Group Blog
มกราคม 2553

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
 
 
All Blog
......... ความลับของจักรวาล ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ .........
................... ๒.๒ " กฏของธรรมชาติ " ...................

คือ " พลังที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ที่สุด ในจักรวาล "

เป็นสิ่งที่คอย ก่อกำเนิด ควบคุม สร้างสรรค์ ให้รางวัล ลงโทษ หรือทำลาย

สรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล ให้เป็นไป

ตาม " กฏแห่งกรรม " ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว " หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับ

ผลเช่นนั้น "

เป็น แก่นแท้ของธรรมชาติ คือ ความลับของจักรวาล

ซึ่งซ่อนอยู่ในธรรมชาติ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตาเนื้อ

ตาธรรมดา แต่สามารถศึกษา พิจารณาดู เพื่อรู้ จนเห็น และเข้าใจ ได้ด้วย

สมองของมนุษย์

เป็น " หน้าที่ของมนุษย์ " เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

โดยส่วนรวม

" หน้าที่ของมนุษย์ "

คือ การเห็นแก่ส่วนรวม ( มากกว่าเห็นแก่ตัว )

แต่คนเราจำนวนมากมายบนโลกนี้ นับสิบล้าน ร้อยล้าน พันล้านคน

เห็นแก่ตัว มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม

เพราะอะไร ?

เพราะ คนเราทุก ๆ คน บนโลกนี้ เกิดมาพร้อมกับ " สัญชาติญาณสัตว์ "

เพราะ " สัญชาติญาณสัตว์ " ที่คนเราทุก ๆ คนได้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้กัน

ก็เพราะยังมี " สัญชาติญาณสัตว์ " หลงเหลืออยู่

" สัญชาติญาณสัตว์ " คืออะไร ?

" สัญชาติญาณสัตว์ " คือ การเห็นแก่ตัว ( มากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม )

ที่ปัจจุบันโลกของเราปั่นป่วน วุ่นวาย

จนใกล้จะวินาศเต็มทีนี้ มีภัยพิบัติอย่างรุนแรงเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก

เป็นสัญญาณเตือนก่อนที่โลกจะวินาศลงไป ถ้าไม่รีบแก้ไข ให้ทันท่วงที

กันเสียก่อน มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่มากมาย หลายประเทศ ที่สามารถทำลาย

ล้างโลก ได้อยู่ตลอดเวลา

ก็เพราะ คนจำนวนมากมายบนโลกนี้

นับสิบล้าน ร้อยล้าน พันล้านคน ทำตาม " สัญชาติญาณสัตว์ "

โดยไม่สนใจปฏิบัติ " หน้าที่ของมนุษย์ "

เห็นแก่ตัวเอง มากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ไม่ได้เป็นเพราะความโง่ แต่เป็นเพราะความไม่รู้ ( อวิชชา ) คือไม่รู้

ใน " กฏของธรรมชาติ " มีตาเนื้อ แต่ไม่มีตาปัญญา เห็นเพียงเปลือก แต่

ไม่เห็น " แก่นแท้ของธรรมชาติ "

( วันนี้พอแค่นี้ก่อน วันหลังค่อยมาต่อกันใหม่ )


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


" แก่นแท้ของจักรวาล "

เป็น " พลังที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ที่สุด ในจักรวาล "

คือ " กฏของธรรมชาติ " ที่ได้คอย ก่อกำเนิด ควบคุม สร้างสรรค์

ให้รางวัล ลงโทษ หรือทำลาย สรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง บนโลกนี้

และทั่วทั้งจักรวาล ให้เป็นไปตาม " กฏของธรรมชาติ " คือ กฏแห่งกรรม

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว " หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้น "

" กฏของธรรมชาติ " นี้ เป็นสิ่งที่อยู่คู่โลก แต่เกิดก่อนโลก

อยู่คู่จักรวาล แต่เกิดก่อนจักรวาล เพราะถ้าจักรวาล เป็นสิ่งที่มีตัวตน

มีตัว มีตน นั่นก็คือจักรวาล มันก็จะต้องมีการเกิด และก็มีการดับ ไปในที่สุด

ไม่ช้าก็เร็ว

แต่ " แก่นแท้ของจักรวาล " นี้

เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ( ที่แท้จริง ) เป็นสิ่งที่เป็นอมตะ คือ ไม่มีการเกิด

และก็ไม่มีการดับ

มีท่านผู้อ่านถามคำถามที่น่าสนใจกันมา

ดังนี้ว่า

๑. แล้วมันคือพลังอะไรอะครับ ใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

๒. อยากได้วิธีนำมาใช้มากกว่าครับ

๓. แล้วรู้เรื่องนี้มันได้อะไรครับ มีประโยชน์ยังไง

คำถามข้อที่ ๑ : พลังนี้ คือ พลังอะไร ?

ตอบว่า

" แก่นแท้ของจักรวาล " คือ " พลังที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ที่สุด ในจักรวาล "

สิ่ง ๆ นี้ เป็น รากฐาน ของสรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง

บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล

เป็นพลังที่ไม่ใช่พลังทางกายภาพ มีตัวมีตน สามารถมองเห็นได้

แต่เป็นพลังทางจิต " พลังแห่งจิต พลังสมอง พลังแห่งปัญญา " ที่ไม่มี

ตัวตน ( ที่แท้จริง ) ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตาเนื้อ ตาธรรมดา

แต่สามารถศึกษา พิจารณาดู เพื่อรู้ จนเห็น และเข้าใจ

ได้ด้วยสมองของมนุษย์ สามารถสัมผัสกับสิ่ง ๆ นี้ ได้ด้วย " พลังแห่งจิต

พลังสมอง พลังแห่งปัญญา " เพราะว่าเป็นพลังงานชนิดเดียวกัน จึงสามารถ

link สามารถเชื่อมต่อ สามารถสัมผัสกันได้นั่นเอง

คำถามข้อที่ ๒ : พลังนี้มีประโยชน์อะไร และสามารถ

นำมาใช้ ได้อย่างไร ?

