ยินดีตอนรับแฟนพันธุ์แท้ Hr & Mkt มาแบ่งปันประสบการณ์.....somchailak1@hotmail.com 081-6529843
Group Blog
 
<<
เมษายน 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
29 เมษายน 2552
 
All Blogs
 
งานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ตอนที่ 2

การเสริมสร้างแสนยานุภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ตอนที่ 2

ในตอนที่ 1 ผมได้กล่าวถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร และกระบวนการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร โดยเจาะลึกในกระบวนการแรกคือ การสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งนำเอาปัจจัยที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจมาเป็นปัจจัยในการพิจารณากำหนดหัวข้อและหลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร ซึ่งจะทำให้การดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กรไม่หลงประเด็น และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ ( Business Plan ) ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

สำหรับตอนที่ 2 นี้ จะกล่าวถึงการกำหนดรูปแบบหรือแบบฟอร์มหรือวิธีการสำรวจ และวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร วิธีการสัมภาษณ์ โดยยังคงอยู่ในเนื้อหาหรือรายละเอียดของกระบวนการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานครับ

ปัญหาหนักอกหนักใจประการหนึ่งของนักฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร ก็คือ การกำหนดรูปแบบหรือแบบฟอร์มหรือวิธีการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานในองค์กร ว่าจะออกแบบอย่างไรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้ตอบแบบสำรวจไม่บ่นว่ายุ่งยาก หรือเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ ในการกรอกรายละเอียดและส่งกลับมายังฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตามกำหนดเวลา ซึ่งผมขอให้คำแนะนำโดยให้เริ่มต้นจาก

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ของการฝึกอบรมและพัฒนา
ฝ่ายบุคคลจะต้องปรึกษาหารือร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ของการฝึกอบรมและพัฒนาในองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ ( Business Plan ) โดยเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

2. การฝึกอบรมและพัฒนาจะต้องเน้นหนักไปในเรื่องที่จะช่วยรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

3. การปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อสร้าง “Competencies” ให้กับบุคลากรมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

4. บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการฝึกอบรมและพัฒนาจะต้องมีมากขึ้นในเรื่องของการวิเคราะห์ความจำเป็นในการเรียนรู้ของหน่วยงาน, การประเมินพนักงานเพื่อการพัฒนาและการติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา

5. บทบาท วิธีคิดและวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสอดคล้องกับวิวัฒนาการและเทคโนโลยีในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในองค์กร

Key Success Factors
ในการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา

1. การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

2. ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา จะต้องมองภาพรวมให้ออกว่า

 ผลการปฏิบัติงานที่ต้องการคืออะไร? กำหนดมาจากไหน?
 ทำไมพนักงานจึงปฏิบัติงานได้ไม่ดี?
 ใครบ้างควรจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา? ในเรื่องอะไร?

3. ขั้นตอนในการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาจะต้องจัดทำเป็นระบบ

4. การสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา จะต้องระบุให้ได้ว่า ทำไม ใคร เรื่องอะไร วิธีการใดและเมื่อใด ที่ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

5. องค์กรจะต้องวิเคราะห์และค้นหาช่องว่างความสามารถขององค์กรและพนักงานแต่ละบุคคล ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็น

6. องค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์งานในแต่ละตำแหน่งเพื่อสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมและพัฒนาตามตำแหน่งงาน ( Training Roadmap ) ตามแผนธุรกิจในแต่ละปี สำหรับงานในแต่ละด้าน

กระบวนการของการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การคัดเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การประมวลผลและการวิเคราะห์เพื่อกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนา


1. การกำหนดวัตถุประสงค์
องค์กรควรที่จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้ชัดเจน โดยอาจประกาศเป็นนโยบายขององค์กรให้พนักงานทุกระดับตำแหน่งงานให้ความร่วมมือในการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อประโยชน์แก่องค์กร หน่วยงานและพนักงานทุกระดับตำแหน่ง

