ยินดีตอนรับแฟนพันธุ์แท้ Hr & Mkt มาแบ่งปันประสบการณ์.....somchailak1@hotmail.com 081-6529843
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2556
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
30 กรกฏาคม 2556
 
All Blogs
 

มาเรียนกฎหมายแรงงานกันเถอะตอนที่3

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ (  แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ๒๕๕๑ )


มาตรา     ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “นายจ้าง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึง

 

(๑)         ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง

 

(๒)     ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ ทำการแทนด้วย  

 

หลักเกณฑ์โดยย่อ

๑.     นายจ้าง  คือ  ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงาน  โดยจ่ายค่าจ้างให้  การเป็นนายจ้างนั้น  มีองค์ประกอบที่สำคัญ    ประการ คือ

 

.  ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงาน  :  การตกลงอาจทำเป็นหนังสือ พูดด้วยวาจา หรือโดยปริยายก็ได้  โดยมีการเสนอสนองถูกต้องตรงกัน ฝ่ายเสนออาจเป็นลูกจ้างยื่นใบสมัครงานแล้วนายจ้างรับเข้าทำงานหรือนายจ้างประกาศรับสมัครงานแล้วลูกจ้างมาสมัคร นายจ้างตกลงรับเป็นลูกจ้างก็ได้ นายจ้างนั้นอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

.  ผู้ตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง 

 

 

ฎีกาสำคัญ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นนายจ้าง

 

ฎีกาที่ ๘๕๒ / ๒๕๔๓ 

 โจทก์ทั้งหมดเป็นลูกจ้างของจำเลย  ต่อมาจำเลยได้โอนกิจการให้บริษัท พ  เป็นผู้เช่าดำเนินการต่อ  บริษัทผู้เช่าได้รับโจทก์ทั้งหมดไปทำงานให้แก่บริษัทผู้เช่า  โดยโจทก์ทั้งหมดหาได้ใช้สิทธิปฏิเสธไม่ยินยอมโอนไปทำงานกับบริษัทผู้เช่า  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗  ให้สิทธิไว้ไม่  อีกทั้งเมื่อบริษัทผู้เช่าค้างชำระค่าจ้าง  โจทก์ทั้งหมดได้ยอมรับการเปลี่ยนตัวนายจ้างจากจำเลยไปเป็นบริษัทผู้เช่าและยินยอมโอนไปทำงานให้แก่บริษัทผู้เช่าแล้ว  บริษัทผู้เช่าจึงเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งหมดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ ๒

คำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่ามิใช่นายจ้าง

ฎีกาที่ ๓๙๙๙ / ๒๕๒๘

สัญญาตัวแทนประกันชีวิตระหว่างบริษัทกับตัวแทนมีเจตนาผูกพันต่อกันในฐานะตัวการกับตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ตัวแทนมีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากการขายประกันชีวิตเป็นรายๆ ไป  ไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ เช่น โบนัส ค่าครองชีพ หรือเบี้ยเลี้ยง  เช่นลูกจ้างทั่วไป  แม้ตัวแทนต้องลงเวลาทำงาน เมื่อขาดงานต้องลา หรือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก็เป็นเรื่องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อให้กิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพและรัดกุม  มิใช่เป็นเรื่องที่ตัวแทนต้องทำงานตามคำสั่งหรือการบังคับบัญชาของบริษัท  ทั้งไม่ปรากฎว่าตัวแทนฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าว  บริษัทมีอำนาจลงโทษตัวแทนเป็นการอื่น  นอกจากการเลิกสัญญา ถือไม่ได้ว่าตัวแทนเป็นลูกจ้างของบริษัท

๒.    ผู้ที่ถือว่าเป็นนายจ้าง

 

.๑ )  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลธรรมดา  :  นายจ้างผู้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอาจติดกิจธุระ ไม่อาจควบคุมดูแลการทำงานของลูกจ้างได้  จึงมอบหมายให้คนอื่นทำแทน  เช่น  นายโชติช่วงซึ่งเป็นนายจ้างต้องเดินทางไปติดต่องานที่ต่างประเทศ  จึงมอบหมายให้นายชิดชอบดูแลกิจการ  ถือว่านายชิดชอบเป็นนายจ้าง

