กันยายน 2553

 
 
 
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
5 กันยายน 2553
จังหวัดสระแก้ว

" ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร "
สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ยาวนานตั้งแต่ สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดี โดยจะเห็นได้จาก กลุ่มปราสาท โบราณ ที่มีมากมายอยู่ทั่ว จังหวัดและโบราณวัตถุ ที่หลงเหลือ บอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีต ให้แก่คนรุ่นหลัง

นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์ จังหวัดสระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา นอกจากนี้ยังมีแท่งดินประติมากรรมทางธรรมชาติอย่าง "ละลุ" ที่มีรูปลักษณะแปลกตา

สุดชายแดน อรัญประเทศ สระแก้ว เป็นประตูบานใหญ่ ที่เปิดไปสู่ ประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคม และการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ ให้เป็นเส้นทางเดียวกัน มีตลาดโรงเกลือ ที่เต็มไปด้วยของราคาถูกและสินค้ามือสองจากนานาประเทศเพื่อนบ้าน

สระแก้วเป็นจังหวัดที่74 ของประเทศไทย เดิมมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ) และในปี พ.ศ.2476 เมื่อมีการยกเลิกระบบเทศาภิบาล ปราจีนบุรี ได้รับการยกฐานะ ให้เป็นจังหวัด สระแก้ว จึงกลายเป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัวออกมาจาก ปราจีนบุรี และได้รับการประกาศ ให้เป็นจังหวัด อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536

Photobucket


--------------------------------------------------------------------------------

ประวัติความเป็นมา

จังหวัดสระแก้วมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่ - ยุคโลหะ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ตำบลเขาสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมา ก็มีการค้นพบโบราณวัตถุอีก เช่น ที่อำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่า สระแก้ว เคยเป็นชุมชนสำคัญ ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ในยุคเจนละ- ทวารวดี มีอารยธรรม และวัฒนธรรม เป็นของตนเอง มีกษัตริย์ หรือผู้ครองเมือง ที่นับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย และไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถาน และจารึกรูปอักษรปัลลวะ ต่างๆ ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขารัง และช่องสระแจง เป็นต้น โดยเฉพาะจารึก รูปอักษรปัลลวะ ที่ปรากฏ ในบริเวณปราสาทเขาน้อย เขตอรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่า เป็นหลักฐานบันทึก ศักราช ที่เก่าแก่ที่สุด ในกลุ่มจารึกรุ่นแรก ที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180

นอกจากนี้ ยังค้นพบหลักฐาน ความเจริญของอารยธรรม ระหว่างพุทธศตวรรษ ที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผา เครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณ ที่ยังเหลือร่องรอย ปรากฏในปัจจุบัน เช่น จารึกพบที่ปราสาทสด๊กก๊อกธมอีก 2 หลัก ซึ่งในระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 15 ปราสาทสด๊กก๊อกธม ได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นเทวสถาน ของพระศิวะ ดังข้อความใน จารึก สด๊กก๊อกธม หลักที่ 1 ได้กล่าวถึงว่า ในปีพุทธศักราช 1480 พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 โปรดให้นำศิลาจารึก มาปักไว้ที่ ปราสาทสด๊กก๊อกธม เพื่อประกาศ ห้ามเรียก ข้าของเทวสถานแห่งนี้ ไปใช้ในกิจการอื่น แต่ให้ข้าของเทวสถาน ได้บำรุงรักษา และบูชาพระศิวลึงค์ หรือรูปเคารพ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ เทวสถานสด๊กก๊อกธม นี้ตลอดไป ส่วนจารึก อีกหลักหนึ่ง ก็ได้กล่าวสรรเสริญ พระเจ้าอาทิตยวรมันที่ 2 ซึ่งได้ทรงบูรณะ โบราณสถาน แห่งนี้ จนสำเร็จพร้อมจารึก ที่เกี่ยวกับอารยธรรม และศาสนา เป็นต้น จากจารึก และโบราณสถาน ที่พบนี้ สามารถบ่งบอก ให้เราทราบถึงระบบการปกครอง ของ อาณาจักร ขอมโบราณ บนผืนแผ่นดิน สระแก้ว แห่งนี้ เปรียบเสมือน มรดก ทางภูมิปัญญา ของบรรพชน ที่มีคุณค่า เป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษายิ่ง--------------------------------------------------------------------------------

