sansook
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 37 คน [?]
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โค้ดนี้เป็นภาพพื้นหลังนำไปวางที่ช่อง Script Area ค่ะ
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2548
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
15 ธันวาคม 2548
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add sansook's blog to your web]
Links
 

 
สรุปพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537-ปัจจุบัน

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537-ปัจจุบัน
แก้ไขถึงฉบับที่ 5 โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา มีการบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ สุขาภิบาล เทศบาล และส่วนราชการท้องถิ่นอื่น
ตำบล คือ มีการปกครองอยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พรบ.นี้
สภาตำบล
ในหนึ่งตำบลให้มีสภาตำบล 1 สภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สภาประกอบด้วย (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง) และ สมาชิกแต่ละหมู่บ้านบ้านละ 1 คน
ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิกสภาตำบล ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในหมู่บ้านที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันรับสมัคร ไม่มีพฤติกรรมทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิก ยังไม่ถึง 5 ปี
ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง
สมาชิกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออกยื่นหนังสือต่อนายอำเภอ ยุบสภา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง นายอำเภอสั่งให้พ้นเมื่อขาดคุณสมบัติ ผู้ว่าฯสั่งให้พ้นเมื่อบกพร่องในทางความประพฤติ
ถ้าครบวาระให้เลือกตั้งภายใน 45 วัน ถ้าเป็นกรณีอื่นภายใน 60 วัน
ถ้าประกาศหมู่บ้านขึ้นใหม่ ให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้ง
กำนันเป็นประธานสภา มีรองประธานสภา 1 คน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิก มีวาระ 4 ปี
ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมสภา ให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
เลขาฯสภา แต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำบล ให้นายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
ให้สมาชิกและเลขาฯเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้สภาตำบลดำเนินการดูแล เรื่องน้ำดื่ม / น้ำใช้ บำรุงรักษาทางน้ำ / ทางบก รักษาทางระบายน้ำ ถนน สิ่งปฏิกูล ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ
ในการทำนิติกรรมให้สภาตำบล ประกอบไปด้วย ประธานเลขาฯ และสมาชิก รวม 3 คน ทำการแทนสภา
สภาตำบลมีรายได้จาก 1. ทรัพย์สินของสภาตำบล 2. สาธารณูปโภคของสภาตำบล 3. เงินทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 4. เงินอุดหนุนและรายได้อื่นที่รัฐจักสรรให้ 5.รายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
รายได้ของสภาตำบลไม่ต้องเสียภาษีตามราชกฤษฎีกาประมวลกฎหมายรัษฎากร
สภามีรายจ่าย คือ 1. เงินเดือน 2. ค่าจ้าง 3.ค่าตอบแทน 4. ค่าใช้สอย 5. ค่าวัสดุ 6.ครุภัณฑ์ 7. ที่ดิน 8.สาธารณูปโภค 9.เงินอุดหนุน
ค่าตอบแทนสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ให้นายอำเภอกำกับดูแลสภาตำบล
ให้สภาตำบลจัดทำร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้มีนายอำเภออนุมัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สภาตำบลใดมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท ให้ตั้งเป็น อบต. ได้โดยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ให้ยุบสภาตำบลและ อบต. ที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง 2,000 คน โดยให้มีการรวมเขตใกล้คียงในอำเภอเดียวกันภายใน 90 วัน ยกเว้นพื้นที่เป็นเกาะ และประชาชนต้องยินยอม
ให้ อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
