ยินดีตอนรับแฟนพันธุ์แท้ Hr & Mkt มาแบ่งปันประสบการณ์.....somchailak1@hotmail.com 081-6529843
Group Blog
 
<<
มกราคม 2552
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
23 มกราคม 2552
 
All Blogs
 
งานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ตอนที่ 1

การเสริมสร้างแสนยานุภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ตอนที่ 1

โดยปกติ คำว่า “แสนยานุภาพ” ที่เราได้ยินได้ฟังหรือรับทราบกันเป็นอย่างดีนั้น เรามักจะใช้เกี่ยวกับการทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร วันนี้ผมขออนุญาตหยิบยืมคำนี้ มาใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กรครับ ซึ่งในที่นี้ คำว่า “แสนยานุภาพ” ผมขออนุญาตให้คำนิยามความหมายว่า “การทำให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างไร้เทียมทานในงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน”

ในช่วงเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ไม่ว่าจะเป็นในอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคตก็ตาม คงไม่มีองค์กรใด ที่จะไม่มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กรของท่าน หรือถึงแม้จะไม่มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมหรือมาตรฐานที่ชัดเจนก็ตาม การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานในองค์กร ก็ยังคงมีบทบาทที่สำคัญ ที่จะทำให้องค์กรของท่านแข็งแกร่ง มีศักยภาพในเวทีการแข่งขันทางการค้าและการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( สำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ Import-Export ) เหตุเพราะ “คน” คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะต้องฝึกอบรมและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างต่อเนื่องและอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ในยุดแห่งการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น ดุเดือด ชิงความได้เปรียบ ทางผลกำไรและความยั่งยืนขององค์กร

กระบวนการของการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร โดยหลักสากลนิยม ก็จะเริ่มจากการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน กระบวนการถัดไปคือการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ลำดับต่อไปก็คือ การนำแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไปปฏิบัติ จากนั้นก็จะทำการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ท้ายสุดก็จะดำเนินการติดตามผลและสรุปผลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในที่สุด

กระบวนการแรกที่ทุกองค์กรจะต้องเริ่มดำเนินการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ก็คือ การสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ( Training Survey and Analysis of Needs in Training and Development Employee ) ซึ่งหมายถึง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงหลักสูตรฝึกอบรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะสามารถตอบสนองต่อความจำเป็นขององค์กรอย่างแท้จริงความสำคัญของการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน มีดังต่อไปนี้

- เพื่อให้ทราบความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในอนาคตที่แท้จริง

- เพื่อให้การฝึกอบรมขององค์กรในอนาคต ได้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

- เพื่อให้การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรให้สูงขึ้นด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาทำได้อย่าง ตรงประเด็น

- เพื่อให้ทราบนโยบายขององค์กร และนำการฝึกอบรมและพัฒนามาช่วยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายขององค์กร

- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร และนำการฝึกอบรมและพัฒนามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

- เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมในอนาคตขององค์กร และนำการฝึกอบรมมาพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

สิ่งที่ยากที่สุดของกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานหรือบุคลากรในองค์กร คือ การสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝิกอบรมและพัฒนาพนักงาน ที่กล่าวเช่นนี้ ก็เนื่องมาจากในหลายๆองค์กร เวลาที่จะสำรวจค้นหาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร ฝ่ายบุคคล ก็มักจะใช้วิธีการส่งแบบสำรวจให้กับแต่ละฝ่าย/หน่วยงาน กรอกรายละเอียดหรือคัดเลือกหัวข้อที่คิดว่าเหมาะสมกับฝ่าย/หน่วยงานของตนโดยใช้ดุลยพินิจหรือความรู้สึกทั่วไป ( Common Sense ) ในการตัดสินใจคัดเลือกหรือกรอกรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะจัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กรก็ได้ และอาจจะไม่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ( Business Plan ) ขององค์กรในปีนั้นๆ และในหลายๆ ครั้งที่มีการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ฝ่ายบุคคลก็มักจะได้รับ Training Want มากกว่า Training Need ที่จะช่วยผลักดันให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างแท้จริง และนำความรู้ ความสามารถและทักษะไปพัฒนาองค์กร หรือซ้ำร้าย ไปกว่านั้น แบบสำรวจที่ฝ่ายบุคคลส่งไปแต่ละฝ่าย/หน่วยงาน ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือความร่วมมือในการกรอกรายละเอียดหรือคัดเลือกหัวข้อหลักสูตร ในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในสังกัดของตน และแถมท้ายด้วยการไม่ส่งแบบสำรวจดังกล่าวกลับมายังฝ่ายบุคคลหรือส่งกลับมาก็ไม่ถึง 10% ของแบบสำรวจทั้งหมดที่ฝ่ายบุคคลจัดทำและส่งไปให้แต่ละฝ่าย/หน่วยงานในองค์กร