อาณาเขต การปกครอง

จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอโคกสูง และอำเภอวังสมบูรณ์

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
--------------------------------------------------------------------------------

การเดินทาง

ทางรถยนต์

การเดินทางไปจังหวัดสระแก้วสามารถใช้เส้นทางได้ 4 เส้นทาง ได้แก่

1. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหมายเลข 305 ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร

2. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วเลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านจังหวัดนครนายก อำเภอกบินทร์บุรี ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร

3. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 35 ให้เลี้ยวขวาไปทางอำเภอกบินทร์บุรี โดยใช้เส้นทางหมายเลข 304 พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 95 ให้เลี้ยวขวาอีกครั้ง เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 210 กิโลเมตร

4.จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ประมาณกิโลเมตรที่ 54 จะมีทางแยกขวาไปจังหวัดสระแก้วโดยไปตามทางหลวงหมายเลข 359 อีกประมาณ 65 กิโลเมตรถึงจังหวัดสระแก้ว จัดเป็นเส้นทางที่ช่วยย่นระยะเวลาเดินทางไปจังหวัดสระแก้วในขณะนี้ หรือใช้ทางพิเศษฉลองรัช, ทางพิเศษบูรพาวิถี, ทางพิเศษอุดรรัถยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

ทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถโดยสารสายกรุงเทพฯ –สระแก้ว-อรัญประเทศ วันละ 2 ขบวน ขบวนแรกออกจากกรุงเทพฯ เวลา 05.55 น. ถึงสระแก้ว เวลา 10.32 น. ถึงอรัญประเทศ เวลา 11.30 น. และขบวนที่สอง ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 13.05 น. ถึงสระแก้ว เวลา 17.25 น. ถึงอรัญประเทศ เวลา 18.20 น. และเที่ยวกลับวันละ 2 ขบวน ขบวนแรกออกจากอรัญประเทศ เวลา 06.35 น. ถึงสระแก้ว เวลา 07.26 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ขบวนที่สองออกจากอรัญประเทศ เวลา 13.35 น. ถึงสระแก้ว เวลา 14.37 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.30 น. ค่าโดยสารคนละ 48 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือเว็บไซต์ //www.railway.co.th หรือสถานีรถไฟจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3726 1217

ทางรถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต และสถานีขนส่งเอกมัยทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (ถ้าวิ่งเส้นองครักษ์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66 หรือเว็บไซต์ //www.trasport.co.th หรือ บริษัท ขนส่ง จำกัด (จังหวัดสระแก้ว) ถนนเทศบาล 9/1 โทร. 0 3724 1282 แอร์ขวัญ โทร. 0 3742 1210, 0 1751 1718

การเดินทางจากสระแก้วไปยังจังหวัดใกล้เคียง

นครราชสีมา 184 กิโลเมตร
ปราจีนบุรี 188 กิโลเมตร
จันทบุรี 258 กิโลเมตร
ฉะเชิงเทรา 286 กิโลเมตร


การเดินทางจากอำเภอเมืองสระแก้วไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง - กิโลเมตร
อำเภอเขาฉกรรจ์ 19 กิโลเมตร
อำเภอวัฒนานคร 38 กิโลเมตร
อำเภอวังน้ำเย็น 50 กิโลเมตร
อำเภออรัญประเทศ 54 กิโลเมตร
อำเภอวังสมบูรณ์ 55 กิโลเมตร
อำเภอคลองหาด 65 กิโลเมตร
อำเภอโคกสูง 72 กิโลเมตร
อำเภอตาพระยา 100 กิโลเมตร
--------------------------------------------------------------------------------

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5127
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5125
ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ โทร. 0 3723 1016
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ โทร. 0 3723 1131
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5066-7
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3724 2362
สถานีตำรวจภูธร อ.ตาพระยา โทร. 0 3726 9111
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. 0 3724 1017
สถานีตำรวจภูธร อ.วัฒนานคร โทร. 0 3726 1507-8
สถานีตำรวจภูธร อ.วังน้ำเย็น โทร. 0 3725 1111
สถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ โทร. 0 3723 1203
โรงพยาบาลวัฒนานคร โทร. 0 3726 1772-5
โรงพยาบาลอรัญประเทศ โทร. 0 3723 3075-9
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โทร. 0 3724 2532, 0 3724 1011-2, โทร. 0 3724 3018-20
โรงพยาบาลตาพระยา โทร. 0 3726 9009, 0 3751 0252
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โทร. 0 3725 1108-9
โรงพยาบาลคลองหาด โทร. 0 3751 2258-61
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โทร. 0 3751 1272