ตัวอย่าง : การกำหนดวัตถุประสงค์ในการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยกำหนดไว้ในนโยบายหลักในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ประกาศที่ 007/2552
เรื่อง นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน


บริษัท…… มีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ณ ปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบในตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้มากที่สุดตามศักยภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจะพิจารณาจากความจำเป็น ( Training Needs ) ที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับประสิทธิผลของการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

2. เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่จะต้องระบุความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาและปรึกษาหารือกับฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตามความจำเป็นนั้นๆ พร้อมทั้งจัดให้การจัดทำรายงานและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

3. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานตามนโยบายของบริษัทฯ โดยการเสนอกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับความจำเป็นขององค์กรโดยรวม และมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับองค์กร ( Corporate Staffs Development Plan )
บทบาทของแต่ละฝ่าย/แผนก
บทบาท ฝ่าย/แผนกที่ต้องรับผิดชอบ

1.การพิจารณาความจำเป็นที่ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
1.1 การระบุความต้องการการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานของฝ่าย/แผนก
1.2 การพิจารณาความจำเป็นเป็นรายบุคคล
( ตามแบบประเมินผลงานประจำปี,
ใบกำหนดหน้าที่งานและการประเมิน
ช่องว่างความสามารถของพนักงาน )
1.3 หัวข้อการฝึกอบรมและพัฒนารวมทั้ง
รายละเอียดการฝึกอบรมและพัฒนา
1.4 การพัฒนาอาชีพพนักงาน

1.1 ต้นสังกัดของแต่ละฝ่าย/แผนก

1.2 ต้นสังกัดร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมฯ

1.3 ต้นสังกัดร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมฯ

1.4 ต้นสังกัดร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมฯ

2. การเสนอชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา 2.ต้นสังกัดร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมฯ

3.การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และพัฒนา 3.ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

4.การจัดทำ Training Program
ประจำปี / การจัดการฝึกอบรมและพัฒนา
& การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 4.ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

5.การแจ้งผลและการประเมินผลการฝึกอบรมฯ 5.ต้นสังกัดของแต่ละฝ่าย/แผนก ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

6.การดูแล/ควบคุมงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 6.ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน

ประกาศมา ณ วันที่………………….

( ...............................)
กรรมการผู้จัดการ

2. การคัดเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน แบ่งออกเป็น 5 วิธีการ ดังต่อไปนี้
2.1 เอกสาร ( Document )
2.2 แบบสอบถาม ( Questionnaire )
2.3 การสัมภาษณ์ ( Interview )
2.4 การประชุม ( Meeting ) หรือ การสำรวจเฉพาะกลุ่ม ( Focus Group )
2.5 การสังเกตการณ์ ( Observation )

2.1 เอกสาร ( Document ) เป็นวิธีการหนึ่งในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทำการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยนำข้อมูลที่ได้จากเอกสารในการเก็บสถิติการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น สถิติการลากิจ ลาป่วย อัตราการเข้า-ออกของพนักงาน แบบสัมภาษณ์กรณีพนักงานลาออก ( Exit Interviews ) หรือแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งจะต้องนำข้อมูลดังกล่าว มาทำการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

o เป็นความจำเป็นขั้นมูลฐาน ( ต้องมีจึงจะทำงานได้ )
o ยากต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
o ต้องปฏิบัติบ่อยครั้ง ( Frequency )
o มีข้อบกพร่องอยู่บ่อยครั้ง ( Deficiency )
o ผลลัพธ์ต่องาน / ภาพลักษณ์ของหน่วยงานกรณีมีการปฏิบัติบกพร่อง
o การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังการฝึกอบรมและพัฒนา
o เป็นช่องว่างความสามารถขององค์กร / พนักงาน
o เป็นหลักสูตรพื้นฐานประจำตำแหน่งงาน
o เป็นความต้องการของลูกค้า

