คนตาบอด....
ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน ช่วยคนตาบอดข้ามสะพานลอยไปรอรถเมล์ฝั่งตรงข้ามอ่ะ...แปลกใจที่น้องเขามาคนเดียวและไม่มีไม้เท้าไว้นำทาง....รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือน้องเขา อย่างน้อยเขาก็คงอบอุ่นใจที่มีคนช่วยเหลือเขา...

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ภายใต้การดำเนินงานของ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมา
มิสเจเนวิฟ คลอฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน เป็นผู้ริเริ่มก่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2482 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยใช้บ้านหลังเล็ก ๆ ที่ถนนคอชเช่ ศาลาแดง นับว่าเป็นโรงเรียนที่สอนเด็กพิการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นักเรียนคนแรกคือ หม่อมเจ้าหญิง พวงมาศผกา ดิศกุลได้มีผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือและสนับสนุนโดยตั้งเป็นมูลนิธิสงเคราะห์คนตาบอด แห่งประเทศไทย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2482 นับเป็นมูลนิธิช่วยคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนสอนคนตาบอดไปอยู่ตามที่ต่าง ๆ เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
จนในที่สุด ปี พ.ศ. 2492 รัฐบาลสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม อนุมัติให้เช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 8 ไร่เศษ ณ สี่แยกตึกชัย ถ.ราชวิถี เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนคนตาบอด จนมาถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2503 โรงเรียนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อเดือนตุลาคม 2520 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 250 คน ทั้งนักเรียน ประจำ - ไปกลับ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทางโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม เมื่อปีการศึกษา 2540
นอกจากทางโรงเรียนจะให้การศึกษาตามหลักสูตรแล้วยังส่งเสริมทางด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และอาชีพตลอดจนให้ได้รับการตรวจรักษาตาและได้รับการเอาใจใส่ ดูแลทางด้านสุขภาพเป็นอย่างดีด้วยสัญลักษณ์ของโรงเรียนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ตรารูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน ด้านบน เป็นชื่อโรงเรียน ส่วนด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนภาษาต่างประเทศ มีคำว่า "สงเคราะห์" อยู่ด้านบนประภาคาร และคำว่า "คนตาบอด" อยู่ด้านล่างประภาคาร

ความหมาย ประภาคาร คือ กระโจมไฟที่ให้แสงสว่างแก่ผู้ที่เดินทางในทะเลอันกว้างใหญ่ เปรียบเสมือนกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่ให้แสงสว่างและความหวังแก่นักเรียน ตาบอด


สีของโรงเรียน สีดำ - เหลืองสีดำ
คือ ความมืด หมายถึง คนตาบอด
สีเหลือง คือ แสงสว่าง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ ความหวัง สติปัญญาและคุณธรรม
สองสีรวมกัน หมายถึงการศึกษานำทางคนตาบอดให้มีสติปัญญาและคุณธรรมให้สามารถพึ่งพาตนได้

ปรัชญาโรงเรียนเพลงประจำโรงเรียน

ในปี พ.ศ.2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง "ยิ้มสู้" เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทุกคน โดยพระองค์ท่านทรงสอนเนื้อร้องและทำนองให้ด้วยพระองค์เอง เพลงพระราชนิพนธ์ "ยิ้มสู้" จึงเป็นเพลงประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนับแต่นั้นมาทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ Music : H.M. King Bhumibol Adulyadej
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ Lylic : H.H. Prince Chakrabandh Pensiri
โลกจะสุขสบายนั่นเป็นได้หลายทาง ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป
จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง
ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง
ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้
คนเป็นคนจะจนหรือมี ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่
ยามปวงมารมาพาลลบหลู่ ยิ้มละไมใจสู้หมู่มวลเภทภัย
ใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภา สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป
จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การศึกษาแก่คนตาบอดทั้งหญิงและชายโดยไม่ได้จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
เพื่อให้การศึกษาสายสามัญในระดับก่อนประถม และประถมศึกษา และสนับสนุนการศึกษา
แบบเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อร่วมมือกับทางราชการ และองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่คนตาบอด
วิสัยทัศน์

โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รู้จักคิดเป็นทำเป็นและสามารถแก้ปัญหาได้ ให้พัฒนาทางด้านวิชาการ ภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และอาชีพ เต็มตาม ศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเรียนร่วม และให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายในการจัดการศึกษา

พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน เน้น
กิจกรรมด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และอาชีพ
พัฒนาส่งเสริมระบบการส่งต่อการเรียนร่วม โดยการเตรียมความพร้อม จัดหาสื่อ ประสานงาน ประเมินผล และติดตาม
พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง และในสังคมได้
พัฒนาการบริหารและการจัดการให้มีคุณภาพที่จะสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ
พัฒนาด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด และสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนการสอน
จุดเน้นของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนตาบอด พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน ในด้านวิชาการ มี ผลสัมฤทธิ์การเรียนในระดับสูง สามารถเข้าสู่การเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้อย่างมีความสุข
สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถเฉพาะตน ของนักเรียนตาบอดในด้านต่างๆ เช่น ภาษา ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ การช่วยตนเองในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงตามความสามารถ และความถนัด ตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ส่งเสริมให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งวิทยาการเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
รณรงค์สร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ส่งเสริมให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนมีจิตสำนึกในความขยัน ซื่อสัตย์ นิยมไทย ดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำริ มีเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาครูและเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถทำงานเป็นทีม และปฏิบัติตนให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ
ส่งเสริมให้องค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนช่วยเหลือการบริหารการจัดการศึกษาของ โรงเรียน
พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลรวมทั้งการนำสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริหารการจัดการ และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการนิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพ การบริหารงาน การจัดการ และการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-8365-68, 0-2354-8370-71 โทรสาร 0-2354-8369Create Date : 30 พฤศจิกายน 2548
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2548 17:46:58 น.
Counter : 746 Pageviews.