สภา อบต.ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน ถ้ามีหมู่บ้านเดียวให้มีสมาชิกได้ 6 คน ถ้ามี 2 หมู่บ้านให้มีสมาชิกได้หมู่บ้านละ 3 คน
อายุของสภามีกำหนดคราวละ 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง
อำนาจของสภาคือ 1. ให้ความรับผิดชอบแผนฯ 2. พิจารณาร่างฯ 3. ควบคุมการปฏิบัติงาน
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาได้
ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาอีก 1 คน
เมื่อตำแหน่งประธานและรองประธานว่างลงให้มีการเลือกตั้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง
ใน 1 ปีให้มีการประชุมสมัยสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย
ให้นายอำเภอกำหนดให้มีการประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผลเลือกตั้ง ถ้าไม่สามารถประชุมได้ ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าให้ทำการยุบสภา
สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอาจยื่นคำขอให้เปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญต้องไม่เกิน 15 วัน
ให้สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกเป็นเลขาฯ ก็ได้
นายก อบต. มาจากการเลือกตั้ง มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในวันเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ให้มีวาระ 4 ปี เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดกัน
นายกอาจแต่งตั้งรองนายก ได้ไม่เกิน 2 คน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก) อาจมีเลขานายกก็ได้
ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ให้นายกแถลงนโยบายภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง แต่ถ้ายังไม่มีประธานสภาให้มีการเลือกประธานสภาก่อน แล้วให้นายกแถลงนโยบายภายใน 15 วัน นับจากมีประธานสภาแล้ว ถ้าไม่สามารถแถลงนโยบายภายในกำหนดได้ ให้จัดทำเป็นหนังสือแจกจ่ายสมาชิกภายใน 7 วัน
สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติได้ โดยให้ประธานสภากำหนดวันอภิปรายต้องไม่เร็วกว่า 5 วัน และไม่ช้ากว่า 15 วัน
นายกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ออกตามวาระ 2. ตาย 3. ลาออกต่อนายอำเภอ 4. ขาดคุณสมบัติ 5. กระทำการฝ่าฝืน 6.ผู้ว่าสั่งให้ออก 7. ต้องโทษจำคุก 8. ราษฎรไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ลงคะแนนถอดถอน
ใหสภา อบต. จัดทำ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม อบต. เรียกเก็บในอัตรา ร้อยละ 0 ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร แต่ถ้าเรียกเก็บในอัตราอื่นให้ อบต. เรียกเก็บ 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถ้างบประมาณระหว่างปีไม่พอจ่าย ให้มีการจัดทำร่างข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วให้นายอำเภออนุมัติภายใน 15 วัน
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ยุบสภาเนื่องจากนายกและสภาปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน
รายได้ของ อบต. มาจาก ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม รวมถึงประโยชน์อันเกิดจากการฆ่าสัตว์
ภาษีจากธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตขายสุรา ค่าธรรมเนียมในการเล่นการพนัน ให้เก็บเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10
อบต. มีหน้าที่หลักที่ต้องทำในเขต อบต. ในเรื่องต่อไปนี้ 1. บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2. รักษาความสะอาด 3.ป้องกันโรคติดต่อ 4. บรรเทาสารณภัย 5. ส่งเสริมด้านการศึกษาและศาสนา 6. พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 7. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 8. รักษาจารีตประเพณี 9. หน้าที่อื่นๆตามสมควร
รายได้ของ อบต. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและนำส่งคลัง โดยตราเป็น พรฎ. ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
อบต. จะกู้เงิน ต้องได้รับอนุญาตจากสภา อบต.ก่อน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อบต. อยู่ภายในกำกับดูแลของนายอำเภอ ประกาศให้ไว้เมื่อวันที่ 26 พ.ย 2537

