Group Blog
เมษายน 2554

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
All Blog
The Matrix Really บทที่ ๑๖ . " ยาเสพติด " ที่ซาตานสร้างขึ้น ... T
.
                             จากตอนจบของ

                     The Matrix Really บทที่ ๑๕

                       
                       สิ่งที่คนเราเหล่ามวลมนุษย์

                ทั้งหายทั้งปวง ทั่วทั้งบนโลกของเรานี้

                       สมควรยกย่อง เทิดทูน บูชา

                   และ แสวงหาตลอดทั้งชีวิตของตน

                                    ก็คือ

            “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร

                          “ การเห็นแก่ส่วนรวม ”

                                   ไม่ใช่

             “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )

               คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์

                             “ การเห็นแก่ตัว ”


                               แต่ทำไม ???

                       ผมเห็นคนจำนวนมากมาย

  นับพันล้านคน ทั่วทั้งบนโลกของเรานี้ รู้จัก สนใจ มองเห็น บูชา

           แสวงหา และพูดถึง แต่ “ ความสุข ” กันทั้งหมด

     ผมไม่ค่อยเห็นผู้ใด ที่จะรู้จัก สนใจ มองเห็น บูชา แสวงหา

           หรือพูดถึง “ ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น ”

                          ซึ่งก็คือ “ หน้าที่ ”

                     เหมือนกับอาจารย์ของผม

     ซึ่งเป็นนักปราชญ์ ที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในระดับโลก

                              กันบ้างเลย

                                     
                           แต่ความจริงแล้ว

                        มันก็เป็นเรื่องธรรมดา

               ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไร

                         ซึ่งมันก็เป็นเพราะว่า

                                   ...


                         The Matrix Really

                               บทที่ ๑๖

                            coming soon

                         พบกันได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้

                                   .....


                                       สู่
                                        .
                                       ...
                                      .....
                                    .........


                             The Matrix Really

                                   บทที่ ๑๖

                                " ยาเสพติด "

                            ที่ซาตานสร้างขึ้นมา

                       เพื่อมอมเมาเหล่ามวลมนุษย์

                           และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง


                          ความสุข ( ความสบาย )

               ทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล

                               เป็นสิ่งที่ซาตาน

                     เหล่าความมืดสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย

                                  สร้างขึ้นมา

                         เพื่อมอมเมาเหล่ามวลมนุษย์

                           ฉุดรั้งจิตใจของสรรพสัตว์

                               ไม่ให้ลอยขึ้นสู่ที่สูง

                     หลอกลวงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง

                          บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล

                              ให้ตกเป็นทาสของมัน

                                        .....

                                                                                                 
                                 พระเจ้า ( God )

                           ทำให้คนเรา รู้ เห็น เข้าใจ

                                 และปฏิบัติตาม

                 หน้าที่ ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                   มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร

                                “ เห็นแก่ส่วนรวม ”

                                         
                                 ซาตาน ( Satan )

                         ทำให้คนเราเกิด และตกเป็นทาส

                                 อยู่ใต้อำนาจของ

                “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )

                  คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์

                                    “ เห็นแก่ตัว ”

                                         .....

     “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” เป็นสิ่งที่ถูก “ การเห็นแก่ตัว ” เป็นสิ่งที่ผิด

                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย

                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก

                      มักเห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม

                                       ก็เพราะ

                              ความสุข ( ความสบาย )

      “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” เป็นสิ่งที่ดี “ การเห็นแก่ตัว ” เป็นสิ่งที่ชั่ว

                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย

                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก

                      มักเห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม

                                       ก็เพราะ

                             ความสุข ( ความสบาย )

                              “ การทำเพื่อส่วนรวม "

    เห็นแก่ความสงบร่มเย็นของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว

                          คือ การกระทำที่สูงส่งยิ่งใหญ่
                 
                               " การทำเพื่อตัวเอง "

    เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัว มากกว่าความสงบร่มเย็นของส่วนรวม

                        เป็น การกระทำที่ต่ำช้าเลวทราม
                   
                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย

                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก

                   มักทำเพื่อตัวเอง มากกว่าทำเพื่อส่วนรวม

                                       ก็เพราะ

                             ความสุข ( ความสบาย )    

    “ การเห็นแก่ตัว ” ทำให้จิตใจมืดดำ ขุ่นมัว สกปรก วุ่นวาย เร่าร้อน

“ การเห็นแก่ส่วนรวม ” ทำให้จิตใจขาวสว่าง บริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น

                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย

                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก

                      มักเห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม

                                       ก็เพราะ

                              ความสุข ( ความสบาย )

                                         .....

