มกราคม 2553

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
กลุ่มอาชีพ ชุมชนพึ่งตนเอง 53
ชมรม กลุ่มอาชีพ ชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง 53

เครือข่าย องค์กรสภาชุมชน ตำบล คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว


ความเป็นมา

เกิดจากการรวมตัวกันของคนในท้องถิ่นที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มารวมพลังสร้างการเรียนรู้ของภาคประชาชน กำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองและชุมชน นำปัญหาต่างๆในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อนำไปสู่การร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เน้นการพึ่งตนเองและการประสานองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนชุมชนอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการสร้างรูปธรรมของการทำงานร่วมกันกับชุมชนใกล้เคียง ในแบบของหุ้นส่วนของการพัฒนา เน้นการเกิดความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนถึงชุมชนอย่างแท้จริง

อุดมการ์ณของเรา

มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ และกลไกการทำงานของภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนงานลงสู่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร และเกิดกระบวนการพัฒนาร่วม อย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและเชื่อมประสานพลังความร่วมมือ และขับเคลื่อนงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

- เพื่อเป็นการรวมตัวของชาวบ้าน สร้างอาชีพ สร้างงาน
- สร้างรายได้ เสริมสร้างสวัสดิการในชุมชน
- สร้างภูมิคุ้มกัน เยาวชน และชาวบ้านให้มีสุขภาพที่ดี
- สนับสนุน ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
- เป็นกองทุนชาวบ้านบริหารจัดการกันเองอย่างมีระบบ
- ส่งเสริมให้คนในชุมชน มีการออมเงิน และใช้เงินอย่างมีวินัย

สมัครแล้วได้อะไรบ้าง ?

- ได้รับเงินปันผล จากการจำหน่ายยา และการดำเนินการของกองทุน
- ได้รับสวัสดิการ กรณี เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต
- มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ให้กับบุตรหลานสมาชิก (อยู่ในดุลยพินิจกรรมการ)
- สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน ฌาปนกิจ คนละ 100 บาท
- มีสิทธิ์เดินทางไปดูงาน หรือ โครงการอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการ
นำมา พัฒนาตัวเองและชุมชน
-ซื้อสินค้าจากกองทุนในราคาถูกกว่าท้องตลาด

ระเบียบการสมัคร

- เป็นคนไทยอายุไม่เกิน 60 ปี
- ออมเงินวันละ 1 บาท
- ค่าสมัครสมาชิก 30 บาท
- กรณีถอนหุ้น สามารถทำได้หลังอายุสมาชิกเกิน 6 เดือน
- ถอนหุ้นเล้วสมัครใหม่ ต้องรอ 6 เดือน จึงสมัครใหม่ได้
- สมาชิกต้องสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชีพตามสมควร
-สมาชิกต้องมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาธรรมชาติ
โดยหันมาใช้ เกษตรอินทรีย์ . ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ จากทอ้งถิ่น
ไม่สนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาน
- สำเนาทะเบียนบ้าน

รายนาม คณะกรรมการ บริหาร
นายสมยงค์ โทลา ประธาน
นายแสนชัย พรหมบุตร รองประธาน
นางสาวราตรี ศรีอินเขียว เลขานุการ
นางกรม นาสมขวัญ กรรมการ
นางทองคูณ สิงหาพันธ์ กรรมการ
นางสุจิตตรา บรรลุ กรรมการ
นางอุดม สุดชาติ กรรมการ
นางสาวนิภาพร จินตนา กรรมการ
นางดวงพร เทพนุรักษ์ กรรมการ
นายประเทือง เชาวนะพานิช กรรมการ
นางสาวอัสมาภรณ์ ภูนาขาว กรรมการ

รายนามประธานที่ปรึกษา
1. นายละอองดาว สีลาน้ำเที่ยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
2. นายสุชาติ ต่อโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่10
3. นางสาวสุวรรณา พรมวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายชัยวัฒน์ จึงตระกูล อ.บ.ต. หมู่ 15
2.นางสุวรรณา ฉ่ำเพชร อ.บ.ต. หมู่ 10
3.นายบุญชู ศรีพรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15