2.2 แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทำการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.2.1 กำหนดประเด็นทั้งหมดที่จะสอบถาม
2.2.2 กำหนดคำถามที่จะใช้

- คำถามปลายเปิด เช่น
o เป็นความจำเป็นขั้นมูลฐาน ( ต้องมีจึงจะทำงานได้ )
o ยากต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
o ต้องปฏิบัติบ่อยครั้ง ( Frequency )
o มีข้อบกพร่องอยู่บ่อยครั้ง ( Deficiency )
o ผลลัพธ์ต่องาน / ภาพลักษณ์ของหน่วยงานกรณีมีการปฏิบัติบกพร่อง
o การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังการฝึกอบรมและพัฒนา
o เป็นช่องว่างความสามารถขององค์กร / พนักงาน
o เป็นหลักสูตรพื้นฐานประจำตำแหน่งงาน
o เป็นความต้องการของลูกค้า

- คำถามปลายปิด เช่น
oท่านต้องการปรับปรุงทักษะในการทำงาน ใช่…. ไม่ใช่…
o ท่านต้องการทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ใช่… ไม่ใช่…
o ท่านต้องการปรับปรุงความสามารถในการทำงาน ใช่… ไม่ใช่…
o ท่านต้องการปรับปรุงทักษะการเขียนรายงาน ใช่… ไม่ใช่..

2.2.3 ร่างแบบสอบถาม
2.2.4 ทดลองนำไปใช้และปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง

ตัวอย่าง : แบบสอบถาม

บริษัท …………………………จำกัด
แบบวิเคราะห์และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
(Analysis and Survey Needs in Training & Development Form)

ชื่อ-สกุล :______________________________รหัสประจำตัวพนักงาน :_____________ตำแหน่ง :________________
ฝ่าย/แผนก : ___________________________ วันเริ่มงาน : ____________________ อายุงาน :______ปี_____เดือน

คำชี้แจง
แบบวิเคราะห์และสำรวจฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน และค้นหาปัญหาในการทำงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการจัดฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึง การปรับปรุงแก้ไข หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ผลการสำรวจนี้จะไม่มีการเปิดเผยเป็นรายหน่วยงาน แต่จะสรุปปัญหาในภาพรวมของบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกแผนก ในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
ด้าน ปัญหาที่พบ ลักษณะปัญหา แนวทางการพัฒนาโดยใช้การฝึกอบรม
มี ไม่มี

บุคลากร
- ศักยภาพ
- ความร่วมมือ
- ทักษะการทำงาน

ระบบการทำงาน
- การวางแผน
- จัดลำดับความสำคัญของงาน
- ผลลัพธ์ของงาน

งบประมาณ
- การตั้งเบิก
- อื่น ๆ
ด้าน ปัญหาที่พบ ลักษณะปัญหา แนวทางการพัฒนาโดยใช้การฝึกอบรม
มี ไม่มี
การบังคับบัญชา
- การมอบหมายงาน
- การสั่งงาน
- การติดตามงาน
- การแก้ไขและการตัดสินใจ