ตอบว่า

๒.๑ สิ่ง ๆ นี้ คือ สิ่งที่สูงส่งและยิ่งใหญ่มากมายที่สุด

บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล เพราะฉนั้น สิ่ง ๆ นี้ ก็จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

มีประโยชน์ แก่เหล่ามวลมนุษยชาติ มากมายที่สุด ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน

หรือเทียบเคียงได้ ตามไปด้วย กันนั่นเอง

" พลังนี้ " สิ่ง ๆ นี้ คือ " กฏของธรรมชาติ "

ที่ได้คอย ก่อกำเนิด ควบคุม สร้างสรรค์ ให้รางวัล ลงโทษ หรือทำลาย

สรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง บนโลกนี้ และทั่วทั้งจักรวาล ให้เป็นไป

ตาม " กฏของธรรมชาติ " คือ กฏแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

" หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้น "

คนเราเมื่อรู้กฏ ก็คือรู้หน้าที่ มีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ

ให้ถูกต้องตามกฏ เช่น กฏหมาย เป็นต้น ซึ่งกฏหมาย เป็นสิ่งที่มีอยู่ ในทุก ๆ

ประเทศทั่วโลก ก็แตกต่างกันไป เหมือนกันบ้างต่างกันบ้าง ตามแต่ละสถาน

ที่

แต่ " กฏของธรรมชาติ " นี้ เป็นสิ่งที่อยู่คู่โลก แต่เกิดก่อนโลก

อยู่คู่จักรวาล แต่เกิดก่อนจักรวาล เป็นกฏเกณฑ์ เหมือนกฏหมาย ที่บังคับ

ใช้กับสิ่งที่มีชีวิตทั่วทั้งจักรวาล ให้เป็นไปตาม " กฏแห่งกรรม " คือ ทำดี

ได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว " หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น " เหมือนกันหมด

ทั่วทั้งจักรวาล ไม่มีการแบ่งแยกหรือแตกต่างกัน แต่อย่างใด

" กฏของธรรมชาติ " ก็เหมือนกับ " กฏหมาย "

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อ ไม่สนใจ ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

แต่เมื่อได้ทำผิดกฏหมายเข้าไปแล้ว ถ้าถูกจับได้ คุณก็จะต้องถูกลงโทษ

อย่างหนักเบา หรือสาหัสสากัน ได้รับความทุกข์ทรมาณ มากมายแค่ไหน

มันก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณได้ทำผิดมากน้อยแค่ไหน และกฏหมายท้องถิ่น ของ

สถานที่ประเทศนั้น ๆ ได้บัญญัติเอาไว้ว่าอย่างไร

กฏหมาย ถ้าคนเราได้กระทำลงไปแล้ว ยังมีโอกาสหนีรอด ยังมี

โอกาสหลบเลี่ยงได้ ถ้าโชคดีหรือมีความสามารถ แต่ " กฏของธรรมชาติ "

เมื่อคนเราได้กระทำกรรม คือการกระทำใด ๆ ลงไปแล้ว ไม่มีโอกาสหนีผล

ของกรรม คือ การกระทำนั้น พ้น หรือหนีรอดไปได้ ไม่ว่าจะหนีไปอยู่สุด

ขอบ หรือส่วนที่ลึกที่สุดของจักรวาล กันก็ตามที

" กฏของธรรมชาติ " บังคับใช้กับสิ่งที่มีชีวิต ทั่วทั้งจักรวาล

แต่บนโลกนี้ สิ่งมีชีวิตที่จะสามารถ รู้ เห็น และเข้าใจ ในกฏของธรรมชาติ

ได้ มีแต่เพียงคน คือ มนุษย์เท่านั้น เพราะเหตุนี้ " กฏของธรรมชาติ " จึง

เป็น " หน้าที่ของมนุษย์ " ซึ่งคนเราจะต้องศึกษา พิจารณาดู เพื่อรู้ จนเห็น

และเข้าใจ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม กันนั่นเอง ...Create Date : 27 มกราคม 2553
Last Update : 30 เมษายน 2553 16:33:16 น.
Counter : 1901 Pageviews.

7 comments
  
Thank you ka.
โดย: CrackyDong วันที่: 27 มกราคม 2553 เวลา:18:35:55 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
โดย: นนนี่มาแล้ว วันที่: 27 มกราคม 2553 เวลา:23:01:44 น.
  
สวัสดี และขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่แวะมาเยี่ยม

ทักทายกันครับ
โดย: samma วันที่: 26 เมษายน 2553 เวลา:15:10:10 น.
  
เข้ามาอ่าน

แนวคิดดี
โดย: ช่างบ้านนอก IP: 114.128.127.167 วันที่: 30 เมษายน 2553 เวลา:22:05:14 น.
  
ขอบคุณครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสงสัยเรื่องนี้มานาน ขอบคุณจริงๆเป็นข้อมูลหนึ่งที่ดีเลยเชียวครับ
โดย: บอย IP: 125.27.229.100 วันที่: 31 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:12:18 น.
  
ความลับของจักรวาลซ่อนอยู่ในลมหายใจเข้าออกของคุณนั่นเอง อยากรู้จริง ให้ตามลมเข้า-ลมออก
โดย: ธนวรรธน์ IP: 113.53.17.55 วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:15:27:13 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

samma
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]