งาสาร ฤาห่อนเหี้ยน หดคืน คำกล่าว สาธุชนยืน อย่างนั้น
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2554
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
7 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 

ทหารพราน นักรบประชาชนทหารพรานนักรบประชาชน

ในขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ยุติความรุนแรง แต่ถ้าเราลองเหลียวหลังมองย้อนอดีตก็จะพบว่าสถานการณ์การก่อความไม่สงบ จนถึงขั้นมีขบวนการต่อต้านอำนาจรัฐนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไทยเราเคยผ่านสถานการณ์ที่รุนแรงมากกว่านี้มาแล้วในยุคสงครามเย็น แต่เราก็สามารถยุติปัญหา สร้างความสงบสุขให้กลับคืนมาได้

ในยุคนั้นสถานการณ์การก่อการร้ายขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ฝ่ายตรงข้ามมีการจัดตั้งเขตอำนาจรัฐขึ้นมาทับซ้อนกับฝ่ายรัฐ มีการจัดตั้งกองทัพเพื่อปลดปล่อยประเทศไทย ที่เรียกว่าทปท. ทหารแต่ละกองทัพภาคต่างมีคู่ต่อสู้ประกบกันทุกกองทัพ

รัฐบาลต้องดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในการในการปราบปรามการก่อการร้ายทั่วประเทศ ภายใต้การควบคุมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) เจ้าหน้าที่ได้รับความสูญเสียจำนวนมาก แต่ละปีนับพันราย

แต่ในที่สุดแล้ว
ด้วยความรัก ความปราถนาดี และความจริงใจจึงทำให้สถานการณ์ยุติลงด้วยนโยบาย ๖๖/๒๕๒๓ของรัฐบาล

ในครั้งนั้นฝ่ายรัฐวิเคราะห์ฝ่ายผู้ก่อการร้ายได้ว่ามีโครงสร้างประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ พรรค แนวร่วม และกองกำลัง
โดยมีเงื่อนไขสำคัญของการก่อการร้ายอยู่ ๒ประการคือ ความคับแค้นทางจิตใจ และความยากไร้ทางวัตถุ

แล้วได้ลงมือแก้ไขปัญหา ด้วยการ แยกแนวร่วมออกจากกองกำลัง ดำเนินการขจัดเงื่อนไขด้วย การพัฒนาเพื่อขจัดความยากจน และการทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดำเนินการกดดัน กวาดล้างกองกำลังติดอาวุธด้วยกำลังทหาร และการสลายพรรคด้วยการยอมให้มาต่อสู้กันในทางการเมืองในรัฐสภา

ในที่สุดคนไทยก็ยุติการฆ่าฟันกันเอง หันมาร่วมกันพัฒนาชาติไทย เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสลายการต่อสู้ในครั้งนั้นคือ หน่วยทหารพราน

ทหารพรานจัดอยู่ในประเภทกำลังประจำถิ่น ได้มีการจัดตั้งครั้งแรกเพื่อปฏิบัติงานด้านชายแดน ไทย – กัมพูชา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา และได้มีการปฏิบัติงานที่ได้ผล รวมทั้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง
โดยกองทัพบกจัดตั้งกองกำลังทหารพรานกองทัพบก ขึ้นมา

มีหน่วยรองคือ กองกำลังทหารพรานกองทัพภาคที่ ๑,๒,๓,๔ และแต่ละกองกำลังทหารพรานกองทัพภาค มีหน่วยปฏิบัติคือ กรมทหารพรานต่างๆเช่น
กรมทหารพราน ๑๑,๑๒,๑๓ก็จะอยู่ในพื้นที่กองทัพภาค ที่๑
กรมทหารพราน ๒๑,๒๒,๒๓ ก็จะอยู่ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒
กรมทหารพรานที่ ๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ ก็จะอยู่ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓ เป็นต้น
และกองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยทหารพรานจู่โจมขึ้นมากำหนดให้ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อกองกำลังทหารพรานกองทัพบก หน่วยนี้มีภารกิจในการปฏิบัติการทั่วประเทศเพื่อเสริมการปฏิบัติของกำลังรบที่ปฏิบัติอยู่แล้วในพื้นที่แต่ละกองทัพภาค ตามแต่สถานการณ์จะหนักในพื้นที่ใด หน่วยทหารพรานจู่โจม มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายปักธงชัย อ.ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บุคคลทั่วไปจึงรู้จักหน่วยทหารพรานจู่โจมในนามของทหารพรานค่ายปักธงชัย