แก้ไขถึงฉบับที่ 5 โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา มีการบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ สุขาภิบาล เทศบาล และส่วนราชการท้องถิ่นอื่น
ตำบล คือ มีการปกครองอยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พรบ.นี้
สภาตำบล
ในหนึ่งตำบลให้มีสภาตำบล 1 สภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สภาประกอบด้วย (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง) และ สมาชิกแต่ละหมู่บ้านบ้านละ 1 คน
ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิกสภาตำบล ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในหมู่บ้านที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันรับสมัคร ไม่มีพฤติกรรมทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิก ยังไม่ถึง 5 ปี
ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง
สมาชิกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออกยื่นหนังสือต่อนายอำเภอ ยุบสภา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง นายอำเภอสั่งให้พ้นเมื่อขาดคุณสมบัติ ผู้ว่าฯสั่งให้พ้นเมื่อบกพร่องในทางความประพฤติ
ถ้าครบวาระให้เลือกตั้งภายใน 45 วัน ถ้าเป็นกรณีอื่นภายใน 60 วัน
ถ้าประกาศหมู่บ้านขึ้นใหม่ ให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้ง
กำนันเป็นประธานสภา มีรองประธานสภา 1 คน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิก มีวาระ 4 ปี
ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมสภา ให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
เลขาฯสภา แต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำบล ให้นายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
ให้สมาชิกและเลขาฯเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้สภาตำบลดำเนินการดูแล เรื่องน้ำดื่ม / น้ำใช้ บำรุงรักษาทางน้ำ / ทางบก รักษาทางระบายน้ำ ถนน สิ่งปฏิกูล ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ
ในการทำนิติกรรมให้สภาตำบล ประกอบไปด้วย ประธานเลขาฯ และสมาชิก รวม 3 คน ทำการแทนสภา
สภาตำบลมีรายได้จาก 1. ทรัพย์สินของสภาตำบล 2. สาธารณูปโภคของสภาตำบล 3. เงินทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 4. เงินอุดหนุนและรายได้อื่นที่รัฐจักสรรให้ 5.รายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
รายได้ของสภาตำบลไม่ต้องเสียภาษีตามราชกฤษฎีกาประมวลกฎหมายรัษฎากร
สภามีรายจ่าย คือ 1. เงินเดือน 2. ค่าจ้าง 3.ค่าตอบแทน 4. ค่าใช้สอย 5. ค่าวัสดุ 6.ครุภัณฑ์ 7. ที่ดิน 8.สาธารณูปโภค 9.เงินอุดหนุน
ค่าตอบแทนสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ให้นายอำเภอกำกับดูแลสภาตำบล
ให้สภาตำบลจัดทำร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้มีนายอำเภออนุมัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สภาตำบลใดมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท ให้ตั้งเป็น อบต. ได้โดยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ให้ยุบสภาตำบลและ อบต. ที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง 2,000 คน โดยให้มีการรวมเขตใกล้คียงในอำเภอเดียวกันภายใน 90 วัน ยกเว้นพื้นที่เป็นเกาะ และประชาชนต้องยินยอม
ให้ อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
สภา อบต.ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน ถ้ามีหมู่บ้านเดียวให้มีสมาชิกได้ 6 คน ถ้ามี 2 หมู่บ้านให้มีสมาชิกได้หมู่บ้านละ 3 คน
อายุของสภามีกำหนดคราวละ 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง
อำนาจของสภาคือ 1. ให้ความรับผิดชอบแผนฯ 2. พิจารณาร่างฯ 3. ควบคุมการปฏิบัติงาน
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาได้
ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาอีก 1 คน
เมื่อตำแหน่งประธานและรองประธานว่างลงให้มีการเลือกตั้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง
ใน 1 ปีให้มีการประชุมสมัยสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย
ให้นายอำเภอกำหนดให้มีการประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผลเลือกตั้ง ถ้าไม่สามารถประชุมได้ ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าให้ทำการยุบสภา
สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอาจยื่นคำขอให้เปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญต้องไม่เกิน 15 วัน
ให้สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกเป็นเลขาฯ ก็ได้
นายก อบต. มาจากการเลือกตั้ง มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในวันเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ให้มีวาระ 4 ปี เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดกัน
นายกอาจแต่งตั้งรองนายก ได้ไม่เกิน 2 คน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก) อาจมีเลขานายกก็ได้
ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ให้นายกแถลงนโยบายภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง แต่ถ้ายังไม่มีประธานสภาให้มีการเลือกประธานสภาก่อน แล้วให้นายกแถลงนโยบายภายใน 15 วัน นับจากมีประธานสภาแล้ว ถ้าไม่สามารถแถลงนโยบายภายในกำหนดได้ ให้จัดทำเป็นหนังสือแจกจ่ายสมาชิกภายใน 7 วัน
สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติได้ โดยให้ประธานสภากำหนดวันอภิปรายต้องไม่เร็วกว่า 5 วัน และไม่ช้ากว่า 15 วัน
นายกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ออกตามวาระ 2. ตาย 3. ลาออกต่อนายอำเภอ 4. ขาดคุณสมบัติ 5. กระทำการฝ่าฝืน 6.ผู้ว่าสั่งให้ออก 7. ต้องโทษจำคุก 8. ราษฎรไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ลงคะแนนถอดถอน
ใหสภา อบต. จัดทำ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม อบต. เรียกเก็บในอัตรา ร้อยละ 0 ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร แต่ถ้าเรียกเก็บในอัตราอื่นให้ อบต. เรียกเก็บ 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถ้างบประมาณระหว่างปีไม่พอจ่าย ให้มีการจัดทำร่างข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วให้นายอำเภออนุมัติภายใน 15 วัน
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ยุบสภาเนื่องจากนายกและสภาปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน
รายได้ของ อบต. มาจาก ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม รวมถึงประโยชน์อันเกิดจากการฆ่าสัตว์
ภาษีจากธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตขายสุรา ค่าธรรมเนียมในการเล่นการพนัน ให้เก็บเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10
อบต. มีหน้าที่หลักที่ต้องทำในเขต อบต. ในเรื่องต่อไปนี้ 1. บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2. รักษาความสะอาด 3.ป้องกันโรคติดต่อ 4. บรรเทาสารณภัย 5. ส่งเสริมด้านการศึกษาและศาสนา 6. พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 7. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 8. รักษาจารีตประเพณี 9. หน้าที่อื่นๆตามสมควร
รายได้ของ อบต. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและนำส่งคลัง โดยตราเป็น พรฎ. ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
อบต. จะกู้เงิน ต้องได้รับอนุญาตจากสภา อบต.ก่อน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อบต. อยู่ภายในกำกับดูแลของนายอำเภอ ประกาศให้ไว้เมื่อวันที่ 26 พ.ย 2537Create Date : 15 ธันวาคม 2548
Last Update : 15 ธันวาคม 2548 14:46:35 น. 36 comments
Counter : 33471 Pageviews.

