Group Blog
เมษายน 2554

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
All Blog
The Matrix Really บทที่ ๑๖ . " ยาเสพติด " ที่ซาตานสร้างขึ้น ... V

.
                             จากตอนจบของ


                     The Matrix Really บทที่ ๑๕


                      
                       สิ่งที่คนเราเหล่ามวลมนุษย์


                ทั้งหายทั้งปวง ทั่วทั้งบนโลกของเรานี้


                       สมควรยกย่อง เทิดทูน บูชา


                   และ แสวงหาตลอดทั้งชีวิตของตน


                                    ก็คือ


            “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )


                มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร


                          “ การเห็นแก่ส่วนรวม ”


                                   ไม่ใช่


             “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )


               คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์


                             “ การเห็นแก่ตัว ”                               แต่ทำไม ???


                       ผมเห็นคนจำนวนมากมาย


  นับพันล้านคน ทั่วทั้งบนโลกของเรานี้ รู้จัก สนใจ มองเห็น บูชา


           แสวงหา และพูดถึง แต่ “ ความสุข ” กันทั้งหมด


     ผมไม่ค่อยเห็นผู้ใด ที่จะรู้จัก สนใจ มองเห็น บูชา แสวงหา


           หรือพูดถึง “ ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น ”


                          ซึ่งก็คือ “ หน้าที่ ”


                     เหมือนกับอาจารย์ของผม


     ซึ่งเป็นนักปราชญ์ ที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในระดับโลก


                              กันบ้างเลย


                                    
                           แต่ความจริงแล้ว


                        มันก็เป็นเรื่องธรรมดา


               ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไร


                         ซึ่งมันก็เป็นเพราะว่า


                                   ...                         The Matrix Really


                               บทที่ ๑๖


                            coming soon


                         พบกันได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้


                                   .....                                       สู่
                                        .
                                       ...
                                      .....
                                    .........                             The Matrix Really


                                   บทที่ ๑๖


                                " ยาเสพติด "


                            ที่ซาตานสร้างขึ้นมา


                       เพื่อมอมเมาเหล่ามวลมนุษย์


                           และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง                          ความสุข ( ความสบาย )


               ทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล


                               เป็นสิ่งที่ซาตาน


                     เหล่าความมืดสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย


                                  สร้างขึ้นมา


                         เพื่อมอมเมาเหล่ามวลมนุษย์


                           ฉุดรั้งจิตใจของสรรพสัตว์


                               ไม่ให้ลอยขึ้นสู่ที่สูง


                     หลอกลวงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวง


                          บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล


                              ให้ตกเป็นทาสของมัน


                                        .....


                                                                                                
                                 พระเจ้า ( God )


                           ทำให้คนเรา รู้ เห็น เข้าใจ


                                 และปฏิบัติตาม


                 หน้าที่ ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )


                   มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร


                                “ เห็นแก่ส่วนรวม ”


                                        
                                 ซาตาน ( Satan )


                         ทำให้คนเราเกิด และตกเป็นทาส


                                 อยู่ใต้อำนาจของ


                “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( ความสุข ความสบาย )


                  คือ อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์


                                    “ เห็นแก่ตัว ”


                                         .....


     “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” เป็นสิ่งที่ถูก “ การเห็นแก่ตัว ” เป็นสิ่งที่ผิด


                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย


                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก


                      มักเห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม


                                       ก็เพราะ


                              ความสุข ( ความสบาย )


      “ การเห็นแก่ส่วนรวม ” เป็นสิ่งที่ดี “ การเห็นแก่ตัว ” เป็นสิ่งที่ชั่ว


                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย


                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก


                      มักเห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม


                                       ก็เพราะ


                             ความสุข ( ความสบาย )


                              “ การทำเพื่อส่วนรวม "


    เห็นแก่ความสงบร่มเย็นของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว


                          คือ การกระทำที่สูงส่งยิ่งใหญ่
                
                               " การทำเพื่อตัวเอง "


    เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัว มากกว่าความสงบร่มเย็นของส่วนรวม


                        เป็น การกระทำที่ต่ำช้าเลวทราม
                   
                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย


                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก


                   มักทำเพื่อตัวเอง มากกว่าทำเพื่อส่วนรวม


                                       ก็เพราะ


                             ความสุข ( ความสบาย )   


    “ การเห็นแก่ตัว ” ทำให้จิตใจมืดดำ ขุ่นมัว สกปรก วุ่นวาย เร่าร้อน


“ การเห็นแก่ส่วนรวม ” ทำให้จิตใจขาวสว่าง บริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น


                             แต่ที่คนจำนวนมากมาย


                           นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก


                      มักเห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม


                                       ก็เพราะ


                              ความสุข ( ความสบาย )


                                         .....


