กุมภาพันธ์ 2557

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
11 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด
การขอติดตั้งการใช้น้ำประปา

มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. สถานที่ติดต่อขอใช้น้ำ ผู้ต้องการใช้น้ำประปา ติดต่อขอแบบคำขอใช้น้ำประปา ได้ที่สำนักงานประปาทุกแห่งในวันและเวลาราชการ โดยกรอกแบบคำขอให้ถูกต้อง แล้วยื่นแบบคำขอพร้อมด้วยหลักฐาน ที่สำนักงานประปาในพื้นที่ ที่ขอใช้น้ำประปา

2. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

2.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ พร้อมสำเนาบัตรของผู้ขอใช้น้ำและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่มีชื่อผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน

2.3 กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน จะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำอยู่ในทะเบียนบ้าน และให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านทำหนังสือยินยอม พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดา มารดา บุตร คู่สมรสของเจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้าน ให้ยกเว้นไม่ต้องทำหนังสือยินยอม

2.4 หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน

2.5 กรณีขอติดตั้งประปาเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพีธีทางศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอำนาจตามกฏหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ.

2.6 กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฏหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ. ในการดำเนินการข้างต้น หากเจ้าของบ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการ หรือเจ้าของบริษัท ห้าง ร้าน ฯลฯ ไม่สามารถจะยื่นคำขอ และ/

หรือ เป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปาด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำการแทนได้ และผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่มีชื่อผู้รับมอบอำนาจให้ไว้แก่ กปภ.

3. ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งประปา ของสำนักงานประปา

3.1 เมื่อท่านยื่นคำขอใช้น้ำประปาตามแบบฟอร์มคำร้อง ท่านต้องชำระเงินมัดจำ ในการติดตั้งวางท่อประปา ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียม แล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปสำรวจสถานที่ และ จัดทำแบบแปลนแผนผัง หรือ พิมพ์เขียวพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำทราบโดยเร็วที่สุด

3.2 เมื่อผู้ขอใช้น้ำได้รับแจ้งประมาณการค่าติดตั้งประปาแล้ว จะต้องนำเงินมาชำระภายใน 60 วัน และเมื่อสำนักงานประปาได้รับเงินแล้ว ก็จะดำเนินการ ติดตั้งประปา และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.ต่อไป แต่ ถ้าไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด กปภ.จะริบเงินมัดจำ และ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ การขอใช้น้ำประปาครั้งนี้ อนึ่ง ผู้ขอใช้น้ำที่ยื่นคำร้อง และ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว ต่อมาปฏิเสธที่จะให้ กปภ.วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในเวลาที่ กปภ. แจ้ง ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าผู้ขอ

 

 

ใช้น้ำสละสิทธิ์การใช้น้ำ และ กปภ. จะคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชำระไว้ โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอัตรา ร้อยละ 20

4. ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา ผู้ขอใช้น้ำจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปาตามอัตราที่ กปภ. ได้กำหนดไว้ในตารางซึ่งจำแนกตามชนิดและขนาดมาตรวัดน้ำ ดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา

ขนาดมาตร
(นิ้ว)

ค่ามัดจำ
(บาท)

ค่าประกันการใช้น้ำ
(บาท)

ค่าแรงและอุปกรณ์
(บาท)

รวม
(บาท)

1/2

ไม่เก็บ

500

3,600

4,100

3/4

ไม่เก็บ

1,000

4,700

5,700

1

1,000

1,500

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

1 1/2

1,500

3,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

2

2,500

4,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

2 1/2

4,000

4,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

3

5,000

10,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

4

10,000

15,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

6

20,000

21,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

8

20,000

30,000

คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ


ปรับปรุง ณ วันที่ 28 กันยายน 2549 ตามประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2549

1. ค่ามัดจำ ผู้ขอใช้น้ำต้องชำระให้ แก่ สำนักงานประปาในวันที่ขอติดตั้ง เพื่อนำไปใช้ในการสำรวจสถานที่และประมาณราคาค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง เมื่อสำนักงานประปา ได้รับค่าแรงงานและ ค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งประปาแล้ว จะคืนค่ามัดจำทันทีโดยได้หักคืนในประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะชำระเงินไว้แล้ว

2. ค่าประกันการใช้น้ำสำนักงานประปาจะเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ำเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าน้ำประปาแต่ละเดือนผู้ใช้น้ำจะไก้รับค่าประกัน คืนเต็มจำนวน เมื่อยกเลิกการใช้น้ำและไม่มีหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา(ผู้ขอใช้น้ำประเภทหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การอื่นที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วจะได้รับค่ายกเว้น ค่าประกัน)

3. ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์อันได้แก่ ค่าแรงงาน มาตรวัดน้ำ ท่อประปาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้งนับจากมาตรวัดน้ำถึงจุดประสานท่อ ซึ่งไม่รวมท่อ และอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำที่ผู้ขอใช้น้ำต้องดำเนินการเอง การติดตั้งมาตรวัดน้ำไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4นิ้ว และมีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตรจะใช้ราคาเหมาจ่ายซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

5. การติดตั้งอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำ

5.1 ส่วนท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำผู้ขอใช้น้ำจะต้องดำเนินการเอง

          5.2 การติดตั้งอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กปภ.กำหนดและผู้ขอใช้น้ำจะต้องติดตั้งเองให้แล้วเสร็จก่อนที่กปภ.จะไปติดตั้งมาตรให้แก่ผู้ใช้น้ำ หรืออาจขอให้ กปภ. ติดตั้งส่วนหลังมาตรวัดน้ำโดยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยก็ได้ ดูรูปประกอบ

รูปส่วนท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำCreate Date : 11 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2557 10:01:33 น.
Counter : 662 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 1079633
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]New Comments