อุทยานแห่งชาติปางสีดา เมื่อก่อนคือ ป่าแก่งดินสด ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน และป่าทากะบาก อยู่ในเขตตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ตำบลบ้านแก้ง ตำบลท่าแบก ตำบลโคกปี่ฆ้อง จังหวัดสระแก้ว และตำบลหนองน้ำใส ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี


--------------------------------------------------------------------------------
การเดินทาง :
อุทยานแห่งชาติปางสีดา สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวกทั้งทางรถไฟและรถโดยสารประจำทาง

ทางรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายเหนือ โดยสารสายกรุงเทพ-อรัญประเทศ มีรถออกทุกๆชั่วโมง
เที่ยวแรกเริ่มเวลา 5.30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 18.00 น. รถผ่านอำเภอวิหารแดง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แยกปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรีไปอีก 49 กิโลเมตร จะถึงจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทาง 256 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วต่อรถสองแถวในตลาดสระแก้ว สายสระแก้ว-บ้านคลองน้ำเขียว ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติปางสีดา

ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถออกเที่ยวแรกเวลา 6.00 น., 7.00 น., 8.05 น., 9.40 น. ไปลงที่สถานีรถไฟสระแก้ว แล้วต่อรถสองแถวที่ตลาดสระแก้ว สายสระแก้ว-บ้านคลองน้ำเขียว ถึงอุทยานแห่งชาติปางสีดา


--------------------------------------------------------------------------------
สิ่งอำนวยความสะดวก :
อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก ในอัตราคืนละ 500-600 บาท และมีสถานที่ให้กางเต็นท์ ในอัตรา คืนละ 5 บาท/คน บริการแก่นักท่องเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตู้ ปณ. 55 ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร. (01) 947-5948 หรือที่ อุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 561-4292 ต่อ 724-725, 579-5734, 579-7223


--------------------------------------------------------------------------------

จุดเด่นที่น่าสนใจ :

น้ำตกปางสีดา
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 800 เมตร เป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง 10 เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น และจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

น้ำตกผาตะเคียน
อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากน้ำตกปางสีดาประมาณ 2.5 กิโลเมตร สามารถเดินทางเท้าได้ 2 เส้นทาง ตลอดเส้นทางขึ้นสู่น้ำตกร่มรื่นด้วยแมกไม้หนาทึบ เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายที่อยู่ในสายเดียวกับน้ำตกปางสีดา น้ำตกทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร เหมาะสำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
เป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแยก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสูง 17.50 เมตร ยาว 720 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น และไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อน

น้ำตกท่ากระบาก
อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ตัวน้ำตกมีถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 400 ถึง 500 เมตร เบื้องล่างของแต่ละชั้นเป็นแอ่งน้ำลงเล่นน้ำได้

กลุ่มน้ำตกแควมะค่า
จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 40 ให้เดินเท้าต่ออีกประมาณ 6 กิโลเมตร ตัวน้ำตกทิ้งตัวจากหน้าผาสูงประมาณ 70 เมตร เหมาะสำหรับเดินป่า และสามารถกางเต็นท์ได้ ใกล้ ๆ กันยังมีน้ำตกรากไทรย้อย ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ประมาณ 500 เมตร น้ำตกลานหินใหญ่ ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ประมาณ 1.5 กิโลเมตรเมตร น้ำตกสวนมั่น สวนทอง ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ประมาณ 3 กิโลเมตร และน้ำตกม่านธารา ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ประมาณ 4 กิโลเมตร กลุ่มน้ำตกแห่งนี้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2-3 วัน เนื่องจากเป็นกลุ่มน้ำตกที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่า

น้ำตกถ้ำค้างคาว
จากที่ทำการถึงหลักกิโลเมตรที่ 22 ให้เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกมีค้างคาวอาศัยอยู่ในถ้ำมากมาย

จุดชมวิว
เป็นหุบเขากว้าง ห่างจากที่ทำการไปประมาณ กิโลเมตรที่ 25 และกิโลเมตรที่ 35 สามารถชมภูมิประเทศโดยรอบ และชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตกได้

แหล่งจระเข้น้ำจืด
ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางไปหมู่บ้านคลองผักขม-ทุ่งโพธิ์ อีกประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นแหล่งจระเข้น้ำจืดที่ได้สำรวจพบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 ที่ยังเหลืออยู่ที่บริเวณป่าห้วยน้ำเย็น

Create Date : 05 กันยายน 2553
Last Update : 10 มีนาคม 2554 15:12:06 น.
Counter : 877 Pageviews.