                             คนเรารู้จักการปฏิบัติตาม


                “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )


                    มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร


             ก็เพราะมีปัญญา คือ วิสัยทรรศน์ที่กว้างขวางยาวไกล


                            มีความรู้ที่สั่งสมมาจากอดีต


                     มองเห็นถึงผลของการกระทำในปัจจุบัน


                    ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต ทั้งใกล้และไกล


                         คนเราเอาแต่ตกเป็นทาส ทำตาม


     “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ )


                          แสวงหาแต่ความสุขความสบาย


     ก็เพราะไม่มีปัญญา คือ อวิชชา เป็นวิสัยทรรศน์ ที่คับแคบ สั้นจุ๊ดจู๋


               ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่สนใจความรู้ ที่สั่งสมมาจากอดีต


          มองเห็นแต่ความสุข ความสบาย ที่เกิดขึ้นมีอยู่ในปัจจุบัน


       ไม่สนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้น มีตามมาในอนาคต ทั้งใกล้หรือไกล


                                       .........                             “ การทำเพื่อส่วนรวม "


    เห็นแก่ความสงบร่มเย็นของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว


                           เป็นการกระทำที่สร้างสรรค์


         คอยช่วยเหลือค้ำจุนโลกของเรา ให้มีแต่ความสงบร่มเย็น


                               " การทำเพื่อตัวเอง "


    เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัว มากกว่าความสงบร่มเย็นของส่วนรวม


                           เป็นการกระทำที่คอยบั่นทอน


      บ่อนทำลายโลกของเรา ให้มีความวุ่นวาย เดือดร้อน เกิดขึ้นมา


                                  ทั่วทุกหย่อมหญ้า


                              แต่ที่คนจำนวนมากมาย


                            นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก


                    มักทำเพื่อตัวเอง มากกว่าทำเพื่อส่วนรวม


                                        ก็เพราะ


                              ความสุข ( ความสบาย )   


                                          .....                            การเอาแต่ตกเป็นทาส


ทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ” ( อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ )


                  แสวงหาเสพสัมผัสแต่ความสุขความสบาย


       โดยไม่สนใจ “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )


                มีความสุขก็ได้ มีความยากลำบากก็ไม่เป็นไร


                      ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม


                           เป็นสิ่งที่จะฉุดชีวิตของตน


           หรือคนที่เรารัก ให้ตกลงไปประสบ พบกับความฉิpหาย


                                การรู้ เห็น เข้าใจ


      และปฏิบัติตาม “ หน้าที่ ” ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )


                    มากกว่าทำตาม “ สัญชาติญาณสัตว์ ”


                        ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องและดีงาม


                          เป็นสิ่งที่ยกระดับชีวิตของตน


      หรือคนที่เรารัก ให้เจริญรุ่งเรือง อย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน


                                      .........                 หน้าที่ ( ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ ร่มเย็น )


                   มีความสุขก็ได้ มีความลำบากก็ไม่เป็นไร


                                " เห็นแก่ส่วนรวม "


       สัญชาติญาณสัตว์ ( อยากได้ความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ )


                        แสวงหาแต่ความสุข ความสบาย


                                    " เห็นแก่ตัว "


                                          .....
                      
                หน้าที่สร้างคน สัญชาติญาณสัตว์ทำลายคน


        หน้าที่ทำให้คนมีคุณค่า สัญชาติญาณสัตว์ทำให้คนไร้ราคา


                หน้าที่หล่อหลอมคนให้แข็งแกร่ง และยิ่งใหญ่


           สัญชาติญาณสัตว์ทำให้ชีวิตคนเหลวแหลก และตกต่ำ


    หน้าที่เป็นสิ่งที่สามารถค้ำชูโลกของเรา ให้มีแต่ความสงบร่มเย็นได้


            สัญชาติญาณสัตว์เป็นสิ่งที่คอยบ่อนทำลายโลกของเรา


                      ให้มีแต่ความวุ่นวายเร่าร้อนต่าง ๆ นา ๆ


                    สารพัดรูปแบบ เกิดขึ้นมาทั่วทุกหย่อมหญ้า                                          .....                    บทความที่ ๑๖ นี้ ยังไม่ได้จบโดยสมบูรณ์


                เป็นเพียงบทร่าง ที่ผมพิมพ์ขึ้นมาคร่าว ๆ เท่านั้น


                      ส่งมาให้ท่านที่สนใจอ่านเล่น ๆ กันก่อน


Free TextEditorCreate Date : 29 เมษายน 2554
Last Update : 29 เมษายน 2554 18:53:25 น.
Counter : 221 Pageviews.

2 comments
  
สวัสดียามค่ำๆๆนะจ่ะ อิอิ ซ: D
โดย: ตะวันเจ้าเอย วันที่: 29 เมษายน 2554 เวลา:19:05:12 น.
  
.
หวัดดีครับ คุณตะวันเจ้าเอย
โดย: samma วันที่: 30 เมษายน 2554 เวลา:21:51:58 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthsamma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]