เครื่องมืออุปกรณ์
- เครื่องจักร
- การซ่อมบำรุง
- เครื่องมือในสายงาน


แบบสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมประจำปี


หมวดที่ 1 : ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

ให้ทำเครื่องหมายกาบาท (X) ลงในช่องสี่เหลี่ม
 หน้าหัวข้อที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของท่าน โดยไม่จำกัดจำนวนข้อที่จะกากบาท รวมทั้งให้ท่านเขียนเป้าหมายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในปีหน้าของฝ่าย/แผนก ของท่านที่จะต้องปฏิบัติ (ต้องทำ) และหากท่านยังคิดว่า ฝ่าย/แผนกของท่านยังพบปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการทำงาน ที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ช่วยเหลือ หรือแก้ไขให้ ให้ท่านระบุเพิ่มเติมได้
1.1 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
 1. ฝ่าย/ แผนก รับพนักงานใหม่มาปฏิบัติงาน
 2. มีการโอนย้ายหน้าที่หรือหมุนเวียนระบบ
 3. ผลงานของพนักงานต่ำกว่ามาตรฐานงานที่บริษัทฯ กำหนด
 4. มีระเบียบปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ออกมาเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม
 5. เปลี่ยนระบบปฏิบัติงาน โดยมีเทคนิค อุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ ๆ มาประกอบการทำงาน
 6. มีการปรับผังองค์กร หรือลักษณะงาน หรือหน้าที่รับผิดชอบไม่ชัดเจน
 7. มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการทำงานและการตัดสินใจ
 8.งานเสร็จล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
 9.งานคั่งค้างมาก
 10. มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการทำงานล่วงเวลาสูง
 11.ความสูญเสียในด้านวัสดุอุปกรณ์มีเป็นจำนวนมาก
 12. พนักงานขัดแย้งกันมาก
 13. พนักงานไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตน
 14. ไม่เข้าใจนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
 15. พนักงานไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน งานผิดพลาดมาก
 16. มีการขยายงานของบริษัทฯ มากขึ้น
 17. มีสถิติด้านอุบัติเหตุในการทำงานสูง
 18. อัตราการลาออกมีมาก
 19. ลูกค้าบ่น / ตำหนิมาก
 20. พนักงานไม่อุทิศตนเพื่องาน
 21. พนักงานไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งงาน
 22. มีผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ๆ ออกมา
 23. การประสานงานระหว่างผ่าย/ แผนก/ กะ ไม่ดี
 24. พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร ต่อหัวหน้างาน ต่องาน หรือต่อลูกค้า
 25. พนักงานขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน
 26. อื่น ๆ (ระบุ)_________________
_______________________________
_____________________

1.2 เป้าหมาย / แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่สำคัญ ที่จะต้องปฏิบัติ (ต้องทำ) ในปีหน้า
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

1.3 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดด้อย ด้วย SWOT ในหน่วยงาน เพื่อให้บริษัทฯ ช่วยเหลือ / แก้ไขให้

จุดแข็งของหน่วยงาน_______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________


จุดด้อยที่อยากปรับปรุง/แก้ไข
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

โอกาสในความก้าวหน้าในสายงาน
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

อุปสรรคในการทำงาน
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________


ลงชื่อ________________________________พนักงาน ตำแหน่ง_______________________
ฝ่าย / แผนก____________________________
รหัส/หมายเลข_____________วันที่__________


หมวดที่ 2 : หัวข้อหรือหลักสูตรในการฝึกอบรม / พัฒนา

ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในช่องสี่เหลี่ยม  หน้าหัวข้อหรือหลักสูตรตัวอย่าง ซึ่งการพิจารณาหัวข้อ หรือหลักสูตรในการฝึกอบรมนี้ ควรคัดเลือกให้สอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน (หมวดที่ 1) โดยไม่จำกัดจำนวนหัวข้อหรือหลักสูตรฯ รวมทั้งท่านสามารถเขียนเสนอหัวข้อหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ท่านมีความประสงค์จะฝึกอบรมเพิ่มเติมได้
หัวข้อหรือหลักสูตรในการฝึกอบรม

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร/หัวหน้างาน

 . การประชุมอย่างมีประสิทธิผล
 . การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
 . เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
 . Six sigma เครื่องมือของนักบริหารยุคใหม่
 . 7 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่ (New 7 Tools)
 . การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบ (FMEA)
 . Benchmarking
 . การบริหารศักยภาพความฉลาด เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 . ภาวะผู้นำ (Leadership)
 . การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางความคิดและการบริหารชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
 . Career Development
 . การนำ The Balanced Scorecard ไปใช้ในองค์การ
 . ทักษะการมอบหมายงาน การสั่งงาน และติดตามงาน กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 . การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ (Supervisory Development)
 . การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเตรียมรับตำแหน่ง
 . Why Why Analysis เทคนิคการวิเคราะห์
 . การสอนงานแบบ On The Job Training (OJT)