2 comments
  
ความรักของ...คนตาบอด
>>>>คุณเคยเห็นคนตาบอดไม๊...
>>>>
>>>> คนตาบอด...ที่เดินไปไหนต่อไหนด้วยกันเป็นคู่....
>>>>
>>>> คุณอาจเจอพวกเขาได้ ในที่ที่มีคนอยู่กันเยอะๆ
>>>>
>>>> เช่น..ตลาดนัด...
>>>>
>>>> พวกเขาไปที่นั่น เพราะหวังว่า... คงจะมี คนใจบุญ
>>>>
>>>> ไปเดินอยู่ที่นั่นบ้าง...
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> คนสองคน...ที่จับมือกัน...ค่อยๆเดินกระเถิบไปด้วยกันทีละนิด..ทีละนิด...
>>>>
>>>> เพราะต่างคน ต่างก็มองไม่เห็นอะไรกันทั้งคู่...
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> นอกจากไม้เท้าคนละอันแล้ว...ในมือพวกเขาถือวิทยุเก่าๆเครื่องนึง...
>>>>
>>>> กับไมค์อีกอีกหนึ่งอัน...ที่ขาดไม่ได้
>>>>
>>>> ก็คือขันอลูมิเนียม...
>>>>
>>>> อาวุธสำคัญที่ใช้หากินอยู่ทุกวัน..
>>>>
>>>> ผมไม่ คุ้นหู กับเพลงที่เขาร้องนักหรอก..
>>>>
>>>> แต่ก็ดูว่าเขาตั้งใจร้องเหลือเกิน...
>>>>
>>>> และดูเหมือนเขาก็ หวัง ว่าคุณจะต้องชอบมัน...
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ผมเห็นเขาจับมือกัน...
>>>>
>>>> วินาทีนั้น...
>>>>
>>>> ทำให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างที่ผมเคยมองข้ามมาตลอด..
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> คุณเคยนึกถึงความรักของ..คนตาบอด..หรือเปล่า....
>>>>
>>>> ตนตาบอดรักกันได้ยังไงนะ...
>>>>
>>>> เพราะคนตาบอด...ไม่เคยรู้เลยว่า...
>>>>
>>>> คนรักของเขา..มีหน้าตาเป็นอย่างไร..
>>>>
>>>> คนตาบอด..จะรู้จักก็เพียงจิตใจของคนรักของเขาเท่านั้น.
>>>>
>>>> เมื่อเขามีความพอใจกันและกัน....
>>>>
>>>> ไม่มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี
>>>>
>>>> ให้กังวลใจ...เพราะต่างคนก็ต่างไม่มีสิ่งนี้...
>>>>
>>>> ต่างคน..ต่างก็ไม่มีเงิน...
>>>>
>>>> ตาสองข้าง ปิดสนิท....แต่เปิดใจเข้าหากัน..
>>>>
>>>> คนสองคนที่อยู่ด้วยกัน ด้วย " ใ จ " ล้วนๆ...
>>>>
>>>> ความรัก....ก็เกิดจากตรงนั้น.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> คนตาบอด พาคนที่เขารัก ไปด้วยกันทุกหนทุกแห่ง...
>>>>
>>>> คนตาบอด ไม่เคยกลับบ้านดึก...
>>>>
>>>> คนตาบอด ออกจากบ้านพร้อมกัน...และกลับถึงบ้านพร้อมกัน...
>>>>
>>>> พวกเขาเคยแยกกันบ้างหรือเปล่านะ.... ?
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> คุณรู้หรือเปล่า.....คนตาบอด
>>>>
>>>> จับมือของคนที่เขารักไว้ตลอดทั้งวัน...
>>>>
>>>> คุณเคยทำอย่างเขาบ้างไม๊... ?
>>>>
>>>> :-)
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ผมกลับมานึกถึงความรักของคนที่ตาดี...
>>>>
>>>> หลายๆคน มีเกียรติยศ หน้าที่ การงาน ที่ดีเหลือเกิน...
>>>>
>>>> หลายๆคน ทั้งหล่อ ทั้งสวย...ทั้งรวย ทั้งฉลาด...
>>>>
>>>> แต่พวกเราหลายๆคนกลับต้องมาเสียใจเพราะความรัก...
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>หรือว่าพวกเรามองเห็นกัน....เพื่อจะเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการให้มากขึ้น..
>>>>
>>>>.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> เอ....พวกเราคาดหวังอะไรจากคนที่เรารัก....มากเกินไปหรือเปล่านะ...
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> อนาคตของคนตาบอด..อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้...
>>>>
>>>> ดูเหมือนเขาจะ...สงสัยก็เพียงแต่ว่า...
>>>>
>>>> วันพรุ่งนี้...จะมีคนใจบุญซักกี่คน...
>>>>
>>>> ที่ทำให้พวกเขากลับบ้านด้วยกันอย่างมีความสุข....
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ตอนที่ผมเขียนกระทู้นี้อยู่...พวกเขาก็คงนอนหลับกันแล้ว...
>>>>
>>>> พวกเขาคงไม่มีงานที่ต้องทำดึกๆเหมือนผมหรอก...คุณว่าไม๊
>>>>
>>>> ?
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ขอบคุณตลาดนัด...ที่ทำให้ผมเห็นภาพดีๆในวันนี้....
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ผมเชื่อว่าครั้งหน้า.ที่คุณเห็นคนตาบอด...ใจของคุณจะเปิดกว้างขึ้น...
>>>>
>>>> คุณอาจมองเห็นภาพที่คุณไม่เคยมองเห็น...
>>>>
>>>> ไม่ใช่ด้วยตา...แต่เห็นด้วยหัวใจ...
>>>>
>>>> เหมือนกับภาพที่ผมได้เห็นในวันนี้...
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ขอบคุณ...ที่อ่านจนจบ....

จากคุณ K-9 เมื่อ 11 มิถุนายน 2547 เวลา 12:26:03

โดย: sananda (sananda ) วันที่: 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา:17:50:18 น.
  
ความรักทำให้คนตาบอด...ดีขึ้น..
โดย: sananda (sananda ) วันที่: 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา:18:14:48 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

sananda
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
" HIDDEN="true" AUTOSTART="true"LOOP="2" MASTERSOUND>
พฤศจิกายน 2548

 
 
1
2
3
4
5
7
10
13
18
23
24
 
 
30 พฤศจิกายน 2548
All Blog
Friends Blog
[Add sananda's blog to your weblog]
MY VIP Friend