 
ควรทำรายละเอียดให้เข้าใจง่ายกว่านี้นะ


โดย: กุ๊กกู๋ IP: 58.137.30.254 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2549 เวลา:14:18:26 น.  

 
ควรสรุปโดย ระบุว่ามาตราอะไรที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม / ฉบับที่/ พ.ศ.


โดย: อบต. IP: 203.113.17.158 วันที่: 17 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:12:18 น.  

 
เห็นด้วยกับ อบต ip


โดย: jj IP: 203.172.199.254 วันที่: 22 สิงหาคม 2550 เวลา:16:46:18 น.  

 
นายเอ รับเหมาก่อสร้างถนนโดยใช้บริษัทที่ไม่มีชือนายเอร่วมอยู่ เวลาผ่านไปสองปี นายเอลงสมัครนายกอบต.นั้น และได้รับเลือกตั้ง ต่อมามีผู้ร้องเรียนเรื่องการมีส่วนได้เสียทางอ้อมต่อนายอำเภอ โดย กกต.ยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้ง ถามว่านายเอต้องรับโทษอย่างไร เมื่อกกต.รับรองผลแล้ว อยากทราบคำตอบ


โดย: ที่รัก IP: 61.7.179.84 วันที่: 25 ตุลาคม 2550 เวลา:10:26:26 น.  