หลักสูตรสำหรับพนักงานทุกระดับ

. กลยุทธ์สู่ผู้จัดการโรงงานที่ประสบความสำเร็จ
. การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กร (KPI)
. เทคนิคการให้บริการอย่างเหนือชั้น
. การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)
 . การบริหารการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิผล
 . บทบาทและทักษะหัวหน้างาน
 . การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
 . การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในงาน
 . การปรับปรุงวิธีการทำงาน
 . การพัฒนาทีมสู่ความเป็นเลิศ
 . การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
 . กิจกรรมกลุ่มเพื่อการทำงานเป็นทีม (Walk Rally : Team Building)
 . การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน
 .การเขียนแบบพรรณนางาน การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน
 .ทักษะการจัดการเพื่อการบริหารแบบมืออาชีพ
 . ธรรมะกับการทำงาน
 . การใช้โปรแกรม Word, Excel และ Power point
 . การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาทางธุรกิจ
 . กฎหมายที่ควรรู้
 . วินัย การรักษาวินัยและการปฏิบัติการทางวินัย
 . คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทในการบริหารสำหรับผู้เริ่มต้น
 . แนวปฏิบัติการป้องกันโรคจากการทำงาน
 . ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และคนรอบข้างยอมรับ
 . การคิดเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตรสายงานผลิต

 . การผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT)
 . แนวคิดและการบริหารการเพิ่มผลผลิต
 . การประเมินความสูญเสีย (Wastes Assessment)
 .ข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลผลิต
 . การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยวิธีการทางสถิติ (SPC)
 . การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร.
 . การลดต้นทุน (Cost Reduction)
 .เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-yoke)
 . การวางแผนและการควบคุมการผลิต
 . ISO 9001 version 2000

หลักสูตรสายประกันคุณภาพ

 . การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 . กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)
 . การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการอนุมัติการผลิต
 . การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000
 . QC Story การแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ
 . TQM เทคนิคการวางแผนการบริหารคุณภาพ
 . กระบวนการ Audit 5ส เพื่อการ 5ส ที่มีประสิทธิภาพ
 . การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วย KPI
 . การวัดความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 . เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและป้องกัน
 . เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA)
 . การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินในระบบ ISO 9001:2000
 . การใช้ตัววัดผลในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรสายงานซ่อมบำรุง

 . การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (TPM for Supervisor : Self Maintenance)
 . การดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างมีประสิทธิผล
 . เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
 . การประมาณช่วงเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องจักร

หลักสูตรสายงานบัญชีและการเงิน

 . เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของผู้ประกอบการ
 . การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจทั้งระบบ
 . ปัญหาภาษีอากรสำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน
 . ปัญหาภาษีอากรและการจัดทำบัญชีการตรวจนับสินค้า จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 . การวางแผนภาษี 25 สวัสดิการพนักงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
 . การออกและแก้ไขใบกำกับภาษี เอกสารออกเป็นชุด ใบลดหนี้ เพิ่มหนี้ รายงานภาษีซื้อ-ขาย รายงานสินค้าและ
วัตถุดิบ
 . ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 . ภาษีซื้อต้องห้าม ภาษีซื้อทั้งระบบ การเฉลี่ยและปรับปรุงภาษีซื้อ พร้อมนโยบายการตรวจสอบของกรม
สรรพากร
 . การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุน เพื่อการวางแผน/การตัดสินใจ
 . บัญชีลูกหนี้ และการบริหารบัญชีลูกหนี้
 . การจัดทำงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ)
 . การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ผังงาน และการจัดระบบงานสำหรับพนักงานบัญชี-การเงิน
 . ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี
 . การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 . เทคนิคการอ่าน และวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
 . ครบเครื่องเรื่องเช็ค (ข้อควรระวังสำหรับผู้ออกเช็ค ผู้รับเช็คและทำอย่างไรเมื่อเช็คเด้ง)
 . ปัญหาภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติสำหรับการบริหารงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ
 . จะอิมพลีเมนต์ระบบ ERP ในองค์กรอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรสายงานบริหารงานบุคคล

 . ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
 . การเป็นวิทยากรที่เหนือชั้น
 . การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 . การวางแผนการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ผลสำเร็จสูงสุด
 . การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากร
 . การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 . เทคนิคการจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาและการใช้Sub-Contractเพื่อการประกอบการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 . การใช้ประโยชน์ทางภาษีจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายด้านภาษีงานฝึกอบรม
ฉบับใหม่
 . การปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 . การแรงงานสัมพันธ์เบื้องต้น
 . กฎหมายแรงงานที่ควรรู้สำหรับหัวหน้างาน/ นักบริหารงานบุคคล
 . เทคนิคการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล
 . การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ
 . การบริหารและการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน
 . ข้อกฎหมายและเทคนิคการลงโทษ
 . แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency-Based Learning
 . เทคนิคการพิจารณาอนุมัติการลางาน และการลดและควบคุมการขาดงาน การลางาน
 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับ บริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ
 . เทคนิคการทำสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์

ความปลอดภัย (Safety)

 . การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 . ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุ
 . การบริหารงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 . การบริหารงานของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
 . เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย
 . อุบัติเหตุเป็น “0” โดยวิธี KYT
 . การสอบสวนอุบัติเหตุที่มีประสิทธิผล
 . การบริหารเหตุฉุกเฉิน
 . กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 . การทำงานในสถานที่อับอากาศ
 . การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง
 . การสร้างจิตสำนึกของพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 . หลักการควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 . ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และความปลอดภัย

หลักสูตรสายงานการตลาดและการขาย

 . การเจรจาตกลงเพื่อขายให้ได้กำไรสูงขึ้น
 . เทคนิคและศิลปะการใช้โทรศัพท์ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ
 . การสอนและการพัฒนาพนักงานขาย
 . กลยุทธ์การปิดการขาย และงานหลังการขาย
 . ทักษะความเป็นนักขายและการโน้มน้าวลูกค้า
 . การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 . การจัดการกับการร้องเรียน-ต่อว่า ของลูกค้า
 . วิธีขายอย่างได้ผลสำเร็จด้วยโทรศัพท์
 . การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ
 . เทคนิคการสำรวจและวัดความพึงพอใจของลูกค้า

หลักสูตรสายงานจัดซื้อ นำเข้า และการส่งออก

 . การจัดระบบบริหารคลังสินค้า
 . การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ
 . วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าช่างผู้เชี่ยวชาญสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI
 . วิธีปฏิบัติหลัง ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 . วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 . วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 . เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย BOI

หลักสูตรที่ต้องการเสนอให้จัดฝึกอบรมเพิ่มเติม

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
ลงชื่อ________________________________พนักงาน ตำแหน่ง______________________________
ฝ่าย / แผนก____________________________
รหัส/หมายเลข_____________วันที่__________


หมวดที่ 3 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

สำหรับหมวดที่ 3 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะพนักงานระดับบังคับบัญชา ตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป ได้ให้ความเห็นและวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชา (ลูกน้อง) ของตนเอง ทุกคนทุกตำแหน่ง ว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีข้อดีและข้อด้อยในประการใดบ้าง และเห็นควรจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหรือขีดความสามารถในหัวข้อหรือหลักสูตรใดบ้าง (ให้ความเห็นเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของตนเองทุกคน)

ข้อมูลเบื้องต้นของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา

ชื่อ-นามสกุล :_____________________________รหัส/หมายเลข :_______________ กะ :___________ตำแหน่ง : ______________________ แผนก : _______________
วันเริ่มงาน : ___________________ อายุงาน : _________ ปี ________ เดือน _________วัน