                             คนเรารู้จักการปฏิบัติตาม

                “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                    มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร

             ก็เพราะมีปัญญา คือ วิสัยทรรศน์ที่กว้างขวางยาวไกล

                            มีความรู้ที่สั่งสมมาจากอดีต

                     มองเห็นถึงผลของการกระทำในปัจจุบัน

                    ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต ทั้งใกล้และไกล

                         คนเราเอาแต่ตกเป็นทาส ทำตาม

     “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ )

                          แสวงหาแต่ความสุขความสบาย

     ก็เพราะไม่มีปัญญา คือ อวิชชา เป็นวิสัยทรรศน์ ที่คับแคบ สั้นจุ๊ดจู๋

               ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่สนใจความรู้ ที่สั่งสมมาจากอดีต

          มองเห็นแต่ความสุข ความสบาย ที่เกิดขึ้นมีอยู่ในปัจจุบัน

       ไม่สนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้น มีตามมาในอนาคต ทั้งใกล้หรือไกล

                                       .........


                             “ การทำเพื่อส่วนรวม "

    เห็นแก่ความสงบร่มเย็นของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว

                           เป็นการกระทำที่สร้างสรรค์

         คอยช่วยเหลือค้ำจุนโลกของเรา ให้มีแต่ความสงบร่มเย็น

                               " การทำเพื่อตัวเอง "

    เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัว มากกว่าความสงบร่มเย็นของส่วนรวม

                           เป็นการกระทำที่คอยบั่นทอน

      บ่อนทำลายโลกของเรา ให้มีความวุ่นวาย เดือดร้อน เกิดขึ้นมา

                                  ทั่วทุกหย่อมหญ้า

                              แต่ที่คนจำนวนมากมาย

                            นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก

                    มักทำเพื่อตัวเอง มากกว่าทำเพื่อส่วนรวม

                                        ก็เพราะ

                              ความสุข ( ความสบาย )    

                                          .....


                            การเอาแต่ตกเป็นทาส

ทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ )

                  แสวงหาเสพสัมผัสแต่ความสุขความสบาย

       โดยไม่สนใจ “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                มีความสุขก็ได้ มีความยากลำบากก็ไม่เป็นไร

                      ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม

                           เป็นสิ่งที่จะฉุดชีวิตของตน

           หรือคนที่เรารัก ให้ตกลงไปประสบ พบกับความฉิpหาย

                                การรู้ เห็น เข้าใจ

      และปฏิบัติตาม “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                    มากกว่าทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ”

                        ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องและดีงาม

                          เป็นสิ่งที่ยกระดับชีวิตของตน

      หรือคนที่เรารัก ให้เจริญรุ่งเรือง อย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน

                                      .........


                 หน้าที่ ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )

                   มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร

                                " เห็นแก่ส่วนรวม "

       สัญชาติญาณสัตว์ ( อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ )

                        แสวงหาแต่ความสุข ความสบาย

                                    " เห็นแก่ตัว "

                                          .....
                       
                หน้าที่สร้างคน สัญชาติญาณสัตว์ทำลายคน

        หน้าที่ทำให้คนมีคุณค่า สัญชาติญาณสัตว์ทำให้คนไร้ราคา

                หน้าที่หล่อหลอมคนให้แข็งแกร่ง และยิ่งใหญ่

           สัญชาติญาณสัตว์ทำให้ชีวิตคนเหลวแหลก และตกต่ำ

    หน้าที่เป็นสิ่งที่สามารถค้ำชูโลกของเรา ให้มีแต่ความสงบร่มเย็นได้

            สัญชาติญาณสัตว์เป็นสิ่งที่คอยบ่อนทำลายโลกของเรา

                      ให้มีแต่ความวุ่นวายเร่าร้อนต่าง ๆ นา ๆ

                    สารพัดรูปแบบ เกิดขึ้นมาทั่วทุกหย่อมหญ้า


                                          .....


                    บทความที่ ๑๖ นี้ ยังไม่ได้จบโดยสมบูรณ์

                เป็นเพียงบทร่าง ที่ผมพิมพ์ขึ้นมาคร่าว ๆ เท่านั้น

                      ส่งมาให้ท่านที่สนใจอ่านเล่น ๆ กันก่อน


Free TextEditorCreate Date : 30 เมษายน 2554
Last Update : 30 เมษายน 2554 9:19:07 น.
Counter : 301 Pageviews.

2 comments
  
ทักทายยามเย็นนะจ่ะ อิอิอิ
โดย: ตะวันเจ้าเอย วันที่: 30 เมษายน 2554 เวลา:16:33:28 น.
  
หวัดดีครับ คุณตะวันเจ้าเอย
โดย: samma วันที่: 30 เมษายน 2554 เวลา:21:55:20 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

samma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]