รำลึก..สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา..1
รำลึก..สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา..1


ลำดับพระอาการประชวร"พระพี่นาง"26 ตุลาคม 2550 สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงประชวร ฉบับที่ 1 มาจนถึงปัจจุบันมีแถลงการณ์รวม 39 ฉบับ สรุปความดังนี้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระอาการผิดปกติเกี่ยวกับพระนาภี คณะแพทย์ได้ถวายตรวจพระวรกาย และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบมะเร็ง จึงได้กราบทูลเชิญให้ประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยถวายการรักษาด้วยพระโอสถ พระอาการโดยรวมดีขึ้นบางระยะ ทรงและทรุดลงบางช่วงเวลา

ต่อมาวันที่ 25 ตุลาคม พระวรกายด้านขวาอ่อนแรง คณะแพทย์ได้ถวายตรวจพระสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ามีเนื้อสมองด้านซ้ายตายเป็นวงกว้างจากเส้นเลือดสมองอุดตัน จึงได้ถวายพระโอสถรักษา

ทั้งนี้ พระอาการต่อมาทรงรู้พระองค์ พระวรกายด้านขวายังคงอ่อนแรง ทรงเคลื่อนไหวพระวรกายด้านซ้ายได้ตามพระประสงค์ โดยที่คณะแพทย์รายงานเพิ่มเติมว่า มะเร็งที่ตรวจพบในช่องพระนาภีเป็นชนิดเดียวกับมะเร็งพระถันที่ทรงเคยได้รับการถวายตรวจรักษาเมื่อ 10 ปีก่อน ระหว่างช่วงเวลาหลังการถวายรักษาดังกล่าวทรงมีพระสุขภาพดี ในการถวายตรวจติดตามพระสุขภาพได้ตรวจพบมะเร็งเกิดขึ้นใหม่เมื่อสองปีก่อน ซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา

26 ตุลาคม ทรงรู้พระองค์ พระวรกายด้านขวายังคงอ่อนแรง ทรงเคลื่อนไหวพระวรกายด้านซ้ายได้ตามพระประสงค์ คณะแพทย์จะถวายพระโอสถรักษาต่อเนื่องและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

27 ตุลาคม ทรงมีพระอาการดีขึ้น พระวรกายด้านขวาที่อ่อนแรงเริ่มมีพละกำลังเพิ่มขึ้น ทรงขยับพระหัตถ์และพระกรขวาได้บ้าง ไม่มีพระอาการไข้ ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คณะแพทย์เริ่มถวายการรักษาทางกายภาพบำบัดในวันนี้ ร่วมกับการถวายพระโอสถรักษา และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

28 ตุลาคม ทรงเคลื่อนไหวพระหัตถ์และพระกรขวาได้มากขึ้น ทรงขยับพระเพลาข้างขวาได้บ้าง ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น และทรงบริหารพระวรกายตามแบบแผนกายภาพบำบัดได้ดี ในการถวายตรวจพระสมองติดตามผลการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กพบว่า มีพระอาการสมองบวมเล็กน้อย คณะแพทย์คงถวายการรักษาทางพระโอสถ ทางกายภาพบำบัดและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด ต่อไป

29 ตุลาคม ทรงเคลื่อนไหวพระเพลาขวาได้มากขึ้น คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถในท่าประทับบนพระแท่น บางช่วงเวลาความดันพระโลหิตสูงขึ้นบ้าง คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถรักษาความดันพระโลหิตสูงด้วย รวมทั้งถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด

ในการตรวจพระโลหิตและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับมะเร็งในช่องพระนาภี ยังไม่มีการตอบสนองต่อพระโอสถเคมีบำบัดอย่างชัดเจนนัก คณะแพทย์ได้ถวายอาหารทางหลอดพระโลหิต

ระยะต่อมาทรงรู้พระองค์ดี ทรงมีพระอาการแน่นพระนาภี และปวดพระนาภีเป็นครั้งคราว คณะแพทย์คงถวายพระโอสถรักษา การรักษาทางกายภาพบำบัดและอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

30 ตุลาคม พระอาการทั่วไปคงเดิม ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถรักษา กายภาพบำบัด และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

31 ตุลาคม พระวรกายด้านขวาที่อ่อนแรงมีพละกำลังเท่าวันวาน ในการตรวจพระโลหิตและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับมะเร็งในช่องพระนาภีปรากฏผลว่ายังไม่มีการตอบสนองต่อพระโอสถเคมีบำบัดอย่างชัดเจนนัก นอกจากนี้ คณะแพทย์ได้ถวายอาหารทางหลอดพระโลหิตเพิ่มขึ้น