ข้อดี ข้อด้อย
1._________________1._________________
2._________________2._________________
3._________________3._________________
4.________________ 4._________________
5.________________ 5._________________
6._________________6._________________
7.________________ 7._________________
8.________________ 8.________________
9.________________ 9.________________
10._______________10.________________


หัวข้อหรือหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา

1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________
5.___________________________

2.3 การสัมภาษณ์ ( Interview ) : เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทำการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ตัวอย่างแนวการสัมภาษณ์ มีดังนี้

 ท่านเข้าใจว่า เป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงานของท่านคืออะไร?
 ในการปฏิบัติภารกิจหลักของท่าน มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ท่านปฏิบัติ แล้วมีความหนักใจ?
 ท่านคิดว่า ความหนักใจของท่านนั้นเกิดจากสาเหตุใด?
 ท่านมีความพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานของท่านมากน้อยแค่ไหน ในแง่ความรู้ ความชำนาญ ทัศนคติและพฤติกรรม?
 ในทัศนะของท่านควรจะมีการฝึกอบรมหรือพัฒนาในงาน เพื่อลดช่องว่างตามข้อ 4. ข้างต้นอย่างไร? และเมื่อใด?
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและพัฒนาโดยตรง?

2.4 การประชุม ( Meeting ) หรือ การสำรวจเฉพาะกลุ่ม ( Focus Group ) : เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทำการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยการเชิญผู้บริหารหรือผู้จัดการต้นสังกัด หรือกลุ่มพนักงานบางส่วน มาทำการสัมภาษณ์หรือสอบถามและทำการบันทึกข้อมูล
2.5 การสังเกตการณ์ ( Observation ) : เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทำการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยการเข้าไปสังเกตการณ์ทำงานจริงของพนักงานซึ่งจะต้องประสานงานกับต้นสังกัด ในการขอความร่วมมือในการบันทึกภาพและการบันทึกข้อมูลต่างๆในระหว่างการทำงานของพนักงานและนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกภาพและการบันทึกข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์หาจุดบกพร่องร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดในการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

สำหรับตอนที่ 2 นี้ ก็ขอจบคำอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ และหากผู้อ่านท่านใด
มีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ตาม E-Mail หรือเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ครับ แล้วมาติดตามตอนที่ 3 ต่อไปนะครับ ซึ่งจะกล่าวถึงหลักการของการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กรเพื่อนำไปจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อไปครับ


เขียนโดย : สมชาย หลักคงคา
E-Mail : somchailak@hotmail.com
Mobile : 081-5534072


Create Date : 29 เมษายน 2552
Last Update : 15 มิถุนายน 2553 22:57:44 น. 1 comments
Counter : 959 Pageviews.

 
ขอยืมแบบไปใช้ ขอบคุณค่ะ


โดย: คน Hr IP: 124.120.189.171 วันที่: 2 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:26:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

tukey
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
สวัสดีครับ blog ที่คุณอ่านนี้มีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อแนะนำตัวเราซึ่งมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา และวิทยากร เกี่ยวกับงานด้าน HRM และ HRD และอีกด้านหนึ่งคืองานด้านMKTหากท่านใดสนใจในงานHR & MKT เช่นเดียวกับเรา ก็ขอเชิญมาแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันจะยินดีมากขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอ่าน ความรู้และประสบการณ์ของเรา

Somchai Lakkongka. 081-6529843

somchailak1@hotmail.com
images by free.in.th สวัสดีครับ ผมอาจารย์ สมชาย หลักคงคา เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม ดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลงานการฝึกอบรม โดยจะมุ่งเน้นผลสำเร็จด้วยกระบวนการ Training & Coaching ซึ่งเป็นการให้บริการฝึกอบรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนารายบุคคล การออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับธุรกิจ และลักษณะขององค์กร
อ.สมชาย หลักคงคา somchailak1@hotmail.com 081-6529843
Friends' blogs
[Add tukey's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.