 
สรุปดีมากจ้า ไม่ต้องไปอ่านอีกรอบ ใช้สอบได้เลยนะเนี้ย เรากำลังจะสอบปลัดเทศบาลพอดี เอามาประยุกต์ใช้ได้


โดย: คนหัวไว IP: 61.7.179.84 วันที่: 25 ตุลาคม 2550 เวลา:10:29:30 น.  

 
ดีจัง จะได้เอาไปสอบเข้า อ.บ.ต.


โดย: ปุยฝ้าย IP: 203.113.51.202 วันที่: 26 ตุลาคม 2550 เวลา:19:36:12 น.  

 
คุณสรุปได้ดีมาเลย ขอชื่นชมด้วยใจจริงจ้า


โดย: inn IP: 61.19.66.167 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:05:31 น.  

 
คนอารัยถ่ายข้างหลังยังสวย


โดย: kaojing Autonomous Man IP: 58.9.36.137 วันที่: 5 เมษายน 2551 เวลา:20:22:13 น.  

 

นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเทออออออออ


โดย: foon IP: 118.174.73.201 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:11:09:20 น.  

 
ขอบคุณนะคะ ที่ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น


โดย: ศิวพร IP: 203.156.40.24 วันที่: 1 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:08:12 น.  

 
คุณคือผู้เมตตาปวงมนุษย์ผู้ขี้เกียจทั้งหลาย
ขอให้คุณจงเจริญ


โดย: zaa IP: 222.123.183.104 วันที่: 12 กรกฎาคม 2551 เวลา:7:37:06 น.  

 
อ่านแล้วจัยมาขึ้น ขอบคุณคับ


โดย: หนอนหนังสือ IP: 202.143.156.35 วันที่: 7 สิงหาคม 2551 เวลา:10:13:50 น.  

 
ขอบคุณนะคะ


โดย: คนจะสอบ IP: 119.42.86.14 วันที่: 27 สิงหาคม 2551 เวลา:10:29:04 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆค่ะ


โดย: Flyindance IP: 122.154.37.4 วันที่: 6 กันยายน 2551 เวลา:13:08:07 น.  

 
ขอบคุณครับที่ให้ความรู้เพิ่ม ขอบคุณครับ


โดย: cosbrees IP: 119.42.66.94 วันที่: 16 กันยายน 2551 เวลา:19:21:41 น.  

 
อยากทราบโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง


โดย: หนูนิด IP: 118.174.149.104 วันที่: 8 มกราคม 2552 เวลา:20:04:42 น.  

 
ดีดี


โดย: น้องดี IP: 61.7.169.204 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:10:52:15 น.  

 
ข้อความดีค่ะแต่น้อยไปนิดนะคะ


โดย: ใบเตย IP: 61.19.121.50 วันที่: 29 ตุลาคม 2552 เวลา:14:12:15 น.  

 
อบต.เรียกเก็บค่าเก็บขยะ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อ ซึ่งมีรายได้จากเงินบริจาคซึ่งเป็นรายได้ไม่แน่นอน และศาลเจ้าพ่อตั้งอยู่ริมถนนสายหลักแต่อยู่กลางป่า โดยแจ้งเก็บย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี ได้หรือไม่


โดย: ผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อ IP: 117.47.231.19 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:00:35 น.  

 
คุณผู้ดูแลศาลเจ้า ตรงนี้คุณต้องไปดูตามข้อบัญญัติของ อบต. ตามปกติทางหน่วยงานสามารถเรียกเก็บเงินย้อนหลังได้ในกรณีที่ศาลเจ้ามีรายได้ ถ้าศาลเจ้าไม่มีรายได้ให้ทำหนังสือขอยกเว้นการเสียภาษีกับทาง อบต. ได้ค่ะ แต่ก็เป็นไปตามข้อตกลงด้วยนะคะ


โดย: sansook วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:50:54 น.  

 
ขอบคุณมากคับ ได้ความรู้เยอะเลย


โดย: gay IP: 118.173.126.4 วันที่: 28 ธันวาคม 2552 เวลา:16:51:01 น.  

