เรื่องราวของครอบครัวธรรมดา ที่ได้มาอเมริกาด้วย DIVERSITY VISA PROGRAM ( DV2006 )
Group Blog
 
 
มิถุนายน 2555
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
24 มิถุนายน 2555
 
All Blogs
 

Visa ท่องเที่ยว (อเมริกา)

อันดับแรกต้องเตรียมเอกสารกันก่อน

1. ทำ Thai Passport (กรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ)

//www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

1.1. รับบัตรคิว
1.2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล
- ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
- แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

1.3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์40 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

- สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
- บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
**หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต
(ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
- เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
- กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

ค่าธรรมเนียม
- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

2. ถ่ายรูป โดยใช้กล้องดิจิตอล รายละเอียดของภาพ
ผู้สมัครวีซ่าสหรัฐฯ จะต้องอัพโหลดรูปถ่ายดิจิทัลลงในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า DS-160 โดยรูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกำหนด มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการสมัครต่อไปได้ โดยรูปถ่ายจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

2.1 ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2.2 ต้องมีพื้นหลังสีขาว

2.3 ต้องถ่ายหน้าเต็ม โดยหันหน้าเข้ากล้อง

2.4 ต้องอยู่ในรูปแบบ Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือไฟล์ .jpg) โดยมีขนาด 600x600 พิกเซล และ 1200x1200 พิกเซล

2.5 ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลไบท์

2.6 จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล

ขั้นตอนการขอวีซ่า (APPLICATION PROCESS )

//thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html

เลือกประเภทของวีซ่าที่เราจะใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

>>วีซ่าท่องเที่ยว B2 nonimmigrant visa

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม DS-160

 DS-160 Online Nonimmigrant Visa Electronic Application.

เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มกรอกรายละเอียด ระยะเวลาในการกรอกเอกสารประมาณ 45 นาที ต่อคน หากหยุดเกิน 20 นาทีข้อมูลจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ระหว่างที่กรอกควรจะกด save บ่อย ๆ หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้ Print Confirmation โดยต้องมีรายละเอียด และ confirmation number ที่ถูกต้อง เก็บไว้สำหรับยื่นในวันสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. Applicant’s Complete Name (required format is Surname, First Name(s), Middle Name),

2. Applicant’s Passport Information (the passport used in filling out the form must be the same passport presented on the day of the interview),

3. Other Names (for married female applicants, type your complete maiden name),

4.  Purpose of Trip (if the answer falls under “Other,” specify the purpose of travel in the blank provided),

5. Primary Occupation (if the answer falls under “Other,” specify the occupation in the blank provided),

6. Contact Person and Contact Address in the United States,

7. Father’s Complete Name, and

8. Mother’s Complete Maiden Name.

9. File รูปถ่ายดิจิตอล

A number of resources are available to assist applicants in completing the DS-160 application. U.S. Embassy Bangkok’s detailed guide on completing the DS-160 application, the U.S. Department of State’s Frequently Asked Questions for the DS-160, and a video guide are all available.

STEP 3: PURCHASE A PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN)

ซื้อ PIN เพื่อจองวันสัมภาษณ์ สามารถซื้อได้จาก 3 ทาง

1) ONLINE – Purchase an "Online" PIN at https://thailand.us-visaservices.com/Forms/DetermineTCN.aspx.

ใช้บัตรเครดิต เพื่อซื้อ PIN US$12=THB408 โดยประมาณขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละวัน  และสามารถเข้าไปเช็ควันสัมภาษณ์ได้ตลอด 24 ชม.

 For detailed information on how to purchase and use a PIN, please consult the How to Purchase and PIN instruction guide.

HINT: When you enter the website to purchase a PIN, scroll to the bottom, answer the question. If you choose to accept the terms, hit “Next”. When the next page appears, answers the questions and hit “Submit”. You will now have the option to purchase a PIN.

2) CALL CENTER – Call 001-800-13-202-2457 to use a credit card to purchase a "Call Center" PIN. The "Call Center" PIN costs US $20 and allows you to make up to 3 calls to schedule or change your appointment. The Call Center accepts calls during office hours only - Monday thru Friday from 08.00 to 17.00 (except Thai and U.S. holidays).

3) THAILAND POST OFFICES – Visit a participating post office to purchase either a "Online" PIN or a "Call Center" PIN. Those who purchase a PIN at a Thailand Post Office may also choose to pay the Visa Application Fee at the same time.