1 พฤศจิกายน พระอาการโดยทั่วไปคงที่ เริ่มเสวยพระกระยาหารได้บ้าง คณะแพทย์จะยังคงถวายอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต ร่วมกับพระโอสถรักษาและถวายการรักษาทางกายภาพบำบัดต่อไป

2 พฤศจิกายน ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น เสวยพระกระยาหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความดันพระโลหิตปกติ คณะแพทย์ถวายการบริหารพระวรกายตามแบบแผนกายภาพบำบัด และยังคงถวายการรักษาตามแนวทางเดิมต่อไป

3 พฤศจิกายน เริ่มรับสั่งได้ชัดขึ้น ทรงเคลื่อนไหวพระหัตถ์ขวาได้ดีขึ้น คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตเพิ่มขึ้น

4 พฤศจิกายน พระอาการโดยทั่วไปคงที่ คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้เปลี่ยนพระอิริยาบถเป็นท่าประทับ (นั่ง) บนพระแท่น (เตียง) ให้นานขึ้น และได้ถวายพระโอสถรักษา อาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต และกายภาพบำบัดต่อไป

5 พฤศจิกายน ทรงมีพระอาการไข้ คณะแพทย์ได้ทำการตรวจหาสาเหตุ และได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะรักษา

6 พฤศจิกายน พระอาการไข้ลดลง ทรงรู้พระองค์มากขึ้น ประทับ (นั่ง) บนพระแท่น (เตียง) และประทับรถเข็นได้บ้าง คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะและกายภาพบำบัดต่อไป

7 พฤศจิกายน พระอาการทั่วไปคงที่ คณะแพทย์ถวายการรักษาทางกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้น และคงถวายพระโอสถรักษา ตลอดจนเฝ้าติดตามพระอาการ และการตรวจพระโลหิตต่อไป

8 พฤศจิกายน ทรงรู้พระองค์ดี ไม่มีพระอาการไข้ คณะแพทย์ได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และยังคงถวายพระโอสถอื่นๆ ร่วมด้วยอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต และกายภาพบำบัด

9 พฤศจิกายน มีพระอาการโดยทั่วไปคงที่ คณะแพทย์จะถวายพระโอสถรักษา กายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

14 พฤศจิกายน มีพระอาการไข้ ทรงรู้พระองค์ เสวยพระกระยาหารได้บ้าง ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะรักษาเพิ่มเติมจากพระโอสถอื่น ถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

15 พฤศจิกายน พระอาการทั่วไปคงเดิม ประทับ (นั่ง) บนพระแท่น (เตียง) ได้ดีขึ้น และประทับรถเข็นเสด็จออกนอกห้องประทับ คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถรักษา ถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

19 พฤศจิกายน ทรงมีพระอาการปวดพระนาภีเป็นพักๆ รู้พระองค์ดี ไม่มีพระอาการไข้ คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถบรรเทาพระอาการปวด และยังคงถวายพระโอสถอื่น การรักษาทางกายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

23 พฤศจิกายน แถลงการณ์ฉบับที่ 20 พระอาการปวดพระนาภีทุเลาลง พระอาการอื่นคงเดิม ประทับ (นั่ง) บนพระแท่น (เตียง) ทอดพระเนตรรายการโทรทัศน์ได้นานขึ้น คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถรักษา ถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

27 พฤศจิกายน พระอาการทางสมองของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คงเดิม รู้พระองค์ดี ทรงมีพระอาการแน่นพระนาภี และปวดพระนาภีเป็นครั้งคราว คณะแพทย์คงถวายพระโอสถรักษา การรักษาทางกายภาพบำบัดและอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

30 พฤศจิกายน ทรงปวดพระนาภีน้อยลง แต่ยังมีพระอาการแน่นพระนาภีอยู่บ้าง ส่วนพระอาการอื่นๆ คงที่ คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถรักษา ถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

จากนั้นวันที่ 8 ธันวาคม ทรงรู้พระองค์ดี มีพระอาการเหนื่อยและแน่นพระนาภีมากขึ้น คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถเคมีบำบัดรักษาร่วมด้วยพระโอสถรักษาอื่น ถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

จนวันที่ 12 ธันวาคม ยังคงมีพระอาการเหนื่อยและแน่นพระนาภี มีพระอาการไข้และบรรทมเป็นส่วนใหญ่ คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้านระบบทางเดินหายใจร่วมกับการถวายพระโอสถอย่างอื่น กับถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต

14 ธันวาคม มีพระอาการเหนื่อยมากขึ้น รู้พระองค์น้อยลง และมีพระอาการกระตุกเฉพาะที่พระกรข้างซ้าย คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถควบคุมการกระตุก ถวายการรักษาด้านระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต จากนั้นทรงมีพระอาการเหนื่อยน้อยลง รู้พระองค์เป็นครั้งคราว

16 ธันวาคม มีพระอาการเหนื่อยน้อยลง รู้พระองค์เป็นครั้งคราว คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถควบคุมการกระตุก ร่วมกับถวายการรักษาด้านระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิด และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

18 ธันวาคม ทรงมีพระอาการเหนื่อย และพระอาการกระตุกมากขึ้น คณะแพทย์จึงต้องถวายพระโอสถควบคุมการกระตุกทางหลอดพระโลหิตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้รู้พระองค์น้อยลง นอกจากนี้ ยังคงถวายการรักษาด้านระบบทางเดินหายใจ และระบบอื่นๆ อย่างใกล้ชิดรวมทั้งถวายอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตต่อไป

20 ธันวาคม ยังคงมีพระอาการเหนื่อย พระอาการกระตุก และรู้พระองค์น้อยลงเหมือนเดิม นอกจากนี้ทรงมีพระอาการไข้ คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระโอสถควบคุมการกระตุก และอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต รวมทั้งถวายการรักษาด้านระบบทางเดินหายใจและระบบอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ต่อไป

25 ธันวาคม ทรงรู้พระองค์น้อยลงอีก มีพระอาการเหนื่อยมากขึ้น ทรงหายพระทัยลำบากและเร็วขึ้น คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาแบบประคับประคองทุกระบบอย่างใกล้ชิด

26 ธันวาคม ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไม่มีพระอาการเปลี่ยนแปลง คณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาแบบประคับประคองทุกระบบอย่างใกล้ชิดต่อไป

27 ธันวาคม ทรงมีพระอาการเหนื่อยและหายพระทัยลำบากเหมือนเดิม การทำงานของพระวักกะ (ไต) ลดลง คณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาแบบประคับประคองทุกระบบอย่างต่อเนื่อง

28 ธันวาคม ทรงมีพระอาการทั่วไปคงที่ หายพระทัยสม่ำเสมอไม่มีพระอาการกระตุก คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถควบคุมการกระตุก อาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตและถวายการรักษาแบบประคับประคองต่อไป

29 ธันวาคม ทรงมีพระอาการไข้ และพระอาการเหนื่อยเป็นครั้งคราว ส่วนพระอาการอื่นคงเดิม คณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาแบบประคับประคองทุกระบบอย่างใกล้ชิดต่อไป

30 ธันวาคม ทรงมีพระอาการเหนื่อยมากขึ้น ไม่มีพระอาการไข้ คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยการเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มพระปัปผาสะ (ปอด) ออก ทำให้พระอาการดีขึ้นบ้าง และยังคงถวายการรักษาแบบประคับประคองทุกระบบอย่างใกล้ชิดต่อไป

31 ธันวาคม ยังคงมีพระอาการเหนื่อย หายพระทัยลำบาก การทำงานของพระวักกะ (ไต) ลดลงอีก และมีการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะร่วมกับถวายการรักษาแบบประคับประคองทุกระบบอย่างใกล้ชิดต่อไป

1 มกราคม 2551 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 38 มีความว่า ทรงมีพระอาการโดยรวมทรุดลง ไม่รู้สึกพระองค์ หายพระทัยอ่อนลง พระวักกะ (ไต) ไม่ทำงาน คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

เช้ามืดวันที่ 2 มกราคม 2551 สำนักพระราชวังออกประกาศ แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้สิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 2 นาฬิกา 54 นาที วันที่ 2 มกราคม 2551 รวมพระชันษา 84 ปี

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ขอพระองค์ทรงสถิตย์ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดกาลCreate Date : 03 มกราคม 2551
Last Update : 3 มกราคม 2551 10:57:29 น.
Counter : 733 Pageviews.

2 comments
  
ขอดวงพระวิญญาณ เสด็จฯ สถิตย์ ณ ชั้นฟ้า
โดย: null (กุมภีน ) วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:13:11:35 น.
  


สวัสดีปีใหม่ค่า มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ^^...
โดย: %u0E1E%u0E34%u0E21%u0E1E%u0E4C%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E04%u0E38%u0E13%u0E17%u0E35%u0E48%u0E19%u0E35%u0E48%u0E04%u0E23%u0E31%u0E1A (blueberry_cpie ) วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:8:01:38 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

sananda
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
" HIDDEN="true" AUTOSTART="true"LOOP="2" MASTERSOUND>
มกราคม 2551

 
 
1
20
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add sananda's blog to your weblog]
MY VIP Friend