จะเห็นได้ว่า การที่จะทำให้กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานหรือบุคลากรในองค์กรให้มี ประลิทธิผลและประสิทธิภาพได้นั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบุคคลจำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์หรือยุทธวิธีที่จะต้องสร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากแต่ละฝ่าย/หน่วยงานในองค์กร ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กรเสียก่อน โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. นำปัจจัยที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ ( Vision ) พันธกิจ ( Mission ) แผนธุรกิจ ( Corporate Plan or Business Plan ) นโยบาย ( Policy ) แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan ) ปัญหาในการทำงาน ( Problem in Working ) สมรรถนะหรือขีดความสามารถของพนักงาน ( Competency ) ใบกำหนดหน้าที่งานและคุณสมบัติของงาน ( Job Description and Job Specifications ) มาเป็นปัจจัยในอันดับแรก ในการที่จะทำให้แต่ละฝ่าย/หน่วยงานพิจารณาปัจจัยดังกล่าวนี้ เพื่อกรอกรายละเอียดและคัดเลือกหัวข้อหลักสูตรในการสำรวจคันหาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมพนักงานหรือบุคลากรในสังกัดของตนเอง ได้อย่างตรงประเด็น สอดคล้อง เหมาะสมและมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยผสมผสานกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management), ดัชนีชี้วัดหลักในการประเมินผล ( Key Performance Indicators ) การขายและการตลาด ( Sales and Marketing ) และระบบการเทียบเคียง ( Benchmarking ) ทดแทนการใช้ความรู้สึก ( Common Sense ) เพียงอย่างเดียว ในการตัดสินใจ กรอกรายละเอียดและคัดเลือกหลักสูตรในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร

2. การกำหนดแบบสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ฝ่ายบุคคลจะต้องมุ่งเน้น ให้ครบในหัวข้อหลัก 3 ประการ คือ
2.1 สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กร
2.2 สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อหน่วยงาน
2.3 สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อตำแหน่งงาน

3. ให้นำหลักสูตรที่จำเป็นและคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว นำไปเขียนหรือกำหนดไว้ใน ใบกำหนดหน้าที่งาน ( Job Description ) เพื่อใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกๆ คนในองค์กร และดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อไป

4. การติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ควรติดตามผลจากหลักสูตรที่องค์กรคาดหวังผลและหลักสูตรที่ใช้งบประมาณสูงในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

จาก 4 หัวข้อหลักข้างต้น หากฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบุคคล นำไปปรับใช้กับองค์กรของท่าน ก็จะสามารถช่วยให้งานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ในองค์กรของท่าน มีทิศทางที่ชัดเจน เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ต่องานเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะของ “คน” ในองค์กรของท่านครับ ในครั้งต่อไป ผมจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการในการสร้างแบบสอบถามหรือแบบสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน วิธีการสัมภาษณ์และหลักการของการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กรเพื่อนำไปจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อไปครับ ติดตามตอนที่ 2 ต่อไปนะครับ

เขียนโดย : สมชาย หลักคงคา
Mobile : 081-553407
E-Mail : somchailak@hotmail.comCreate Date : 23 มกราคม 2552
Last Update : 31 สิงหาคม 2552 2:01:13 น. 1 comments
Counter : 2355 Pageviews.

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: tukey วันที่: 23 มกราคม 2552 เวลา:12:09:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

tukey
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
สวัสดีครับ blog ที่คุณอ่านนี้มีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อแนะนำตัวเราซึ่งมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา และวิทยากร เกี่ยวกับงานด้าน HRM และ HRD และอีกด้านหนึ่งคืองานด้านMKTหากท่านใดสนใจในงานHR & MKT เช่นเดียวกับเรา ก็ขอเชิญมาแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันจะยินดีมากขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอ่าน ความรู้และประสบการณ์ของเรา

Somchai Lakkongka. 081-6529843

somchailak1@hotmail.com
images by free.in.th สวัสดีครับ ผมอาจารย์ สมชาย หลักคงคา เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม ดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลงานการฝึกอบรม โดยจะมุ่งเน้นผลสำเร็จด้วยกระบวนการ Training & Coaching ซึ่งเป็นการให้บริการฝึกอบรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนารายบุคคล การออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับธุรกิจ และลักษณะขององค์กร
อ.สมชาย หลักคงคา somchailak1@hotmail.com 081-6529843
Friends' blogs
[Add tukey's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.