** PIN มีอายุการใช้งาน 90 วันหลังจากวันที่ซื้อ หรือ 10 วันหลังจากมีการจองวันสัมภาษณ์แล้ว

** 1 PINs สามารถจองวันสัมภาษณ์สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันได้ 4 คน เช่น พ่อ แม่ คู่สมรส พี่น้อง และลูก

STEP 4: SCHEDULE AN INTERVIEW

จองวันสัมภาษณ์ โดยใช้ PIN ที่ได้รับมาเข้าไปเลือกวันสัมภาษณ์ได้ 2 ทาง

1. ทาง online visit //thailand.us-visaservices.com/

2. Call Center at 001-800-13-202-2457. The call center is open Monday thru Friday from 08.00 to 17.00 and closed on Thai and U.S. holidays.

STEP 5: PAY THE APPLICATION FEE

จ่ายค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า US$160=THB 5,120 ต่อคน ที่สำนักงานไปรษณีย์ 250 แห่งในประเทศ

** เก็บใบเสร็จเพื่อนำไปใช้ในวันสัมภาษณ์

** ค่าธรรมเนียมไม่มีการคืนให้ในทุกกรณี 

STEP 6: GATHER THE REQUIRED DOCUMENTS

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันสัมภาษณ์ 

 

1) DS-160 CONFIRMATION PAGE - Applicants are required to bring the DS-160 confirmation page to their interviews.

2) APPLICATION FEE (MRV) – Bring a copy the MRV receipt to the interview.

3) PASSPORT – Signed passports must be valid for at least six months from the date of intended departure from the United States. The passport must be in good condition, i.e., photo lamination is undamaged, and all passport pages are intact.

Applicants must also present all previously issued passports. If your prior visa was lost or stolen, and is still valid, you must bring a police report when you apply for a new visa.

4) PHOTO – Applicants for a U.S. visa must upload a digital photo to the DS-160 application form. The following minimum requirements must be met or your application cannot be processed. The photograph:

  • Must not be older than six months.
  • Must have a white background.
  • Must be in full face view, with the visa applicant facing the camera directly.
  • Must be in Joint Photographic Experts Group (JPEG, or .jpg) format, between 600x600 pixels and 1200x1200 pixels.
  • Must have a file size less than or equal to 240 kilobytes.
  • Must not be digitally altered.

Please review the detailed photo requirements found at this link for further guidance on image composition. If your photo does not meet the composition requirements, we may be unable to process your application.

We recommend that applicants also bring one hard copy of their photo to the interview.

5) EXTENSION OF STAY/CHANGE OF STATUS – Please bring copies of U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) approvals of extension of stay or change of status, if applicable.

6) PROOF OF RELATIONSHIP – (if applying with/for dependent/s)

  • Original marriage certificate
  • Original birth certificate

7) NAME CHANGE DOCUMENTS – Provide original name change documents if current names do not match those found in the legal documents.

8) ADDITIONAL REQUIREMENTS – Additional requirements are based on the visa class that a person is applying for. Please look at the Types of Visas page and view the details for each visa class.

 


 

STEP 7: GO FOR THE INTERVIEW

All applicants must appear at the Embassy for the interview. Applicants are allowed to entry according to their visa appointment times. There is no need to arrive more than 30 minutes prior to the appointment time.

Please note that only individuals applying for a visa are allowed to enter the Embassy. Visa applicants may not bring family members, colleagues, or friends with them, even if those individuals are American citizens. During the interview process, each applicant must present his or her case individually. Applicants should be prepared to talk about their ties and their travel plans without assistance from other family members or legal representation. The only applicants who may be accompanied are children under the age of 16 and applicants with disabilities, who may be accompanied under certain circumstances.

Upon arrival, prepare to pass through the security checkpoint. Electronic devices, including cellular phones, are not permitted within the consular section, and must be checked at the entrance. Backpacks, suitcases, attaché cases, and strollers are also not allowed.

Your visit may last up to a few hours. You may wish to bring materials to entertain yourself and your children.

To begin, you will submit your application, passport, and supporting documents. Next, a staff member will take your finger-scans and then a consular officer will interview you to evaluate your application to determine whether you are qualified for the visa.

 STEP 8: IF ISSUED A VISA

A consular officer will inform the applicant at the conclusion of the interview whether he/she qualifies for a U.S. visa. If your visa is approved, you will be asked to purchase an envelope at the Thailand Post counter in the waiting area for the return of your passport. You may choose to have your passport returned to:

  1. An address of your choice (home, office, relative's house)
  2. The Rong Meuang central post office to pick up your passport in person.
 

