แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ เวชศาสตร์ป้องกัน ร.พ.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
<<
มกราคม 2550
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
3 มกราคม 2550
 
 

แบ่งสายสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ100คนที่ได้รับการแต่งตั้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 โดยแบ่งสายได้ดังต่อไปนี้

นักวิชาการ

1.นายกนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2.นายกิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4.นายจรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.นายไชยยศ เหมะรัชตะ อ.ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

7.นางดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ

8.นายชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

9.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

12.นางพรรณราย แสงวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

13.นางรุจิรา เตชางกูร อ.ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง

14.นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15.นายวิชัย รูปขำดี อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

16.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17.นายวุฒิสาร ตันไชย ผอ.วิทยาลัยพัฒนา การปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

18.นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

19.นายปกรณ์ ปรียากร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ภาครัฐส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

1.นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รอง ผอ.สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

2.นายชูชัย ศุภวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3.พล.ต.ท.ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร อดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง สังกัดตำรวจภูธรภาค 2

4.นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง ผอ.โรงพยาบาลธีระวัฒน์ จ.กาฬสินธุ์

5.น.ส.พวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

6.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม อดีต รมช.การคลัง

7.พล.ร.อ.พีรศักดิ์ วัชรมูล รอง ผบ.ทร.

8.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

9.นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

10.นายศรีราชา เจริญพานิช เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

11.นายศิวะ แสงมณี อดีตอธิบดีกรมการปกครอง

12.นายสนั่น อินทรประเสริฐ อธิบดีกรมพลศึกษา

13.นายสมเกียรติ รอดเจริญ ประธานสหภาพการท่าเรือแห่งประเทศไทย

14.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ อดีต ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

15.นายอรัญ ธรรมโน อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

16.นายโอกาส เตพละกุล สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

1.นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าฯ นครสวรรค์

2.นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่

3.นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์

4.นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าฯ สระแก้ว

อดีต ส.ว.-องค์กรอิสระ

1.นายการุณ ใสงาม อดีต ส.ว.บุรีรัมย์

2.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีต ส.ว.กทม.

3.พล.ต.อ.มีชัย นุกูลกิจ อดีต ส.ว.นครศรีธรรมราช

4.นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีต ส.ว.กทม.

5.นายกล้านรงค์ จันทิก คตส., กรรมการ ป.ป.ช. และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

6.นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีต กรรมการ ป.ป.ช.

7.นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.

8.นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะกรรมการการเลือกตั้ง

9.นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง

นักการเมืองท้องถิ่น

1.นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ไพรนกยูง จ.ชัยนาท

2.นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร

3.นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง

4.นายชำนาญ ภูมิสัย กำนัน ต.โนนสูง จ.อุดรธานี

5.นายมนตรี เพชรขุ้ม นายก อบต.ท่าเรือ จ.สุราษฎร์ธานี

6.นายเสรี นิมะยุ กำนันใน อ.สาวอ จ.นราธิวาส

7.นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา

8.นายวิทยา คชเขื่อน กำนัน ต.หนองกุงสวรรค์ จ.มหาสารคาม


ตุลาการ-อดีต ส.ส.ร.


1.นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม

2.นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

3.นายนุรักษ์ มาประณีต ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการ รธน.

4.นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ

5.นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกาและอดีต กกต.

6.นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา

7.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 1

8.นายเดโช สวนานนท์ อดีต ส.ส.ร.

เอกชน-ธุรกิจ

1.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รอง กก.ผจก.ใหญ่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)

2.นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธาน กก.บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

3.นายธวัช บวรนิชยกูร นักธุรกิจ

4.นายนิตย์ วังวิวัฒน์ ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่

5.นายนิมิต ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว จ.สงขลา

6.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม นักธุรกิจ

7.นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ นักธุรกิจ

8.นายปริญญา ศิริสารการ นักธุรกิจ

9.นางมนูญศรี โชติเทวัณ ประธานบริษัท สหฟาร์ม จำกัด

10.นายวัชรา หงส์ประภัศร หน.สำนักงานทนายความเอกชน

11.นายวิทยา งานทวี ผู้จัดการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จ.สงขลา

12.นายวิทวัส บุญญสถิตย์ ประธานบริหารบริษัท เวลลอย จำกัด

13.นายวีนัส ม่านมุงศิลป์ นักธุรกิจ

14.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการบริษัทและรักษา ผจก.ใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด

15.นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม

16.นายหลักชัย กิตติพล นายกสมาคมยางพาราไทย จ.สงขลา

17.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้จัดการโรงแรมซีเอส ปัตตานี

18.นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ รองประธานชมรมท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร

19.น.ส.อลิสา พันธุศักดิ์ นักธุรกิจ

20.น.ส.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นักธุรกิจ

สังคม-สื่อมวลชน

1.นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการบริหารสหพันธ์เกษตรกร จ.ราชบุรี

2.นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ บก.อาวุโส นสพ.ข่าวสด

3.นายชาติชาย แสงสุข นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

4.นายวิเชียร อำนาจวรประเสริฐ สื่อมวลชน

5.นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส นสพ.ไทยรัฐ

6.นายรัฐ ชูกลิ่น ประธานมูลนิธิคุณพ่อจำรัสและคุณแม่สุดา ชูกลิ่น จ.หนองคาย

7.นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมนกเขา จ.ยะลา

8.นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9.นายเศวต ทินกูล เลขาธิการกลุ่มอีสานกู้ชาติ

10.นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย ประธานมูลนิธิภูมิแผ่นดินไทย

11.นายสวิง ตันอุด ผอ.วิทยาลัยการจัดการสังคม ภาคเหนือ

12.นายสามขวัญ พนมขวัญ ประธานชมรมท่าทราย จ.แพร่

13.นายสุนทร จันทร์รังสี ประธานเครือข่ายบรรณาธิการ นสพ.ภาคอีสาน

14.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อุปนายกสภาทนายความ

15.นายอภิชาติ ดำดี พิธีกร

16.นางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาทนายสมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม
 

Create Date : 03 มกราคม 2550
0 comments
Last Update : 3 มกราคม 2550 23:19:32 น.
Counter : 1164 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

 

samrotri
Location :
ฉะเชิงเทรา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
น.พ.สำเริง ไตรติลานันท์
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ เวชศาสตร์ป้องกัน
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ร.พ.พนมสารคาม และ ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรฯ 0896112714
[Add samrotri's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com