17 comments
  
อยากไปเที่ยวจัง มีโอกาสจะต้องไปให้ได้
โดย: ไม้งาม IP: 222.123.114.212 วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:12:57:50 น.
  
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ


อิอิ คืนนี้หลับฝันดีๆนะครับ
โดย: boyalonejang วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:20:15:28 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ ลมหนาวมาแล้วรักษาสุขภาพนะคะ
โดย: made by pum วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:9:44:50 น.
  
แวะมาทักทาย ในวันหยุดนะครับ

ฝันดีๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: boyalonejang วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:21:56:41 น.
  
อิอิ ขอบคุณครับ ที่แวะไปทักทายกัน


พอดี ช่วงนี้ ไม่ได้เล่นเลยครับ

อาจจะแวะมาทักทาย น้อยลงนะครับ


แต่ จะ พยาม แวะมาบ่อยๆละกัน


อิอิ คืนนี้ฝันดีๆนะครับผม
โดย: boyalonejang วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:39:47 น.
  
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2554 ณ ร้านอาหารครัวริมชล อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. 2554 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.9 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:17:34 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: Ramaekers วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:0:08:17 น.
  
แต่งงานใหม่ไม่บอกกันเลยนะประธาน
โดย: ไก่ IP: 49.229.242.215 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:19:42 น.
  
ใครบอก อะนั่น ข่าวลือจ้า โสดสนิทเหมือนเดิม
โดย: เอก (คลองตาสูตร ) วันที่: 9 มีนาคม 2554 เวลา:21:29:54 น.
  
อยากไปเที่ยว
โดย: กิตติพงษ์ IP: 110.49.226.16 วันที่: 28 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:36:41 น.
  
พรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิด อย่าลืมไปทำบุญนะค่ะ
โดย: ตัวน้อย IP: 123.242.175.233 วันที่: 20 มิถุนายน 2554 เวลา:15:31:29 น.
  
แล้วสาวสวยท้องโตๆอยู่ที่บ้านใครหรอครับ
โดย: บ่าว IP: 49.49.92.103 วันที่: 10 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:58:19 น.
  
ภรรยาผมเองครับ สีเดือนแล้ว อีกหลายเดือนกว่าจะเห็นหน้าเจ้าตัวเล็ก
โดย: เอก (คลองตาสูตร ) วันที่: 15 กรกฎาคม 2554 เวลา:6:57:26 น.
  
คลอดเจ้าตัวเล็กเมื่อไหร่ อย่าลืมลงรูปให้ดูบ้างนะครับ
โดย: บ่าว IP: 223.206.100.139 วันที่: 16 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:40:01 น.
  
เจ้าตัวเล็ก คลอดเเล้วครับ คลอดวันที่ 5 ธันวา พอดีเลย ได้ลูกสาว ตั้งชื่อว่า ธันวรินทร์ ชิ่อเล่น น้องสตางค์ เดี๋ยว จะลงรูปให้ดูนะครับ
อากาศหนาวเเล้ว ดูแลสุขภาพ ตัวเองกันทุกๆคนนะครับ
โดย: เอก IP: 223.206.163.69 วันที่: 25 ธันวาคม 2554 เวลา:9:25:43 น.
  
ยินดีด้วยนะค่ะ
โดย: ตัวน้อย IP: 123.242.183.73 วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:16:16:13 น.
  
ประวัติของคลองตาสูตรหน่อยค่ะ

โดย: Aleena IP: 49.229.58.161 วันที่: 14 มิถุนายน 2559 เวลา:17:18:45 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

คลองตาสูตร
Location :
สระแก้ว  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

การทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
การเพาะเห็ดในถุง
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
การทำนาโยน คืออะไร?
การปลุกผักหวานบ้าน