Create Date : 24 มิถุนายน 2555
4 comments
Last Update : 25 มิถุนายน 2555 2:34:40 น.
Counter : 4102 Pageviews.

 

ตัวอย่าง ใบ confirmation และรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้
//www.immihelp.com/visas/sample-ds-160-form-us-visa-application.pdf

 

โดย: แม่ไข่หก 24 มิถุนายน 2555 10:33:09 น.  

 

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า
1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า US$160=THB5,120
2. ค่า Pin เพื่อจองวันสัมภาษณ์ ทางเว็บไซค์ US$12=THB408
**1+2 ไม่มีการคืนเงิน
3. ค่าส่งจดหมายลงทะเบียนในกรณีได้รับวีซ่า 75 บาท
ค่าตั๋วเดินทาง
BKK- Los angles - BKK economy class ประมาณ 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงเดินทาง
Los Angles - Phoenix, Arizona สายการบินภายในประเทศ ประมาณ US$70=THB2,200/one way ขึ้นอยู่กับช่วงเดินทาง และจองก่อนการเดินทาง 21 วัน

 

โดย: แม่ไข่หก 24 มิถุนายน 2555 10:40:35 น.  

 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
1. ค่าบัตรเข้าสวนสนุกต่าง ๆ US$279=THB8,680
(Disneyland 3 days, Universal Studio 2 days, San Diego Sea World 1 day)
2. ค่าโรงแรม ห้องละ ประมาณ US$60=THB 1,800 ผู้ใหญ่ 2 เด็กต่ำกว่า 12 ปี ห้องละ 2 คน
3. ค่ารถเช่า US$ 80=THB 2,400
4. ค่าอาหาร US$10=THB 300 ต่อคน ต่อมื้อ (อิ่มแน่นอน)
แต่ในสวนสนุกต่าง ๆ จะมีบัตรบุฟเฟ่ กินได้ทั้งวัน (all you can eat pass) คนละประมาณ US$20 สำหรับผู้ใหญ่

 

โดย: แม่ไข่หก 24 มิถุนายน 2555 11:00:31 น.  

 

Trip คร่าว ๆ วันที่แก้ไขได้จ้า
แนะนำให้มาถึง LA วันอาทิตย์ เพราะจะสะดวกกับคนไปรับและจะได้เที่ยวสวนสนุกวันธรรมดา คนน้อยกว่า เสาร์อาทิตย์
วันที่ 1 จากสนามบิน เข้าโรงแรมที่พักใกล้ Universal Studio (Nite Inn, 10612 Ventura Blvd, Studio city, Ca 91604 $89/4 คน/คืน)
วันที่ 2 เที่ยว Universal Studio ทั้งวัน (ถ้าไม่พอจะต่ออีกวันก็เข้าฟรี แต่โรงแรมไม่ฟรีนะจ๊ะ)
วันที่ 3 ออกจากโรงแรมที่พัก เดินทางประมาณ 40นาที เข้าโรงแรมใกล้ Disneyland, Anahiem
(Anaheim Plaza Hotel, 1700 S Harbor Blvd, Anaheim, CA US$59/4 person/night) จะเข้าไปเที่ยวก่อนก็ได้ เพราะโรงแรมเช็คอิน บ่าย 3
วันที่ 4-5 Disneyland
วันที่ 6 ออกเดินทาง ไป Sea World, San Diego เดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 40 นาที (Heritage Inn, 3333 Channel way, San Diego, CA 92110 US$59/4 person/night)
วันที่ 7 ออกเดินทางไป Chandler, Arizona เดินทาง 5 ชั่วโมง 40 นาที
วันที่ 8 เที่ยวเมือง Arizona
วันที่ 9-12 พักผ่อนที่บ้าน
วันที่ 13-15 ทริป Las Vegas, Nevada
วันที่ 16-20 พักผ่อนที่บ้าน
วันที่ 21-22 Grand Canyon, Arizona
รอวันที่ 31 ต.ค Halloween

 

โดย: แม่ไข่หก 25 มิถุนายน 2555 10:40:01 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


แม่ไข่หก
Location :
Phoenix, AZ United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
อยากเก็บประสบการณ์ ที่ได้พบเจอ กับโลกอีกด้านหนึ่ง เผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่น ๆ บ้าง
Friends' blogs
[Add แม่ไข่หก's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.