.๒ )  ผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล  :  หมายถึง  ผู้มีอำนาจกระทำแทนโดยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๗๐  เช่น  กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้อำนวยการ  ผู้ว่าการ  กรรมการผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  เป็นต้น

 

ฎีกาสำคัญ

ฎีกาที่ ๓๑๒๙ / ๒๕๔๙ 

 จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคล  จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ ๑  จึงเป็นนายจ้างของโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑  มาตรา ๕  จำเลยที่    ย่อมจะถูกโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องให้รับผิดได้  แต่ความรับผิดของจำเลยที่ ๒  ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๗  ประกอบมาตรา ๘๒๐  กล่าวคือ  เมื่อจำเลยที่ ๒  กระทำการในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ ๑   จำเลยที่ ๑  ผู้เป็นตัวการต้องผูกพันต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการกระทำของจำเลยที่ ๒  ที่ได้กระทำไปภายในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๑  โดยจำเลยที่ ๒  ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว  ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายและเงินต่างๆ ให้แก่โจทก์  แต่จำเลยที่ ๒  ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัวนั้น  เป็นการพิพากษาให้จำเลยที่ ๒  รับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑  มาตรา ๕  และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๗๗  ประกอบมาตรา ๘๒๐  ซึ่งไม่ขัดแย้งกัน  คำพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบแล้ว

๒.๓ )  ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้กระทำการแทน ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล อาจติดกิจธุระจึงมอบหมายให้คนอื่นดูแลกิจการแทน เช่น  นายดำ  กรรมการผู้จัดการของบริษัท    จำกัด  ต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศ  จึงมอบหมายให้นายแดง  รองกรรมการผู้จัดการรักษาการแทน  ถือว่านายแดงเป็นนายจ้าง

 

Ø ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๗๐  ระบุไว้ว่า  นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลายคน  ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย  ข้อบังคับ  หรือตราสารจัดตั้งจะได้กำหนดไว้ ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล

Ø ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๗๗  ระบุไว้ว่า  ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่ความเกี่ยวพันระหว่างนิติบุคคลกับผู้แทนของนิติบุคคล และระหว่างนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม 

Ø ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๕๗๗   ระบุไว้ว่า  นายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้  เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วยลูกจ้างจะให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตยก็ได้เมื่อนายจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดทำการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

Ø  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๘๒๐  ระบุไว้ว่า  ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน  

 

 

 Somchai  Lakkongka

somchailak1@hotmail.com
 

Create Date : 30 กรกฎาคม 2556
0 comments
Last Update : 30 กรกฎาคม 2556 18:07:10 น.
Counter : 2099 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


tukey
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
สวัสดีครับ blog ที่คุณอ่านนี้มีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อแนะนำตัวเราซึ่งมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา และวิทยากร เกี่ยวกับงานด้าน HRM และ HRD และอีกด้านหนึ่งคืองานด้านMKTหากท่านใดสนใจในงานHR & MKT เช่นเดียวกับเรา ก็ขอเชิญมาแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันจะยินดีมากขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอ่าน ความรู้และประสบการณ์ของเรา

Somchai Lakkongka. 081-6529843

somchailak1@hotmail.com
images by free.in.th สวัสดีครับ ผมอาจารย์ สมชาย หลักคงคา เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม ดำเนินการจัดอบรม และประเมินผลงานการฝึกอบรม โดยจะมุ่งเน้นผลสำเร็จด้วยกระบวนการ Training & Coaching ซึ่งเป็นการให้บริการฝึกอบรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนารายบุคคล การออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับธุรกิจ และลักษณะขององค์กร
อ.สมชาย หลักคงคา somchailak1@hotmail.com 081-6529843
Friends' blogs
[Add tukey's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.