รายนามคณะกรรมการเครือข่าย (จากศุนย์เกษตรเรียนรู้ธรรมชาติวังสมบูรณ์)
อาจารย์ อนุศิษฎ์ ธำรงรัตนศิลป์
อาจารย์ ศศิธร ธำรงค์รัตนศิลป์
อาจารย์ วสัน น้อยพลี
อาจารย์ สนอง สุทธิสาร
อาจารย์ ผ่องศรี ดินขุนทด

รายนาม สมาชิก

นางสาวศิริวิมล เคนสาคู
นายไพรวัน วิโคตร
นางผ่องศรี ทุมมา
นายสิทธา นามบุญสุวรรณ
นางแก้ว จินตนา
นางสมาน รังแสง
ฯลฯCreate Date : 15 มกราคม 2553
Last Update : 15 กรกฎาคม 2554 7:00:40 น.
Counter : 932 Pageviews.

9 comments
  
สวัสดีค่ะคุณเอกสุดหล่อขอสมัครเป็นเพื่อนอีกคนนะคะน้องใหม่คะ รับหรือบ่าวจ๊ะสุดหล่อ
โดย: น้องใหม่ IP: 125.27.130.9 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:23:26 น.
  
แหม ลงทุนเรียกสุดหล่อ ขนาดนี้

ไม่รับได้ไง

ยินดี อย่างยิ่ง ครับ
โดย: เอก IP: 117.47.195.196 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:03:00 น.
  
ขอบคุณคะที่รับเข้าสู่บ้านคุณ(สุดหล่อ)
โดย: น้องใหม่ IP: 125.27.133.67 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:44:04 น.
  
ไม่ต้องแปลกใจว่าใคร เป็นคนไก้ลตัวคุณนั่นแหล่วันนี้ลองเข้ามาแวะดูว่าสบายดีใหม แล้ววันหลังจะแวะมาใหม่วันนี้เมียคุณจะว่าเอา (ตาเอก)
โดย: น้องใหม่ IP: 117.47.193.98 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:30:28 น.
  
วันนี้มีโอกาสแวะมาทักทายค่ะ
สบายดีไหม หรือว่าทำงานหนัก
เป็นกำลังใจให้นะค่ะ
โดย: ตัวน้อย IP: 123.242.175.233 วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:16:16:16 น.
  
เนี่ยถ้าอยู่เมืองไทยจะขอไปร่วมหุ้นแน่ๆๆ
เอาไว้ย้ายไปเมืองไทยเมื่อไหร่
อย่าลืมแบ่งหุ้นให้อีฉันสักกระบุงนะคะ

ชอบค่ะโครงการหมู่บ้านดีๆแบบนี้
หนับหนุนค่ะ
โดย: Ramaekers วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:23:41:31 น.
  
อยากเข้าไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเห็ดไม่ทราบจะสะดวกไม ค่ะ อยู่ อ. เมือง
แล้วต้องติดต่อกับคั้ยได้บ้างค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ถ้าว่างช่วยตอบกับบ้างค่ะ
อีเมลล์ kullaya-2000@hotmail.com
โดย: joy IP: 182.93.248.9 วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:11:58:42 น.
  
หวัดดีอ้วนเป็นไงบ้างสำบายดีใหมไม่เจอกันโดนเลยนะ
โดย: น้องไก่ IP: 125.24.46.134 วันที่: 30 เมษายน 2554 เวลา:11:28:01 น.
  
ช่วงนี้เป็นไงบ้างค่ะ
หวังว่าอะไรๆคงจะดีขึ้น
เป็นกำลังใจให้เสมอ
โดย: ตัวน้อย IP: 123.242.175.233 วันที่: 29 มิถุนายน 2554 เวลา:16:11:11 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

คลองตาสูตร
Location :
สระแก้ว  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

การทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
การเพาะเห็ดในถุง
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
การทำนาโยน คืออะไร?
การปลุกผักหวานบ้าน