จากการที่ทหารพรานจัดตั้งขึ้นโดยใช้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก จึงมีฉายาว่า ทหารพรานคือนักรบประชาชน ทหารพรานจัดตั้งขึ้นเพื่อทำสงครามกองโจร ได้รับการฝึกในยุทธวิธีในการรบแบบกองโจร หรือที่เรียกว่าจรยุทธ

บทบาทของทหารพรานไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการสู้รบเท่านั้น เพราะตามนโยบายการเมืองนำการทหารนั้นงานที่สำคัญคือ งานด้านกิจการพลเรือนอันได้แก่
การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติของทางราชการ
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่เป็นจริงและเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายผู้ก่อการร้าย
การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง เพื่อให้ประชาชน ศรัทธาและยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่หลงผิดไปเชื่อถือศรัทธาการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ตามที่ฝ่ายผู้ก่อการร้ายชักจูง

ผลจากการปฏิบัติงานของหน่วยทหารพราน ทั้งในการรบ และการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน มีส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถต่อสู้จนเอาชนะคอมมิวนิสต์จนสามารถยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างคนไทยด้วยกันได้ในที่สุด

ฝ่ายเราสามารถสลายพรรคคอมมิวสต์แห่งประเทศไทย สลายแนวร่วม และทำลายกองกำลังติดอาวุธของฝ่ายตรงข้าม ลงได้ทำให้พี่น้องไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขถึงปัจจุบันนี้

เมื่อสิ้นยุคสงครามเย็นหน่วยทหารพรานจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องภารกิจ และการจัดกำลัง งานที่ได้รับมอบหมายต่อมาคือ การพิทักษ์ประชาชน และทรัพยากร การร่วมกับส่วนราชการที่มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายในการ ป้องกัน ปราบปราม ผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การ ลักลอบค้าสิ่งของผิดกฎหมาย สะกัดกั้น การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และที่สำคัญคือการป้องกัน ปราบปราม ขบวนการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด

และได้มีการยุบเลิกหน่วยที่หมดความจำเป็นไปเป็นจำนวนมาก
สำหรับทหารพรานจู่โจมนั้น กองทัพบกได้ยุบเลิกกองกำลังทหารพรานกองทัพบก ยุบเลิกค่ายปักธงชัย กำลังทหารพรานที่เหลืออยู่ได้ปรับโอนให้กับกองทัพภาคต่างๆ

สถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันนอกจากการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การสู้รบ แล้ว ภัยคุกคามต่อความมั่นคงอื่นๆ ที่ยังมีอยู่ ไม่ว่าเรื่องยาเสพติด ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง หรือการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกับส่วนราชการอื่นๆในการควบคุมดูแล

และที่สำคัญคือ การสร้างความอบอุ่นใจให้กับราษฎรชนบทห่างไกลในพื้นที่ชายแดน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการประสานใจกับพี่น้องไทยชายแดนทั้งหลายไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด มีเชื้อสายเผ่าพันธ์ใด ให้มีความรักสามัคคี และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ตกเป็นเหยื่อในการยุยงปลุกปั่น

ปัญหาความมั่นคงในอนาคต โอกาส การรบอย่างเปิดเผย ระหว่างประเทศอาจจะมีความเป็นไปได้น้อย แต่ตัวอย่างที่มีให้เห็นคือการต่อสู้ที่เกิดจาก ความขัดแย้งภายใน หรือความแตกต่างที่ถูกยุยงปลุกปั่น ซึ่งก็มีความสูญเสียไม่ต่างจากสงคราม

ทหารพรานนักรบประชาชน ที่คนไทยอีกจำนวนมากยังไม่รู้จัก เป็นเครื่องมือ สำคัญ ที่ร่วมในการสร้างความมั่นคงอยู่ในพื้นที่ชายแดน- - - - พ.อ.สาธิต ศรีสุวรรณ/๗ ส.ค. ๕๔/- - -
 

Create Date : 07 สิงหาคม 2554
0 comments
Last Update : 11 สิงหาคม 2554 16:32:57 น.
Counter : 1555 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


sathit 1
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add sathit 1's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.