 
ขอบคุณค่ะ เจ้านาย


โดย: คนอยากรู้ IP: 222.123.170.228 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:57:22 น.  

 
สรุปเนื้อหาตรงข้อสอบอบตค่ะขอขอบคุณจากใจจริงและขอสนับสนุนให้ทำต่อไปการสรุปเนื้อหาพรบนั้นยากทุกพรบอยากบอกว่าคุณเก่งทีสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นจงใช้ความเยรพยามต่อไปนะจ๊ะ


โดย: เด็กตรังปริญญาโท IP: 111.84.66.93 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:35:26 น.  

 
จาสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการอบตค่ะ

รบกวนช่วยแนะแนวข้อสอบด้วย

อ่านหนังสือแล้วแต่กลัวไม่ตรงจุด

รบกวนด้วยนะค่ะ รบกวนเมล์ may-panadda@hotmail.com ค่ะ


โดย: เด็กพิโลกค่ะ IP: 115.67.93.235 วันที่: 20 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:29:58 น.  

 
ขอบพระคุณมากค่ะ ................สำหรับการสรุปดีๆๆ และน้ำใจในการ เผื่อแผ่ น่ะค่ะ


โดย: นกน้อยหัดบิน IP: 118.172.0.143 วันที่: 21 สิงหาคม 2553 เวลา:10:47:44 น.  

 
ขอบคุณนะคะที่ทำสรุปมาให้อ่าน
มีกำลังใจอ่านหนังสือเยอะเลยคะ

ขอบคุณจากใจคะ


โดย: คนเชียงใหม่ IP: 118.172.89.12 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:14:39:30 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: ลูกปลา IP: 115.67.244.235 วันที่: 26 เมษายน 2554 เวลา:22:07:54 น.  

 
ขอบคุณมากๆ นะคะ สำหรับผู้มีเวลาเตรียมตัวน้อยดีมากๆ ค่ะ


โดย: PP IP: 118.172.202.137 วันที่: 2 พฤษภาคม 2554 เวลา:0:54:48 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: มด IP: 49.229.254.95 วันที่: 25 กันยายน 2554 เวลา:21:40:48 น.  

 
- ประกอบการทำนิติกรรมใดใดกับสถาบันการเงิน เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร หน่วยงานใด?
- ถ้าที่ดินทำกินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง แต่อยู่ในพื้นที่เขต อบต. นายก อบต.ออกหนังสือรับรองให้ผิดหรือถูก เพราะ?


โดย: Oreo IP: 118.174.5.99 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา:14:53:02 น.  

 
ปัจจุบันนี้ 2555 พรบ.อบต.(แก้ไขและเพิ่มเติมฉบับที่เท่าไหร่แล้วครับ)โดย: iheen20@hotmail.com IP: 101.109.215.253 วันที่: 15 มิถุนายน 2555 เวลา:10:44:45 น.  

 
ข้อสอบ จนท.บริหารงานทั่วไปออกประมาณนี้คะ ต้องอ่านกันนะคะ สรุปในนี้ออกข้อสอบหลายข้อคะ


โดย: ธุรการ IP: 122.155.36.195 วันที่: 29 ตุลาคม 2555 เวลา:10:53:26 น.  

 
แจ่มเลยครับขอบคุณมากๆๆ


โดย: ขุนทะลวงฟัน IP: 182.52.32.43 วันที่: 8 ธันวาคม 2555 เวลา:10:56:15 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะอ่านสรุปแล้วเข้าใจมากขึ้น


โดย: คนอุบล IP: 27.55.169.106 วันที่: 12 มีนาคม 2556 เวลา:13:54:49 น.  

 
ขอบคุณมากๆครับ


โดย: เตรียมสอบ อบจ. IP: 27.145.157.252 วันที่: 25 ธันวาคม 2556 เวลา:1:21:14 น.  

 
ดีค่ะได้ความรู้และเข้าใจขึ้น


โดย: ธันยนันท์ IP: 49.230.87.243 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา:15:16:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.