างเผือก)ครองราชย์ครั้งแรก พ.ศ.๒๐๙๑
– ๒๐๙๗ (๖ ปี) มีเหตุการณ์สำคัญคือ

       -ไทยเสียสมเด็จพระสุริโยทัยในการรบกับพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑

      - ไทยแพ้พม่าในสงครามช้างเผือก พ.ศ. ๒๑๐๖
๑๓. สมเด็จพระมหินทราธิราชครองราชย์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๐๙๗ (๑ ปี)
แทรก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ราชาธิราชครองราชย์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๐๙๗
–๒๑๑๑
แทรก สมเด็จพระมหินทราธิราช ครองราชย์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๐๙๘
–๒๑๑๒มีเหตุการณ์สำคัญคือ

        - เสียกรุงอยุธยา ครั้งที่ ๑ แก่พม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒

หมายเหตุศักราชตั้งแต่รัชกาลของสมเด็จพระชัยราชาธิราชถึงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ยังมีข้อมูลที่ต้องศึกษาและตรวจสอบอีกยังไม่มีข้อยุติ พบว่าบางแห่งสรุปศักราชรวมไว้ครั้งเดียวว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ราชาธิราชพ.ศ.๒๐๙๑–๒๑๑๑ (๒๐ ปี)
สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. ๒๑๑๑
–๒๑๑๒ (๑ ปี)
สำหรับศักราชตั้งแต่รัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นต้นไปน่าจะเป็นศักราชที่ถูกต้องกว่าศักราชที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาดังนี้
                     ราชวงศ์สุโขทัย
๑.สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒
–๒๑๓๓ (๒๑ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

       - อยุธยาเป็นประเทศราชของพม่า ๑๕ปี

        -เขมรโจมตีไทยหลายครั้ง

       - พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๗
๒. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชาธิราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๒ พ.ศ. ๒๑๓๓
–๒๑๔๘(๑๕ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

      - ไทยชนะพม่าในสงครามยุทธหัตถี พ.ศ. ๒๑๓๕

        -ไทยขยายอาณาเขตออกไปกว้างขวางออกไปกว้างขวางกว่าสมัยใดๆ
๓. สมเด็จพระเอกาทศ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๓ พ.ศ. ๒๑๔๘
–๒๑๖๓(๑๕ ปี) มีเหตุการณ์สำคัญคือ

       - ส่งทูตไปฮอลันดา นับเป็นทูตไทยคณะแรกที่ไปยุโรป
๔. สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๔ พ.ศ. ๒๑๖๓ (ไม่ถึงปี)
๕. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๖๓
–๒๑๗๑ (๘ปี) มีเหตุการณ์สำคัญคือ

        - พบรอยพระพุทธบาทสระบุรี

         -ทรงนิพนธ์กาพย์มหาชาติ
๖. สมเด็จพระเชษฐาธิราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ พ.ศ. ๒๑๗๑
–๒๑๗๓ (๒ปี)
๗. สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ พ.ศ. ๒๑๗๓ (๓๖ วัน)
                    ราชวงศ์ปราสาททอง
๑. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๕ พ.ศ. ๒๑๗๓
–๒๑๙๘ ๒๕ ปี) มีเหตุการณ์สำคัญคือ

        - ได้เขมรเป็นเมืองประเทศราช
๒. สมเด็จเจ้าฟ้าชัย หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๖ พ.ศ. ๒๑๙๘ (๑ ปี)
๓. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๗ พ.ศ. ๒๑๙๙ (๓ เดือน)
๔. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ พ.ศ. ๒๑๙๙
–๒๒๓๑ ๓๒ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

       - ส่งออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) เป็นทูตไปฝรั่งเศส

        –รับวิทยาการจากชาติตะวันตกเข้ามามาก

         - เป็นยุคทองของวรรณคดี
                    ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
๑. สมเด็จพระเพทราชา หรือ สมเด็จพระมหาบุรุษ พ.ศ. ๒๒๓๑
–๒๒๔๖(๑๕ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

         - ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสสิ้นสุดลง

         –การค้ากับต่างประเทศลดลง

        – เกิดกบฏในเมืองต่างๆ ๔ ครั้ง
๒. สมเด็จพระเจ้าเสือ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๘ พ.ศ. ๒๒๔๖
–๒๒๕๑(๖ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

         - เรื่องราวของพันท้ายสรสิงห์
๓. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระหรือ สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๙ พ.ศ. ๒๒๕๑
–๒๒๗๕(๒๔ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

          - ขุดคลองมหาไชยเชื่อมแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีน
๔. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ พ.ศ. ๒๒๗๕
–๒๓๐๑(๒๖ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

          -ส่งสมณทูตไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในลังกา

-มีความรุ่งเรืองด้านวรรณกรรมกวีสำคัญได้แก่ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง)
๕. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๐๑ (๒ เดือน)
๖. สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๐๑-๒๓๐๙ (๙ ปี)มีเหตุการณ์สำคัญคือ

       - เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ แก่พม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ เป็นอันสิ้นสุดสมัยอยุธยา
เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ครองกรุงศรีอยุธยา ก่อนเสียกรุงในพ.ศ.๒๓๑๐
                    ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๒๕(๑๔ปี) ได้กอบกู้ชาติและรวบรวมอาณาจักรสยามเป็นปึกแผ่นภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ครองอาณาจักรสยาม แต่สร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาซึ่งปรากฏว่าที่ได้รับความเสียหายจากการเสียกรุงเมื่อพ.ศ.๒๓๑๐ จึงนับเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Create Date : 12 สิงหาคม 2558
Last Update : 12 สิงหาคม 2558 17:53:38 น. 0 comments
Counter : 3644 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

sathit 1
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add sathit 1's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.